Print

Die Antichris en sy Koninkryk

Written by Prof Johan Malan.

In Daniël 7 word daar as deel van die tye van die nie-Joodse nasies vier wêreldryke beskryf wat mekaar sedert die Babiloniese ballingskap van Israel opgevolg het. Hulle was almal voorlopers van die Antichris se eindtydse wêreldregering omdat hulle deur dieselfde gees van rebellie teen God en sy koninkryk deurdronge was.

Dit was die Babiloniese Ryk wat deur ᾽n leeu voorgestel word, die Medo-Persiese Ryk (die beer), die Griekse Ryk (die luiperd) en die Romeinse Ryk (᾽n wrede dier met tien horings op sy kop). Die beeldspraak in Daniël 7 vind direkte aansluiting by Daniël 2:31-45, waar dieselfde vier wêreldryke as ᾽n groot beeld voorgestel word wat in ᾽n droom aan Nebukadnésar geopenbaar is. Die kop van die beeld was van goud (Babiloniese Ryk), sy bors en arms van silwer (Medo-Persiese Ryk), sy buik en lendene van koper (Griekse Ryk), sy bene van yster (Romeinse Ryk), en sy voete van yster en klei gemeng (die eindtydse, herstelde Romeinse Ryk van die Antichris).

Die feit dat die Romeinse Ryk nooit deur ᾽n ander wêreldryk verower en onderwerp is nie, verklaar die feit waarom daar sedert Nebukadnésar net vier wêreldryke genoem word wat in die eindtyd in die ryk van die Antichris sal herleef. Hoewel die Romeinse Ryk as ᾽n politieke entiteit in die vyfde eeu n.C. opgehou bestaan het, het die invloed van Europa deur die eeue heen voortgeduur en is groot dele van die wêreld deur Europese moondhede gekoloniseer. In die eindtyd sal die ou Romeinse Ryk met sy sterk Europese basis herleef en weer die belangrikste politieke magsblok in die wêreld word. Dit is reeds besig om te gebeur.

Dit is verder ook betekenisvol dat die Romeinse Ryk beheer oor die gebiede van die vorige drie wêreldryke verkry het, nl. die Babiloniese, Medo-Persiese en Griekse Ryke, dus sal die herlewing van die Romeinse Ryk terselfdertyd ook ᾽n herlewing van al daardie ander wêreldryke wees. Alles dui daarop dat die Antichris se toekomstige wêreldregering uit die Midde-Ooste beheer sal word, uit ᾽n gebied wat deel van al vier die vorige wêreldryke was.

In die lig hiervan is dit duidelik waarom die Antichris as ᾽n saamgestelde dier voorgestel word wat simbole van al vier wêreldryke bevat, naamlik die bek van ᾽n leeu, die pote van ᾽n beer, die lyf van ᾽n luiperd, en die kop van ᾽n vreeslike dier met tien horings (Op. 13:1-2). Hy sal dus nie net die Romeinse Ryk laat herleef nie, maar terselfdertyd ook die Babiloniese, Medo-Persiese en Griekse Ryke. Al vier van hulle was sterk op die Midde-Ooste ingestel en het o.a. probeer om Israel uit te wis. Wanneer die Antichris en sy ryk dus verdelg word, word al sy voorgangers wat deur die Romeinse Ryk oorgeneem en ingelyf is, ook finaal verdelg. Hierdie feit vind aansluiting by Daniël 2:44-45, waar die groot beeld wat al vier hierdie koninkryke verteenwoordig, op een oomblik vernietig sal word wanneer die Rots (Jesus Christus) dit tref en dan in die plek daarvan sy eie koninkryk oprig.

Daniël 7:11 verwys na die vernietiging van die Antichris se ryk tydens Christus se wederkoms. In hierdie vers beskryf hy die vierde dier met die tien horings op sy kop, en ᾽n verdere horing, naamlik ’n “ander horinkie” (die Antichris), wat tussen hulle opgekom het (Dan. 7:7-8, 20-21).  Dit verwys na die Romeinse Ryk wat in die eindtyd, met die opkoms van die Antichris sal herstel, en dan deur Christus vernietig sal word. Die tye van die nasies sal hiermee beëindig word, en daarna sal Christus se koninkryk, waarin Israel ᾽n groot rol sal speel, op aarde geopenbaar en gevestig word.

In Daniël 7:12 is ᾽n interessante verwysing na die eerste drie diere van Daniël 7 – die leeu (Babilonië), die beer (Medo-Persië) en die luiperd (Griekeland). Die Afrikaans vertaling is hier meer korrek as dié van die KJV: “... verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur.” Die NIV sê: “The other beasts had been stripped of their authority, but were allowed to live for a period of time.” Dit beteken dat die eerste drie diere fisies hulle gesag verloor het, maar dat hulle gees en natuur (hulle anti-God en anti-Israelse ideologie) in hulle oorwinnaars voortgeleef het – nie vir ᾽n tyd en ᾽n uur lank nie, maar tot op ᾽n tyd en uur. Hulle finale vernietiging sal dus saam met die vernietiging van hulle groot verteenwoordiger, die Antichris, aan die einde van die verdrukking plaasvind.

Die wêreldryk van die laaste dae

Wanneer die Europese Unie verteenwoordigend van die meeste Mediterreense lande is, ook dié in die Midde-Ooste en Noord-Afrika, sal die Antichris binne die grense van die ou Romeinse Ryk na vore tree en drie van dié Ryk se provinsies (of lande) onder sy eie mag konsolideer (Dan. 7:8). Dit sal waarskynlik Arabiese lande ten noorde en noordooste van Israel wees, waarvan Sirië en Irak deel sal uitmaak. Hierdie verwikkeling blyk duidelik uit die feit dat die Antichris uit Israel se oogpunt ook as die “Assiriër” en “koning van die noorde” bekend sal staan (Jes. 10:12-14; Dan. 11:31-45). Kyk dus uit vir die verdere uitbreiding van die Europese Unie na die Midde-Ooste ten einde hulle ekonomiese belange deur die insluiting van olieproduserende lande te versterk, en ook vrede te probeer skep in die polities mees onstabiele streek op aarde.

Turkye het reeds vir lidmaatskap van die EU aansoek gedoen, terwyl Amerika se geleidelike onttrekking uit die Midde-Ooste ook ander lande in hierdie gebied dwing om na Europa te kyk vir militêre beskerming en ontwikkelingshulp. EU-lande se militêre betrokkenheid by die bevryding van Libië het die grondslag gelê vir sterk ekonomiese en diplomatieke bande tussen Arabiese lande en Europa in die nuwe geopolitieke bedeling wat tans besig is om gestalte aan te neem.

Daar is verskeie faktore wat besig is om ᾽n herlewing van die antieke wêreldryke in die hand te werk. Hieruit is dit duidelik dat belangrike elemente van al vier die vorige wêreldryke besig is om uit die stof van ᾽n byna vergete verlede te ontwaak. Dit is ook duidelik dat daar ᾽n ernstige magsvakuum besig is om in hierdie gebiede te ontstaan, asook verontrustende ekonomiese probleme wat grootliks die gevolg van swak regering en swak leierskap is. Neem die volgende verwikkelinge in die gebiede van die vier ou wêreldryke in ag:

Die Romeinse Ryk

Europa is wel besig om in die wêreld se belangrikste magsblok verenig te word, maar terselfdertyd is die behoefte aan sterk politieke en ekonomiese leierskap by die dag besig om toe te neem. Europese eenheid is ᾽n moeilik bereikbare ideaal in ᾽n kultureel diverse gebied waar die verskillende volke soos yster en klei is wat nie ᾽n hegte eenheid kan vorm nie. Verder word die hele Europa deur ᾽n skuldkrisis in die gesig gestaar wat hoofsaaklik die gevolg is van swak regerings wat ᾽n onbetaalbaar hoë skuldlas op hulle lande gelê het. Oorbesteding het net aangehou en aangehou, terwyl tekorte op die begrotingsrekening aangevul is deur lenings en die uitreiking van verdere staatseffekte wat veral deur buitelandse banke opgekoop is. Die banke het verkeerdelik gemeen dat sulke effekte veilige beleggings met ᾽n gewaarborgde opbrengs is, omdat Westerse regerings nog altyd hulle skuld kon betaal.

Nou kan verskeie hoogs ontwikkelde lande nie hierdie skuld betaal nie, en die afskaling van hulle kredietwaardigheid het té laat gekom om die probleme te voorkom of reg te stel. Griekeland se skuld is so enorm dat dit dreig om die hele eurosone tot op die rand van bankrotskap te dryf. Griekeland is egter nie Europa se enigste probleem nie – Ierland en Portugal is reeds “bankrot verklaar” en nou is Italië ná Griekeland die volgende in die ry om vir nog ᾽n groter hulppakket aansoek te doen. Wie gaan hiervoor betaal? Europese banke is op 27 Oktober 2011 op ᾽n vergadering van Europese staatshoofde versoek om die helfte van Griekeland se skuld af te skryf, en voortgesette druk van hierdie aard kan hulle ekonomies knak.

Italië het baie eeue gelede aan die hoof van die magtige Romeinse Ryk gestaan, en beheer oor groot rykdomme uitgeoefen, maar nou is dit ᾽n sukkelende land met ᾽n groeikoers van slegs 1%. Die bevolking is vinnig besig om te verouder omdat daar minder kinders gebore word, en dus minder jongmense is wat tot die ekonomie kan toetree. Italië het vir dekades reeds die mees onstabiele regering in Europa, en hulle beweeg van een wankelrige koalisieregering na die ander. Skandale onder hoëlui is aan die orde van die dag, en in so ᾽n onstabiele samelewing floreer kriminele elemente soos die Mafia.

Die vrees wat deur Italië se dreigende bankrotskap geskep word, is soos ᾽n swaard wat oor die hele Europa hang. Dit is egter nie al nie, want daar doem steeds nuwe probleme op. Spanje, die volgende grootste ekonomie ná Italië, verkeer ook in die troebel waters van ᾽n onhanteerbare hoë staatskuld. Die hele situasie is besig om buite beheer te raak, en die dreigende ramp van ᾽n totale ekonomiese ineenstorting word elke keer maar net deur verdere noodmaatreëls vir ᾽n paar maande lank uitgestel. Frankryk, Duitsland en Brittanje kan nie hierdie stygende laste dra nie, en het self probleme van ᾽n swak groeikoers, werkloosheid, snel verouderende samelewings en ᾽n instroming van ongeskoolde immigrante wat verdere druk op die ekonomie plaas.

Godsdienstig en moreel gesproke is die “post-Christelike Europa” in ᾽n nóg groter krisis, en dit verklaar die algemene verval na immoraliteit, asook die vinnige uitbreiding van nie-Christelike gelowe soos Islam. Europa het lankal nie meer goeie politieke, ekonomiese en godsdienstige leiers met ᾽n konstruktiewe visie vir die toekoms nie, daarom beywer hulle hulself nou vir ᾽n nuwe wêreldorde waarin al die sukkelende lande ᾽n gemeenskaplike lotsbestemming kan soek. Daar is egter so baie swak meelopers wat deur die paar sterkes gedra moet word, dat verdere vordering haas onmoontlik geraak het. Nou wag hulle vir ᾽n dinamiese leier om op die toneel te verskyn en die sosio-politieke en ekonomiese landskap so te verander dat daar vir almal weer ᾽n nuwe begin en ᾽n nuwe toekoms geskep kan word.

Volgens die Bybel sal so ᾽n leier wel sy opwagting maak, maar hy sal die Antichris wees. Sy oplossings en valse vrede sal net 3½ jaar lank werk, dan sal hy homself van ondergang probeer red deur die ergste militêre diktatuur van alle tye in te stel (Matt. 24:15-21; Op. 6:1-8; 13:1-18).

Die Griekse Ryk

Die eens magtige Griekeland wat deur Alexander die Grote tot ᾽n gevreesde wêreldryk opgebou is, het in so ᾽n betreurenswaardige toestand verval dat hulle die spot van die internasionale gemeenskap geword het. Op nie-Westerse TV-netwerke (veral Russia Today en Al Jazeera) word openlik deur kenners gesê dat geen hulppakket, hoe groot ook al, Griekeland uit sy krisis sal kan red nie. Hulle ekonomie het heeltemal geknak, daar is geen beleggersvertroue in die land nie, en geen bank sal weer staatseffekte by hulle koop nie. Hulppakkette wat nou aan hulle gebied word, word net gebruik om amptenare se verminderde salarisse en pensioene te betaal en sekere basiese dienste in stand te hou. Die afnemende inkomste van mense lei na ᾽n verminderde vraag in die ekonomie en dit, saam met die opdroog van buitelandse beleggings, laat die doodsklokke vir die ekonomie lui.

Europese banke steier reeds onder die verpligte afskryf van die helfte van Griekeland se skuld, en dit veroorsaak die opvlam van hoogs negatiewe emosies oor Griekeland se aandeel in die probleme van Europa. Intussen word al hoe meer lande bedelaars en sal Griekeland nie meer baie lank kan oorleef nie. Die noodwendige gevolg hiervan is binnelandse anargie en regeringloosheid, omdat enige regering wat besparingsmaatreëls instel waardeur die inwoners se ekonomiese posisie verder verswak word, summier verwerp word.

Die Antichris sal tydelik daarin slaag om weer aan Griekeland hoop op ᾽n beter toekoms te bied, maar nie vir lank nie. Hy sal waarskynlik uit die Siries/Babiloniese gebied verrys, wat in ᾽n stadium ook deur die ou Griekse Ryk beheer is. Hier is die anargie en wanorde tans nog erger, en dit skep ook ᾽n politieke vakuum omdat die huidige regerings totaal deur die inwoners verwerp word. Sirië is besig om in ᾽n volskaalse burgeroorlog te verval, en talle vlugtelinge stroom uit die land uit, onder andere na die naburige Turkye.

Die Babiloniese Ryk

Daar het feitlik niks in die huidige Irak oorgebly van die magtige Babiloniese Ryk wat aanvanklik deur Nimrod opgebou is, en later onder die bewind van Nebukadnésar weer as die leidende koninkryk in die wêreld herstel is nie. Amerika se inmenging in Irak was ᾽n ramp en het die chaos en bloedvergieting net laat toeneem. Die VSA se troepe-onttrekking uit Irak het nou sy finale stadium bereik, en dit gaan van Irak ᾽n maklike teiken maak vir ᾽n inval en oorname deur sy bloeddorstige buurman, Iran. Daar is ook geen einde in sig vir die voortslepende faksiegevegte tussen Sjiïtiese en Soennie-Moslems in dié land nie.

Irak is die hartland van die ou Babiloniese Ryk, en volgens die Bybel gaan hierdie land profeties ᾽n belangrike rol in die eindtyd speel. Die Antichris sal Irak, Sirië en omliggende gebiede verenig, dalk ook saam met olieryk Persiese Golfstate, en daarvan ᾽n sterk magsblok binne die breër verband van ᾽n uitgebreide Europese Unie maak.

Die Medo-Persiese Ryk

Die dier van Openbaring 13 sal die pote van ᾽n beer hê, wat daarop dui dat hy saam met die herlewing van die Romeinse, Griekse en Babiloniese Ryke ook die Medo-Persiese Ryk sal laat herleef. Persië is die huidige Iran, en hierdie land is heelhartig ingeskakel by die Antichristelike agenda vir ᾽n Islamitiese wêreldorde wat totaal vyandig is teen Israel, die Weste en die Christendom. Dit sal die Antichris dus goed pas om Iran aktief by sy planne te betrek. President Ahmadinejad het al verskeie kere ᾽n Joodse volksmoord bepleit, en ook die onmiddellike beëindiging geëis van Westerse intervensie in die interne sake van Moslemlande. Volgens Eségiël 38 en 39 gaan Iran ook ᾽n groot rol speel in ᾽n toekomstige Russies-Arabiese inval in Israel.

Die kompleksiteit van die Antichris as ᾽n persoon wat met al vier die antieke wêreldryke geassosieer sal wees, vereis dat  hy uit ᾽n gebied sal moet kom wat deel van al die vorige wêreldryke was, en dit kan net die Midde-Ooste wees. Die Antichris kan nie uit Italië, Frankryk of Engeland kom en nog steeds met die Griekse, Babiloniese of Medo-Persiese Ryke verbind word as die Assiriër of koning van die noorde nie.

Amerika se afnemende rol

Die belangrike politieke en ekonomiese verwikkelings in Europa, die Midde-Ooste en Noord-Afrika gaan met ewe belangrike verwikkelings in Amerika gepaard. Die kredietplafon van die VSA is na 17 triljoen dollar verhoog, en dit het vir hulle gebiedend noodsaaklik geword om staatsbesteding drasties te besnoei. Hiermee saam gaan groot ontnugtering oor Amerika se inmenging in sekere lande, asook toenemende druk om troepe uit ander lande te onttrek. Dit alles gaan daartoe lei dat Amerika sy leidende rol as supermoondheid in die wêreld gaan verloor, en die onafwendbaarheid daarvan dat Europa, in ᾽n nuwe assosiasie met die Midde-Ooste, hierdie rol gaan oorneem.

Amerika se ekonomiese doodloopstraat is nog ernstiger as dié van Europa, omdat daar vir hulle ᾽n kleiner kans vir eksterne hulp is. Die staat móét besteding inkort, maar hoe meer hulle dit doen, hoe laer gaan die land se ekonomiese groei neig, en hoe groter gaan die werkloosheid en noodwendige politieke onstabiliteit raak. Baie Amerikaners dink die huidige probleme is net Obama se skuld. Hy is egter maar net die laaste in ᾽n lang ry Amerikaanse presidente en hulle administrasies wat roekeloos oorbestee, hopeloos te veel geleen, en te maklik ander lande gehelp en hulle enorme skuldlas afgeskryf het. Dit was ᾽n sekere resep vir ᾽n ekonomiese ramp.

Opkoms van die Antichris

Die wêreld is nou gereed vir die ruiter op die wit perd van Openbaring 6:2. Dit sal die Antichris wees, wat vir ᾽n kort tyd oorloë en opstande in die wêreld sal beëindig en dus die demobilisasie van troepe oral moontlik sal maak. Hiermee saam sal hy ᾽n nuwe monetêre stelsel vir die wêreld instel, wat sentraal beheer sal word (Op. 13:16-18). Hy sal ᾽n wêreldregering vestig waarvan hy die hoof sal wees: “... aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie” (Op. 13:7).

Die Antichris sal ook ᾽n hegte alliansie van wêreldgodsdienste vorm waarin hy deur almal as hulle gemeenskaplike messias aanbid en vereer sal word. Alle mense van alle geloofsoortuigings sal verwonderd wees oor wat hy in ᾽n kort tydjie sal vermag: “En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan ... en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk?” (Op. 13:3-4).

Na net ᾽n paar jaar sal dinge egter vir hom lelik begin skeef loop en sal daar groot opposisie teen sy bewind ontstaan. Hy sal dan ᾽n militêre diktatuur instel en deur middel van militêre dekrete regeer. Die ruiter op die wit vredesperd sal dan skielik verander in die ruiter op die rooi perd van oorlog, wat gevolg sal word deur die swart perd van rantsoenering en die vaal perd van die dood (Op. 6:3-8).

Daar wag dus vir die wêreld ᾽n “groot verdrukking” soos daar nog nooit was nie (Matt. 24:21), maar dit sal op ᾽n misleidende wyse deur die valse vrede en eenheid van ᾽n antichristelike nuwe wêreldorde ingelui word. Dit is waarvoor almal nou wag om uit hulle huidige dilemmas verlos te word. Ware Christene moet egter nie hiervoor wag nie, maar vir die skielike koms van die hemelse Bruidegom: “Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan” (Luk. 21:36).