Print

Die Messias in Jesaja 61

Written by Prof Johan Malan.

Opsomming: ‘n Duidelike Messiaanse profesie word in Jesaja 61 aangetref.

Die Messias is gestuur om die genadejaar van die Here aan te kondig, sodat daar vrylating kan kom vir almal wat gevangenes van Satan is. By sy tweede koms sal Hy wraak uitoefen oor almal wat sy reddende genade versmaai het. In daardie tyd sal Hy die oorblyfsel van Israel red, in hulle land bevestig, en hulle sal sy lof oral op aarde verkondig.

“Die Gees van die Here Here is op My omdat die Here My gesalf het om die blye boodskap te bring aan ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes ‘n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis; om uit te roep ‘n jaar van die welbehae van die Here en ‘n dag van die wraak van onse God; om al die treurendes te troos…” (61:1-2).

Jesaja 61 verwys na aspekte van die eerste én tweede koms van die Messias. Vers 1 verwys na al drie Persone van die Drie-eenheid: “Die Gees van die Here Here is op My…” Die Messias is deur die Heilige Gees gesalf (Matt. 3:16-17) om Israel se Priester-Koning te wees, én ook die Redder van die nasies (Jes. 49:5-6). Die Hebreeuse woord vir Messias (Mašiah) beteken “die Gesalfde Een” terwyl Christus (Christos) die Griekse ekwivalent daarvan is.

Die Here Jesus het Jesaja 61:1-2a in ‘n boodskap in Násaret se sinagoge aangehaal en op Homself van toepassing gemaak:

“Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het Hy gestuur om dié wat verbryseld van hart is, te genees; om aan die gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig; om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die aangename jaar van die Here aan te kondig” (Luk. 4:18-19).

Dit is opvallend dat die Here Jesus net die helfte van Jesaja 61:2 aangehaal het tot by “die jaar van die welbehae van die Here”. Die tweede deel van die sin, naamlik “en ‘n dag van die wraak van onse God” het Hy glad nie in sy preek genoem nie. Hierdeur het Hy duidelik te kenne gegee dat sy werk tussen twee komste verdeel sou word. Tydens sy eerste koms het Hy die dinge gedoen wat in vers 2a genoem word, naamlik die redding van sondaars, en by sy tweede koms sal Hy die dinge doen wat in vers 2b-3 genoem word – dit sluit die toorn van God oor ‘n bose mensdom in, asook die redding, vertroosting en opbouing van die oorblyfsel van Israel nadat hulle deur die groot verdrukking is (Jer. 30:7).

Wanneer die Messias terugkeer, sal dit die “dag van die wraak van onse God” wees. Dit dui op die dag van die Here se toorn in die komende groot verdrukking, wanneer daar wraak uitgeoefen sal word op almal wat nie die boodskap van die Messias se eerste koms aanvaar het nie. Paniekbevange mense sal vir die berge en rotse sê: “Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?” (Op. 6:16-17).

Met sy wederkoms sal die Messias die droefheid van die oorblysel van Israel in vreugde verander. Hy sal hulle roukleed losmaak en hulle met vreugde omgord (v. 3). Hulle sal die ou puinhope herbou, en vreemdelinge sal hulle kleinvee oppas (v. 4-5). Die geredde Israel sal priesters van die Here genoem word (v. 6). Ewige vreugde sal in hulle grondgebied heers (v. 7).

Die Here sê dat Hy in dié tyd ‘n ewige verbond met Israel sal sluit (v. 8). “Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond sal sluit… Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees” (Jer. 31:31, 33).

Israel sal wêreldwyd geken wees as ‘n volk wat die Here van harte dien (v. 9). Sagaria sê: “In dié dae sal tien man uit al die tale van die nasies die slip van ‘n Joodse man gryp en dit vashou en sê: Ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor dat God met julle is” (Sag. 8:23).

Die geredde Israel sal die lof van die Here verkondig en hulle uitermate in sy genadewerk verbly: “Ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God; want Hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel – soos ‘n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos ‘n bruid wat haar versier met haar juwele” (v. 10).

Die godsvrug van Israel sal ook tot ‘n seën vir die nasies wees, onder wie hulle met groot oortuiging die lof van die Messias sal verkondig (v. 11). “In die dae wat kom, sal Jakob wortel skiet, Israel sal bloei en uitbot, sodat hulle die hele wêreld vol vrugte sal maak” (Jes. 27:6).

Is die Here Jesus ook jóú Verlosser? Indien wel, dan wag daar vir jou ewige vreugde. Oor hulle wat Hom verwerp, sal die toorn van God uitgestort word. Soek die Here terwyl Hy te vinde is, en roep Hom aan terwyl Hy naby is! Die genadejaar van God wat die Here Jesus by sy eerste koms aangekondig het, geld nog steeds. Die pad na Gólgota en ‘n nuwe is oop vir almal wat onder ‘n sondelas gebuk gaan. Geen berouvolle sondaar sal weggewys word nie, want die hemelse Herder het gekom om te soek en te red wat verlore was (Luk. 19:10). Hy het belowe: “Ek sal hom wat na My toe kom, nooit uitwerp nie” (Joh. 6:37).

“As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig” (1 Joh. 1:9). Hy breek al jou bande van ongeregtigheid en bevry jou vir ewig van die boeie en gevangenskap van Satan. Glo dit, aanvaar dit, en staan daarna vas in die vryheid waarmee die Messias [Christus] jou vrygemaak het!