Print

Die Skrif aan die Muur

Written by Prof Johan Malan.

Daniël 5 beskryf die laaste paar dramatiese ure voor die val van die eens magtige Babiloniese Ryk. Koning Bélsasar het vir ’n duisend van sy maghebbers, sowel as sy vroue en byvroue, ’n feesmaal ter ere van die grootheid van Babilon in sy paleis aangebied. Op die fees het hy totaal minagtend teenoor die God van Israel opgetree omdat Hy gemeen het dat Israel se God nie in staat was om hulle uit die hand van die Babiloniërs te red nie. Die koning het sy minagting vir die Jode en hulle God getoon deur drank te laat bedien in goue en silwer voorwerpe wat Nebukadnésar se magte in die tempel geroof het toe hulle Jerusalem ingeneem het. Bélsasar het in sy grootheidswaan openlike hulde aan die magtige afgode van Babilon gebring en die onoorwinlikheid van sy ryk gevier.

Terwyl hierdie partytjie aan die gang was, was die Persiese leër al drie maande lank buite die stad ontplooi. Bélsasar het hom egter nie aan hulle gesteur nie, want Babilon het ’n ringmuur gehad wat 26 meter dik en 106 meter hoog was, met 250 wagtorings. Die Eufraatrivier het regdeur die stad gevloei, met groot sluisdeure bo-oor die water om toegang per boot onmoontlik te maak. Die inwoners het ook genoeg kos vir 20 jaar in die stad opgegaar.

Die Perse het egter ’n kanaal gegrawe en die water van die rivier na ’n nabygeleë meer laat vloei. Die pad was toe oop vir vyande om in die donkerte van die nag onder die sluisdeure in die stad in te kom van die noorde- en die suidekant af. Intussen het Bélsasar se fees voortgegaan en sy bravade het geen perke geken nie.

Skielik het die tyd egter vir hom uitgeloop en die Here het nie net sy eie einde aangekondig nie, maar ook dié van die Babiloniese Ryk waarop hy so geroem het. ’n Hand het verskyn en op die  gepleisterde muur reg oorkant die kandelaar geskryf, sodat almal dit kon sien. Skok en vrees het die koning oorval, en hy het intuïtief geweet dat sy partytjie verby was.

Verwarring het ook onder sy raadgewers ingetree, en nie een van hulle – nie eers die mees geleerde manne in Babilon – kon die skrif ontsyfer nie. Toe onthou hulle skielik van Daniël wat jare gelede Nebukadnésar se droom uitgelê het. Dit is betekenisvol dat Daniël, wat ’n senior amptenaar was, nie by hierdie heidense partytjie teenwoordig was nie. Hy is ontbied, en ’n baie groot beloning, sowel as bevordering na derde in rang in die koninkryk, is aan hom gebied indien hy die skrif sou kon ontsyfer.

Daniël het vir Bélsasar en sy amptenare daaraan herinner dat Nebukadnésar deur die Here gestraf en verneder is weens sy hoogmoed. Daniël het Nebukadnésar gewaarsku en gesê:  “Breek met u sonde en doen geregtigheid” (Dan. 4:27). Hy het dit egter nie gedoen nie, sy koningskap is van hom weggeneem, sy verstand het hom verlaat en hy het saam met die diere in die veld gebly vir sewe jaar. Daarna het hy tot bekering gekom, sy verstand het teruggekeer en hy is ten volle op sy troon herstel. Nebukadnésar het van alle afgodediens afgesien en net die Here as Koning van die hemel geloof en geprys, en erken dat Hy mag het oor die koningskap.

Bélsasar, sy vroue en maghebbers, het nie hierdie geskiedenis ter harte geneem nie en hulleself verhef. Daniël het hom in die lig van Nebukadnésar se ervarings aangespreek en gesê: “Maar u, Bélsasar, het u hart nie verneder nie, alhoewel u dit alles weet” (Dan. 5:22). Bélsasar het ten volle na afgodediens teruggekeer en openlik met die God van Israel gespot; maar genadetyd het skielik vir hom verbygegaan, soos blyk uit Daniël se verklaring van die skrif: Mené: God het u koningskap getel en daar ’n einde aan gemaak; tekél: u is op die weegskaal geweeg en te lig  bevind; perés: u koninkryk is verdeel en aan die Meders en Perse gegee.

Daardie selfde nag is Babilon deur hulle vyande ingeneem en Bélsasar, die koning van die Chaldeërs, is gedood. Dit is ’n skrikwekkende verhaal, en hou beslis vir ons ook ’n boodskap in.

Die dag van die Here

Volgens die Bybel weet ons dat genadetyd ook in die Nuwe Testament verby sal gaan nadat die hele wêreld die geleentheid gehad het om die evangelie te aanvaar (Hand. 17:30), en dan sal die oordele van die Here skielik tydens die sewe jaar lange verdrukking oor die onbekeerlike mensdom uitgestort word. Jesaja sê die volgende oor die komende dag van die Here:

“Kyk, die dag van die Here kom, verskriklik, met grimmigheid en toorngloed, om die aarde ’n woesteny te maak en sy sondaars daaruit te verdelg. ... En Ek sal aan die wêreld sy boosheid besoek, en aan die goddelose hulle ongeregtigheid; en Ek sal die trots van die vermeteles laat ophou en die hoogmoed van tiranne verneder” (Jes. 13:9, 11).

Die God-verwerpende wêreld van die eindtyd is in dieselfde situasie as wat Bélsasar eeue gelede was. Hulle verwerp nie net die God van die hemel van wie hulle (soos Bélsasar) min weet nie, maar hulle verwerp ook sy Seun wat intussen gekom het, asook sy Woord en die   evangelie van verlossing wat die afgelope 2 000 jaar in die hele wêreld verkondig is. Die eindtydse oordele gaan dus veel groter wees, want die Here Jesus het gesê daar kom ’n groot verdrukking soos daar nog nooit was nie, en as daardie dae nie verkort word nie, sal geen mense dit oorleef nie (Matt. 24:21).

Ons lees van die groot, eindtydse rebellie teen God en sy Seun in Psalm 2: “Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy Gesalfde en sê: Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp!” (Ps. 2:2-3). Gedurende die afgelope paar dekades het die meeste nasies in die tradisioneel Christelike wêreld hulle rug op die Bybel as God se Woord gedraai deur Christelike grondwette op te hef, Christelike onderwys te beëindig en Christelike moraliteit te verwerp. Selfs baie teoloë het ook in hierdie rebellie meegedoen deur die egtheid van die Bybel as God se Woord te betwyfel, die Godheid van die Here Jesus te verloën en Hom met die afgode van die heidene gelyk te stel.

Al wat nou nog oorbly, is dat die oordele van die Here skielik oor die goddeloses uitgestort sal word nadat Hy sy kinders weggeneem het wat geen aandeel in hierdie rebellie het nie. Daar is verskeie tekens van die tye wat bedoel is om vir die hele wêreld die skrif aan die muur te wees dat genadetyd haas verby is en dat die tyd van oordele enige oomblik kan begin. Uit die Woord van die Here het ons nog ’n baie duideliker uiteensetting van wat die toekoms vir ons én die hele wêreld inhou as wat in Ou Testamentiese tye die geval was.

Petrus sê: “Ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ’n lamp wat in ’n donker plek skyn” (2 Pet. 1:19). Die vraag is: Gee ons daarop ag, of steur ons ons nie aan die skrif aan die muur nie? Onkunde oor eindtydse profesieë is besig om nie net daartoe te lei dat die maagde in die Here se koninkryk in die middernaguur almal aan die slaap raak nie, maar saam met hulle verkeer ook die hele ongeredde wêreld in noodlottige onkunde.

Waar is die manne van God wat die boodskap oor die naderende oordele moet verklaar en verkondig sodat almal dit kan verstaan? Elke Geesvervulde kind van die Here het die plig om hierdie boodskap suiwer en reg te verkondig. Of het jy dalk nog nie ’n volle oorgawe gemaak om met die Heilige Gees vervul te word nie? As dit die geval is, sal jy self nie die skrif aan die muur verstaan nie. Die Here Jesus het gesê dat die Heilige Gees ons in die hele waarheid sal lei en ook die toekomstige dinge aan ons sal verkondig (Joh. 16:13).

Joel Rosenberg

Gelukkig is daar manne wat nie huiwer om aan almal, ook hooggeplaaste regeringsleiers, te verkondig wat die Here se boodskap oor die eindtyd is nie. Een van hulle is die vooraanstaande Messiaanse Jood, Joel Rosenberg. Hy skryf boeke, behartig webblaaie, spreek predikante-konferensies toe, besoek Israel, voer gesprekke met regeringsleiers, en besoek ook verskeie ander lande in die Midde-Ooste om met geestelike leiers kontak te maak en evangelisasiewerk te organiseer en te ondersteun.

Op 29 Januarie vanjaar het Rosenberg ’n predikante-konferensie in Jacksonville toegespreek, waarin hy Amerika met Bélsasar se situasie van goddeloosheid vergelyk het. Hy het verwys na die VSA se staatskuld van 15 triljoen dollar, terwyl die Bybel ons waarsku om nie in skuld te leef nie. Hy het ook verwys na die 53 miljoen aborsies wat tot dusver in Amerika gedoen is, na hulle pornografiebedryf wat miljarde dollars wins maak, en ook na die wettiging van homoseksuele huwelike. Hy het toe gevra:

“Hoeveel langer sal die Here nog wag voordat ons sal maai wat ons gesaai het? Sal God ons nog ’n kans gee, of is Hy klaar met ons? Is Amerika in ’n Nebukadnésar-oomblik waarin ons nog kans het om tot bekering te kom en herstel te word, of in ’n Bélsasar-oomblik waarin God sy guns van ons gaan onttrek en die ligte afsit? Ek is eerlikwaar nie seker nie.” Min of meer dieselfde kan van alle ander lande in die wêreld gesê word. Die ineenstorting van geestelike en morele waardes is wêreldwyd, en so ook die huidige finansiële krisis weens oorbesteding.

Joel Rosenberg se jongste boek wat in Junie vrygestel word, is getiteld: Implosion. Dit handel oor die dreigende inploffing van die wêreldekonomie, en dit sal skielik gebeur, feitlik soos ’n ou gebou wat deur plofstof gesloop word en net verdwyn. Die meeste van die groot ekonomieë in die wêreld word deur ’n reuse resessie of totale bankrotskap bedreig. Aandele en staatseffekte sal skielik omtrent niks werd wees nie, en daarmee saam sal geldeenhede ook baie van hulle koopkrag verloor. Eiendom se waarde sal drasties afneem, en weens die wydverspreide armoede sal daar min kopers wees. Al hierdie faktore dui daarop dat daar polities sowel as ekonomies ’n nuwe wêreldorde gevestig sal moet word in ’n poging om oorlewingskanse aan die planeet se 7 miljard inwoners te bied.

Die bedreiging uit Iran

Daar is ’n verdere ooreenkoms tussen die huidige situasie en dié in Babilon, en dit het betrekking op die Perse wat ’n groot rol in die val van Bélsasar gespeel het. In die eindtyd speel hulle weer  ’n groot rol, want Persië, die huidige Iran, is besig om kernwapens te ontwikkel en hulle het ook al by verskeie geleenthede gedreig om Israel te vernietig en totaal van die wêreldkaart af uit te wis. Daar word selfs deur die Iranse regering ’n sterk verwagting gehuldig dat die Imam Mahdi – dit is die Messias van Islam – binnekort sal kom om die hele wêreld onder die gesag van die Koran te plaas. Hulle sien dit as hulle profetiese roeping om die wêreld in chaos te dompel, want die Mahdi sal glo slegs kom om vrede te skep wanneer daar groot wanorde en ellende is.

Behalwe Islam se godsdienstige teenkanting teen Judaïsme en die Christendom, is hulle verder nog van mening dat die hele Israel eintlik Palestina moet wees en onder die volle beheer van die Palestyne moet kom. Hulle uiteindelike oogmerk is om hier ’n Islamitiese wêreldstaat te vestig met Jerusalem as hoofstad. As gevolg van al hierdie oorwegings het hulle telkemale al heilige oorloë (jihads) teen Israel en sy bondgenote verklaar. Hulle sê ook dat die laaste groot oorlog wanneer die Mahdi kom, hoofsaaklik in Israel geveg sal word en dat Islam die oorwinnaars sal wees.

Hulle grootste huidige struikelblok is egter Israel, vandaar hulle groot klem op bewapening ten einde ’n vernietigingsoorlog teen Israel te kan voer. Die bedreiging deur Iran is openlik, en in die lig van hulle kernontwikkeling word dit deur die meeste Westerse lande ernstig opgeneem. As gevolg hiervan het Europese lande besluit om vanaf Julie 2012 geen ruolie meer van Iran af in te voer nie. In reaksie hierop het Iran gedreig om die seestraat van Hormoes in die Persiese Golf, waardeur omtrent ’n derde van die wêreld se olie vervoer word, te blokkeer. Dit kan ’n krisis skep waardeur die hele wêreldekonomie byna tot stilstand geruk sal word. Verskeie Amerikaanse en Britse oorlogskepe is reeds in die Persiese Golf ontplooi om enige gebeurlikheid die hoof te bied.

Intussen gaan die dreigemente tussen Iran en Israel voort, en dit verhoog die spanning aansienlik. In ’n berig in Beeld van 21 Feb. 2012, getiteld Later? Dit is dalk te laat, word onder meer die volgende gesê:

Die oorlogstaal wat deesdae tussen Israel en Iran geslinger word, laat koue rillings langs menige kenner se ruggraat afloop. As sake nie versigtig bestuur word nie, kan die Midde-Ooste binne weke in vlamme staan. ... Die Washington Post het onlangs berig dat mnr. Leon Panetta, Amerikaanse minister van verdediging, vrees dat die Israeli’s êrens tussen April en Junie met aanvalle kan begin. Op ’n konferensie het mnr. Ehud Barak, Israelse minister van verdediging, onheilspellend gesê: ‘Diegene wat sê later, kan vind dat later te laat is.’ ... Israel gaan self erg seerkry as hy aanval, maar as hy nié aanval nie, kan dit sy einde beteken.”

In dieselfde berig word daar ook na Iran se profetiese verwagting verwys, en ook die feit dat alle logiese denke as gevolg daarvan eenkant toe geskuif word: “Daar is twyfel oor die Iranse regering se rasionaliteit. Sommige kenners sien ’n koorsagtige apokaliptiese visie in Teheran, ’n houding dat die prys wat Iran in ’n kernoorlog sal betaal die moeite werd is, solank Israel uitgewis word. Die ajatolla Ali Chamenei het Israel onlangs ’n kankergeswel genoem wat verwyder moet word.”

Op ’n vergadering van die Komitee vir Amerikaans-Israelse betrekkinge in Washington aan die begin van Maart vanjaar, het Israel se eerste minister, Benjamin Netanjahu, aan president Obama ’n spesiaal versierde boekrol van die Bybelse boek Ester gegee. Daarin word ’n historiese poging tot ’n Joodse volksmoord in Persië beskryf toe daar ’n venynige komplot teen Israel gesmee is. Die Here het egter ingegryp en Israel het die volle reg gekry om hulleself teen enige aanvallers te verdedig.

Netanjahu het daarop gewys dat Israel tans in ’n soortgelyke situasie is, en weer eens alles moontlik sal doen om die veiligheid van die volk teen tiranne en ander vyande te beskerm. Barak Obama het Israel gevra om nie nou militêr op te tree nie, aangesien verskeie diplomatieke inisiatiewe nog onderneem word om die probleem op te los. Israel hou egter vol dat hulle self die situasie sal monitor en gepaste stappe sal doen om hulle voortbestaan as ’n volk te verseker.

Daar is baie spekulasie of Israel wel binnekort so ’n aanval sal doen. Sommige kenners verwag dat dit binne die volgende drie of vier maande sal gebeur, terwyl daar ander is wat meen dat die groot konfrontasie eers oor ’n jaar of twee sal plaasvind. So ’n oorlog word egter as onafwendbaar beskou en die implikasies daarvan sal beslis wêreldwyd gevoel word. Rusland is ’n militêre bondgenoot van Iran, wat beteken dat ’n aanval op Iran na ’n baie groot streeksoorlog kan lei – selfs na die Russies-Arabiese inval in Israel wat in Eségiël 38 en 39 beskryf word. Indien dit gebeur, sal eskatologiese gebeure mekaar baie vinnig opvolg.

Gereedmaking

Wat staan ons as Christene in ’n tyd soos hierdie te doen? Ons moet beslis die naderende voetstappe van die Messias in dié gebeure kan hoor. In sy profetiese rede het Hy gesê: “En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is” (Luk. 21:28). Die volgende opdrag word hierby gevoeg: “Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan” (Luk. 21:36).

Ware Christene het nie ’n Antichris-verwagting nie, maar ’n Christus-verwagting. Ons is nie vir die toorn van God gedurende die komende dag van die Here bestem nie, maar vir die saligheid wat die Here Jesus aan sy getroue dissipels belowe het. In Egipte was Israel ook nie vir die plae bestem wat oor die ongelowiges gekom het nie, maar hulle moes hulle deurposte met die bloed van die paaslam besprinkel en volkome op die Here se reddende genade hoop.

Om dieselfde redes was Noag en sy gesin nie vir die vloed bestem nie, en Lot en sy gesin nie vir die goddelike oordele oor Sodom en Gomorra nie. Ons toekoms is in die Vaderhuis waar die Here Jesus vir ons plek gaan berei het. Net die ongelowiges en nominale Christene wat slegs ’n gedaante van godsaligheid het, sal agterbly wanneer die Basuin blaas en dan sal hulle deur ’n ongekende verdrukking in die gesig gestaar word. Hulle sal nog steeds gered kan word en hulle geloof in die ware Messias sal aan hulle die moed gee om die valse messias te verwerp, maar hulle sal as gevolg daarvan as martelare vir hulle geloof sterf (Op. 6:9-11; 12:11).

Maak liewer nou jou saak met die Here reg, want wanneer die basuin blaas en die roepstem uitgaan om die Bruidegom tegemoet te gaan, sal dit te laat wees om die ontbrekende olie van die Heilige Gees te kry, waarsonder geen mens waardig sal wees om voor die Messias te verskyn nie. Hy het ’n volkome werk van verlossing gedoen om ons vir hierdie ontmoeting geskik te maak.

Paulus sê dat die Here Jesus Homself oorgegee het om die gemeente te heilig nadat Hy dit gereinig het, “sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees” (Ef. 5:25-27). Na die eerste reiniging van ons sondes moet ons volkome heilig gemaak word na gees, siel en liggaam, sodat ons onberispelik kan wees op die dag van Jesus Christus (1 Thess. 5:23-24).

Dit is elkeen van ons se verantwoordelikheid om baie seker te maak wat ons geestelike stand voor die Here is. Sommige kerklidmate is ongered en het net die naam dat hulle Christene is, maar in werklikheid is hulle geestelik dood (Op. 3:1). Ander is wel gered, maar hulle is vleeslik, soos klein kindertjies in Christus, vol twis, jaloersheid en tweedrag, terwyl hulle soos die golwe van die see geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering (1 Kor. 3:1-3; Ef. 4:14; Gal. 5:17). Net ’n relatief klein groep kan van heiligmaking en oorwinning in hulle geestelike lewe getuig, en ’n kenmerk van hulle lewe is dat hulle werke doen wat by die bekering pas. Dit is die vrug van die Heilige Gees wat die Here in elkeen van sy kinders se lewens soek. Hulle het nie hulle talente in ’n doek toegedraai nie, maar in die Here se diens gebruik.

Terwyl donker wolke van oorloë en gerugte van oorloë besig is om oor die Midde-Ooste én die hele wêreld saam te pak, gepaard met geestelike en morele verval wat ongekend in die ganse geskiedenis van die mensdom is, asook ’n ekonomiese krisis van apokaliptiese afmetings wat besig is om alle lande in sy wurggreep te kry, die rykes én die armes, kan ons enige tyd die verskyning van die blink môrester bokant ’n donker horison verwag. Is jy hiervoor gereed, want tydens sy geheime koms net voor die verdrukking, kom Hy net vir dié wat Hom tot saligheid verwag (Heb. 9:28).