Print

Waarom Calvinistiese Kerke nie die Profesieë Verkondig nie

Written by Prof Johan Malan.

Daar is geweldige veranderings en grootskaalse verval in die wêreld aan die gang, en baie van hierdie verskynsels is die vervulling van tekens van die tye wat in die Bybel voorspel is. In verskeie kerke word daar egter nie ’n woord oor hierdie tendense gerep nie en hulle laat nooit die soeklig op eindtydse profesieë in die Bybel val nie. By nadere ondersoek blyk dit dat hierdie gebrek nie net die gevolg van onkunde is nie, maar van ’n foutiewe teologiese oriëntasie in veral Calvinistiese (gereformeerde) kerke. Hierdie probleem is dus diepliggend en kan nie reggestel word deur bloot aan ’n predikant ’n goeie boek oor die eindtyd te gee sodat hy dit kan begin verkondig nie.

Calvyn het verkeerdelik die idee by Augustinus oorgeneem, naamlik dat die koninkryksfase nie eers ná Christus se wederkoms volg soos wat die Bybel sê nie, maar tussen sy eerste en tweede koms verloop en dus met die kerkbedeling saamval. Augustinus word ook in die Rooms-Katolieke Kerk as een van die belangrikste kerkvaders erken. Die gevolg van sy siening oor die koninkryk, soos onder andere vervat in sy boek, De Civitate Dei, is dat sy volgelinge dit as regverdiging gebruik het vir die formulering van die koninkryksteologie. Dit het die kerk toegelaat om regeringsmagte te verkry, en selfs ook die reg om ketters tereg te stel. Gedurende die Middeleeue het die Vatikaan inderdaad ’n weermag gehad en andersdenkendes summier om die lewe gebring. Calvinistiese kerke het ook hewige vervolging ingestel teen mense wat nie by hulle staatskerke wou aansluit nie, en Calvyn self (as aanklaer wat met die siviele howe saamgewerk het) was vir die teregstelling van ten minste 53 gelowiges verantwoordelik wat teologies van hom verskil het en gevolglik as ketters aangekla en veroordeel is.

Vir meer inligting oor die donker sy van Calvyn, Google bloot die woorde “Calvin refuted”, “John Calvin’s persecution”, of “Michael Servetus”. U kan ook die volgende webblad besoek: www.evangelicaloutreach.org/ashes.htm

Gedurende die groot herlewings van die 18de en 19de eeue het verskeie van die Calvinistiese kerke (ook die gereformeerde kerke) egter meer evangelies en dus minder Calvinisties geraak, en in ’n stadium was baie van hulle slegs eenpunt-Calviniste. Vir meer inligting oor hierdie en verwante aspekte van Calvinisme, lees ons artikel: “Calvinisme uit die Bybel Weerlê”, op Bible Guidance se webblad by: http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Davehunt.htm

Wat die valse koninkryksvisie betref, moet die teologiese gevolge daarvan in ag geneem word. Dié kerke wat nie glo dat Christus se vrederyk eers tydens sy wederkoms ingestel gaan word nie (vgl. Op. 11:15), glo verkeerdelik dat die kerk bemagtig is om die koninkryk van God fisies tydens die huidige bedeling in te stel. Hulle is dus behep met die idee dat die kerk die wêreld gaan oorneem en daaroor regeer. Hierdie siening bring hulle totaal in botsing met Bybelse profesieë wat onteenseglik aandui dat daar in die eindtyd grootskaalse verval van die waarheid af sal wees, dat evangeliese kerke vervolg sal word en selfs gedwing sal word om “ondergronds” te gaan, en dat net die valse kerke wat met die Antichris saamwerk, sal floreer en op sy rug sal ry. Dit sal op ’n totaal antichristelike nuwe wêreldorde uitloop, waarin die Antichris vir sewe jaar lank oor die wêreld sal regeer. Openbaring 13:7 sê: “Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie.”

Hierdie donker uiteinde van die kerkbedeling is vir koninkryksteoloë totaal onaanvaarbaar, daarom vergeestelik hulle Bybelse profesieë of verklaar dit histories. Hulle beweer dat Nero die Antichris was, en dat al die donker profesieë oor die eindtyd in die eerste eeu n.C. vervul is toe Jerusalem verwoes en Israel internasionaal verstrooi is. Hulle aanvaar nie die letterlike vertolking van eindtydse profesieë wat verwys na groot afvalligheid, die herstel van Israel in hulle land, die wegvoering van die ware kerk, die opkoms van die Antichris as wêreldleier, die sewe jaar van die verdrukking, en ook die aanloop na die Derde Wêreldoorlog wat tydens Christus se wederkoms na die slag van Armageddon sal lei nie. Dit is vir koninkryksteoloë ’n harde en onaanvaarbare boodskap dat daar niks gaan kom van hulle mensgemaakte koninkryk nie, daarom verwerp hulle so ’n scenario. Hulle sê dat ’n God van liefde nie die mensdom sal oordeel nie.

Soos wat ons die eindtyd dieper ingaan, raak Calvinistiese kerke wat in ’n stadium meer evangelies was, nou weer al hoe meer Calvinisties. Dit lei hulle op ’n pad van teologiese verval terug na hiper-Calvinisme (kyk artikel: Die Verwerping van Christelike Leerstellings: http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Kerkverval1.htm). Daar is nie ’n maklike “regruk-aksie” vir vervalle kerke nie. Die totale kerkgeskiedenis lewer bewys daarvan dat nog nie een gedeformeerde kerk van binne af gereformeer het nie. Alle aksies van reformasie het daaruit bestaan dat ontevrede lidmate uit vervalle kerke uitgestap en met nuwe, evangeliese kerke begin het. Wanneer hierdie nuwe kerke mettertyd self verval, herhaal die proses homself en moet evangeliese Christene maar weer ’n nuwe tuiste vir aanbidding soek.

Ek noem ’n voorbeeld van hierdie proses van aanhoudende reformasie (“semper reformada”). In Engeland het die Anglikane van die Rooms-Katolieke afgestig. Later het die Metodiste van die Anglikane afgestig kort na John Wesley se intensiewe evangelisasieveldtogte op baie plekke. Daarna het die Metodiste ook verval en uiteindelik in die ekumeniese Wêreldraad van Kerke beland. Die Kerk van die Nasarener en die Wesleyaanse Kerk het toe van hulle afgestig. Die proses van afstigting gaan nog steeds aan, daarom is daar min hoop vir gevestigde, vervalle kerke om self te reformeer. Die verval kom gewoonlik van bo af, van die geestelike leiers af, en hulle is nie oop vir oortuiging deur persone wat deur hulle as leke beskou word nie. Evangeliese Christene is nog altyd gedwing om groener weivelde te gaan soek, en volgens alle aanduidings gaan die situasie nie nou verander nie.

 

Addendum: ’n Uitdaging aan Predikante en Kerke

Onderstaande boodskap is op 29 Januarie 2012 deur ’n bekende Messiaanse Jood, Joel Rosenberg, op ’n predikante-konferensie in Jacksonville, VSA, gebring. Die absolute belangrikheid van die verkondiging van Bybelse profesieë word hierin beklemtoon, en pertinente vrae aan predikante gevra oor die wyse waarop hulle dié verantwoordelikheid nakom:

 

THE HANDWRITING ON THE WALL: Lessons from Daniel chapter 5 on the future of America and the coming war in the Middle East

Joel C. Rosenberg: Jacksonville Pastors Conference, January 29, 2012

For the full, original text, visit: http://flashtrafficblog.wordpress.com/author/joelcrosenberg/

"The Pastor and the Future" -- that's what I've been asked to speak about tonight, and I cannot think of a more important subject to close this conference. You and I are living in one of the most dangerous moments in the history of the United States….in the history of Israel and the Middle East….in the history of the Church. Yet at this very moment when so many people are so anxious about the future, too many pastors are shying away from teaching Bible prophecy.

 • Some, because prophecy has been sensationalized in the past and they rightly resist such cheapening of God’s Holy Word.
 • Some, because they’ve never really carefully studied Bible prophecy and feel unprepared to teach it to their congregations.
 • Some, because they’ve lost sight of the power of prophecy – prophecy is an intercept from the mind of the all-seeing, all-knowing, all-powerful God….prophecies are storm warnings from the future….not to frighten us but to motivate us – to get us ready for what is coming, and to help get others ready…..prophecy is given to encourage and exhort the Church to repentance….to holiness and purity….to prayer and fasting….to sharing the Gospel and making disciples….to pastor training and church planting….prophecy tells us we are going to be shaken….why?....to wake up the Church….to wake up the nations….to wake up Israel….because the Day of the Lord is coming, and surely it is near….and God loves us and He wants us to be ready.

In Luke 12:54-56, Jesus rebuked His disciples for not understanding the Word of God and not analyzing the times in which they lived….which is why it is so important that we close this conference by considering “The Pastor and the Future.” So, turn with me, if you would, to Daniel chapter 5. [Read the entire chapter]

What do we see in Daniel chapter 5?

5:1-2 – A pagan nation at the height of its power, and corruption.

5:3-4 – A pagan government and high society drunk with power and consumed with seeking pleasure of all kinds….worshipping the gods of gold and silver and all things material....what do we see in the king’s court?

 • Sexual immorality.
 • Drunkenness.
 • Greed and materialism.
 • Idolatry
 • Blasphemy.
 • No care or concern for their history of sin and God’s judgment.
 • No remembrance of God’s grace and mercy for those who repent.

King Belshazzar doesn’t seem to remember or care about the testimony of his forefather, Nebuchadnezzar. Once an evil and terrible king, one of the worst in the Bible, Nebuchadnezzar had then faced the judgment of God. He’d been driven out of the king’s palace, into the wilderness, driven mad and eating grass like a beast. Yet after a time, God relented. The Lord gave Nebuchadnezzar a second chance, and Nebuchadnezzar repented of his horrific sins and gave his life to the One True God. What’s more, Nebuchadnezzar praised the Lord before the entire nation of Babylon.

Nebuchadnezzar testified before his people: “At that time my reason returned to me. And my majesty and splendor were restored to me for the glory of my kingdom, and my counselors and my nobles began seeking me out; so I was re-established in my sovereignty, and surpassing greatness was added to me. Now I, Nebuchadnezzar, praise, exalt and honor the King of heaven, for all His works are true and His ways just, and He is able to humble those who walk in pride.” (Daniel 4:36-37).

5:5-6 – So God begins to shake them.

5:7-9 – A mysterious hand appears out of nowhere in the king’s court….mysterious fingers begin supernaturally writing on the wall of the king’s palace….everyone in that room could see the handwriting on the wall….they could all see the hand of God at work…..it terrified them, but it certainly got their attention…..they knew it was important, but they had no idea what is said, or what it meant….so because they were pagans they turned to the so-called “wise men” of the age, but the wise men had no answers.

5:7 – King Belshazzar has two reactions:

 • A physical reaction – he gets physically ill.
 • An emotion reaction – he becomes desperate….he suddenly becomes willing to give massive wealth and power to whoever can help him understand the handwriting on the wall.

5:10-12 – Frightened, desperate, and having run out of all other options, Belshazzar turns to a man with a reputation for being completely different than they….a man described as having an “extraordinary spirit”….a man described as having “knowledge and insight”…a man “in whom is a spirit of the holy gods”…..the man, of course, was Daniel….he hadn’t been invited to the party, mind you…he wasn’t part of their culture….he wasn’t part of their religion….he wasn’t a member of the “in crowd”….and that was the point….in their fear and trembling, they were looking for someone completely different….someone who had a completely different perspective and just might be able to help them.

5:13-16 – Enter Daniel….he is brought into the upper echelons of power and wealth and offered a great reward if he can solve the mystery.

5:17-28 – Daniel doesn’t ignore or resist the king’s request….he doesn’t claim separation of Church and State….he doesn’t self-righteously declare he won’t “dirty his hands” by speaking to government leaders….but Daniel makes clear that he’s not interested in money, power or prestige….he’s not trying to be in their club….he certainly doesn’t want to be part of their pagan culture or corruption….rather, he knows he holds citizenship in another kingdom, yet he also knows that he is God’s ambassador….so he agrees to explain the hand of God to the king and his court….giving all glory and honor to the Lord, Daniel fearlessly makes known the word of the Lord, even at great risk to his own life.

Many in ministry look at Daniel with admiration and want to be like him:

 • He’s handsome (Daniel 1:4)
 • Brilliant (Daniel 1:4)
 • Wise (Daniel 1:4)
 • Sterling reputation (Daniel chapters 1 through 5)
 • Invited into the highest courts of power (the entire book of Daniel)
 • Given great accolades, wealth and authority (Daniel 2:46-49 and 5:29)

Yet let’s be clear: Daniel didn’t seek any of these things….moreover, he knew he could take no credit for these things.

That said, let’s take another look….are you really willing to be a Daniel? Consider the high price of his service to the Lord:

 • He was taken captive from his homeland (Daniel chapter 1)
 • Forcibly given a new home, new name, new diet, new education, new job in a brutal pagan empire (Daniel chapter 1)
 • Arrested, convicted, imprisoned, sentenced to death (Daniel chapter 6)
 • Yet he never faltered….he never wavered….he clung to the Lord….he knew His God….he listened to His God….he was a man of prayer….he understand the Word….he studied God’s Word diligently and carefully (chapter 9 he’s studying Jeremiah!)…..and when God told him to speak, he spoke boldly and without reservation…..he didn’t pull any punches….he did so at great risk, but with great faith and courage.
 • In Matthew 24:15, Jesus calls Daniel “the prophet”….for that is what he was.

How about you?....are you clinging to Christ?....are you on you knees repeatedly throughout the day in prayer?....are you fasting?.....are you listening carefully to the voice of God?.....are you willing to teach God’s Word – all of it, including the prophecies of a future that is coming fast upon us?.....are you ready to stripped of all our worldly possessions…stripped of our identity….arrested…. convicted….imprisoned…. sentenced to death….all for being men faithful to pray and faithful to speak the Word of God in our pagan, corrupt culture? Let us not answer too quickly – let us consider the gravity of this calling in this moment...for these tests may be coming soon.

Now, what was the Lord’s message to Belshazzar via Daniel?

 • 5:18-21 -- Belshazzar should have known better…he had seen the sins of his father, and God’s judgment
 • 5:22 – “Yet you…have not humbled your heart, even though you knew all this,” Daniel says to the king. “You have exalted yourself against the Lord of heaven.”
 • 5:26 – Mene, “God has numbered your kingdom and put an end to it.”
 • 5:27 – Tekel, “You have been weighed on the scales and found wanting.”
 • 5:28 – Peres, “Your kingdom has been divided and given over to the Medes and Persians.”
 • Why was God judging Belshazzar? Because of Belshazzar’s pride…his vanity….his insolence….his hubris….Proverbs 16:18 – “Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall.”

Yes, the God of the Bible is a God of grace and mercy and forgiveness. He gives us one opportunity after another in life here on earth to say “Yes” to the Lord Jesus Christ and receive His free gift of forgiveness and eternal life by putting our faith in Christ’s death on the cross and His resurrection from the dead. But eventually there is a point of no return. There is a point in which you defy God too long….go too far….cross a line….and at that point you no longer have the opportunity to repent and receive God’s mercy. At that point, when you least expect it, you have sealed your own fate by rejecting the Most High God…by exalting yourself against the Lord, and you will stand condemned to the fires of hell for all of eternity with no way of escape.

Thus, the Scriptures are clear: Say “Yes” to Jesus Christ now, before it is too late.

 • “And the testimony is this, that God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has the life; he who does not have the Son of God does not have the life.” (I John 5:11-12)
 • “For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish (die and go to hell forever and ever), but shall have eternal life….he who believes in Him is not judged; he who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God.” (John 3:16,18)
 • Jesus said, “Do not fear those who kill the body but are unable to kill the soul; but rather fear Him who is able to destroy both soul and body in hell….Everyone who confesses Me before men, I will also confess him before My Father who is in heaven. But whoever denies Me before men, I will also deny him before My Father who is in heaven.” (Matthew 10:28,32-33)
 • Don’t do what Belshazzar did. Don’t keep defying the Most High God. Don’t wait too long to repent and give your life to the Lord. Otherwise there will come a point of no return. You will be weighed in God’s balances and found deficient, and the Kingdom of God will be ripped away from you and you won’t have another opportunity to be saved. The Apostle Paul put it clearly: “Now is the acceptable time [to get right with God],” he wrote. “Behold, now is the day of salvation.” (2 Corinthians 6:2)

5:29-31 – For some unknown reason Belshazzar kept his word to Daniel and rewarded him for his insight….and God kept His word and before the night was finished, Belshazzar was dead.

Question: Why did God write on the wall?

It was too late for that king -- and that kingdom -- to repent. Why, then, did God send the message? To warn to those Babylonians who were in the room with Belshazzar, and to warn the entire nation of Babylon….and to warn us down through the centuries: Listen to the voice of God….read the Word of God….don’t harden your heart….understand the “handwriting on the wall”….understand that God is trying to wake you up….get your attention….draw you to Him….motivate you to serve Him….don’t wait too long….repent of your sins and receive Christ as your Savior while there is still time.

Today, we can see the handwriting on the wall once again….in Israel and the Middle East….and here in the United States….God is trying to get our attention….will we listen, or harden our hearts?

The Future of Israel and the Middle East

As followers of Jesus Christ, we can see the handwriting on the wall in the Middle East. We know what it says, and we know what it means: a terrible war is coming to the epicenter. God is going to shake the people of the Middle East. He wants them to wake up and realize their real and desperate and urgent need to receive Jesus as their Messiah, Savior and Lord. Jesus doesn’t want anyone in the epicenter to perish and go to hell. He wants them to all to be saved.

The Good News is that more Muslims and more Jews are coming to faith in Jesus than ever before in history. But it’s not enough for the Lord. Too many people are still resisting Him. So in His mercy He will continue shaking them in hopes that they will listen and repent like Nebuchadnezzar, not rejecting Him to the very end like Belshazzar.

Will the coming war be a prophetic war (like Ezekiel 38-39, the “War of God and Magog”), or just a really terrible geopolitical war? Of that we cannot yet be certain. But clearly the most dangerous corridor in the world is between Tel Aviv and Tehran. The leaders of the free world say Iran could have the Bomb by the end of 2012. Yet the nations of the world refuse to take decisive action to neutralize the Iranian threat. But make no mistake: if Iran’s mullahs get the Bomb, they could do in six minutes what it took Adolf Hitler six years to do – kill six million Jews.

The handwriting on the wall is clear – the question is: What will we as believers do about it?

 • Will the Church demonstrate the love and courage necessary to proclaim the Gospel of Jesus Christ throughout the Middle East with clarity and compassion before it’s too late? If we really love the people of the epicenter, that's exactly what we should do.
 • Will the Church do everything possible to encourage our brothers and sisters in Christ who live in the Middle East– to pray for them, to visit them, to equip them, to assist them, to stand with them, come what may? Will we help the persecuted believers in the region? Will we train the pastors and help them plant new churches? Or will we ignore them, abandon them, refuse them in their hour of need? Again, if we love them, we will serve them.
 • Time is short, and the handwriting on the wall is clear.

The Future of America

The handwriting on the wall is also clear here in the United States. We as followers of Jesus Christ know full well that America is in grave danger -- not just at risk of decline but of outright collapse.

 • We now have more than $15 trillion in debt….100% of our GDP….but we are facing $65 trillion in unfunded liabilities…..we are on the Titanic, heading for the icebergs, and too many in Washington are saying, “Speed up!” not, “Turn around!”
 • The Bible warns us not to go into debt, yet we continue to defy Him.
 • We are defying God in other areas, too.
 • 53 million abortions
 • Legalized homosexual marriage
 • A pornography industry that makes more than ABC, CBS and NBC combined.

How much longer will the Lord wait before He lets us reap what we’ve sown? Is God going to give us another chance, or is He finished with us? Is America in a “Nebuchadnezzar moment” (where we still have an opportunity to repent and be restored), or a “Belshazzar moment” (where God removes His favor from us and turns out the lights)? Honestly, I’m not certain.

The good news is that God moved powerfully in this land in the early 1700s with the first “Great Awakening,” a series of amazing spiritual revivals that woke up the Church and rescued America. God moved powerfully again in the early 1800s with the “Second Great Awakening” that was even more transformative.

The question now is: Will God give us a Third Great Awakening? I don’t know, but I hope so. That’s why I’ve written the book, Implosion. But I can’t wait until June when it releases. I feel compelled to start talking about these issues now because they are so important. We need to be on our knees praying and fasting and pleading with God to have mercy on us. Yes, Washington and Wall Street and Hollywood bear much blame for the mess we’re in. But so does the Church.

There are 340,000 churches in the United States. They are all supposed to be shining cities on a hill. They are supposed to be lights in the darkness. But in too many American churches, the light is growing dim. In some churches, there is no light at all. We desperately need a revival of the Church to save this country. Nothing less will do.

Even if we elect godly, principled, wise and courageous leaders to the presidency, the Senate and the House in 2012, this won’t be enough to keep us from implosion. It’s still important, don’t get me wrong. But won’t be enough. We need a supernatural movement of God to rescue us, or this nation will collapse economically, morally and culturally.

On Saturday, June 16th, we will host the national “Implosion” simulcast….a three-hour program for churches all across the country….I’ll teach for about an hour on these issues, and then take 2 hours of questions in a live format…we’ll talk about how much trouble we’re in, and we’ll talk more about the Great Awakening and the Second Great Awakening and see if there are lessons we can learn and apply to our own time….I hope you and your churches will consider joining us for this.

Conclusion

The world is fearful and confused. Millions across the globe can see the handwriting on the wall. They know something is terribly wrong. They sense something terrible is coming. But they cannot read the handwriting or understand what it means. That’s your job. That the mission of the pastor, the man of God who knows the Word of God and is charged with teaching the Word of God. It is your job to analyze these present times in the light of God’s Word, in the light of Bible prophecy, and help the Church and the pagan world understand what God is saying….before it’s too late.

Too many pastors, however, are asleep to the trend lines. They are unable – or unwilling – to see how much danger the people of the Middle East are in, and how much danger the people of the United States are in. But now is precisely the time to call the Church, and the nations, and Israel, back to the God of the Bible…..now, while we still can.