Print

Week 1

Written by Prof Johan Malan.

1. Geestelikheid en vleeslikheid

Gal. 5:16-17 – “Maar ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie; want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.”

Daar is ‘n groot en ernstige blokkasie in baie Christene se geestelike lewens, en dit is die ongekruisigde vlees. Die vlees is die ou, sondige natuur van die mens. Dit word net in beginsel gekruisig wanneer ‘n mens gered word, m.a.w. die moontlikheid word aan jou gebied om dit deur die kruis van Jesus Christus, en ook deur die krag van die Heilige Gees, te kan oorwin. Die opdrag in Gal. 5:16 is duidelik: “Wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie.” Die volgende vers wys egter op die struikelblok van die vlees wat jy eers moet oorkom voordat jy voluit deur die Gees kan lewe en oorwin.

Die vlees en die Gees staan teenoor mekaar sodat jy nie regtig vry is om die Gees se leiding te volg en te kan doen wat jy as Christen graag wíl doen nie. Hoe moet die blokkasie van die vlees dan verwyder word? Deur dit te kruisig. Jy moet ‘n volle oorgawe aan die Here maak, waarin jy Hom vra om die vlees met sy sondige hartstogte en begeerlikhede te kruisig – dit is daardie ou natuur van jou, wat steeds na die sonde en die wêreld neig. As jy nie hierdie stap neem nie, sal jy ‘n lewe van val en opstaan lei, nooit oorwinning oor sonde kry nie en nêrens in jou geestelike lewe kom nie. Dit is ‘n voorvereiste vir die vervulling met die Heilige Gees, want die Gees sal jou nie vervul en lei voordat die vlees afgelê en gekruisig is nie. Wanneer jy wél hierdie stap geneem het, sal die Gees jou vervul en met die nuwe natuur van Jesus Christus beklee, waarin jy dag vir dag tot geestelike volwassenheid kan opgroei. Sal jy hierdie stap neem? Paulus sê vir die Efésiërs: “dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding ten gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid” (Ef. 4:22-24). Vir die Kolossense sê hy: “Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die oue mens met sy werke afgelê het en julle met die nuwe mens beklee het” (Kol. 3:9-10).

Die meeste Christene laat egter ná om hierdie stap te neem, soos wat ook die geval onder die Korinthiërs was. Paulus het hulle verwyt en gesê: “Ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is; want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie die mens nie?” (1 Kor. 3:1-3). Ons moet uit hierdie toestand verlos word as ons oorwinnende, voorbeeldige Christene wil wees wat deur die Gees van God wandel. Die vlees trek ons weg van die Here af en vang ons vas in ‘n klein wêreldjie van eiebelang, sonde en wêreldse genietinge. Die Gees, daarenteen, wil ons na ‘n dieper lewe van godsvrug, oorwinning oor sonde en blydskap in die Here lei. Jy sal ‘n keuse moet maak.

Gebed: “Dankie, Here Jesus, dat U nie net gekom het om ons sonde te vergewe en ons te red nie, maar dat U ook die Heilige Gees gestuur het om aan ons krag tot oorwinning te gee, ons in die hele waarheid te lei, en ons met u goddelike natuur te beklee. Maak elkeen van ons bereid om ‘n volle oorgawe te maak waarin ons die vlees en al sy werke wat skeiding tussen U en ons maak, af te lê. Ons gee die oue mens oor om gekruisig te word, want hy bring ons dikwels tot struikeling en trek ons van U af weg. Vervul ons met u Gees en lei ons op die ewige weg, op ‘n pad waarop ons van oorwinning tot oorwinning sal gaan en deur u Gees vrug sal dra wat by die bekering pas. Amen.”


2. Volle verlossing van sonde

1 Joh. 1:7-9 – “As ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.”

In hierdie paar verse is die geheim van ‘n oorwinnende Christelike lewe opgesluit. Ons moet in die lig van God se teenwoordigheid wandel. God het Homself deur sy Woord aan ons geopenbaar, daarom sê die psalmis: “Die opening van u woorde gee lig” (Ps. 119:130). Jesus Christus is die Woord wat vlees geword en onder ons kom woon het. In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense (Joh. 1:4). In Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik, daarom sien ons ook die Vader as ons Hom sien. Ons kan net deur Christus, op grond van sy kruisdood, met die Vader versoen word: “In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade” (Ef. 1:7).

Om in die lig te wandel, beteken om jou só in God se Woord te verdiep, en deur voortdurende gebed in kontak met die Here Jesus te bly, dat jy daarvan bewus sal wees dat die lig van sy goddelike teenwoordigheid jou omstraal. Jy weet dat Hy alles sien wat jy doen, en selfs ook jou verborge gedagtes ken. Jy kan dus niks vir Hom wegsteek nie. Moet egter nie dat die besef van jou sonde en swakheid jou van Hom af wegdryf nie, maar bly daar in die lig en bely gereeld alle sondes waarvan die Heilige Gees jou oortuig.

Daar in die lig het ons gemeenskap (Eng. fellowship) met die Here Jesus, want Hy praat met ons deur sy Woord, Hy lei ons deur sy Gees, en ons praat met Hom deur gebed. As ons van enige sonde bewus word, moet ons dit dadelik bely en laat staan. Hierdie beginsel is al in die Ou Testament gevestig: “Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie; maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind” (Spr. 28:13). Moenie ontken dat jy sonde het nie, want dan is die waarheid nie in jou nie. Bely dit aan die Here, dan sál Hy jou onmiddellik en volkome vergewe en reinig.

Indien jy ‘n onafgebroke verhouding met die Here Jesus handhaaf deur altyd in die lig te wandel, dan geniet jy die voortdurende reiniging van sonde deur sy bloed. Jy lewe onder die bloed en bely dadelik enige sonde wat tot jou kennis kom. Dan is daar niks tussen jou en die Here nie. Onthou net die reël: wandel in die lig! Moenie jouself op duistere paaie begewe waar jy weet dat die Here jou nie sal vergesel nie, soos bv. wêreldse partytjies waar daar gedrink, gevloek en vuil grappe vertel word. Paulus sê: “Hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer” (Ef. 5:11).

Bly by die Here Jesus en volg Hom. Hy het gesê: “Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê” (Joh. 8:12).

Gebed: “Here Jesus, ons besef dat ‘n onversteurde verhouding met U die geheim is om daagliks in die lig van u teenwoordigheid te wandel. Ons besef dat sonde ‘n donker skeidsmuur tussen ons en U kan vorm, daarom erken ons die noodsaaklik daarvan om alle sondes te bely en te laat staan sodra dit tot ons kennis kom. Verlos ons ook van verborge sondes waarvan ander mense nie eers weet nie, soos onrein gedagtes, wraaksugtigheid, hoogmoed en geldgierigheid. Saam met Dawid wil ons bid: ‘Die afdwalinge – wie bemerk hulle? Spreek my vry van die wat verborge is. Hou u kneg ook terug van moedswillige sondes; laat dit nie oor my heers nie’ (Ps. 19:13-14). Ons vra dit in u verhewe Naam. Amen.”


3. Die wondere van God se genade

Joh. 3:16 – “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.”

Ons kan nie sonder God se wonderwerkende genade gered word nie. Al wat van ons verwag word, is om dit wat die Here aan ons bied, in die geloof aan te neem. Dit is totaal buite die mens se vermoë om homself te red. In hierdie enkele vers wat ons gelees het, word daar na vyf goddelike wonders verwys. Dit is bonatuurlike dinge wat almal buite die bereik van die mens is.

Die eerste is die wonder van God se liefde: “So lief het God die wêreld gehad...” Hierdie agape-liefde is eie aan God alleen. Dit is ‘n liefde wat uitwaarts gerig is en daarop ingestel is om in die nood van andere te voorsien. Dit is só selfopofferend dat dit selfs nie huiwer om die grootste prys te betaal om tot die redding van ‘n wêreld in sy nood te kom nie. Hierdie liefde is só groot en wonderbaar dat ons die hoogte, breedte en diepte daarvan nie kan peil nie. Dit is totaal anders as die begeerlike liefde van die gevalle mens, wat net op homself en sy eie belange ingestel is, en altyd net wil inpalm en ander wil oorheers. As die Here ons siele red, dan stort Hy sy agape-liefde deur die Heilige Gees in ons harte uit (Rom. 5:5).

Die tweede is die wonder van die geskenk: God het sy eniggebore Seun gegee. Daar is nêrens op aarde ‘n sondeloos volmaakte mens wat homself as ‘n soenoffer kon aanbied om in die plek van sondaars te sterf nie. Ons was dus gedoem. Jesus Christus het egter mens geword om as die vlekkelose Lam van God die losprys vir alle verlore sondaars aan die kruis te betaal. Hy is die bonatuurlike God-mens sonder wie se offer daar vir ons geen redding sou wees nie.

Die derde is die wonder van geloof. Alle ongeredde mense is uit God se oogpunt ongelowiges wie se sinne deur die god van hierdie wêreld, dit is die duiwel, verblind is (2 Kor. 4:4). Die Heilige Gees wat ons van sonde oortuig, skenk egter aan ons die gawe van geloof, sodat ons die Here Jesus in die geloof as ons Verlosser kan aanneem.

Die vierde is die wonder van behoudenis. Almal wat in Jesus Christus glo, sal nie verlore gaan nie. Alles op aarde is aan veroudering en verganklikheid onderworpe. Niks is standhoudend nie. Die Here kom bied egter deur sy Seun vir ons ‘n lewe aan wat nooit sal vergaan nie. Geen mens kan dit vir jou gee nie, maar die Here bied dit aan jou.

Die vyfde is die wonder van die lewe. “...sodat ons die ewige lewe kan hê.” Alle Christene verkry die ewige lewe as ‘n geskenk van God. Deur sy wondergenade kry ons ‘n lewe wat vir ewig in die hemel sal voortbestaan. Alle ongeredde sondaars word deur die ewige dood aangekleef, maar ons wat glo, het uit genade ‘n onverganklike ewige lewe verkry.

Gebed: “Dankie, Here dat U die gevalle mensdom nie aan sy lot oorgelaat het nie. Alle mense het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, maar U het almal wat glo deur genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Gee dat meer mense van hierdie wonderlike aanbod van verlossing gebruik sal maak. Vir hulle wat dit nie doen nie, is daar die skrikwekkende werklikheid van die ewige dood wat op hulle wag: ‘Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here’ (Rom. 6:23). Ons dank U hartlik hiervoor en neem dit in die geloof aan. Om Jesus ontwil bid ons dit. Amen.”


4. Die euwel van drank

Ef. 5:17-18 – “Julle moet nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie – daarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul.”

Mense se lewens word óf deur sonde oorheers wat hulle na die verderf toe sleep, óf deur die Heilige Gees wat hulle wederbaar, heilig en na die hemel toe lei. Dit is die wil van die Here dat ons die weg sal volg wat hemel toe gaan. As ons dit nie doen nie, noem Hy ons onverstandige mense, eintlik dwase, wat hulle eie ondergang bewerk.

‘n Groot probleem, ook in antieke tye, was dronkenskap. Dit word hier teenoor ‘n lewe onder die beheer van die Heilige Gees gestel. Ongelooflik soos dit mag klink, is daar nogtans mense wat alkoholiese drank uit die Bybel probeer regverdig. Een van die algemeenste argumente waardeur mense drankgebruik wil regverdig, is dat Jesus self wyn gemaak het. Dit is egter ‘n belastering van die Seun van God om voor te gee dat Hy deur sy wonderwerk by die bruilof in Kana die drankbedryf bevorder het. Hierdie handeling van Jesus was ‘n wonderwerk waardeur Hy sy godheid bekend gemaak het. Die Seun van God het nooit iets gedoen wat die mens tot nadeel strek nie. Dieselfde Jesus wat ons in sy Woord ernstig waarsku om nie te drink nie, kan nie iets in stryd met Homself doen nie.

Uit die Ou Testament is dit duidelik dat daar verskillende terme vir drank gebruik word. Hieruit kan mens duidelike onderskeid tref tussen dié soorte drank wat die Here verdoem en dié wat Hy aanbeveel:

Jajin. Hierdie woord kom 133 keer in die Bybel voor, en word elke keer as wyn vertaal. Dit is ‘n bekende feit dat jajin gegiste wyn was wat dronkmakend was. Dit is telkens deur die Here afgewys en selfs veroordeel (Spr. 23:29-36; Hab. 2:15).

Tirosh. Dié term kom 38 keer in die Bybel voor. Dit word 11 keer as nuwe wyn, 26 keer as soet wyn en een keer in ‘n neutrale vorm vertaal. Dit is ‘n algemeen aanvaarde feit dat tirosh suiwer druiwesap is (ongegis), en dit is telkens deur die Here aanbeveel en selfs aangeprys (Jer. 40:10,12; Ps. 104:15).

Shekar. Dit kom ongeveer 21 keer voor en word elke keer as sterk drank vertaal. Dit word telkens deur die Here veroordeel, bv. in Spreuke 20:1, wat lui: “Die wyn is ‘n spotter en sterk drank ‘n lawaaimaker, en elkeen wat daardeur bedwelmd raak, is nie wys nie.”

In die Nuwe Testament word daar in die oorspronklike taal, Grieks, nie onderskeid tussen die verskillende soorte drank getref nie, en word dit deurgaans as wyn vertaal. ‘n Mens kan egter uit die gegewens in die Ou Testamentiese Hebreeus aflei watter soort wyn Jesus by die bruilof in Kana sou gemaak het – beslis ongegiste tirosh.

Die bewering dat Jesus gegiste wyn sou maak, druis teen die hele Skrif in, en bewerings van hierdie aard kom reguit van die duiwel af. Hy is die groot leuenaar wat op ‘n listige wyse soos ‘n engel van die lig kom om mense te mislei (2 Kor. 11:14). Dit is in sy aard om drank goed te praat, te verdedig en die gebruik daarvan te bevorder.

Wie beïnvloed jou en beheer jou lewe? Is dit dalk die drankgod, Bacchus, die geldgod, Mammon, of enige ander afgod of sonde? “Want waar ‘n mens deur oorwin is, daarvan het hy ook ‘n slaaf geword” (2 Pet. 2:19). Die Here Jesus het gekom om die werke van die duiwel te verbreek (1 Joh. 3:8). Hy verlos ons, sodat ons nie slawe van die sonde hoef te wees nie. In die nuwe lewe wat Hy aan ons skenk, vervul en beheer sy Heilige Gees ons.

Gebed: “Here Jesus, gee aan ons die wil om nie slawe van sonde te wees nie, maar om by U verlossing te verkry en onder die leiding van u Gees te leef. Ons wil nie losbandige, sondige lewens lei nie, maar lewens wat vir U welbehaaglik is. Help ons om duidelike wilsbesluite téén die sonde en vír u geregtigheid te neem Amen.”


5. Selfvernietiging deur sonde

Heb. 3:12-14 – “Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle ‘n bose en ongelowige hart is deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag so lank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou.”

Paulus wys hier duidelik op die vernietigende mag van sonde. Dit is ’n kanker van die siel wat voortwoed totdat dit jou geestelike lewe totaal verwoes het as dit nie gekeer word nie. Sekere Hebreeuse Christene word hier as broeders aangespreek, maar as gevolg van volhardende sonde het hulle op die punt gestaan om van die geloof afvallig te raak en bose en ongelowige harte te kry. Dit is wat sonde doen: dit val jou geloof in God aan, laat dit eers in twyfel oorgaan en later in totale ongeloof. Dan hou jy nog net ‘n gedaante van godsaligheid oor, bv. kerklidmaatskap en ‘n belydenis met jou mond dat jy ‘n Christen is, maar in werklikheid is jy ‘n ongelowige en ‘n slaaf van sonde.

Wanneer sulke mense wat hulleself Christene noem, die pad van sonde begin bewandel, moet hulle ernstig en by herhaling teen die rampspoedige gevolge van hulle bandelose lewe gewaarsku word. As dit nie gedoen word nie, sal hulle mettertyd geestelik al hoe harder en meer ongenaakbaar raak – tot só ‘n mate dat hulle koue en harde harte sal kry waardeur die evangelie met mening weerstaan sal word. Vermaan mekaar elke dag, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Hoe verder ‘n persoon afvallig raak, hoe moeiliker raak dit om weer om te draai.

Daar is gelukkig diegene wat op hulle dwaalweë tot besinning kom, soos die verlore seun wat van sy vaderhuis af weggedwaal en ‘n roekelose en sondige lewe in die wêreld gaan lei het. Drank, onsedelikheid en partytjies was aan die orde van die dag. Toe sy geld egter op was, het hy ook sy wêreldse vriende verloor en selfs nie eers meer kos gehad om te eet nie. Hy het werk as ‘n arbeider op ‘n plaas gekry, en daar tussen die varke het hy besef wat hy alles verloor het toe hy uit sy vaderhuis weg is om aan die roepstem van die sonde gehoor te gee. Hy het tot besinning gekom en gesê: “Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê: Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u” (Luk. 15:18). Sy sonde wat baie was, is vergewe en hy is volkome herstel.

Sulke afdwalinge moet eerder voorkom word, daarom moet ons end-uit op die pad van die Here volhard sonder om op dwaalweë af te draai. Paulus sê dat ons die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar moet vashou. Dieselfde boodskap word ook aan die Hebreërs gerig, waar hierdie probleem algemeen voorgekom het. Hy sê vir hulle: “Laat ons ook elke las aflê én die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof” (Heb. 12:1-2). Dit is die pad van die lewe. Ons moenie veragter in die genade nie, maar vooruitgaan op die pad van die Here sonder om om te draai of op dwaalweë af te wyk.

Gebed: “Here, bewaar ons van afvalligheid wat deur moedswillige en volhardende sonde veroorsaak word. U waarsku ons teen die ernstige gevolge van gelowiges wat weer die pad van sonde begin bewandel, en hoedat hulle daardeur geestelik verhard en onverskillig raak. Dankie dat U menigvuldiglik vergewe en nie sulke mense donker aankyk as hulle na U terugkom nie. Lei ons op die weg van geregtigheid en leer ons om aan die hoop van die evangelie vas te hou. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, met danksegging. Amen.”


6. Die blink Môrester

In Op. 22:16 sê die Here Jesus: “Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester.”

Hierdie vers verwys enersyds na die herkoms van Jesus as mens uit die geslag van Dawid, en andersyds na sy hemelse herkoms van waar Hy soos die lig van die blink môrester na ‘n donker aarde neergedaal het. Jesus het mens geword in die koninklike huis van Dawid, sodat Hy Homself aan die kruis as ‘n soenoffer vir die sondes van die hele mensdom kon aanbied. Ons hoef dus nie as die slawe van sonde en ongeregtigheid voort te leef nie, want die Seun van Dawid het as Verlosser gekom om ons vry te maak. As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees (Joh. 8:36).

Jesus is egter nie net ‘n mens nie, maar ook God. Benewens sy aardse vader het Hy ook ‘n hemelse Vader wat Hom as Verlosser na ‘n donker en sondige wêreld gestuur het. Hy het soos die blink môrester gekom, wat in die donkerste deel van die nag kom, nét voor die nuwe dag begin breek. Benewens die sondevergifnis en verlossing wat ons nóú by die Here Jesus kry, gee Hy ook aan ons die hoop van ‘n nuwe dag wat weldra oor hierdie donker wêreld sal aanbreek. Dan sal die son van geregtigheid skyn en sal sonde, ongeregtigheid en al die duistere werke van Satan moet wyk. Die heiliges sal dan die aarde beërwe en saam met Christus in sy vrederyk oor die aarde regeer.

Daar ís dus in Jesus vir ons ‘n hoopvolle toekoms, net soos wat die môrester die belofte van ‘n helder nuwe dag inhou. Ons moet Bybelse profesieë bestudeer en na hierdie wonderlike tyd vooruitkyk. Die profesieë sal lig op die huidige, donker toestand werp waarin ons moet leef, en die hoop op Christus se wederkoms sterk in ons harte laat opvlam. Petrus sê: “Ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte” (2 Pet. 1:19).

Is die Here Jesus in jou hart, en het jy ‘n lewende verwagting vir sy wederkoms? Tydens sy eerste koms het Hy sy hemelse heerlikheid agtergelaat en die gestalte van ‘n dienskneg aangeneem om op aarde te kom soek en te red wat verlore is. Hoewel sy liefde en verlossingswerk ten volle aan ons geopenbaar is, is sy heerlikheid as Koning en God net in ‘n beperkte mate aan ons geopenbaar, soos die lig van die môrester in ‘n donker nag. Met sy wederkoms koms Hy egter as die Koning van die konings en die Heer van die here. Johannes het Hom in ‘n visioen op Patmos in al sy heerlikheid gesien as die ruiter op ‘n wit perd, met ‘n lang kleed aan wat tot op sy voete hang. Hy het ‘n goue gordel om sy bors gehad. Sy hoof en sy hare was soos wit wol en sy oë soos vuurvlamme. Niks is daarvoor verborge nie. Die vraag is: verwag jy Hom ook, en is jy gereed om voor Hom te verskyn? Jou lewe moet skoon gewas wees met die bloed van die Lam, sodat jy met ‘n rein kleed voor Hom kan verskyn. Hy is die hemelse Bruidegom, terwyl die ware kerk van alle weergeborenes sy aardse bruid is wat in sy heerlikheid sal deel.

Gebed: “Ons dank U, Here Jesus, dat U wat lank gelede na die aarde gekom het om vir ons sonde aan ‘n ruwe kruishout te sterf, weer in mag en majesteit terugkom om oor die aarde te regeer. Ons sien uit na daardie dag, wanneer U ook ons vernederde liggaam van gedaante sal verander om aan u verheerlikte liggaam gelykvormig te wees. Ons het reeds die blink môrester bokant die donker horison van ons aardse bestaan gesien en in ons harte aangeneem, en nou wag ons vir U om soos die son van geregtigheid te verskyn wat deur elke oog gesien sal word, en wat alle duisternis van die aarde af sal verdryf. Watter vreugde om aan U te mag behoort en deel van die wonderlike koninkryk te wees wat U vir ons gaan berei het. Die hoop op u wederkoms is ‘n anker vir ons siele wat veilig en vas is en ingaan tot in die heiligdom waar U vir ons intree. Hou ons trou tot op daardie dag, en gee dat ons nie soos die dwase maagde sal wees nie, wie se lampe uitgegaan het omdat hulle ‘n gebrek aan die olie van die Heilige Gees in hulle lewens gehad het. Help ons om die vlam van geloof helder in hierdie donker wêreld te laat skyn, totdat U kom. Amen.”


7. Die eis van ‘n rein lewe

Prediker 9:8 – “Laat jou klere altyd wit wees en laat olie op jou hoof nie ontbreek nie.” Volgens Ef. 5:25-27 het die Here Jesus Homself aan die kruisdood oorgegee om die gemeente te red én te heilig sodat hulle by sy wederkoms met ‘n rein kleed, sonder vlek of rimpel, voor Hom kan verskyn.

Die morele en geestelike aspekte van ‘n mens se lewe word dikwels in die Bybel met ‘n kleed vergelyk, en die Here wil hê dat hierdie kleed skoon en rein moet wees. Dit help nie ons probeer om uit eie krag ‘n rein lewe te lei nie, want weens die swakheid van die mens se sondige natuur sal ons nooit daarin slaag nie. Jesaja 64:6 sê dat al ons geregtighede, m.a.w. al ons beste pogings, soos ‘n besoedelde kleed is. Hoe moet hierdie kleed dan skoon gewas word? Deur die bloed van die Lam. Ons lees in Openbaring 7:14 van sondaars wat tot bekering gekom het: “Hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die Lam.” In sy sendbrief sê Johannes: “Die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde” (1 Joh. 1:7). Die werkwoord “reinig” is in die onvoltooide tydsvorm geskryf, wat beteken dat Christus se bloed ons voortdurend van alle sonde reinig.

Nadat ons lewe tydens bekering van sonde gereinig is, moet ons sorg dat dit rein bly. Die verpligting rus op ons om onder die bloed te bly en nie moedswillige sondes te doen nie. Ons kan dit nie sonder die Here se hulp doen nie, daarom sê die prediker dat olie op ons hoof nie moet ontbreek nie. Dit is die olie van die Heilige Gees. Die Here het sy Gees op Pinksterdag uitgestort sodat ons almal met die Heilige Gees vervul kan word. Hy oortuig ons nie net van sonde nie, maar gee ook aan ons die krag om teen sonde en versoekings weerstand te bied en te oorwin.

Is jy deur die bloed van die Lam gereinig en het jy al die Here vir die vervulling met die Heilige Gees vertrou sodat jy jouself in sy krag rein van die sonde kan bewaar? Die Heilige Gees maak die Here Jesus ‘n groter werklikheid, sodat Romeine 13:14 ook in ons lewens vervul kan word. Paulus sê in dié vers: “Beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikheid te bevredig nie.”

Gebed: “Ons dank U, Here, dat U ons uit die duisternis getrek het tot u wonderbare lig. Help ons om waardig voor U te wandel, dat ons klere altyd wit sal wees en dat olie op ons hoof nie sal ontbreek nie. Reinig ons deur die bloed van Christus van alle sondes wat ons lewens besoedel, en gee dat ons só deur die Gees sal wandel dat ons nie voor versoekings sal swig nie. Maak van ons oorwinnaars wat eendag met vrymoedigheid voor u troon sal kan verskyn. Ons dank U, Here Jesus, dat U gekom het om die werke van die duiwel in ons lewe te verbreek. Help ons om U vir volle verlossing oor die vlees én alle sonde te vertrou. Ons vra dit in die Naam bo elke naam, Jesus Christus. Amen.”