Print

Die Eindtydse Koning van die Noorde

Written by Prof Johan Malan.

Die voortslepende politieke opstande in Sirië en Irak is uit ‘n profetiese oogpunt baie belangrik. Volgens die Bybel is dit uit die gebied van die ou Assirië of Babilonië (die huidige Sirië en Irak) dat die Antichris moet verrys. Hy sal die moderne Koning van die Noorde wees wat vinnig en beslissend sal optree om die magsvakuum te vul wat geskep is deur die verwerping van bestaande leiers en regerings. Hy sal orde uit die chaos skep, al is dit ook net tydelik. Van sy tuisbasis af ten noorde en noordooste van Israel sal hy sy magsposisie verder uitbrei – eers na die hele Midde-Ooste, daarna na Europa en uiteindelik na die hele wêreld.

In ‘n wêreld wat mank gaan aan swak en onoortuigende leierskap, sal hierdie dinamiese persoon almal se verbeelding aangryp en hy sal oral hartlik verwelkom word. Die rooi tapyt sal vir hom uitgerol word en hy sal spoedig die hoogste posisie in wêreldpolitiek beklee. Johannes sê: “Aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie” (Op. 13:7).

Volgens Jesaja sal die eindtydse Assiriër ‘n groot magsblok skep deur bestaande grense tussen volke te verwyder, regerings te ontbind en beheer oor te neem oor die ekonomieë van verskeie lande (Jes. 10:12-14). Daniël sê hierdie Koning van die Noorde sal homself bo alle godsdienste verhef, selfs ook bo die ware God; hy sal mag hê oor al die goud en silwer, en groot oorloë voer om sy teëstanders te verdelg en sy koninkryk verder uit te brei (Dan. 11:36-44). Hy sal egter nie baie lank regeer nie, en sy einde sal skielik aanbreek (Dan. 11:45). Dit sal wees wanneer die ware Messias kom (Op. 19:19-20).

Die valse messias sal by uitstek as ‘n vredemaker kom. Om in hierdie hoedanigheid aanvaar te word, sal dit vir hom voordelig wees indien sy verskyning voorafgegaan word deur die wydverspreide voorkoms van oorloë, politieke onbestendigheid, revolusies en anargie. Dit sal aan hom die geleentheid bied om doeltreffend en oënskynlik ten goede, in die lotgevalle van nasies in te gryp deur nuwe gesagstrukture te skep en sy eie wette te bepaal om vrede en eenheid te verseker. Israel en die hele Arabiese wêreld beleef tans intense onrus en wag op die koms van ‘n messiasfiguur om hulle uit die bestaande chaos en swak leierskap na ‘n beter toekoms te lei.

Dit is duidelik dat ons nou in die tyd kort voor die openbaring en magsoorname van hierdie eindtydse vredevors is. Sy aanvanklike magsbasis sal wel in die Midde-Ooste wees waar hy ten nouste met die Moslem Arabiere en Jode geassosieer sal wees, maar hy sal spoedig ‘n wêreldhervormende rol vervul en sy nuwe wêreldorde instel.

Voorwaardes vir sy verskyning

Daar is ‘n paar voorwaardes waaraan die Antichris sal moet voldoen ten einde algemeen aanvaar te kan word – plaaslik sowel as internasionaal. Hy sal nie uit ‘n demokratiese, veelpartyverkiesing in een of ander land na vore tree nie. Op hierdie manier sal hy nie gou daarin slaag om wyer aanvaarbaarheid in ‘n multinasionale verband te kry, sodat hy die wye kloof tussen strydende Moslemgroepe, en ook tussen Jode en Arabiere, kan oorbrug nie.

Die valse messias sal eerder as ‘n verhewe, godsdienstige figuur op die toneel verskyn, en op grond daarvan algemene aanvaarbaarheid verkry. Dit sal verseker dat hy ‘n hoogs suksesvolle diplomaat en vredemaker is, want hy sal die vermoë hê om sy optrede deur bonatuurlike tekens en wonderwerke te rugsteun. Uit hierdie oogpunt beskou, kan hy vir Islam niemand minder wees nie as die verwagte Imam Mahdi – die groot Islamitiese profeet en afstammeling van Mohammed wat bestem is om vrede en eenheid in ‘n verwarde wêreld te bring.

Uit ‘n Bybelse oogpunt moet hy egter nie net deur Islam as Verlosser aanvaar word nie, maar ook deur die lede van ander gelowe – insluitend die Jode! Dit sal oortuigende manipulasie en sluwe misleiding van sy kant af verg om tegelykertyd aan die messiaanse verwagtings van ál die vyandige en uiteenlopende gelowe te voldoen. Is dit hoegenaamd moontlik?

Volgens Openbaring 13 sal dit inderdaad gebeur dat die “hele wêreld” agter een leier sal aangaan, hom sal aanbid en ‘n internasionale magsbasis vir hom sal skep. Johannes sê: “Die hele wêreld het verwonderd agter die dier [die Antichris] aan gegaan... en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? ... En aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid” (Op. 13:3-8).

Die komende wêreldmessias sal reg uit die staanspoor daarop aanspraak maak dat hy van Joodse afkoms uit die koningshuis van Dawid is. Dit sal verseker dat Israel hom in hierdie hoedanigheid sal aanvaar en ook ‘n verbond met hom sal sluit (vgl. Joh. 5:43). Van die kant van een van sy ouers af, sal hy ook afkoms uit ‘n Moslemfamilie wat bande met die afstammelinge van Mohammed het, moet kan bewys. Dit sal hom onmiddellik aanvaarbaar vir Islam maak. Hy en sy persoonlike assistent (die valse profeet) sal volgens die Bybel groot tekens en wonders doen (2 Thess. 2:7-9; Op. 13:12-13), en op grond daarvan aanspraak maak dat hulle deur God gestuur is – die universele God van alle gelowe – om vrede op aarde te bring.

Hierdie twee leiers sal op ‘n baie kritieke oomblik verskyn om ‘n dreigende wêreldoorlog af te weer, en as gevolg daarvan sal ‘n wêreldwye ekonomiese ineenstorting voorkom word, olie sal weer vryelik gelewer word en die hoë pryse sal drasties daal. Dit sal vir ‘n paniekbevange wêreldbevolking nie moeilik wees om sulke leiers te aanvaar, te eer, en selfs te aanbid nie.

Een van die wêreldmessias se belangrike take sal wees om aan Israel die reg te verleen om hulle tempel te bou op die Tempelberg in Jerusalem (Dan. 9:27), sonder enige aantasting van die Moslem moskees wat daar staan. Die twee gelowe sal as sustergodsdienste gevestig word, en ‘n hoogs misleidende vrede sal tussen Jode en Moslems heers. Elkeen sal sy eie messiaanse titel vir dieselfde leier gebruik en in eerbetoning voor hom neerbuig.

In die nuwe godsdienstige familie sal daar ook vir alle ander gelowe plek gemaak word. Die Oosterse gelowe glo baie sterk aan reïnkarnasie, daarom sal die Antichris hierdie bygeloof gebruik as bewys vir sy aanspraak dat hy vir die Hindoes ‘n nuwe inkarnasie is van Krisjna en Visjnu, en vir die Boeddhiste ‘n nuwe inkarnasie van Boeddha. Hy sal volle erkenning aan hierdie én alle ander gelowe gee.

Skielik sal ‘n agnostiese wêreld ‘n nuutgevonde beweegrede vir spiritualiteit hê, en dit sal só ekumenies en inklusief wees dat dit as grondslag sal dien vir ‘n mistiese wêreldbroederskap. Almal sal dieselfde leier aanvaar, navolg en aanbid. Hy sal ook die wêreld polities, ekonomies en militêr oorheers, en sodoende die absolute leierskap van die antieke wêreldryke laat herleef.

Dit is opvallend dat alle gelowe op ‘n wêreldmessias wag wat godsdienstige, politieke en militêre magsposisies op ‘n internasionale vlak sal beklee. Hy sal nie net aanbid word nie, maar ook die aktiewe regeerder van die wêreld wees en hom militêr op sy vyande wreek. Die “vrede” wat hy bring, sal afgedwing word. Mense sal nie sonder die eerbiediging van sy wette en monetêre reëls in relatiewe veiligheid kan woon en ekonomies oorleef nie (Op. 13:16-18).

Valse vrede voor die groot verdrukking

Volgens die Bybel sal die wêreldmessias ‘n sewe-jaar lange verbond met Israel en die nasies sluit (Dan. 9:27). Gedurende die eerste helfte van die jaarweek sal alle volke ‘n groot mate van godsdiensvryheid geniet om met aanbidding in hulle eie sinagoges, tempels, moskees, kerke of katedrale voort te gaan, op voorwaarde dat hulle die nuwe wêreldleier as hulle godsdienstige en politieke hoof aanvaar. Hulle sal almal moet erken dat hy hulle enigste middelaar tot God is, en dat hulle buite hom geen kans op voortbestaan het nie.

Vir ‘n relatief kort tyd van 42 maande sal die komende leier vrede, veiligheid en voorspoed in ‘n ontwrigte en verdeelde wêreld skep, en sy internasionale leierskap sal tot ‘n groot mate onbetwis wees. Dan sal groot rampe die wêreld skielik begin tref: “Wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid – dan oorval ‘n skielike verderf hulle soos die barensnood ‘n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie” (1 Thess. 5:3). Daar is aanduidings in die Bybel dat daar teen die middel van die sewe jaar opstande teen die Antichris se heerskappy sal uitbreek, en dat hy in ‘n sluipmoordaanval ‘n dodelike wond sal opdoen (Op. 13:3,12). Hy sal egter van sy wond genees en daarna in woede op sy teëstanders toeslaan.

Die laaste 42 maande van die Antichris se regering word die “groot verdrukking” genoem (Matt. 24:21). Dan sal Openbaring 6 se wit perd wat ‘n valse vrede op aarde gevestig het, skielik opgevolg word deur die rooi perd van oorlog, die swart perd van hongersnood en voedselrantsoenering, en uiteindelik die vaal perd met die doodsengel op sy rug.

Hierdie tydperk van 3½ jaar (42 maande of 1260 dae) sal begin wanneer die Antichris homself in die herboude tempel in Jerusalem tot God verklaar en ‘n afgodsbeeld van homself daar laat oprig (2 Thess. 2:4; Op. 13:15). Hy sal ‘n militêre diktatuur instel en almal laat doodmaak wat dislojaal aan hom is deur te weier om hom as God te aanbid. Hieronder sal ‘n groot deel van die volk Israel wees, en hy sal ‘n volksmoord teen hulle gelas. Israeli’s sal inderhaas vir oorlewing na die berge moet vlug (Matt. 24:15-22; Op. 12:13-14).

Die 42 maande van die groot verdrukking sal benewens die Antichris se skrikbewind ook ‘n tyd van goddelike oordele oor die aarde wees. Die verskriklikste hongersnode, pessiektes, aardbewings, en vulkaniese uitbarstings sal voorkom, en uit die buitenste ruimte sal daar brokstukke van brandende hemelliggame kom wat die aarde met verwoestende gevolge sal tref (Op. 6:12-17; 16:1-21).

Aan die einde van hierdie laaste 42 maande van die dier se regering sal die rampe en oordele op hulle ergste wees. Satan is sekerlik bewus van profesieë oor die vernietiging van sy antichristelike nuwe wêreldorde wanneer die ware Christus uit die hemel neerdaal. Demone sal oor die hele aarde uitgestuur word om die nasies aan te hits om swaar bewapende soldate na Israel te stuur om teen Christus en sy hemelse leër te veg (Op. 16:13-16).

Die multinasionale magsmonstering sal tot die kort en beslissende slag van Armagéddon lei, wanneer die vyande van Christus verslaan sal word (Op. 19:19-21). ‘n Groot plaag van God se oordele sal hulle tref, sodat hulle vlees verteer sal word terwyl hulle nog op hul voete staan (Sag. 14:12-13). Satan sal dan in ‘n put gebind word vir die hele duur van Christus se duisendjarige vrederyk (Op. 20:1-6).

Misleiding bereik nuwe hoogtes

Dit is belangrik om te besef dat ons voor twee groot geestelike werklikhede te staan kom: die een is God se koninkryk en die ander Satan se koninkryk. Albei bied aan die mensdom ‘n God om te aanbid – die ware, Drie-enige God (1 Joh. 5:7) en die valse god van hierdie wêreld (2 Kor. 4:4). Albei bied aan die wêreld ‘n Christus – die ware Christus (Matt. 16:16) en die Antichris (1 Joh. 2:18). Albei word deur ‘n sterk geestelike werking onderskraag – die een deur die Heilige Gees (Joh. 16:7-8) en die ander een deur ‘n sataniese gees van dwaling (1 Joh. 4:4). Elkeen bied ook aan die nasies ‘n nuwe wêreldorde van vrede en voorspoed, naamlik Christus se duisendjarige vrederyk en die Antichris se sewe-jaar lange verbond met Israel en die nasies.

Satan se misleidingskrag is só groot dat hy en sy handlangers hulle as engele van die lig en gesante van die ware God kan voordoen (2 Kor. 11:13-15). Hulle het daarin geslaag om die Bybelse Jesus, sy boodskap van verlossing en die werking van sy Heilige Gees so te vervals dat baie lede van Christenkerke daardeur verblind en selfs geestelik geruïneer is (2 Kor. 11:3-4; 1 Tim. 4:1; 2 Pet. 2:1-2). Die misleides is onbewus daarvan dat hulle volgelinge is van ‘n valse Jesus wat verkondig word met die oog daarop om hulle by Satan se koninkryk in te lyf.

Ons moet die Here Jesus se ernstige waarskuwing in hierdie verband ter harte neem: “Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei... en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei” (Matt. 24:4-5,24).

Regdeur die kerkbedeling moes Christene teen die duiwel se gees van dwaling en misleiding weerstand bied. Soveel te meer nou, in die eindtyd, kort voor die openbaring van Satan se koninkryk onder die leiding van die Antichris, moet ons weerstand bied teen ‘n al sterker wordende vloedgolf van geestelike misleiding. Die Heilige Gees van God waarsku ons Self teen hierdie geestelike vervalproses:

“Die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang” (1 Tim. 4:1). Ons bevind ons in ’n tyd kort voor die openbaring van Satan se koninkryk onder die leiding van die Antichris. Gebeure in die Midde-Ooste is ‘n duidelike aanduiding dat hierdie oomblik voor die deur is. Eers moet die ware Christus se bruidsgemeente egter weggeneem word, omdat dit ‘n teëhouer teen die openbaring van die valse christus is (Luk. 21:36; 2 Thess. 2:6-8).