Print

Week 2

Written by Prof Johan Malan.

1. Die beskerming van die Here

Psalm 125:2 – “Rondom Jerusalem is berge; so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid.”

As ons waarlik die Here ken en in sy weë wandel, sal Hy ons van onheil bewaar, ongeag of dit die duiwel of enige van sy bose handlangers is wat ons aanval, mislei of op enige manier wil benadeel. In Psalm 91:14-15 staan daar: “Omdat hy My liefhet, sê God, daarom sal Ek hom red; Ek sal hom beskerm, omdat hy my Naam ken. Hy sal My aanroep, en Ek sal hom verhoor; in die nood sal Ek by hom wees; Ek sal hom uitred en eer aan hom gee.”

Hierdie belofte het ’n voorwaarde: Ons moet die Here waarlik ken en in die lig van sy aangesig wandel. Ons moet Hom in die gebed aanroep en ook elke dag vir ons veiligheid en bewaring vertrou. Wanneer ons dít doen, moet ons ons volle samewerking gee deur nie onverskillig te leef en van onsself sagte teikens te maak nie. Só ‘n houding sal die aandag van kriminele op ons of ons besittings vestig. Tref alle moontlike veiligheidsmaatreëls, maar verseker bo alles dat jou vertroue in die Here gestel is om jou te bewaar – nie net op ’n geestelike vlak van die duiwel se versoekings en aanvalle nie, maar ook op ’n fisiese vlak van bose en misdadige mense.

Daar is nog steeds mense wat van al die misdaad, sonde en ellende in die wêreld hoor, en dink dat dit nie met hulle of hulle kinders sal gebeur nie. Die gevolg is dat hulle nie waak en bid soos hulle behoort te doen nie. Moenie hierdie houding inneem nie, want hy wat meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Ons leef in gevaarlike tye, en volgens die Bybel sal dié wat vuil is, nóg vuiler word. As ons egter ons toevlug by die Here neem, by Hom wat alle mag in die hemel en op aarde het, sal Hy ons beskut en bewaak. Hy is die Bewaarder van Israel, wat nie sluimer of slaap nie.

Gebed: “Ons dankie U, Here, dat U vir ons soos die berge rondom Jerusalem is, dat U beskerming aan ons gewaarborg is as ons waarlik u volk is, in u weë wandel en doen wat U ons beveel het om te doen, naamlik om getuies vir Christus in die wêreld te wees. Ons bid vir almal wat ver van U af weggedwaal het, en nie die beskerming van u teenwoordigheid geniet nie. Gee dat hulle sal besef dat daar vir hulle buite U geen vaste hoop of toekoms is nie – net ’n verskriklike verwagting van oordeel en ’n vuurgloed wat die teëstanders van God sal verteer. Dankie dat U die Redder en Bewaarder is van almal wat hulle toevlug by U neem. By U is ons veilig vir tyd en ewigheid. Ons bid dit in die Naam van Jesus Christus. Amen.”


2. Christelike eensgesindheid

Psalm 133:1-3 – “Kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon! Dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard, die baard van Aäron, wat afloop op die soom van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion; want daar gebied die HERE die seën, die lewe tot in ewigheid!”

In hierdie Psalm beklemtoon Dawid die groot betekenis van geestelike eenheid en eensgesindheid onder ware broeders. Dit kan net bewerkstellig word deur die Gees van God wat in hulle harte werk om hulle te wederbaar, te vernuwe en te vervul sodat hulle as geesgenote in die Here kan saamstaan en saamwerk om God se koninkryk op aarde uit te brei.

Hierdie geestelike eenheidsband wat nie deur wêreldgesindheid of kleinlike verskille ondermyn en verswak moet word nie, is soos die kosbare olie wat afloop op die baard van Aäron, en verder tot by die soom van sy kleed. Hierdie olie het ook oor die borsplaat geloop wat hy as hoëpriester gedra het, waarop die name van al 12 die stamme van Israel gegraveer was. Die olie is ‘n simbool van die Heilige Gees waarmee Aäron gesalf is. Net Hy kan ‘n geestelike band tussen mense skep waardeur hulle in die Here verenig kan word en kan saamwerk om die Here se Naam groot te maak en sy koninkryk op aarde uit te brei.

Die werking van die olie word ook met dou vergelyk wat op die berge neerdaal. Van Hermon in die noorde af daal dit op die berge van Sion neer. Die dou verfris en versterk al die plante waarop dit val, en so het ons ook gedurig nuwe salwings deur die Heilige Gees nodig om ons te bemoedig, te inspireer en te versterk met krag uit die hoogte.

Ware Christene moet nie toelaat dat hulle deur ander faktore uitmekaargedryf word nie, want dit is juis waar hulle vir die verkondiging van die Here se Woord saamstaan, dat Hy sy seën oor hulle gebied. Dit beteken nie dat ons ekumeniese bande moet aanknoop waardeur daar in die meeste gevalle kompromie gemaak word met mense wat nie in die volle waarheid van die Woord gefundeer is nie. Ware gelowiges wat ernstig met die Here en die opdrag tot heiligmaking is, moet nogtans saamkom om groter projekte in God se koninkryk aan te pak wat een of twee persone alleen nie kan doen nie.

Gebed: “Ons is diep van U afhanklik, o Here, om ons met u Heilige Gees te versterk, te vervul en te verenig, sodat ons U beter kan dien en ook ‘n verenigde front teen die aanvalle van die vyand kan vorm. Maak ons bereid om die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede oor te lewer om gekruisig te word, sodat ons deur die Gees kan wandel. Ons wil graag op dié plek wees waar ons daagliks die volle seën van u teenwoordigheid kan geniet. Ons vra dit in die Naam van Jesus Christus. Amen.”


3. Ken die Here in al jou besluite

Spreuke 3:6 – “Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.”

Dit is baie belangrik dat ‘n mens jou lewe in oorleg met die Here sal beplan. Moenie eensydige besluite neem en só die bepaler van jou eie lotgevalle word nie. Dit kan jou duur te staan kom. Die opdrag is dat ons die Here in al ons weë moet ken, m.a.w. in al ons besluite. Bid eers voordat jy ‘n finale besluit oor enigiets neem, en vra die Here om jou omstandighede na sy wil te beskik. Hy kan deure vir jou oopmaak of toemaak, daarom moet jy die saak aan Hom oorlaat. Dawid sê: “Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op Hom, en Hy sal dit uitvoer” (Ps. 37:5). Wanneer ‘n deur toe is, moenie teen die prikkels skop en die deur probeer oop forseer nie, want dan dwing jy jou eie wil op die situasie af.

Behalwe vir die regte geleenthede waarvoor ons moet wag, moet ons ook seker maak dat die vrede van God in ons harte is. Wanneer jy baie onseker en selfs bang is om bv. jou werk te bedank, van woonplek te verander of na ‘n ander land te trek, wag eers totdat jy vrede oor die saak in jou hart het: “Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus” (Fil. 4:6-7). As jy nog twyfel en nie vrede oor ‘n saak het nie, moet dan nie oorhaastige besluite neem nie.

Mense wat impulsief is, deurdink nie ‘n saak goed nie en is gewoonlik ook nie bereid om op die Here se leiding te wag nie. Hulle kan maklik uit die Here se wil beweeg, met ‘n verkeerde huweliksmaat trou, ‘n verkeerde beroepskeuse of studierigting maak, en ook verkeerde besluite oor verskillende aspekte van hulle lewe neem. Sulke mense moenie later, wanneer onaangename ervarings hulle deel is, vra waarom die Here dit oor hulle toegelaat het nie. Onder die aanstigting van die duiwel, of die begeerlikhede van hulle eie, ongekruisigde vlees, het hulle self die besluite geneem wat na hulle probleme gelei het. Volg liewer Salomo se beproefde raad: “Ken die Here in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.”

Gebed: “Ons dankie U, Here Jesus, dat U ons Leidsman en Herder is wat ons deur die lewe wil begelei. U wil ons na groen weivelde lei, na waters waar rus is. As ons U volg sal elke dal opgevul word en elke berg en heuwel wegsak; die krom draaie sal ‘n reguit pad word en die skurwe plekke gelyk weë (Luk. 3:5). Maak ons bereid om u leiding te volg, en help ons dat ons prioriteite altyd reg sal wees. Ons moet eers die koninkryk van God en sy geregtigheid soek, dan sal al die ander dinge vir ons bygevoeg word. Help ons om dit te doen, ter wille van u oorwinnende Naam. Amen.”


4. Die betaling van skuld

Romeine 13:8 – “Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê.”

Hierdie teks vereis onder meer dat mense nie by mekaar geld behoort te leen nie, want dit is ‘n sekere manier om spanning en selfs bitterheid tussen familielede, vriende en kollegas te skep. Hoe beter jy met die lener bevriend is, of hoe nader jy aan hom of haar verwant is, hoe makliker sal jy nalaat om die skuld stiptelik terug te betaal. Dit kan ‘n groot vertrouenskrisis skep en verhoudings erg vertroebel of selfs vernietig.

Die Bybelse beginsel is dat jy nie in die skuld moet leef nie. Indien jy geld nodig het, gaan na’n finansiële instelling. Hulle sal jou help indien jy die nodige sekuriteit kan aanbied. Indien jy dit nie kan aanbied nie, is jy in elk geval nie kredietwaardig nie. ‘n Huurkoop of ‘n verband op ‘n huis is in orde, omdat die voertuig of die huis die waarborg vir die lening is. Indien jy dit nie kan afbetaal nie, word daar bloot op die eiendom beslag gelê. Maak dus seker dat jy nie bo jou vermoë krediet aanvra nie, want dan kan jy alles verloor.

Wat ons wél aan mekaar skuld, is die liefde van God soos wat dit deur die kruisdood van die Here Jesus aan ons bekend gemaak is. Ons skuld dit aan die hele wêreld. Deur hierdie liefde het ons ‘n geskenk gekry wat aan ons vryspraak van sonde en die ewige lewe verleen. Die Here wil hê dat alle mense sy liefde en reddende genade deelagtig sal word, daarom verwag Hy van sy dissipels om hierdie goeie nuus met ‘n wêreld in sy nood te deel. Sy liefde dring ons om dit te doen. Paulus sê dat hy teenoor alle mense ‘n skuldenaar is, en daarom het hy verlang om aan almal die evangelie te verkondig (Rom. 1:14-15). Hierdie skuld wat ons as Christene teenoor die wêreld het, moet ons aanhou betaal totdat die Here kom.

Gebed: “Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat U die wêreld só liefgehad het dat U u eniggebore Seun gegee het om die losprys vir ons sonde aan die kruis te betaal. Geseënde Here Jesus, baie dankie dat U u lewe afgelê het om die Vader se liefde vir ‘n verlore mensdom ‘n werklikheid vir ons te maak. Heilige Gees, dankie dat U die liefde van God in ons harte uitstort en ons ook dring om dit aan ander te verkondig. Ons skuld hierdie belangrike boodskap aan ‘n geestelik verblinde wêreld, en aanvaar ons rol as gestuurdes wat hierdie skuld aan die wêreld moet betaal. As ons dit nie doen nie, sal hulle sonder hoop en sonder God wees. Maak ons getrou in die uitvoering van die Groot Opdrag, om Jesus ontwil. Amen.”


5. Die noodsaaklikheid van heiligmaking

1 Thess. 4:3, 7 en 8 – “Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery... Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom, hy wat dit verwerp, verwerp nie ‘n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het.”

Die Here het nie net gekom om ons siele te red nie, maar ook om ons te heilig, daarom is Hy ons verlossing én ons heiligmaking (1 Kor. 1:30). Paulus sê: “Christus het die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het... sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees” (Ef. 5:25-27). Hy het twee genadewerke vir ons gedoen, daarom moet ons nie by die werk van verlossing berus nie, maar ook deur ‘n volle oorgawe na heiligmaking soek. Ons moet met die Heilige Gees vervul word, sodat ons deur die Gees kan wandel om in alle opsigte deur Hom gelei te word.

Mense wat nie geestelike Christene is nie, dra nie die vrug van die Gees in hulle lewe nie, maar is steeds onder die oorheersing van die vlees. Sulke vleeslike Christene word in 1 Kor. 3:1-3 beskryf, en die hoofkenmerk van hulle lewe is twis, jaloersheid en tweedrag. Volgens 1 Thess. 4:3 en Ef. 5:18 kom hoerery en dronkenskap ook soms onder hulle voor. Die Here wil hê dat Christene as ‘n saak van dringendheid hulleself moet ondersoek, alle sondes en vleeslikheid bely, en ‘n volle oorgawe maak om heilig en godvrugtig te wandel.

Wat word van vleeslike Christene wat nooit die stap tot heiligmaking geneem het nie? Hulle bly geestelik onvolwasse, dra nooit vrugte wat by die bekering pas nie en sal eendag met leë hande voor die Here verskyn, gered asof deur vuur heen (1 Kor. 3:15). Hulle is die lui diensknegte wat nie hulle talente in die diens van die Here gebruik het nie. Die Here wil beslis nie hê dat ons sulke nuttelose lewens sal lei nie, daarom sy duidelike opdrag dat ons heiligmaking deelagtig moet word. Sonder dit kan ons nie in sy koninkryk diensbaar wees nie.

Gebed: “Dankie, Here, dat daar vir elkeen van ons ‘n hoë roeping van God in Christus Jesus is, en dit is om heilig en oorwinnend te leef, sodat ons bruikbare instrumente in u reddende regterhand kan wees. Wat ‘n vreugde om oorwinning oor sonde te kan verkry en in die uitbreiding van u koninkryk gebruik te kan word. Heilig ons in u diens. Ons vra dit in die heilige Naam van Jesus Christus, u Seun. Amen.”


6. Voortgesette toewyding

Johannes 15:4 en 6 – “Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie... As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand.”

Nadat ons gered is, het ons ‘n verpligting om in Christus te bly en nie weer van Hom afvallig te raak nie. Daar is verskillende moontlikhede vir afvalligheid. Die een is om van die waarheid van die Woord afvallig te raak. Paulus sê vir die Galásiërs wat saam met hulle Christenskap ook die wet wou onderhou: “Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus; julle het van die genade verval” (Gal. 5:4). Die ander, meer algemene manier van afvalligheid is wanneer Christene weer na ‘n sondige lewenswandel terugkeer. Paulus sê vir sulke mense: “Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle ‘n bose en ongelowige hart is deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag so lank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie” (Heb. 3:12-13). ‘n Verdere rede vir afvalligheid is wanneer mense die integriteit van God se Woord aantas deur dit te verander. Die Here Jesus sê: “As iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe” (Op. 22:19).

Alle vorms van afvalligheid behels die verlaat van Christus se liefde soos wat dit in die evangelie van verlossing neerslag vind. Sulke persone maak hulleself deur hul optrede en veranderde oortuigings van Christus los. Hulle volhard nie op die pad van die Here nie en bly dus nie in Hom nie. Hy sê vir sulke afvalliges: “Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou” (Op. 2:4-5).

Wat word van ons verwag as ons in Christus wil bly? Vasberadenheid en toewyding. Ons moet die volle wapenrusting van God aantrek sodat ons staande kan bly teen die liste van die duiwel (Ef. 6:10-12). Hy wil ons van die pad van die Here aftrek, en ons moet hom weerstaan. Ons kán teen alle versoekings en aanslae oorwin, daarom sê die Here Jesus: “Hou maar net vas wat julle het, totdat Ek kom. En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee” (Op. 2:25-26). Moenie die stryd gewonne gee en omdraai nie.

Gebed: “Dankie, Here Jesus, dat U ons van die Bose kan bewaar, en ons ook geleer het om daagliks vir u beskerming te bid. Gee dat ons nie die slagoffers van misleiding sal word nie, maar dat ons onbeweeglik vas sal staan in die vryheid waarmee U ons vrygekoop het. Help ons om nie links of regs van u Woord af te wyk nie. Mag u genade oor ons oorvloedig wees. Amen.”


7. Hemelse burgerskap

Joh. 14:2-3 – “In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.”

Christene het ‘n hemelse bestemming. Ons moet dit altyd in gedagte hou en daardeur gemotiveer word om dinge te doen wat ewigheidswaarde het. Moet jou nie teen die beperkings van jou aardse bestaan blind staar en net vir die dinge van hierdie wêreld leef nie.

Ons is in die eindtyd, baie naby aan die wederkoms van die Here Jesus. In die profetiese rede van Christus word ons duidelik gewaarsku om nie deur ‘n valse Christus van die duiwel mislei te word en sodoende van die ware Christus afvallig te raak nie. Jesus het gesê: “Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei” (Matt. 24:4-5). Hierdie misleiding sal op die onbybelse idee gebaseer wees dat alle gelowe dieselfde God aanbid, en dat hulle almal hande moet vat om vrede en eenheid op aarde te bring. Hierdeur sal die weg vir die verskyning van die Antichris voorberei word. Ons moet onsself nie deur sulke valse opvattings laat mislei en sodoende na ‘n mensgemaakte, aardse koninkryk begin soek nie.

Die Here Jesus is uniek en ver bo al die afgode verhewe. Ons moet net in Hom glo, want Hy het gesê dat niemand na die Vader kan gaan behalwe deur Hom nie. Daar is geen ander pad hemel toe nie. Hoe sal ons ontvlug as ons só ‘n groot saligheid verontagsaam? Wanneer ons die Christelike evangelie in die geloof aanvaar, verkry ons die ewige lewe en word daar ‘n wonderlike toekoms aan ons gebied.

Gebed: “Ons loof U, Here, dat die huidige wêreld nie ons eindbestemming is nie, want ons is op pad na ons ewige tuiste in die hemel. Help ons om ons hemelse burgerskap altyd voor oë te hou, sodat ons nie aardgebonde sal begin leef, aan ‘n aardse koninkryk sal begin bou, en ook na ‘n aardse Christus van alle gelowe sal begin soek om ons te verenig en te lei nie. Ons dank U dat ons in hierdie tyd van toenemende geestelike verval en multigodsdienstige denke steeds vrye toegang tot u genadetroon het – daar waar ons in die lig van u teenwoordigheid alles duidelik kan sien – ook die gevare wat ons bedreig. Ons dank U veral ook vir die profetiese woord wat ons pad in ‘n donker wêreld verlig. U het ons oor hierdie tyd kort voor u wederkoms gewaarsku dat daar valse christusse en valse profete sal opstaan om die wêreld deur misleiding vir die openbaring van Satan se koninkryk op aarde voor te berei. Net U kan ons deur u Woord en u Heilige Gees in staat stel om die ware Christus duidelik van die nuwe wêreldorde se valse Christus te kan onderskei. Bereik u doel met ons lewens, o Here, om Jesus ontwil. Amen.”