Print

Die Woord van God

Written by Prof Johan Malan.

Opsomming: In hierdie artikel word 14 eienskappe van die Woord van God beskryf. Dit word in antwoord op die toenemende aanvalle op die Bybel aangebied.

Ons leef in die tyd van die grootste en omvattendste aanslag wat daar ooit in die geskiedenis teen die Woord van God gemaak is. Dié keer kom die aanslag nie net van ‘n ongelowige, heidense wêreld en sy leiers nie, maar ook van ‘n groot skare valse teoloë en hulle volgelinge binne-in Christelike kerke en kweekskole. Die eindtydse skrifgeleerdes en fariseërs huiwer nie om die Bybel hewig aan te val deur dit as ‘n menslik-geïnspireerde boek vol mitologie, foute en weersprekings te beskryf nie. Boonop bestempel hulle dit as ‘n tyd- en situasiegebonde boek wat eeue gelede al uitgedien is. Die Bybel is vir hulle ‘n historiese geskrif wat slegs in die periode toe dit geskryf is, toepaslik was omdat dit die denke en bygeloof van daardie tyd weerspieël, bv. die bygeloof dat daar ’n duiwel en ‘n brandende hel is. Die duiwel word volgens hulle in mitologiese terme as ‘n slang en ‘n draak met sewe koppe beskryf. Volgens liberale teoloë word die moderne mens nie hierdeur aangespreek of gebind nie omdat sy lewens- en wêreldbeskouing, soos deur die sielkunde, die filosofie en die evolusionistiese natuurwetenskappe bepaal, baie ver ontwikkel en in werklikheid die Bybel vervang het. Die mens het dus sy eie god geword, met die wetenskap as sy bybel en ‘n humanistiese manifes oor menseregte as sy morele kode vir persoonlike regte en vryhede.

Saam met die verwerping van die Bybel, en as ‘n wesenlike deel van die proses, word die Godheid van Jesus Christus uitdruklik ontken en verwerp. Daar word beweer dat die skrywers van die Nuwe Testament – net soos die heidense volke van destyds – ‘n God wou hê om te aanbid. In reaksie op dié begeerte het hulle Jesus glo eensydig tot God verklaar. Volgens hierdie dekadente “teoloë” het Jesus nie gesê dat Hy God is nie. Dié valse siening tas nie net die Persoon en integriteit van die Here Jesus aan nie, maar ook die geloofwaardigheid van die Bybel as ‘n betroubare weergawe van God se Woord. Sienings van hierdie aard wen vinnig veld in die wêreld, en verskeie gereformeerde teoloë in SA huldig dit ook.

Hierdie verwikkelings is deel van ‘n duiwels-geïnspireerde geestelike vervalproses in die laaste dae. Die Bybel self waarsku ons hierteen: “Die Gees sê uitrduklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang” (1 Tim. 4:1). In reaksie hierop sal baie mense onder die leiding van valse predikers die waarheid van die Woord verwerp: “Daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar… vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels” (2 Tim. 4:3-4). Hierdie leraars sal die Woord verdraai en ook vir Jesus verloën deur sy Godheid te ontken. Petrus sê: “Daar [sal] onder julle valse leraars wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloën… en baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word” (2 Pet. 2:1-2). Hulle sal dus die ware gelowiges bespot, vervolg en minagtend na evangeliese leerstellings oor wedergeboorte en heiligmaking verwys.

Aanslae van hierdie aard teister gelowiges al deur die eeue heen: “As die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdige doen? … Die Here toets die regverdige; maar sy siel haat die goddelose… Hy sal op die goddelose… vuur en swael laat reën; en ‘n gloeiende wind sal die deel van hulle beker wees. Want die Here is regverdig; Hy het geregtighede lief; die opregtes sal sy aangesig sien” (Ps. 11:3-7). Ons leef nou in die groot, eindtydse rebellie teen God, sy Woord, sy Seun, sy Gees en sy koninkryk. Die Here toets en louter die mensekinders terwyl die koring en kaf op die dorsvloere van mekaar geskei word. Die regverdiges sal sy aangesig sien wanneer Hy hulle kom haal, maar oor die goddelose sal Hy spoedig in die groot verdrukking sy toorn en oordele uitstort.

Alle evangeliese Christene moet opnuut hulle verbintenis tot die handhawing en eerbiediging van die Bybel as God se Woord herbevestig. Die Woord van die Here is ‘n kosbare skat wat aan ons gegee is. Dit is dinamies en lewend, en vervul ‘n verskeidenheid geestelike funksies in ons lewe. Die Woord het, volgens sy eie uitsprake, die volgende duidelike kenmerke en unieke eienskappe:

Dit is ‘n openbaring van God en sy werke

Ten eerste moet begryp word dat die Bybel nie mense se woorde is nie, maar God se Woord. Hierin word die Drie-enige God geopenbaar, die oorsprong van die mens en die natuurlike skepping, die ellende en geestelike doodsheid van die mens as gevolg van die sondeval, die teenwoordigheid en planne van ‘n vyandige koninkryk onder die leiding van Satan, God se reddende genade deur Jesus Christus se kruisdood en opstanding, die wederkoms van Christus en die openbaring van sy koninkryk, asook God se toekomstige raadsplan met die mens in die nuwe hemel en op die nuwe aarde.

‘n Groot deel van die Bybel is op die geestelike groei en toerusting van diegene toegespits wat hulle tot God bekeer het en Hom te midde van al die goddelose mense en valse leerstellings wil dien: “Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus” (2 Tim. 3:16-17). Die Bybel is dus nie menslike versinsels oor God nie, maar ‘n boek wat deur God self “ingegee” is. Petrus sê: “…deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek” (2 Pet. 1:21). Die goddelike inspirasie en foutloosheid van die Bybel soos dit in die oorspronklike tale geskryf is, staan bo alle twyfel vas.

Die openbaring van Jesus as God die Seun staan ook vas, en is ver bo alle teologiese redenasies en opinies verhewe. “Hy is die waaragtige God en die ewige lewe” (1 Joh. 5:20). “In Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik” (Kol. 2:9); daarom kon Petrus ook na Hom verwys as “onse God en Saligmaker, Jesus Christus” (2 Pet. 1:1). Jesus self het gesê: “Ek en die Vader is een” (Joh. 10:30). Hierdie eenheid is egter meervoudig, daarom het Jesus ook na Homself en die Vader as “Ons” verwys (Joh. 14:23). So ook het die Vader in die tweede persoon na Jesus verwys toe Hy gesê het: “Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het. Luister na Hom!” (Matt. 17:5). Die derde Persoon in die Godheid is God die Heilige Gees. “Want daar is drie wat getuig in die hemel: Die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een” (1 Joh. 5:7). Die openbaring van die Godheid vind deur Jesus Christus plaas, daarom kan niemand die Vader ken of in die gebed nader behalwe deur Jesus nie (Joh. 14:6), en getuig die Heilige Gees ook van dit wat Jesus gesê en gedoen het omdat ons saligheid daarvan afhanklik is (Joh. 14:26; 16:14).

Dit is aan ‘n Persoon gekoppel

Alle beloftes van God in die Bybel moet herlei word na ‘n Persoon, die Here Jesus Christus. Hy is die vleesgeworde Woord: “In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God… In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense… En die Woord het vlees geword en onder ons gewoon – en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van ‘n Eniggeborene wat van die Vader kom – vol van genade en waarheid” (Joh. 1:1, 4, 14). Die gesproke en geskrewe Woord van God getuig van die Verlosser, Jesus Christus, daarom staan dit in so ‘n noue verband met Hom.

Johannes beklemtoon ook in Openbaring Christus se identifikasie met die Woord van God by sy wederkoms: “Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos ‘n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone… En sy Naam is: Die Woord van God” (Op. 19:11-13). Hy is getrou en waaragtig om al God se beloftes ten goede oor die gelowiges te vervul, en ook regverdig in sy oordele oor die sondaars wat nie God se liefde en sy aanbod van vergifnis wou aanvaar nie. In Hom is elke belofte in die Bybel ja en amen omdat Hy deur sy kruisdood die prys vir die vervulling daarvan betaal het (2 Kor. 1:20; Ef. 1:7).

Weens die noue assosiasie tussen Christus en die Woord kan ons nie die Here Jesus volkome liefhê as ons die bestudering van sy Woord afskeep of nalaat nie: “As iemand My liefhet, sal hy my Woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak” (Joh. 14:23). Dit is onmoontlik om Bybelse norms en beginsels sonder Christus en die krag van sy Gees volkome te handhaaf en uit te leef.

Dit het skeppingskrag

Die Woord van God het skeppingskrag. Die Here kan net ‘n woord spreek om dinge in aansyn te roep. “En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig” (Gen. 1:3). Petrus sê dat die hemel en die aarde “deur die Woord van God ontstaan het” (2 Pet. 3:5). Hierdie Woord het in Jesus Christus sigbare gestalte aangeneem: “Hy is die Beeld van die onsienlike God… want in Hom is alle dinge geskape… Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand” (Kol. 1:15-17). Die evangeliewoord, wat die boodskap van die Here Jesus Christus se reddende genade vir almal is wat glo,  het skeppingskrag in die lewens van mense wat dood was in hulle sonde en misdade: “Die evangelie van Christus… is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo” (Rom. 1:16). Alle ware gelowiges weet van die krag wat daar in die Woord is. ‘n Gelowige Romeinse owerste het vir Jesus gesê: “Spreek net ‘n woord, en my kneg sal gesond word” (Matt. 8:8).

Dit is gelouterd en suiwer

Die foutloosheid en volmaaktheid van die Woord word verbind met die feit dat dit absoluut suiwer en gelouter is. Dit is geheel en al beproef as God se onveranderlike en betroubare Woord. Die psalmis sê: “U Woord is deur en deur gelouter” (Ps. 119:140). “Die woorde van die Here is rein woorde, silwer wat gelouter is in ‘n smeltkroes van die aarde, gesuiwer sewe maal” (Ps. 12:7). As jy die Woord van God betwyfel, opsyskuif, diskrediteer of verwerp, sal hierdie Woord op die laaste dag tot jou veroordeling strek. Ook almal wat deur vergeesteliking en allegorisering afbreuk aan die waarheid en toepaslikheid van die Woord maak, insluitende diegene wat dit reduseer tot die vlak van menslike mitologie, sal ‘n ontsettende duur prys vir hulle ongeloof betaal. Daniël sê dat hulle smaadheid vir ewig afgryslik sal wees (Dan. 12:2). Glo liewer hierdie suiwer en gelouterde Woord, want dit sal tot jou redding strek: “Dit is ‘n betroubare Woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red” (1 Tim. 1:15).

Dit is soos ‘n hamer en ‘n vuur

“Is my Wood nie só, soos ‘n vuur, spreek die Here, en soos ‘n hamer wat ‘n rots vermorsel nie?” (Jer. 23:29). Die Woord van die Here kan die hartste hart sag maak en elke muur van weerstand afbreek indien ons net met ‘n oop en ontvanklike gemoed daarna sou luister en dit aanvaar. Baie mense verwerp egter dit wat hulle hoor en verhard sodoende hulle harte vir die Woord. Die Here sê: “Vandag as julle my stem hoor, verhard julle harte nie” (Heb. 3:7). Die mens is nie ‘n robot wat eensydig deur die Here geprogrammeer en gemanipuleer word nie, maar ‘n denkende wese met ‘n vrye wil. Ons kan dus die Woord van die Here aanvaar of verwerp. Tydens Jesus se eerste koms na die aarde het die meeste mense Hom verwerp omdat hulle die duisternis liewer gehad het as die lig (Joh. 3:19). Hy wou hulle red, maar hulle wou nie (Matt. 23:37).

Indien ons egter ‘n leerbare gees het en die Woord ingang in ons gedagtes en harte vind, sal dit soos ‘n verterende vuur wees wat alle menslike teorieë en valse persepsies oor die lewe sal vernietig. In die plek van ons verdraaide sienings van vroeër sal ons goddelike wysheid en insig ontvang, m.a.w. verligte oë van die verstand. Die geestelike verhardheid, ongebondenheid en eiesinnigheid wat deur die sonde veroorsaak is, sal deur sagmoedigheid, selfbeheersing en ‘n honger en dors na die Woord van die Here vervang word.

Dit red sondaars se siele

“Ontvang met sagmoedigheid die ingeplante Woord, wat in staat is om julle siele te red” (Jak. 1:21). “Want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende Woord van God wat tot in ewigheid bly” (1 Pet. 1:23). Mense wat hierdie groot waarheid begryp, is angstig om die woorde van die ewige lewe by die Here Jesus te verneem: “Toe die skare by Hom aandring om die Woord van God te hoor …het Hy hulle geleer” (Luk. 5:1, 3). “En Hy sê: …salig is hulle wat die Woord van God hoor” (Luk. 11:28). Jesus het die dissipels intensief onderrig: “En Hy sê vir hulle: Dit is die woorde wat Ek met julle gespreek het toe Ek nog by julle was, dat alles wat oor My geskrywe is… vervul moet word. Toe open Hy hulle verstand om die Skrifte te verstaan” (Luk. 24:44-45).

Ons moet seker maak dat ons glo in die Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, en in die Woord wat van sy Seun getuig, want dan alleen sal ons die ewige lewe in Hom ontvang. Vir die ongelowige Jode het Jesus gesê: “Die Vader wat My gestuur het, Hy het van My getuig… En julle het sy Woord nie as iets blywends in julle nie, omdat julle Hom wat Hy gestuur het, nie glo nie. Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het; en dit is dié wat van My getuig. En julle wil nie na My kom om die ewige lewe te hê nie” (Joh. 5:37-40). “As julle nie glo dat dit Ek [die Seun van God] is nie, sal julle in jul sondes sterwe” (Joh. 8:24). Jesus het hulle verwyt omdat sy Woord geen ingang by hulle gevind het nie (Joh. 8:37). In die plek daarvan het hulle aan hul eie godsdienstige oorlewerings (mensgemaakte teologie) vasgehou en sodoende die Woord van God kragteloos gemaak: “Julle verstaan dit goed om die gebod van God opsy te sit en so julle oorlewering te onderhou… So maak julle dan die Woord van God kragteloos deur julle oorlewering wat julle bewaar het” (Mark. 7:9, 13).

Die dissipels het egter die suiwer Woord ontvang, en daarmee saam ook vir Jesus Christus van wie die Woord getuig dat Hy die Redder van die wêreld is. Jesus het in sy hoëpriesterlike gebed vir hulle gebid en vir die Vader gesê: “Ek het hulle u Woord gegee… Heilig hulle in u waarheid; u Woord is die waarheid… Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir dié wat deur hulle woord in My sal glo” (Joh. 17:14, 17, 20). Het jy al die lewendmakende Woord van God in die geloof ontvang en is jy ‘n getuie vir Jesus oral waar jy gaan?

Dit is gees en lewe

Die Here Jesus het gesê: “Die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe” (Joh. 6:63). Ná ons wedergeboorte moet ons onsself ook daagliks met hierdie Woord voed, sodat ons geestelik kan opgroei tot die volwasse man of vrou in Christus: “…en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die Woord, dat julle daardeur kan opgroei” (1 Pet. 2:2; Ef. 4: 13-14). Hierdie geestelike voedsel is noodsaaklik, want “die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God” (Luk. 4:4). Is hierdie Woord aktief werksaam in jou lewe?

Paulus het homself verbly in die Christene wat die Woord van die Here ontvang het en geestelik daardeur verryk is: “Daarom dank ons God ook sonder ophou dat, toe julle die Woord van God ontvang het wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het nie as die woord van mense nie, maar, soos dit werklik is, as die Woord van God wat ook werk in julle wat glo” (1 Thess. 2:13). Daar is inderdaad geestelike lewe in die Woord, daarom moet ons onsself “voed met die woorde van die geloof” (1 Tim. 4:6). “Laat die Woord van Christus ryklik in julle woon” (Kol. 3:16). ‘n Toename in kennis van die Woord gaan ook met ‘n toename in genade gepaard indien hierdie kennis nie net in ons verstand vassteek nie, maar ook in die geloof aanvaar word. Sodoende word dit hartskennis wat ons geestelike lewe verryk: “Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus” (2 Pet. 3:18).

Bid om die vervulling met die Heilige Gees, want net Hy kan jou leer en in die volle waarheid van die Woord van God lei (Joh. 14:26; 16:13; 1 Kor. 2:10). Hy maak die Woord lewend in jou hart. Bybelstudie is nie net ‘n intellektuele oefening nie, maar deel van jou geestelike groeiproses en verootmoediging voor die lewende God. Jy moet die vaste voorneme hê om vervul te wees met die kennis van sy wil (Kol. 1:9) en ook net sy wil te doen (Matt. 7:21). Hierdie kennis word nie deur buite-Bybelse openbarings soos drome en visioene verkry nie, maar deur ernstige Bybelstudie.

Dit is ‘n tweesnydende swaard

“Want die Woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart” (Heb. 4:12). Die Woord is soos ‘n tweesnydende swaard wat indring tot in ons diepste wese waar dit die gedagtes en houdings van ons harte openbaar. Dit is in staat om te kan onderskei tussen dit wat geestelik is en dit wat bloot uit die siel [die intellek, wil en emosies] van die mens afkomstig is.

Die swaard van die Woord dring deur tot by die skeiding van die siel en die gees, en doen dit selfs wanneer hierdie dikwels weersprekende elemente só met mekaar verenig is soos die gewrigte en die murg. Die innerlike lewe van ‘n Christen is soms ‘n vreemde mengsel van motiverings waarvan sommige opreg geestelik en ander volkome menslik is. ‘n Bonatuurlike hulpmiddel soos die Woord van God is nodig om onderskeid te tref en te openbaar wat geestelik en wat vleeslik is. Mense verkeer soms onder die indruk dat hulle sekere stappe uit suiwer geestelike oorwegings beplan terwyl dit, soos die Woord van God hulle sal wys, uit ongeloof gebore mag wees. Het die Woord van God al diep in jou hart weerklank gevind? Het jy die verkeerde gedagtes en sondige motiewe wat in die lig daarvan aan jou geopenbaar is, bely en laat staan, en die beloftes van reiniging deur die bloed van die Here Jesus in die geloof aanvaar? Dan alleen kan jy van die Woord van God wat lewend en kragtig is, in jou lewe getuig.

Paulus sê dat die swaard van die Woord ook deel van ons geestelike wapenrusting is: “En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees – dit is die Woord van God” (Ef. 6:17). ‘n Swaard is die simbool van uitvoerende gesag en versinnebeeld die outoriteit van die wetgewer. Omdat God die oppergesag in die heelal het, staan die outoriteit van sy Woord ook vas. Alle verlostes kan hierdie swaard opneem deur hulle in die stryd teen die sonde, die wêreld en die duiwel op die beloftes in God se Woord te beroep. Satan en sy magte is weerloos teen die gesag hiervan.

Dit is ‘n vaste rigsnoer vir ons lewe

Die psalmis het gebid: “Maak my voetstappe vas in u Woord, en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie (Ps. 119:133). Ons moet nooit van die pad van die Woord afwyk nie, want dan sal ons onsself met baie smarte deurboor: “Ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek u Woord kan bewaar” (Ps. 119:101). Die Here het aan Josua gesê dat hy nie regs of links van die Woord moet afwyk nie, sodat hy met goeie gevolg kan handel oral waar hy gaan (Jos. 1:7).

Deur die beloftes in die Bybel te memoriseer en in die geloof te aanvaar, bêre ons die Woord van God in ons harte sodat ons teen Hom nie sal sondig nie (Ps. 119:11). Sodoende word die onveranderlike Woord ‘n rigsnoer vir ons lewe. Die Woord is ook ‘n vaste rots wat aan ons geestelike stabiliteit verleen, asook bestandheid teen die storms van die lewe. Die Here Jesus het gesê dat elkeen wat na Hom toe kom en na sy woorde luister, sal wees soos ‘n man wat sy huis op ‘n rots gebou het. Wanneer die storms teen hom losbreek, sal hy staande bly omdat sy huis op die rots gebou is. Paulus sê dat hierdie Rots (of Fondament) Jesus Christus is (1 Kor. 3:11). Sy liggaam is aan die kruis “geklief” sodat dit ‘n geestelike toevlug en tuiste kan word vir almal wat glo; daarom kan ons sing: “Ewige Rots geklief vir my, laat my veilig by U bly…” Uit die gekliefde Rots vloei die stroom van God se seëninge en genade (Joh. 7:37-39; Ex. 17:6; 1 Kor. 10:4). Almal wat nie in Christus en sy Woord veranker is nie, se lewens is op sand gebou. Hulle sal sekerlik tot ‘n val kom en vir ewig beskaamd staan wanneer die storms van God se oordele oor die sondaars hulle tref. Niemand het ‘n toekoms buite Jesus Christus nie!

Dit verlig ons lewe

Alle Christene moet die lig van God se Woord in die wêreld laat skyn. Die Here Jesus het vir Paulus gesê: “Ek [stuur jou na die heidene] om hulle oë te open, dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in My vergifnis van sondes en ‘n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang” (Hand. 26:18). Elke ongeredde mens is in die duisternis van sonde vasgevang, en moet deur die wedergeboorte uit die duisternis van Satan na die Here se wonderbare lig oorkom.

Die psalmis het gesê: “Die opening van u Woord gee lig” (Ps. 119:130). In die lig van God se Woord besef ons ons sondigheid en behoefte aan verlossing. “Ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn” (Ef. 5:14). Jesus Christus is die waaragtige lig wat elke mens verlig (Joh. 1:9). Hy het gesê: “Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê” (Joh. 8:12). Deur Hom en sy Woord te aanvaar, sal ons nooit in geestelike duisternis voortstrompel nie, want sy Woord is soos ‘n lamp vir ons voet en ‘n lig vir ons pad (Ps. 119:105). “Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here – wandel soos kinders van die lig” (Ef. 5:8).

“Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord” (Rom. 13:12). Onder die wapens van die lig tel geloof, die Woord, gebed, getuienis en die bloed van die Lam. Die vlam van geloof, ondersteun deur ‘n aktiewe gebedslewe, moet hoog brand in ons lewe, terwyl ons die lamp van die Woord deur ons getuienis omhoog hou en onsself in die stryd teen die Bose op die bloed van die Lam beroep – dit is sy kruisdood waar Hy Satan oorwin het (Heb. 2:14). Deur sy Woord en sy Gees gee die Here aan ons verligte oë van die verstand om geestelike sake reg te kan verstaan, en in die lig daarvan altyd die regte te besluite te neem (Ef. 1:18).

Individue, groepe én regerings wat nie hulle besluite (en beleid) in die lig van God se Woord bepaal deur die beginsels daarvan te eerbiedig nie, wandel in die duisternis en leef in doelbewuste rebellie teenoor God. Vir hulle wag daar groot probleme, want hulle is soos iemand wat in die nag sonder ‘n lig in gevaarlike terrein probeer loop: “Terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans wat al helderder word tot die volle dag toe, is die weg van die goddelose soos duisternis: hulle weet nie waaroor hulle sal struikel nie” (Spr. 4:18-19). Kom na Hom toe wat alleen die lig van die wêreld is, en laat Hy jou deur sy Woord onderrig soos wat ‘n vader sy seun onderrig. Dan kan jy ook jou Christelike opdrag vervul om die lig van die wêreld te wees (Matt. 5:14).

Dit verskaf inligting oor die toekoms

‘n Belangrike deel van die Woord van God is profesieë wat lig werp op die toekoms. Omdat Jesus Christus die vleesgeworde Woord is, moet die profetiese Woord ook direk met Hom in verband gebring word: “Want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie” (Op. 19:11). Alle mense se toekoms word op grond van hulle verhouding teenoor Jesus bepaal. In terme daarvan sal hulle óf die ewige lewe óf die ewige dood deelagtig word. Neem dus kennis van Bybelse profesieë binne die verband van jou verhouding tot Christus.

Petrus sê: “En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn” (2 Pet. 1:19). Moenie die profesieë verag nie (1 Thess. 5:20), maar bestudeer dit onder die leiding van die Heilige Gees, wat jou in die volle waarheid sal lei (Joh. 16:13). Daar word ‘n spesiale seën aan ons belowe as ons die profetiese Woord bestudeer en ter harte neem: “Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby” (Op. 1:3).

Daar is ongelukkig baie Christene wat meen dat hulle sonder hierdie kennis hulle weg deur die lewe sal vind. Die noodwendige gevolg van dié houding is dat hulle oriëntasie en toekomsverwagting van geestelik (Bybels-gefundeerd) na sekulêr (polities- of ideologies-gefundeerd) verander. Hulle maak nie gereed om deur middel van die wegraping met Christus verenig te word en ook die groot verdrukking te ontvlug nie, maar hulle werk aan ‘n nuwe wêreldorde waardeur hulle ‘n mensgemaakte vrede op aarde probeer vestig. ‘n Groot ontnugtering wag egter op hulle: “Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid – dan oorval ‘n skielike verderf hulle” (1 Thess. 5:3).

Christene weet egter uit die profetiese Woord dat die huidige wêreld in die eindtyd ál hoe slegter en gevaarliker word, en uiteindelik sal verbygaan. Met die oog hierop tref hulle in Christus vir ‘n beter toekoms voorbereidings en maak in die hemel skatte bymekaar deur onder die leiding van die Heilige Gees werke te doen wat ewigheidswaarde het.

Dit veroordeel die ongelowiges

Die Woord red nie alleen diegene wat hulle geloof in die beloftes daarvan stel nie, maar veroordeel al die miljoene mense wat dit verwerp. Dit is die rede waarom die Heilige Gees ons aan die Woord herinner (Joh. 14: 26) en ons oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel (Joh. 16:8). Elke verlore sondaar moet besef dat hy die sonde wat tussen hom en die Here Jesus staan, moet bely en laat staan om in die geloof die geregtigheid van Jesus Christus deelagtig te word. Vir al die sondaars wag die ewige oordeel van God in die poel van vuur.

Elkeen wat die Woord van God aantas deur dinge by te voeg of weg te laat, word deur die Woord self veroordeel: “Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor: As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is” (Op. 22:18-19). “Elke woord van God is gelouter… Voeg by sy woorde niks by nie, sodat Hy van jou nie rekenskap vorder en jy as ‘n leuenaar openbaar word nie” (Spr. 30:5-6). Almal wat die Bybel probeer verander en dit skeef voorstel deur die boodskap daarvan te verdraai, maak dit kragteloos by hulle hoorders of lesers, en bring sodoende ‘n oordeel oor hulleself. Paulus het baie ernstig teen hulle gewaarsku: “Daar is sommige mense wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar al sou ons of ‘n engel uit die hemel julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ‘n vervloeking wees!” (Gal. 1:7-8).

Vir die ongelowiges sal dit verskriklik wees om in die hande van die lewende God te val (Heb. 10:31), “want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai” (Gal. 6:7). Die straf van die Here word vervul wanneer Hy woorde van veroordeling spreek. Op die dag van sy wederkoms sal Jesus Christus die Antichris “met die asem van sy mond verdelg” (2 Thess. 2:8). Op daardie dag sal Hy ook woorde spreek wat by die slag van Armagéddon tot die verdelging van die Antichris se volgelinge sal lei: “En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van Hom wat op die perd sit” (Op. 19:21; vgl. ook Sag. 14:12-13).

Dit keer nie leeg tot God terug nie

Die Woord van die Here strek óf tot die redding en geestelike opbouing van mense, óf tot hulle veroordeling weens ongeloof. Dit sal dus nie leeg tot God terugkeer nie: “Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter; so sal my Woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur” (Jes. 55:10-11).

Die Woord van God sal in alle opsigte volbring word (Op. 17:17) – vir gelowiges én ongelowiges. “God is geen man dat Hy sou lieg nie; of ‘n mensekind dat dit Hom sou berou nie. Sou Hý iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie?” (Num. 23:19). Met sy volmaakte voorkennis weet God wat in die toekoms gaan gebeur, daarom kon Hy vooraf vir elke behoefte voorsiening maak en ook ‘n behoorlike straf vir die sondaars aankondig. Sy Woord is betroubaar en nodig, en ‘n ware bron van geestelike seën vir diegene wat dit in die geloof aanvaar. Vir hulle is dit soos manna uit die hemel, en ook soos die reën en die sneeu wat uit die hemel op ‘n dorre aarde neerdaal. Dit vervul in ‘n lewensbelangrike behoefte.

Dit hou vir ewig stand

“Die Woord van die Here bly tot in ewigheid” (1 Pet. 1: 25). Jesus het gesê: “Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie” (Matt. 24:35). Dit bly altyd van krag, raak nooit irrelevant nie en sal selfs ná die huidige hemel en aarde nog steeds voortbestaan. Alles daarvan sal vervul word. Saam met die psalmis kan ons ook die ewigdurendheid van die Here, sy Woord en sy goedertierenheid besing:

“Die bevele van die Here is reg: hulle verbly die hart; die gebod van die Here is suiwer: dit verlig die oë; die vrees van die Here is rein: dit bestaan tot in ewigheid” (Ps. 19:9-10). “Die Here sit as Koning tot in ewigheid” (Ps. 29:10). “Die Here ken die dae van die opregtes, en hulle erfdeel sal tot in ewigheid bly” (Ps. 37:18). “U Naam sal ons loof tot in ewigheid” (Ps. 44:9). “God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid” (Ps. 73:26). “U is hoog verhewe tot in ewigheid, Here!” (Ps. 92: 9). “U geregtigheid bestaan tot in ewigheid” (Ps. 111:3). “Ek sal u bevele tot in ewigheid nie vergeet nie, want deur hulle het U my lewend gemaak” (Ps. 119:93). “Al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid” (Ps. 119:160). “O Here, u Naam is tot in ewigheid” (Ps. 135:13). “Israel word verlos deur die Here met ‘n ewige verlossing; julle sal nie beskaamd staan of in die skande kom tot in ewigheid nie” (Jes. 45:17). “Die Here sal Koning wees oor hulle op die berg Sion, van nou af tot in ewigheid” (Miga 4:7).

‘n Uitnodiging tot redding

Die Here het nie behae in die ondergang van die goddelose nie, maar eerder daarin dat hy hom bekeer:

“Soek die Here terwyl Hy nog te vinde is; roep Hom aan terwyl Hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes; en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal Hy hom barmhartig wees; en tot onse God, want Hy vergeef menigvuldiglik” (Jes. 55:6-7).

Paulus het hierdie uitnodiging tot bekering aan alle nasies herhaal: “God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat Hy ‘n dag bepaal het waardeur Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur ‘n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek” (Hand. 17:30-31). “Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie… en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader” (Fil. 2:9-11). In die lig hiervan, sê Paulus, moet ons “die Woord van die lewe vashou” (Fil. 2:16).

Aan die getroue gemeente van Filadelfia sê die Here Jesus: “Jy het my Woord bewaar en my Naam nie verloën nie” (Op. 3:8). Die erkenning van die Bybel as God se Woord en die belydenis van Jesus se Godheid is ten nouste aan mekaar verbonde. Hiermee saam gaan ‘n belofte van ontvlugting uit die oordele van die groot verdrukking: “Omdat jy die Woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in [buite] die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel” (Op. 3:10; vgl. die King James-vertaling van dié teks – Christene sal nie in die verdrukking bewaar word nie, maar buite dit, deur middel van die wegraping).

Die kerk van menseregte (Laodicéa) word egter deur die Here verwerp en uit sy mond gespuug omdat hulle eie woorde (nie God se Woord nie) hulle norm was: “Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie” (Op. 3:17). Israel het hulleself ook deur hul eie tradisies salig gespreek (Mark. 7:9). Vir alle sondaars is daar net één oplossing: “As iemand mý stem hoor en die deur oopmaak” (Op. 3:20) sal hy gered word. Die Here Jesus is die enigste Redder van die wêreld, en sy Woord die enigste beproefde bron van die waarheid.

Buite-Bybelse openbarings

In die lig van hierdie artikel moet die groot dwaling van buite-Bybelse openbarings van God se wil opnuut beklemtoon word. Daar is baie mense wat die Bybel probeer aanvul deur te beweer dat die Here verdere inligting deur middel van drome, visioene, tale, boodskappe deur engele, en selfs deur ’n hoorbare stem, aan hulle oorgedra het. Sulke mense se buite-Bybelse leerstellings en profesieë word egter telkens as vals bewys.

Nadat die Bybel in die eerste eeu met die voltooiing van die Nuwe Testament se 27 boeke klaar geskryf is, het ons nie meer buite-Bybelse openbarings nodig nie (Heb. 1:1). Die Here Jesus praat met ons deur sy Woord, en maak die Woord deur die Heilige Gees lewend in ons harte. Die Heilige Gees gee aan ons verligte oë van die verstand om die Woord te kan verstaan (Ef. 1:17-19; 1 Kor. 2:10), Hy herinner ons aan alles wat die Here Jesus gesê het en verkondig ook die toekomstige dinge aan ons (Joh. 14: 26; 15:26; 16:13-14).

Spreek die Here deur sy Woord tot jou, of wag jy dalk dat Hy op ander maniere, buite sy Woord om, met jou moet praat? Oswald Chambers het in sy dagboek, “My Utmost for His Highest” (bl. 3) geskryf:

“Jesus het gesê: ‘Die woorde wat Ek tot julle spreek [nie ‘die woorde wat Ek gespreek het nie’], is gees en is lewe’ (Joh. 6:63). Skielik word sy woorde lewend en werklik soos wat Hy dit in ’n besondere situasie opnuut deur sy Gees tot ons harte laat spreek. Dit is die manier waarop God met ons praat – nie deur drome en visioene nie, maar deur woorde. Wanneer ons tot God nader om met Hom te kommunikeer, vind dit deur die eenvoudige manier van woorde plaas.”

Ons kan onsself van baie dwalings vrywaar as ons die beginsel van Sola Scriptura (net die Woord) eerbiedig. Selfs al is ons onder die versoeking om waarde aan drome en visioene te heg, mag ons dit steeds nie as ’n openbaring van God se wil oorvertel nie. Ons het net een duidelike opdrag wat God se wil betref: “Verkondig die Woord; hou aan tydig en ontydig” (2 Tim. 4:2).

Indien ’n droom met die Bybel ooreenstem, het dit nog steeds geen geloofwaardigheid nie omdat die Here nie sy Woord deur drome hoef te bevestig nie. Indien ‘n droom by die Bybel aanvul of daarvan afwyk, het dit niks met God se wil te doen nie omdat Hy reeds sy volle raad aan ons geopenbaar het (Hand. 20:27). Rig jou voetstappe nét volgens die Woord! (Ps. 119:133).