Print

Week 3

Written by Prof Johan Malan.

1. Wyse en dwase maagde

Matt. 25:1-3 – “Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos tien maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En vyf van hulle was verstandig en vyf dwaas. En toe die wat dwaas was hul lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie.”

Ons moet die harde werklikheid in die gesig staar dat daar in die koninkryk van die hemel wyse én dwase maagde is. Beide groepe wag op die koms van die Bruidegom, maar net een groep is vir hierdie ontmoeting gereed en waardig. Dié wat wys is, neem ekstra olie met hulle saam. Dit dui op die tweede genadewerk van vervulling met die Heilige Gees. Daar is baie opdragte in die Nuwe Testament dat Christene met die Heilige Gees vervul moet word (vgl. Hand. 6:3; Ef. 5:18). Nie almal voldoen egter aan hierdie opdragte nie, en daardeur tree hulle dwaas op. Paulus noem sulke persone in 1 Kor. 3:1-3 vleeslike Christene. Hy sê vir hulle: “En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus.” Hulle wandel nie deur die Gees nie en doen dus nie werke wat die Here behaag nie.

Paulus sê vir die Galasiërs: “Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie; want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie” (Gal. 5:16-17). Die vlees moet gekruisig word (Luk. 9:23; Gal. 6:14) en ons moet met die Gees vervul word sodat Hy ons lewens kan beheer en lei.

Waar staan jy met die Here. Is jy ‘n vleeslike Christen wat eendag met leë hande voor die Here sal staan, gered asof deur vuur heen, omdat die vrug van die Heilige Gees in jou lewe ontbreek? Of is jy ‘n geestelike Christen wat heilig leef en werke doen wat by die bekering pas? Maak seker dat die olie van die Heilige Gees nie in jou lewe ontbreek nie. Bely alles wat skeiding tussen jy en die Here maak, en vertrou Hom om jou met sy Gees te vervul.

Gebed: “Here Jesus, ons moet onsself die vraag afvra of ons nog 100% aan U getrou is en geestelik waardig is om voor die hemelse Bruidegom te verskyn. So baie Christene gee in hierdie tyd van hulle beginsels prys omdat hulle nie regtig met u Heilige Gees vervul is nie. U roep ons tot groter waaksaamheid op, want U het die ware kerk in u Woord as slapende maagde voorgestel wat die blye verwagting op die verskyning van die hemelse Bruidegom verloor het en gevolglik nalaat om te waak en te bid soos hulle moet. Laat dit in hierdie tyd elkeen van ons se persoonlike gebed wees om ten alle tye getrou aan U te bly. Bewaar ons daarvan dat ons liefde teenoor U verkoel terwyl die ongeregtigheid daarbuite vinnig toeneem. Vervul ons met u Heilige Gees en bevestig ons in ‘n heilige lewenswandel. Ons vra dit ter wille van u heilige Naam. Amen.”


2. Die geestelike herstel van Israel

Jesaja 62:6-7 – “O julle wat die Here herinner aan sy beloftes – moenie rus nie en laat Hom nie met rus nie, totdat Hy Jerusalem bevestig en maak tot ‘n lof op aarde.” In Psalm 122:6 het ons ‘n soortgelyke opdrag tot voorbidding: “Bid om die vrede van Jerusalem.”

Daar is baie beloftes in die Bybel dat die Here Israel in die eindtyd in hulle land sal herstel. Aanvanklik word hulle net fisies en staatkundig herstel sodat hulle weer beheer oor die land Israel en die stad Jerusalem kan verkry. Moderne Israel is in 1948 gestig. In 1980 is ‘n belangrike stadium bereik toe Jerusalem tot die ewige en onverdeelbare hoofstad van Israel verklaar is. Terug in hulle land wag daar vir die ongelowige Israel ‘n tyd van swaar beproewing, waarna ‘n oorblyfsel van hulle gered sal word deur Jesus as Messias aan te neem. Die Here sê: “Oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag soos ‘n mens rouklaag oor ‘n enigste seun en bitterlik oor Hom ween soos ‘n mens bitterlik ween oor ‘n eersgebore kind” (Sag. 12:10).

Wanneer dit gebeur, sal die tye van die nasies verby wees, waarin alle nie-Jode die geleentheid het om na die Here Jesus te nader, hulle sonde met berou te bely en Hom as hulle Verlosser aan te neem. As jy dit nog nie gedoen het nie, moenie verder uitstel nie! Die herstel van Israel in hulle eie land is vir ons ‘n teken dat die tye van die nasies haas verby is. Die Here Jesus het gesê: “Jerusalem sal vertrap word deur die nasies tot die tye van die nasies vervul is” (Luk. 21:24). Jerusalem word beslis nie onbepaald vertrap nie, en daar lê ná die kerkbedeling ‘n wonderlike herstelfase vir dié stad voor wanneer die Messias met sy koms sy voete op die Olyfberg  sal sit.

Gebed: “Ons dank U, Here, dat U ‘n ewige verbond met Israel gesluit het en belowe het om hierdie volk in die eindtyd weer in hulle land te herstel – nie net fisies nie, maar ook geestelik. Ons loof U vir u ewige verbintenis aan die stad Jerusalem, hier waar u Seun die losprys vir die hele wêreld se sonde betaal en ook die dood en die graf oorwin het. Sy leë graf is tot vandag toe die stille getuienis van u wondergenade en opwekkingskrag, en terselfdertyd ‘n bevestiging dat die ontslape gelowiges ook sal opstaan wanneer U kom. Ons dank U ook dat die Heilige Gees in Jerusalem uitgestort is en dat die boodskap van verlossing daarvandaan oor die hele wêreld uitgedra is. Ons glo volgens u beloftes dat Jesus Christus, wat van die Olyfberg af opgevaar het hemel toe, weer binnekort na dieselfde stad sal terugkeer om sy vyande te oordeel, die oorblyfsel van Israel te red, die troon van Dawid in Jerusalem te herstel en die wêreld van dié stad af te regeer. Eers dán sal daar vir Israel, Jerusalem en die hele wêreld ware vrede wees. Maak ons getrou in ons voorbidding dat U Jerusalem sal bevestig en maak tot ‘n lof op aarde. Ons vra dit in die Naam van die Seun van God wat Homself vir ‘n verloregaande wêreld oorgegee het. Amen.”


3. Ons toekomstige verheerliking saam met Christus

Kol. 3:4 – “Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met Hom in heerlikheid geopenbaar word.”

Tans is ons vreemdelinge en bywoners in ‘n wêreld wat in die mag van die Bose lê. Ons geloof in die Here Jesus word deur die meerderheid wêreldlinge verwerp omdat hulle die duisternis liewer het as die lig. Ons moet egter nie hierdeur ontmoedig word nie en voortgaan om die lig van ons getuienis helder in ‘n donker wêreld te laat skyn.

Daar kom ‘n tyd wanneer ons hele lewe wesenlik verander en verheerlik gaan word. Paulus sê: “Ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam” (Fil. 3:20-21). Ons sal in ‘n oogwink van verganklikheid na onverganklikheid verander word (1 Kor. 15:51-52). Met die oog op ons toekomstige verheerliking moet ons nou reeds heilig leef sodat ons waardig voor die Here kan verskyn. Ons verwagting van sy wederkoms moet ons tot groter heiligheid aanspoor. Johannes sê dat elkeen wat die hoop op Christus se verskyning het, homself reinig soos Hy rein is (1 Joh. 3:3).

Koester jy hierdie reinigende hoop? Moenie toelaat dat jy deur ‘n vervallende en immorele wêreld afgetrek word nie, maar leef op na die hoë roeping van God in Christus Jesus. Petrus sê: “Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie?” (2 Pet. 3:11). Ons leef in die tyd waarin dié wat vuil is, nóg vuiler sal word, daarom moet dié wat heilig is, nóg heiliger word. Daar moet ‘n groter skeiding tussen lig en duisternis kom. Moet geen gemeenskap hê met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer (Ef. 5:11). Wandel in die lig en ervaar die voortdurende reiniging deur die bloed van die Lam (1 Joh. 1:7).

Gebed: “Wat ‘n blye verwagting is daar in ons harte dat U ten spyte van al die sonde en ongeregtigheid wat daar in die wêreld bestaan, ‘n wonderlike toekoms vir u ware kerk uitgewerk het. Ons sien so daarna uit om met U, Here Jesus, verenig te word wanneer U ons kom haal. Ná die donker tyd van verdrukking op aarde onder die Antichris sal ons saam met U terugkeer wanneer U u koninkryk in heerlikheid in Jerusalem sal openbaar en die hele oorblyfsel van Israel op een dag sal red. Ons weet, Here, dat vir dié wat in U glo, daar wonderlike dinge voorlê. Ons besef egter ook dat die duiwel ons van hierdie seëninge wil beroof deur ons aan die slaap te sus, geestelik te laat dwaal en selfs van die geloof afvallig te maak. Hou ons trou tot die einde toe, Here Jesus. Ons glo onwrikbaar dat waar die sonde meer geword het, die genade nog meer oorvloedig geword het. Maak ons deur die werk van u Heilige Gees gereed en waardig vir die heerlikheid wat binnekort aan ons geopenbaar sal word, om Christus ontwil. Amen.”


4. Seën en troos Israel

Jes. 40:1-2 – “Troos, troos my volk, sê julle God. Spreek na die hart van Jerusalem, en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is.”

Daar is ook in die Nuwe Testament ‘n duidelike opdrag om geestelik na Israel uit te reik en hulle jaloers te maak oor die manier waarop ons die God van Abraham, Isak en Jakob deur die Messias, Jesus Christus, dien. Paulus sê: “Ek vra dan: Het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie! Want ek is ook ‘n Israeliet uit die nageslag van Abraham, van die stam van Benjamin... Het hulle miskien gestruikel om te val? Nee, stellig nie! Maar deur hulle val het die saligheid tot die heidene gekom om hulle jaloers te maak. En as hulle val die rykdom van die wêreld is en hulle tekort die rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle volheid dit nie wees nie!” (Rom. 11:1,11-12).

Omdat Israel die Messias verwerp het, is Hy gekruisig en het die opdrag gekom om Jesus aan die nie-Joodse volke te verkondig. Hulle geestelike armoede het regstreeks na ons geestelike rykdom gelei. Die Here verwag van ons om erkentlikheid te toon, vir Israel te bid en hulle te bearbei sodat hulle ook gered kan word. Wanneer hulle eendag gered is, sal hulle só dinamies van die Messias getuig dat hulle nog ‘n groter seën vir die wêreld sal wees.

Ons moet onsself van alle Jode-haters distansieer, dankbaar wees dat ons ‘n Bybel kan lees wat hoofsaaklik deur Jode geskryf is, en sodoende kan deel in die geestelike seën wat eerste na hulle toe gekom het. Die groot nut wat Israel vir ons het, is dat die woorde van God aan hulle toevertrou is (Rom. 3:1-3). Ons moet vir hulle volle geestelike herstel bid, want die Verlosser sal uit Sion kom en die goddelooshede van Jakob afwend, sodat die hele Israel gered sal word (Rom. 11:25-26). Wat ‘n vreugde sal dit nie wees nie!

Gebed: “Dankie, Here, vir die opdrag wat ons het om u volk, Israel, te seën, te vertroos en hulle jaloers te maak oor die manier waarop ons die Here eer en dien. Ons leef in ‘n tyd waarin daar groot vyandigheid in die wêreld teen Israel opbou, en uiteindelik sal die hele goddelose wêreld teen hulle draai. U sê in u Woord dat U hierdie nasies in Israel sal bymekaarbring om ‘n strafgerig teen hulle te hou omdat hulle u volk verstrooi en u land verdeel het (Joël 3:1-2). Gee dat ons in geen opsig aan die internasionale haatveldtog teen Israel sal deelneem nie, maar dat ons onder hulle vriende en ondersteuners gereken sal word. Hulle geestelike armoede het ons rykdom geword, omdat hulle Messias aan die nie-Joodse nasies aangebied is nadat hulle Hom verwerp het. Help ons ook om hulle die grootste moontlike guns te bewys deur die Messias aan Israel voor te stel sodat die afgekapte takke weer in die Olyfboom teruggeënt kan word. As hulle val die rykdom van die nasies was, hoeveel te meer sal hulle volheid dit nie wees nie. Hierin verbly ons onsself en sien reikhalsend na die dag uit wanneer dié volk geestelik lewend sal word. Ons bid dit ter wille van ons Here Jesus se grote Naam. Amen.”


5. Getroue Israeliete in die verdrukking

Luk. 21:10-13 – “Toe sê Jesus vir hulle: Die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pessiektes; en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom. Maar voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle vervolg en oorlewer in sinagoges en gevangenisse en julle voor konings en goewerneurs bring ter wille van my Naam. En dit sal vir julle uitloop op ‘n getuienis.”

In die tyd kort voordat die groot rampe van die verdrukking losbars, sal die vervolging van Messiaanse Jode al in alle erns begin – dit is dié Jode wat Jesus as Messias aangeneem het. Die feit dat hulle ook in sinagoges en gevangenisse oorgelewer sal word, is ‘n duidelike aanduiding dat ortodokse Jode beheer oor die regering in Israel sal hê en hulle invloed sal gebruik om Messiaanse gelowiges erg te vervolg. Die Here bemoedig hierdie getroue volgelinge van Hom, en sê dat dit juis aan hulle die geleentheid sal bied om vreesloos aan hulle vervolgers te toon dat hulle die Here Jesus eer en aan God meer gehoorsaam as aan mense is.

Ons moet ernstig bid dat die ortodokse Jode sal besef dat Jesus die Messias is, en Hom ook sal aanneem om gered te word. Die kosteberekening is hoog om ‘n volgeling van die Messias in Israel te wees, ook in die huidige tydstip, maar ons vertrou dat die ware gelowiges bereid sal wees om die prys van verwerping en vervolging te betaal, sodat hulle waardig sal wees om die koninkryk van die hemel te beërf.

Gebed: “Ons harte gaan uit na ‘n geestelik verblinde Joodse volk, o Here. Hoe moet ons nie voor u genadetroon in benoudheid vir die redding van Israel wees nie! Ons bid vir die klein groepies Messiaanse Jode in Israel, waarvan baie van hulle ook nog klein kinders in Christus is wat nie regtig die dieper dinge van u Woord verstaan nie. Bou hulle op in die allerheiligste geloof, versterk hulle vir die moeilike taak om die evangelie aan hulle agnostiese volksgenote te verkondig, en voeg tog elke dag by hierdie gemeentes dié wat gered word. Dankie vir u heerlike doel met Israel en Jerusalem. Dankie dat ons uiteindelik saam met hulle een kudde, een olyfboom en een liggaam sal wees – alles danksy die genadewerk van ons groot en wonderlike Verlosser, Jesus Christus. Ons kyk vooruit na dié dag wanneer Israel sal opsien na Hom vir wie hulle deurboor het. Laat dit weer vir hulle wees soos die tyd toe hulle voorvaders vir Josef verwerp en aan die heidene uitgelewer het, maar later bewend voor hom neergebuig het toe God hom as koning uitermate verhoog het en van hom die uitdeler van brood aan ‘n sterwende wêreld gemaak het. Soos Josef oor sy broers geween het, het  U ook oor die inwoners van Jerusalem geween en gesê: “As jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien!” Open hulle oë, dat hulle u heerlikheid kan aanskou. Ons vra dit in die Naam van die Messias, Jesus van Nasaret. Amen.”


6. Die selfvoldane, misleide kerk van die eindtyd

Op. 3:15-17 – “Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm! Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug. Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie.”

Laodicea is die laaste van die sewe gemeentes wat in Openbaring ‘n brief ontvang – daarna verskyn die Antichris op die toneel en begin die verdrukking. Hierdie ryk gemeente is só vol van hulleself dat hulle nie eers besef dat hulle uit God se oogpunt geestelik bankrot is nie. Dit is baie gevaarlik om op grond van jou materiële en akademiese prestasies te sê: “Ek is ryk en het aan niks gebrek nie.” As jy net kopkennis van die Bybel het, dan bely jy vir Christus met jou mond, maar jou hart is ver van Hom af. Ten spyte van jou kerklidmaatskap en al die kennis en geld wat jy het, is jy geestelik beklaenswaardig en arm en blind en naak. Jy het geen getuienis van wedergeboorte nie.

Dit sal sulke mense niks help om hulleself eendag voor die Here te probeer regverdig nie. Die Here Jesus het gewaarsku: “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer [m.a.w. gepreek] en in u Naam duiwels uitgedryf nie... En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk” (Matt. 7:21-23).

Maak seker dat jy nie net ‘n mensgemaakte gedaante van godsaligheid het, terwyl die Here Jesus dalk glad nie in jou lewe is nie. Ons moet onsself ondersoek of ons in die geloof is en die getuienis van die Heilige Gees in ons harte het dat ons gered is. As ons hierdie getuienis in ons harte het, sal dit nie moeilik wees om van ons redding voor ander te getuig nie. Misleide mense het nie hierdie sekerheid in hulle harte nie.

Gebed: “Here, ons leef in ‘n tyd van groot misleiding. U het ons self gewaarsku om op te pas dat niemand ons mislei nie. Dit stem ons tot diep nadenke en selfondersoek as ons in u Woord lees dat U die vervalle kerk van die eindtyd gaan verwerp omdat hulle in hulle eiewaan nie eers sal weet dat hulle op ‘n valse fondament bou nie. U sê vir hulle: ‘Jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie.’ U staan buite die deur van die 21ste eeu se kerk en klop. Mag daar tog baie individue wees wat op u roepstem sal ag slaan en die deur van hulle harte vir U sal oopmaak. Ons bid dat U ons daarvan sal bewaar dat ons in ons liefde teenoor U verkoel wanneer die ongeregtigheid vermeerder. So baie mense verlaat selfs hulle eerste liefde en verval in ‘n lewelose vormgodsdiens. Gee dat ons liefde en heiligheid in hierdie tyd net meer sal word, sodat daar nie eers ‘n vae gedagte by ons sal opkom om U te verloën deur u maagdelike geboorte, u liggaamlike opstanding uit die dood of u godheid te ontken nie. Hou ons trou, Here Jesus. Amen.”


7. Bewaring teen misleiding

2 Kor. 11:2-4 – “Want ek is jaloers oor julle met ‘n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as ‘n reine maagd aan Christus voor te stel. Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Want as iemand kom en ‘n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle ‘n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of ‘n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval.”

Die duiwel en sy medewerkers is daarop uit om die evangelie van Christus te verdraai sodat die hoorders nie ‘n saligmakende geloof sal hê nie. Onbybelse sienings oor die Here Jesus, asook oor die Heilige Gees en die evangelie van verlossing, lei na valse fondamente waarop mense hulle lewens bou. Dit bied aan hulle net ‘n valse hoop dat hulle gered is.

Ons is as Christene verplig om alles wat ons hoor of lees in die Bybel te toets om vas te stel of dit eg is. Moenie sommer net alles aanvaar wat verkondig word nie. Paulus het vir die Galásiërs gesê: “Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na ‘n ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie; behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai” (Gal. 1:6-7).

Ons moet in die Here Jesus se maagdelike geboorte, godheid, soendood en opstanding uit die dode glo, en ook in die Bybelse leer oor bekering, wedergeboorte en heiligmaking. Ons moet dit in die geloof aanneem met die belydenis van ons sonde, dan sal ons geestelike lewe op die vaste Rots, Jesus Christus, gebou wees (1 Kor. 3:11). Berus jou lewe op hierdie fondament?

Gebed: “Ons dank U, Here, dat U ons deur die Heilige Gees lei en dat u Woord ‘n lig op ons pad is. Help ons om nie links of regs van hierdie pad af te wyk nie, want ons besef dat daar baie dwaalweë van Satan is waarop hy mense van die waarheid af weglok. Ons verbind onsself opnuut daartoe om ‘n beter kennis van u Woord op te doen, want dit is ons enige maatstaf om reg van verkeerd te kan onderskei. Help ons om nie, soos die Korinthiërs van ouds, ‘n ander Jesus, ‘n ander gees en ‘n ander evangelie te aanvaar as dit wat deur u Woord geleer word nie. Elke boodskap en elke leerstelling wat verkondig word, moet in die lig van Bybelse uitsprake getoets word. As dit van u onfeilbare Woord afwyk, moet dit verwerp word – ongeag wie dit verkondig, al is dit ook ‘n engel uit die hemel (Gal. 1:8). Dankie dat U magtig is om ons vir struikeling te bewaar en ons sonder gebrek voor u aangesig te stel. Ons sien uit na die dag wanneer ons u stem uit die hemel sal hoor, wat sê: “Kom op hierheen!” Watter vreugde sal dit nie wees wanneer ons in hemelse heerlikheid is en U van aangesig tot aangesig sal sien nie. Ons moet onberispelik in heiligheid vir daardie ontmoeting wees. Dankie dat U ook Uself oorgegee het om ons te heilig. Dink aan diegene wat deur die duiwel mislei is, en wat bewustelik of onbewustelik wegbereiders vir die Antichris is. Oortuig hulle deur u Gees van die waarheid en gee aan hulle die wil en vasberadenheid om met valse dogma en misleide kerke te breek. Ons bid dit in die Naam van u Seun, Jesus Christus. Amen.”