Print

Die Here Jesus en die Skrifte

Written by Prof Johan Malan.

Opsomming: Hierdie artikel is ‘n vertaalde hoofstuk uit Andrew Murray se boek: “Like Christ: developing the character of Jesus in your life.”

“… dat alles wat oor My geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms, vervul moet word” (Luk. 24:44).

Wat die Here Jesus as mens hier op aarde bereik het, is grootliks aan sy gebruik van die Skrifte te danke. Hy het daarin die weg wat Hy moes bewandel, gevind, die geestelike voedsel en krag wat Hy vir sy werk nodig gehad het, asook die wapens waardeur Hy elke vyand kon oorwin. In sy lewe en lyding was die Skrifte inderdaad onmisbaar vir Hom: van die begin tot die einde van sy lewe was alles die vervulling van dit wat in die Boek oor Hom geskryf is.

Dit is nouliks nodig om bewyse hiervoor aan te bied. In sy versoeking in die woestyn het Hy deur sy uitspraak: “Daar is geskrywe…” vir Satan oorwin (Matt. 4:4). In sy konflikte met die Fariseërs het Hy Homself telkens op die Woord beroep: “Wat sê die Skrif? … Het julle nie gelees nie? … Is dit nie geskrywe nie?” In sy gesprekke met die dissipels het Hy menige maal uit die Skrifte die sekerheid en noodsaaklikheid van sy lyding en opstanding bewys: “Hoe sou die Skrifte dan vervul word dat dit so moet gebeur?” (Matt. 26:54). In die kommunikasie met sy Vader aan die einde van sy lyding is dit deur middel van woorde uit die Skrif dat Hy vra waarom Hy verlate was, en ook sy gees aan die Vader toevertrou het. Al hierdie dinge het ‘n baie diep betekenis.

Die Here Jesus was self die lewende Woord (Joh. 1:1-4, 14). Hy het die Gees sonder mate gehad (Joh. 3:34). Indien enigeen sonder die geskrewe Woord oor die weg kon kom, dan sou dit Hy gewees het. Nogtans sien ons dat dit alles vir Hom was. Meer as enige iemand ander wys Hy vir ons dat die lewe van God in menslike vlees en die Woord van God in menslike spraak, onafskeibaar verbonde is. Jesus sou nie kon wees wat Hy was, en ook nie al sy werke gedoen het, indien Hy Homself nie stap vir stap oorgegee het om deur die Woord van God gelei en ondersteun te word nie.

Laat ons probeer verstaan wat dit vir ons leer. Die Woord van God word meer as een keer saad genoem (Luk. 8:11-15; 1 Pet. 1:23). Dit is die saad van die goddelike lewe. Ons weet wat saad is. Dit is daardie wonderlike organisme waarin die lewe, die onsigbare essensie van ‘n plant of boom, wat só gekonsentreer en beliggaam is dat dit weggeneem en beskikbaar gestel kan word om die lewe van die boom op ‘n ander plek te laat uitspruit. Die gebruik van die saad kan tweevoudig wees. As vrugte eet ons dit, byvoorbeeld die koring wat aan ons brood gee. Die lewe van die plant word dan ons voedingskrag en lewe. Of, ons kan dit saai sodat die lewe van die plant homself reproduseer en vermeerder. In beide opsigte is die Woord van God soos saad.

Ware lewe word net in God gevind. Hierdie lewe kan egter nie aan ons oorgedra word tensy dit in ‘n erkenbare vorm aan ons gebied word nie. In die Woord van God neem die onsigbare, goddelike lewe gestalte aan deurdat dit kommunikeerbaar word en binne ons bereik gestel word. Die lewe, die gedagtes, die sentimente en die krag van God word in sy woorde beliggaam. Dit is slegs deur sy Woord dat die lewe van God in ons kan inkom. Sy Woord is die saad van die hemelse lewe.

As die brood van die lewe eet ons dit en voed onsself daarmee. Deur die eet van ons daaglikse brood, neem die liggaam die voedingskrag van die sigbare natuur in – die son, water en die aarde – wat vir ons in die saadkoring voorberei is. Ons neem dit in en dit word ons eie; dit is deel van onsself en ons lewe. Wanneer ons deur die Woord van God gevoed word, kom die krag van die hemelse lewe in ons; ons neem dit in en dit word deel van ons – die lewe van ons lewe.

Ons kan ook die saad gebruik om te plant. Die woorde van God word in ons hart gesaai. Hulle het ‘n goddelike krag om te reproduseer en te vermenigvuldig. The lewe wat daarin is, die goddelike gedagte, ingesteldheid of krag wat elkeen bevat, skiet wortel in die gelowige hart en groei op. Dit waarvan die woord die uitdrukking was, neem dan in ons gestalte aan. Die woorde van God is die saad van die volheid van die goddelike lewe.

Toe die Here Jesus mens geword het, was Hy volkome van die Woord van God afhanklik. Hy het Homself geheel en al daaraan onderwerp. Sy moeder het dit aan Hom geleer. Die leraars van Nasaret het Hom daarin onderrig. In oordenking en gebed, in die beoefening van gehoorsaamheid en geloof, is Hy gedurende die stil jare van sy voorbereiding gelei om dit te verstaan en vir Homself toe te eien. Die Woord van die Vader was vir die Seun die lewe van sy siel. Wat Hy in die woestyn gesê het, is uit sy diepste persoonlike ervaring gespreek: “Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan” (Matt. 4:4). Hy het gevoel dat Hy nie kon lewe as die Woord nie aan Hom die lewe van die Vader bring nie. Sy hele lewe was ‘n lewe van geloof en vertroue in die Woord van die Vader. Die Woord was nie ‘n plaasvervanger vir die Vader nie, maar ‘n middel tot gemeenskap met die lewende God. Sy gedagtes en hart is só hierdeur vervul dat die Heilige Gees enige oomblik in sy binneste die regte woorde kon vind wat Hy moes hoor.

Kind van God, wil jy ‘n man van God wees wat sterk in geloof is, vol seëninge, ryk in vrug tot die eer van God, en vol van die Woord van God? Maak dan, soos Christus, die Woord jou lewensbrood. Laat dit ryklik in jou woon en jou hart vervul. Voed jouself daarmee, glo dit en gehoorsaam dit. Dit is slegs deur te glo en te gehoorsaam dat die Woord in jou binneste opgeneem kan word, in jou diepste wese. Aanvaar dit dag vir dag as die Woord wat vandag nog uit God se mond uitgaan. Beskou dit as die Woord van die lewende God, wat daardeur ‘n lewende verbintenis met sy kinders handhaaf en in lewende krag tot hulle spreek. Laat God se wil, God se werke en God se doel die oorsprong van jou gedagtes wees – nie die kerk of Christene rondom jou nie, maar die Woord wat deur die Vader aan jou geleer word. Soos Christus, sal jy dan in staat wees om alles te vervul wat in die Skrifte oor God se wil vir jou lewe geskryf is.

Die mees merkwaardige saak oor Christus se gebruik van die Skrif is dat Hy Homself daarin gevind het. Hy het sy eie beeld en gelykenis daarin gesien. Hy het Homself ook oorgegee om te vervul wat daarin geskrywe staan. Dit is hierdie wete wat Hom in die bitterste lyding bemoedig en vir die moeilikeste taak bekragtig het. Oral het Hy die die wegwysers gesien wat deur God se eie hand geskrywe is: deur lyding na heerlikheid. Hy het slegs een doelwit gehad: om te word wat die Vader gesê het dat Hy moet wees, om sy lewe noukeurig in ooreenstemming te bring met die beeld wat God se Woord aan Hom voorgehou het oor wat Hy moet wees.

Dissipel van Jesus, jou gelykenis kan ook in die Skrif gevind word – ‘n beeld van wat die Vader wil hê dat jy moet wees. Streef daarna om ‘n diep en duidelike indruk te verkry oor wat die Vader in sy Woord sê dat jy moet wees. Wanneer dit behoorlik begryp word, is dit ondenkbaar hoeveel moed dit jou sal gee om elke probleem te bowe te kom. Ek het gesien wat oor my in die Bybel geskryf is. Ek het die beeld gesien oor wat ek volgens God se raadsplan geroepe is om te word. Die wete dat gelykvormigheid aan Christus deur God vir my bepaal is, inspireer my siel met ‘n krag wat die wêreld oorwin.

Die Here Jesus het sy eie beeld nie alleen in die instellings nie, maar ook in die gelowiges van die Ou Testament gevind. Moses, Aäron, Josua, Dawid en die profete was tipes van Hom. Op sy beurt is Hy weer die beeld van gelowiges in die Nuwe Testament. Dit is veral in Hom en in sy voorbeeld dat ons ons eie beeld in die Skrif moet vind. Ons moet “van gedaante verander word na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is” (2 Kor. 3:18). Ons moet in die spieël van die Skrif na hierdie beeld as dié van ons eie kyk. Ten einde Christus se werke in ons te volbring, leer die Gees ons om Hom as ons Voorbeeld te neem, en elkeen van sy hoedanighede as ‘n belofte te beskou van dit wat ons kan wees.

Geseënd is die Christen wat waarlik dit gedoen het – wat nie alleen vir Jesus in die Skrifte gevind het nie, maar in sy beeld die belofte en voorbeeld van wat hy self moet word. Geseënd is die Christen wat homself oorgee om deur die Heilige Gees geleer te word om nie in menslike gedagtes versonke te raak oor wat die Skrif van gelowiges sê nie, maar in eenvoud te aanvaar wat die Bybel oor God se wil vir sy kinders openbaar.

Kind van God, dit was “volgens die Skrifte” dat Jesus geleef en gesterf het. Dit was “volgens die Skrifte” dat Hy weer opgestaan het. Omdat Hy die Skrifte geken en gehoorsaam het, was Hy in staat om alles te volbring wat Hy daarvolgens moes doen of ly. Alles wat die Skrifte beloof het dat die Vader vir Hom sou doen, het Hy gedoen. Gee jouself met ‘n onverdeelde hart oor om in die Skrifte te leer wat God sê en van jou verwag. Laat die Skrifte waarin Jesus die voedsel vir sy lewe verkry het, ook jou daaglikse voedsel en oordenking wees. Gaan elke dag na God se Woord met die blye en vaste verwagting dat, deur die geseënde Gees wat in ons woon, die Woord sy goddelike doel in jou lewe sal bereik.

Elke woord van die Here is vol goddelike lewe en krag. Wees verseker dat indien jy dit jou doel maak om die Skrif te gebruik soos wat Jesus dit gebruik het, dit ook vir jou sal doen wat dit vir Hom gedoen het. God het die plan vir jou lewe in sy Woord uitgestippel. Elke dag sal jy een of ander aspek daarvan in die Woord vind. Niks maak ‘n mens sterker en moediger as die versekering dat jy volgens die wil van God leef nie. God sal self toesien dat sy Woord in jou lewe vervul word indien jy, soos sy Seun, jouself hiervoor oorgee en dit die hoogste doel van jou lewe maak.

Gebed: “O Here my God, ek dank U vir u kosbare Woord, die goddelike spieël van alle onsienlike en ewige werklikhede. Ek dank U dat ek daarin die beeld van u Seun het, wat u beeld is, en ook deur u wondergenade my eie beeld. Ek dank U dat as ek na Hom kyk, ek ook kan sien wat ek kan wees. O my Vader, leer my om reg te kan verstaan watter groot seën u Woord vir my kan bring. Vir u Seun, toe Hy op aarde was, was dit die manifestasie van u wil, die kommunikering van u lewe en krag, die gemeenskap met U self. In die aanvaarding van u Woord en sy oorgawe daaraan, was Hy in staat om u hele raad te volbring. Mag u Woord ook dit alles vir my doen. Maak dit elke dag deur die salwing van die Heilige Gees opnuut vir my die Woord wat uit die mond van God uitgaan, die stem van u lewende teenwoordigheid wat tot my spreek. Mag ek deur elkeen van u woorde ervaar dat dit God is wat na my toe kom om iets van sy eie lewe aan my mee te deel. Leer my om dit as goddelike saad in my hart te bêre, wat op sy eie tyd in my sal groei en die goddelike werklikheid en lewe wat daarin verborge is, te vermeerder. Leer my bo alles, my God, om dit in Hom te vind wat die middelpunt en wese daarvan is, Hy wat self die ewige Woord is. Wanneer ek Hom vind, en myself in Hom as my Hoof en Voorbeeld, sal ek leer om, soos Hy, u Woord as my voedsel en lewe te beskou. Ek vra dit, o my God, in die naam van ons geseënde Here Jesus. Amen.”