Print

Derde Tempel-kultuur Vat in Israel Pos

Written by Prof Johan Malan.

Op 24 Januarie 2005 is die elfde Tempelfees in Jerusalem gehou. Verskeie Tempelberg-groepe, asook regeringsverteenwoordigers, het hieraan deelgeneem. Die beweging vir die bou van die derde tempel is besig om groot openbare steun in Israel te verkry. Sedert die heropening van die Tempelberg vir besoekers in September 2003, het 85 000 Jode die terrein besoek – dit is ‘n gemiddeld van 5000 per maand. In die lig hiervan word daar van ‘n derde tempel-kultuur gepraat wat besig is om in Israel sy beslag te kry.

In die geskiedenis en profesieë oor Israel word daar na die volgende vier tempels verwys:

1.    Die tempel van Salomo. Hierdie tempel is voor die Babiloniese ballingskap verwoes maar ná Israel se herstel uit die ballingskap weer herbou. Dit staan as die eerste tempel bekend.

2.    Die tempel van Herodes. Hierdie tempel is in die laaste eeu voor Christus deur Herodes vir die Jode gebou. Dit staan as die tweede tempel bekend.

3.    Die tempel van die verdrukking. Hierdie tempel sal in die komende verdrukking (in die 70ste jaarweek van Daniël) ná ‘n verbond met die Antichris in Jerusalem gebou word. Hierna word as die derde tempel verwys. Die Antichris sal homself in dié tempel tot God verklaar. Die huidige inisiatiewe in Israel vir die bou van die tempel, sal na die oprigting van hierdie tempel lei. Dit sal verdere dryfkrag aan die ortodokse beweging gee om die eenmalige offer van Jesus Christus (Jeshua Ha Mashiach) aan die kruis te verwerp en weer met daaglikse diere-offers te begin.

4.    Die tempel van die Messiasryk. Hierdie tempel sal ná die koms van die ware Messias in Jerusalem gebou word (Eseg. 40-44). Hierna word as die vierde tempel verwys. Dit sal in die vrederyk die doel dien as ‘n terugverwysing na die offer van die Messias as die Lam van God wat vir die sondes van die hele wêreld geoffer is (Heb. 10:5-12). Die grondplan van die tempel neem die vorm van ‘n kruis aan, waarop daar sewe verwysingspunte is waar die voorwerpe vir die tempeldiens geplaas word. Die een lyn begin by die buitenste poort, wat simbolies op Jesus dui – Hy is die poort deur wie ons toegang tot die heiligdom en genadetroon van God verkry. Die volgende punt op dié lyn is die brandofferaltaar wat na die offer van Jesus heenwys. Daarna is daar die koperwaskom of afspoelwaentjies, waarin bloed en water gemeng was – die bewys van ‘n volbragte offer (vgl. die bloed en water uit die sy van Jesus). Steeds op dieselfde reguit lyn kom ons in die tempel by die reukofferaltaar uit, wat na gebed in die Naam van Jesus wys. Deur gebed kry ons, deur die geskeurde voorhangsel heen, toegang tot die genadetroon in die Allerheiligste (die verste punt op die een reguit lyn), waar Jesus ons Voorspraak by die Vader is om versoening vir ons sondes te doen. Die ander lyn wat oor hierdie een sny om ‘n kruis te vorm, strek van die goue kandelaar af tot by die tafel met die toonbrode. Die brandende kandelaar verwys na Jesus as die lig van die wêreld wat deur middel van die olie van die Heilige Gees in die wêreld skyn, en die toonbrode na Jesus en sy Woord as die brood van die lewe.

Die vierde tempel sal dus ‘n sterk getuieniswaarde in die tyd ná die koms van Christus hê, terwyl die derde tempel in die teken van die verdere verwerping van die Here Jesus sal staan, en gevolglik ‘n belangrike deel van die valse messias se misleiding van die Joodse volk sal uitmaak.