Print

Hoedanighede Waarin die Here Jesus Gaan Verskyn

Written by Prof Johan Malan.

Die kerkbedeling is besig om ten einde te spoed, en dit beteken dat die groot, eindtydse openbaring van Jesus Christus baie naby is. Hy gaan in ’n relatief kort tyd in verskillende hoedanighede aan verskillende groepe mense geopenbaar word, afhangend van die verhouding waarin hulle teenoor Hom staan. Hierdie groot groepe mense is eerstens die ware gelowiges van alle tye, tweedens die ongeredde wêreld, en derdens die volk Israel.

Christus as Regter en Bruidegom van gelowiges

Die heel eerste eindtydse openbaring van Jesus Christus sal aan die liggaam van ware gelowiges van alle tye wees. Dit sluit die hele Nuwe Testamentiese kerk in, asook Ou Testamentiese gelowiges wat God behaag en op die belofte van die Messias gewag het (vgl. Heb. 11:24-26, 39-40). Diegene wat reeds ontslaap het, sal tydens die opstanding van die regverdiges opgewek word, met verheerlikte liggame beklee word, en weggevoer word saam met die lewende gelowiges wat in ’n oogwink verander en verheerlik sal word (vgl. 1 Kor. 15:51-53). Paulus beskryf hierdie gebeurtenis só:

“Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ’n geroep, met die stem van ’n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees” (1 Thess. 4:16-17). Hierdie ontmoeting en vereniging met Christus sal dus nie op aarde geskied nie, maar iewers in die ruimte. Daarna neem Hy ons na ons hemelse woning, soos belowe: “Ek gaan om vir julle plek te berei ... [dan] kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is” (Joh. 14:2-3).

As deel van die verheerliking van die gelowiges sal die Here Jesus tydens sy regterstoel-oordeel in die hemel genadeloon volgens elkeen se werke toeken (vgl. Matt. 25:14-27; 1 Kor. 3:8-15; 2 Kor. 5:10). Jesus Christus gaan dus heel eerste die Regter van die ware gelowiges wees – nie om te véroordeel nie, want hulle is almal uit genade gered, maar om te béoordeel. Nie alle dissipels van Christus het Hom met ewe veel ywer gedien nie, en daar sal selfs diegene onder hulle wees wat met leë hande voor Hom sal verskyn.

Na die regterstoel-oordeel sal Christus as die hemelse Bruidegom met sy aardse bruid verenig word. Hierna word die kerk nie meer die bruid van Christus genoem nie (vgl. Matt. 25:1-13; 2 Kor. 11:2), maar die vrou van die Lam (Op. 19:7). Daar word ook na die verheerlikte kerk as “ouderlinge” verwys wat rondom Christus se troon sal vergader om sy lof te besing: “Toe sing hulle ’n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seëls oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie” (Op. 5:9).

Dit is belangrik om te begryp dat die verheerlikte kerk wat in Openbaring 4 en 5 beskryf word as 24 ouderlinge uit alle volke, stamme en tale op aarde, in die hemel sal wees voordat die eerste seëls van God se oordele in Openbaring 6 oopgemaak word. Waarom 24 ouderlinge? In 1 Kronieke 24 is die totale priesterdom in Israel in 24 groepe verdeel wat elkeen twee weke per jaar tempeldiens gedoen het. Die Nuwe Testamentiese “priesterdom” (diensknegte of ouderlinge) van die Here word hier simbolies as 24 voorgestel, wat ’n aanduiding is van die totale groep dissipels uit alle volke.

Regter van die ongeredde wêreld

Kort na die opstanding van die gelowiges en hulle wegvoering hemel toe saam met die lewende gelowiges wat ook onverganklike nuwe liggame gekry het, sal die Antichris op aarde geopenbaar word. Die teenwoordigheid van die kerk van Christus op aarde was, tot dan, ’n teëhouende faktor teen die openbaring en magsoorname van die Antichris. Paulus sê:

“Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk [die onsigbare werking van die Antichris se gees deur die eeue heen], net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is; en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak, hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid” (2 Thess. 2:7-12).

Wanneer die ware gelowiges  – dit is die getuies van Christus deur wie sy lig op aarde geskyn het – skielik weggeneem is, gaan daar op alle lewensterreine groot veranderings intree. Die Here Jesus sal dan vir sewe jaar die oordele van “die dag van die Here” (vgl. Jes. 13:9-13) uitstort oor ’n wêreldbevolking wat Hom as Verlosser verwerp het. Hulle sal nie erfgename van sy hemelse koninkryk wees nie, omdat hulle van hulself vyande van Hom gemaak het – dit sal ook diegene insluit wat Hom net met hulle lippe bely het, maar wie se onwedergebore harte ver van Hom af was (Matt. 15:8).

Drie reekse van sewe oordele elk (Op. 6 tot 19), wat progressief erger sal word, gaan binne ’n tydperk van sewe jaar oor die aarde uitgestort word wanneer Christus as Regter die rebelse mensdom tot verantwoording roep. Onder hulle sal ook die grootste deel van die volk Israel wees wat tot in daardie stadium steeds sal weier om Jesus as Messias te erken en aan te neem. Net die Messiaanse (waarlik geredde Jode) sal saam met die ware kerk weggeneem word.

Die verdrukking word in twee dele van 3½ jaar elk verdeel. Dit is twee duidelik afgebakende tydperke van 42 maande of 1 260 dae elk, waarvan net die tweede helfte “die groot verdrukking” genoem word. Die verdrukking van sewe jaar begin wanneer die Antichris ’n sewe-jaarlange verbond met Israel en die nasies sluit (Dan. 9:27), terwyl die groot verdrukking van die laaste 3½ jaar sal begin nadat die Antichris homself in die herboude tempel in Jerusalem tot God verklaar en ook ’n afgodsbeeld van homself in die Allerheiligste laat oprig het (Matt. 24:15-22; 2 Thess. 2:4; Op. 13:14-15).

Aan die begin van die sewe jaar gaan die eerste seël van God se oordele in die hemel oopgemaak word. Dan sal daar ’n wit perd op aarde uithardloop, waarvan die ruiter ’n boog en ’n kroon het. Dit is ’n verwysing na die Antichris wat ’n valse vredevors met groot mag sal wees. Hy word ook met die daaropvolgende drie perde geassosieer, wat uiteindelik vir die dood van ’n kwart van die wêreldbevolking verantwoordelik sal wees (Op. 6:3-8).

Dit is belangrik om duidelikheid te verkry oor die aanvanklike openbaring van die Antichris as ’n populêre vredevors. Hy gaan nie as ’n tiran en mensemoordenaar op die toneel verskyn nie, maar as ’n “redder” van die mensdom, wat daarin sal slaag om vir ’n tyd lank vrede en wêreldeenheid te skep, ook tussen alle gelowe. Almal van hulle sal hom in verwondering navolg en ook aanbid (Op. 13:3-4). Dit sal aanvanklik lyk asof alles goed gaan.

Geestelike misleiding sal die oorheersende kenmerk van die verdrukking wees. Omdat die verlore mensdom nie die ware Messias navolg nie, sal hulle die krag van die dwaling ontvang om die Antichris se leuens te glo (2 Thess. 2:9-12). Hulle sal vas glo dat die valse messias die ware messias is en hom van harte aanbid. Almal sal hom as ’n goddelike verlosser en vredemaker sien omdat hy groot tekens en wonders sal doen, ’n dreigende derde wêreldoorlog sal afweer, omstandighede sal skep wat die wêreldekonomie weer op dreef sal kry, eenheid tussen die verdeelde godsdienste en nasies sal bring, en globalisme sy finale fase sal laat betree deur die instelling van ’n wêreldregering met uitvoerende magte.

Hierdie intense misleiding sal saam met die proses van toenemende globalisasie vir die eerste 3½ jaar van die verdrukking verloop, en die oorgrote deel van die mensdom sal hoogs ingenome met hulle nuwe wêreldorde wees. ’n Aansienlike aantal mense, hoewel nog steeds ’n minderheid, sal in hierdie tyd besef dat die Antichris ’n misleier uit die koninkryk van Satan is, en soveel as moontlik mense teen hom waarsku. Hierdie beweging sal by ’n herlewing begin waarin 144 000 Jode gered sal word (Op. 7:1-8). Deur hulle getuienis sal ook baie ander mense uit alle nasies gered word (Op. 7:9-17).

Hierdie bekeerlinge sal in botsing wees met die ideologie, wette en beginsels van die nuwe wêreldorde. Gaandeweg sal daar hewiger vervolging teen hulle ingestel word, want hulle sal mense teen die rampe en oordele van die dag van die Here waarsku, wat ná 42 maande van valse vrede in volle sterkte op aarde sal voorkom.

Teen die middel van die verdrukking sal daar ook uit ander oorde opstande teen die Antichris en sy wêreldregering wees, en ’n sluipmoordaanval sal ook op hom uitgevoer word. Sy wond sal egter genees, en dan sal hy totaal deur die gees van Satan beset word en as die ergste tiran van alle tye geopenbaar word (Op. 13:11-18). Die valse profeet sal saam met hom werk en hulle sal meedoënloos toeslaan op alle teëstanders wat weier om die Antichris te aanbid en sy nommer te aanvaar.

Die Antichris sal dan nie meer die ruiter van die wit vredesperd wees nie, maar die ruiter van die rooi perd van oorlog, die swart perd van rantsoenering en hongersnood, en die vaal perd van die dood. In hierdie tyd sal die Here ongekende oordele oor die goddelose ryk van die dier uitstort. Hieronder sal natuurrampe met ’n baie groot vernietigingskrag wees. Hierdie plae en oordele sal gaandeweg so erg raak dat die vervalle mensdom sal besef dat dit God is wat hulle straf, en saam met die Antichris sal hulle God laster oor die plae (Op. 13:5-6; 16:9-11).

Terwyl die goddeloses se laster en verhardheid van hart erger word, sal die plae en rampe ook al hoe erger word. Die aardbewings sal uiteindelik so intens en wydverspreid raak dat daar nie meer ’n veilige woonplek op aarde sal wees nie. Geboue sal oral intuimel, en die ryk van die Antichris sal tot in sy fondamente geskud word: “... en daar het ’n groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie – so ’n geweldige groot aardbewing. ... En die stede van die nasies het geval. ... En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie; en groot hael, omtrent ’n talent swaar [sowat 50 kg.], het op die mense geval; en die mense het God gelaster oor die plaag van die hael, omdat sy plaag ontsettend groot was” (Op. 16:18-21).

Die oorlewende mense sal baie goed weet dat daar nie slegs wetenskaplike verklarings vir die buitengewone rampe aangebied kan word nie, maar dat dit die oordele van “die dag van die Here” is (vgl. Jes. 13:9-13; Joël 2:1-2, 10-11, 31; Sef. 1:14-15). Geboue sal oral ineenstort, massiewe haelstene sal verwoesting saai, en brokstukke van hemelliggame (meteoriete en asteroïede) sal op baie plekke val en alles in ’n groot omtrek vernietig (Op. 6:13). Paniekbevange sal mense na die berge vlug, maar die berge sal ook intuimel en kranse sal val. Die voortvlugtendes sal tot die berge en rotse uitroep: “Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?” (Op. 6:16-17).

Die hoogtepunt van die oordele wat Christus as Regter van die verlore mensdom sal uitstort, sal tydens die slag van Armagéddon op die dag van sy wederkoms wees. Johannes sê: “En ek het die dier [die Antichris] en die konings van die aarde en hulle leërs versameld gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit [Christus], en teen sy leër. En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand. En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van Hom wat op die perd sit; en al die voëls is versadig van hulle vlees” (Op. 19:19-21).

Christus sal net ’n woord spreek wat tot sy vyande se onmiddellike verdelging sal lei. Sagaría brei verder hieroor uit: “En die Here sal uittrek en stryd voer teen dié nasies soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. ... En dit sal die plaag wees waarmee die Here die volke sal tref wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg: Hy sal hulle vlees laat wegteer terwyl hulle nog op hul voete staan; en hulle oë sal wegteer in hulle holtes, en hulle tong wegteer in hulle mond” (Sag. 14:3, 12).

Na die oordeel van Armagéddon sal Christus eers met die oorblyfsel van Israel versoen word, wanneer almal van hulle gered sal word (Sag. 12:10–13:1). Hierna sal Hy al die oorlewende mense op aarde (die nie-Joodse wêreld) voor sy troon van heerlikheid daag om die bokke van die skape af te skei. Die ongereddes sal veroordeel word, terwyl die gereddes deel van die vrederyk sal wees wat Christus op aarde sal instel:

“Wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit; en voor Hom sal al die nasies versamel word, en Hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei … . Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Want Ek het honger gehad, en julle het My te ete gegee; Ek het dors gehad, en julle het My te drinke gegee; Ek was ’n vreemdeling, en julle het My herberg gegee; Ek was naak, en julle het My geklee; Ek was siek, en julle het My besoek; in die gevangenis was Ek, en julle het na My gekom. … Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen. Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele” (Matt. 25:31-41).

Die uitdrukking “hierdie broeders van My” verwys duidelik na ’n derde groep wat nie onder die bokke of skape is nie. Die enigste moontlike groep wat dit kan wees, is die Jode, want hulle is die aardse volksgenote van Jesus. In die groot benoudheid en vervolging van die verdrukking sal die Jode ’n baie moeilike tyd hê (Matt. 24:15-21), want die magte van die Antichris sal probeer om Israel heeltemal uit te wis. Lede van nie-Joodse nasies wat in hierdie tyd uit hulle pad sal gaan om Jode te help, sal daardeur te kenne gee dat hulle die Antichris se opdrag vir ’n Joodse volksmoord verwerp, en dat hulle deur die liefde van die ware Christus gemotiveer word om ’n helpende hand na die voortvlugtende Jode te reik. Dit sal baie gevaarlik wees om hulp van hierdie aard te verleen, omdat die Antichris dit as verraad sal beskou om die Jode wat hom verwerp het, op enige manier te help om te kan oorleef.

Die werke van hierdie nie-Joodse weldoeners sal hulle nie red nie, maar dit sal ’n bewys van hulle redding wees. Hulle sal saam met Jesus Christus in sy koninkryk regeer, terwyl die verlorenes wat saam met die Antichris die Jode vervolg het, veroordeel sal word.

Jesus Christus as Koning van die wêreld

Wanneer die Here Jesus weer kom, kom Hy as die “Koning van die konings” (Op. 19:16). Hy sal ’n wêreldwye Messiaanse koninkryk oprig en van die troon van Dawid af uit Jerusalem regeer. Hierdie belofte is voor sy geboorte as mens aan Maria gemaak: “En kyk, jy sal swanger word en ’n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee” (Luk. 1:31-32).

Die Here Jesus is nie tydens sy eerste koms as Koning aanvaar nie, omdat Hy hierdie amp eers tydens sy wederkoms sal beklee: “Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel, sodat die oorblyfsel van die mense die Here kan soek, en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie dinge doen” (Hand. 15:16-17).

Nog voordat die Here Jesus as Koning sy voete tydens sy wederkoms op die Olyfberg sal sit, sal die aankondiging van sy aardse koninkryk al in die hemel gemaak word: “En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid” (Op. 11:15). Dit sal ook die vervulling van ’n profesie in Daniël 2:44-45 wees, dat die aardse koninkryke in die eindtyd fisies vernietig en ’n hemelse koninkryk in hulle plek gevestig sal word.

In hierdie tyd, ná die verdelging van die Antichris en sy magte (Op. 19:19-21), sal die duiwel as die verleier van die nasies gebind word (Op. 20:1-3). As gevolg hiervan sal oorlogvoering en rebellie teen die koninkryk van God heeltemal ophou. Die Here sal geëer en sy geestelik ontwaakte volk Israel in hoë aansien wees. Al die volgende profesieë sal dus letterlik vervul word:

“En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die Here vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal daarheen toestroom. En baie volke sal heengaan en sê: Kom laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. En Hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie” (Jes. 2:2-4).

“In dié tyd sal hulle Jerusalem noem die troon van die Here; en al die nasies sal daarheen saamkom vanweë die Naam van die Here in Jerusalem; en hulle sal nie meer wandel na die verharding van hul bose hart nie” (Jer. 3:17)

“So sê die Here van die leërskare: Nog sal volke aankom en die inwoners van baie stede. En die inwoners van die een stad sal gaan na die ander en sê: Kom, laat ons heengaan om die aangesig van die Here om genade te smeek en die Here van die leërskare te soek. Ek wil ook gaan! So sal dan baie volke en magtige nasies kom om die Here van die leërskare in Jerusalem te soek en die aangesig van die Here om genade te smeek. So sê die Here van die leërskare: In dié dae sal tien man uit al die tale van die nasies die slip van 'n Joodse man gryp en dit vashou en sê: Ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor dat God met julle is” (Sag. 8:20-23).

Voorbereidings

In ons toewyding aan die Here Jesus moet ons al die hoedanighede waarin Hy Homself openbaar, in ag neem omdat elkeen van hulle verskillende eise aan ons stel. Ons verhouding met Hom begin op daardie dag wanneer ons Hom as ons Verlosser aanneem. Hierdie stap moet na ’n volle oorgawe lei sodat ons met die Heilige Gees vervul kan word en Christus ook ten volle as ons Heiligmaking kan ervaar (1 Kor. 1:30). Dit sal ons in staat stel om aan te hou groei in die kennis en genade van Christus (Ef. 4:13-14; 2 Pet. 3:18).

Ons moet deurentyd op die hoedanighede ingestel wees waarin Christus Homself tydens sy wederkoms aan ons gaan openbaar, naamlik Bruidegom en Regter. Wat sy posisie as Bruidegom betref, moet ons nou reeds voorberei word om onberispelik in heiligheid te wees wanneer ons as sy bruid voor Hom verskyn (Ef. 5:25-27; 1 Thess. 3:13; 5:23-24). Ons moet ook sorg dat ons met vrymoedigheid voor sy regterstoel sal verskyn om rekenskap van ons lewens ná bekering te gee (Rom. 14:10-12).

Indien ons waardig bevind word om voor Jesus Christus as Regter en Bruidegom te verskyn, dan sal ons ook waardig wees om as konings saam met Hom in sy koninkryk te regeer (Rom. 8:17; 2 Tim. 2:12; Op. 5:9-10). Die Here sal vir sy getroue dissipel wat met sy pond tien ponde wins verdien het, sê: “Mooi so, goeie dienskneg; omdat jy in die minste getrou gewees het, moet jy gesag hê oor tien stede” (Luk. 19:17). Die pond wat hy gebruik het, dui op ’n godgegewe werksvermoë deur die Heilige Gees, en die Here Jesus verwag van al sy diensknegte om werke te doen wat by die bekering pas.

Wat die ongeredde wêreld betref, het hulle niks gedoen om die toorn wat aan die kom is, te ontvlug nie (vgl. 1 Thess. 1:10). Hulle sal in die komende verdrukking agterkom dat dit vreeslik is om te val in die hande van die lewende God (Heb. 10:31). Hulle het nie ernstige waarskuwings soos die volgende in ag geneem nie, en sal die noodwendige gevolge daarvan moet dra: “... dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie” (Matt. 24:21-22).

Die “groot verdrukking” dui spesifiek op die tweede helfte van die verdrukking, wat ná 42 maande van antichristelike misleiding en valse wêreldeenheid sal aanbreek. Daarna vind die oordeel plaas oor diegene wat die verdrukking oorleef het, gevolg deur die instelling van Christus se vrederyk. Aan die einde van die vrederyk sal alle sondaars van alle eeue voor die groot wit troon gedaag word om hulle finale oordeel te ontvang (Op. 20:11-15).