Print

Israel in die Laaste Dae

Written by Prof Johan Malan.

Op 14 Mei 2005 was moderne Israel 57 jaar oud, en in Augustus vanjaar sal dit 25 jaar wees sedert Jerusalem in 1980 tot die ewige hoofstad van Israel verklaar is. Waarom is die herstel van Israel en hulle hoofstad, Jerusalem, so belangrik vir ons? Die rede hiervoor is omdat Israel God se profetiese horlosie vir eindtydse gebeure is. Hy het gesê dat ons na die vyeboom (Israel; vgl. Hos. 9:10) moet kyk as ons wil weet wanneer die somer van sy beloofde koninkryk naby is (Luk. 21:29-30). Met Israel se herstel het die vyeboom begin bot, maar wanneer die Messias kom, sal die hele oorblyfsel van Israel gered word en vrugte vir God se koninkryk dra (Jes. 27:6; Sag. 12:10)

Die Bybel sê duidelik dat Israel ná ‘n lang tyd van verstrooiing weer in hulle land herstel sal word (Eseg. 37:21). Die Here het hulle gewaarsku dat hulle terugkeer na die land in ‘n tyd van groot vyandigheid sou gebeur. Die duiwel is daarop ingestel om God se werk teë te staan en te probeer vernietig. Hy weet ook dat die Here Jesus na ‘n herstelde Israel sal terugkeer om die Antichris te verdelg en dan sy eie vrederyk op aarde te vestig. Satan wil dit voorkom en gebruik verskeie nasies in sy volgehoue pogings om Israel te vernietig.

Die Here sal die nasies swaar straf wat hulleself deur die duiwel laat gebruik om Israel skade aan te doen of te probeer verdelg (Gen. 12:3). In Esegiël 38 en 39 sê Hy vir Gog, die vors van Ros, Meseg en Tubal wat in die agterhoeke van die Noorde woon (dit is moderne Rusland) dat hy, as ‘n uitgesproke vyand van God en van Israel, saam met sy eendersdenkende bondgenote soos die Arabiere, teen die herstelde Israel sal optrek sodat die Here hierdie vyandige nasies kan straf wat teen Israel geveg het:

“So spreek die Here HERE: Kyk, Ek het dit teen jou, o Gog, vors van Ros, Meseg en Tubal! Ek sal jou... laat uittrek en jou hele leër... ‘n groot menigte wat almal die swaard hanteer: Perse (Iraniërs), Kusiete (Ethiopiërs) en Puteërs (Libiërs)... Gomer (Duitsland) en al sy leërs, die huis van Togarma (Turkye)... baie volke saam met jou... Aan die einde van die jare sal jy ‘n land intrek wat van die swaard weer reggekom het, wat versamel is uit baie volke, op die berge van Israel wat gedurigdeur as puinhoop daar gelê het... en jy sal optrek teen my volk Israel soos ‘n wolk om die land te oordek. Aan die einde van die dae sal dit wees” (Eseg. 38:3-8,16).

Dit is baie duidelik ‘n eindtydse situasie hierdie. Neem in ag dat Rusland eers in die 20ste eeu ‘n wêreldmoondheid geword het wat leiding in ‘n groot bondgenootskap kan neem, en dat die Jode sedert die middel van die 20ste eeu uit baie lande as ‘n verenigde volk op die berge van Israel herstel is en met hulle bure in die Arabiese wêreld, en ook elders, in konflik gekom het. Die Arabiese lande se rykdom weens die ontdekking van olie, en hulle gevolglike politieke belangrikheid en groter militêre vermoëns, is ook 20ste eeuse verwikkelings.

Sedert Israel se herstel in 1948 was hulle in verskeie oorloë teen hulle vyandige Islamitiese bure gewikkel. In hierdie oorloë het die Arabiese Moslems hoofsaaklik van Russiese wapens gebruik gemaak, maar is telkens vernederend deur die Israeli’s verslaan. Alles dui daarop dat hulle in ‘n toekomstige, groot oorlog teen Israel die samewerking en regstreekse hulp van Rusland sal verkry. Sonder dit is hulle nie teen Israel opgewasse nie.

Die laaste geslag

Die herstel van Israel en hulle hoofstad word in Lukas 21 aan ‘n laaste geslag gekoppel, wat direk voor die wederkoms van Jesus Christus sal verloop: “Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is” (Luk. 21:24). Aan die einde van die tye van die nasies sal Israel en Jerusalem herstel word as die voorspel tot ‘n wêreldwye verdrukking en die wederkoms van Christus: “En daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in ‘n wolk, met groot krag en heerlikheid. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Toe vertel Hy hulle ‘n gelykenis: Let op die vyeboom en al die bome. Net soos hulle bot, weet julle vanself, as julle dit sien, dat die somer al naby is. So moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alle gebeur het nie” (Luk. 21:25-32).

In hierdie gedeelte van die profetiese rede word na die eindpunt van die laaste geslag as die sigbare wederkoms van Christus in mag en majesteit verwys (v.27). Wat die beginpunt van die geslag betref, word daar beide na die herstel van Jerusalem as hoofstad verwys (v.24), en na die bot van die vyeboom wat op die herstel van Israel as volk dui (v.29-30).

‘n Totale geslag stel ‘n periode van 70 jaar voor (Ps. 90:10). Die begin van die laaste volle geslag voordat die Messias na Jerusalem terugkeer (Sag. 14:4-5), is die geboorte van die moderne Joodse staat in Mei 1948.

Die Here werk egter meesal binne die raamwerk van geslagte van 40 jaar met Israel, omdat Hy die volwasse geslag vir hulle dade aanspreeklik hou. Ná die uittog uit Egipte het Hy Israel 40 jaar lank in die woestyn laat rondtrek totdat die hele volwasse geslag uitgesterf het (Num. 32:13). Volwaardige volwassenheid word in Israel op die ouderdom van 30 bereik, wanneer mans polities en godsdienstig as mondig beskou word, en geskik om openbare funksies op dié terreine te vervul. Om dieselfde rede kon die Here Jesus eers met sy openbare bediening as leermeester in Israel begin nadat Hy die ouderdom van 30 bereik het.

Die moderne Joodse staat het in 1978 polities mondig geword en kort daarna, in 1980, Jerusalem tot die ewige en onverdeelbare hoofstad van Israel verklaar. Hiermee het die laaste volwasse geslag van 40 jaar aangebreek, wat deel van dieselfde totale geslag is wat in 1948 begin het. Neem in ag dat die verdrukking van sewe jaar deel van die laaste geslag voor die wederkoms is (Matt. 24:29-30), asook die feit dat hierdie geslag nie verby sal gaan voordat alles gebeur het nie (Matt. 24:34; Luk. 21:32).

Die eerste geslag

Dat daar ‘n laaste geslag voor die wederkoms sal wees, is net so seker en gewis as wat daar ‘n eerste geslag ná die eerste koms van Jesus Christus was. Al wat ons baie seker van moet maak, is die begin- en eindpunte van hierdie geslagte. By wyse van vergelyking kan ons ook kortliks na die eerste geslag kyk.

In die jaar 32 het die Here Jesus die lede van ‘n volwasse geslag aangespreek, m.a.w. persone van 30 jaar en ouer, en vir hulle gesê dat binne hulle geslag (van 40 jaar) Jerusalem verwoes en Israel se ballingskap na die nasies sou begin (Matt. 23:32-38). Dit beteken letterlik dat teen die jaar 72 n.C. sou hierdie profesieë vervul wees. Dit is ‘n histories bekende feit dat Jerusalem in 70 n.C. deur die Romeine verwoes en al die oorlewende Jode as krygsgevangenes weggevoer is (Luk. 21:20-24).

Daar het dus tydens Christus se eerste koms ‘n volle geslag van 70 aangebreek wat tussen 2 en 72 n.C. verloop het. In die jaar 32 toe hierdie geslag geestelike en politieke volwassenheid bereik het, moes Israel ‘n besluit neem of hulle Jesus as Koning en Messias aanvaar. Omdat hulle dit nie gedoen het nie, het die volwasse geslag van 40 tussen 32 en 72 n.C. die gevolge daarvan gedra (Matt. 23:37-38). Daardie geslag het nie verbygegaan voordat alles gebeur het nie.

Die laaste geslag van 70 jaar wat in 1948 begin het, het 32 jaar later (in 1980) ná sy volwassenheid Jerusalem tot hoofstad verklaar sonder om enige erkenning aan die Messias te gee. Israel is nou in die 40 jaar van aanspreeklikheid vir hulle voortgesette verwerping van die Messias. Dit sal op ‘n verbond met die valse messias uitloop, wat die formele begin van die 70ste jaarweek van Daniël sal wees (die verdrukking van sewe jaar). Voordat hierdie sewe jaar begin, sal die Here Jesus die ware gelowiges kom haal (Luk. 21:36; Joh. 14:2-3; 1 Thess. 4:16-18).

Tekens van die tye

Wat die ware Christene betref, sal ons verlossing beslis voor die donker dae van die sewe jaar lange verdrukking aanbreek. Ons sal dus nie die laaste geslag voor die wederkoms enduit op aarde deursien nie, want in die laaste sewe jaar daarvan moet ons by die Bruidegom in die hemel wees. In die tradisionele Joodse huwelik het die bruidegom sy bruid in die geheim kom haal, waarna sy vir sewe dae in afsondering saam met hom was voordat sy by die bruilofsfees aan al die gaste voorgestel is. Hierdie week dui profeties op die jaarweek (7 jaar-periode) tussen die wegraping en die openbaarmaking van Christus en sy bruid. Hierdie sewe jaar sal ‘n tyd van groot benoudheid op aarde wees, want die ongeredde Israel én die ongeredde nasies sal dan onder die skrikbewind van Satan se valse messias (die Antichris) wees en ook nog deur God geoordeel word (Matt. 24:21).

Daar is verskeie tekens van die tye wat vir hierdie donker dae van verdrukking bedoel is, sodat die mense van daardie tyd moet weet dat God hulle oordeel, maar ook dat Christus sal terugkeer aarde toe om die magte van die duisternis te vernietig. Die Here Jesus wil hê die mense van daardie tyd moet die erns van hulle situasie besef, die Antichris en sy nommer verwerp en hulleself deur Hom tot God die Vader bekeer. Die meeste van hulle sal egter geestelik só verhard wees dat hulle dit nie sal doen nie (Op. 9:20-21; 16:9,11,21).

Die tekens wat op die sewe jaar van verdrukking betrekking het, sal voor hierdie tyd al op ‘n kleiner skaal sigbaar wees en in intensiteit begin toeneem. Dit is ‘n wekroep aan die bruid om haar vir die koms van die Bruidegom gereed te maak, en ook aan ‘n onbekeerlike wêreld om nie aan te hou om God se genade te versmaai nie (Heb. 2:3). Wanneer hierdie tekens net begin gebeur (Luk. 21:28), moet ons ons hoofde ophef omdat ons verlossing (die wegraping) naby is. Wat is hierdie finale tekens wat die wederkoms aan die einde van die sewe jaar aandui, waarvan die vroeë begin op die nabyheid van die ontvlugting voor die verdrukking dui? Hieronder is die volgende:

  • Natuurrampe. Daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees (Matt. 24:7; Op. 6:12; 16:18-20). Die see sal deur hierdie aardbewings in beroering gebring word en miljoene mense in uiterste paniek en vrees laat lewe (Luk. 21:25). Daar sal hemelliggame (brokstukke van komete, meteoriete en asteroïdes) op die aarde val (Op. 6:13; 8:8-9) en grootskaalse dood en verwoesting saai. Verder sal daar ongekende hittegolwe en haelstorms voorkom (Op. 16:8-9,21).
  • Oorloë. “En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë... Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander” (Matt. 24:6-7). Dit sal vererger tot op die punt waar alle nasies vir die slag van Armageddon na die Midde-Ooste sal optrek (Op. 16:13-16; 19:19; Sag. 12:3; 14:12-13).
  • Hongersnode, pessiektes en besoedelde water. Die Here Jesus het gesê: “Daar sal hongersnode wees en pessiektes” (Matt. 24:7). Mense sal hulle hele inkomste nodig hê net om basiese kosvoorraad aan te koop (Op. 6:8). Ernstige siekte-epidemies sal uitbreek, en waterbronne sal só erg besoedel raak dat baie mense daaraan sal sterf (Op. 16:2-6).
  • Geestelike en ideologiese misleiding. Christus het ernstig hierteen gewaarsku: “Pas op dat niemand julle mislei nie... want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen” (Matt. 14:4,24). Ná die wegraping sal die hele misleide wêreld verwonderd agter die Antichris aan gaan en hom ook aanbid (Op. 13:3-4). Hy sal die politieke en godsdienstige hoof van alle nasies wees (Op. 13:7-8).

Ons leef in die laaste helfte van die laaste geslag – ‘n geslag waarvan die Here Jesus self gesê het dat dit nie sal verbygaan voordat alles tot en met sy wederkoms gebeur het nie. Ons het alle rede om die geheime koms van die hemelse Bruidegom vir sy bruid binnekort te verwag. Die tekens in die wêreld daarbuite is soos lang skaduwees wat oor die kerkbedeling val, met die duidelike boodskap dat die duisternis van God se oordele spoedig oor ‘n misleide, onbekeerlike en vormgodsdienstige wêreld sal aanbreek.

Wanneer hierdie oordele uitgestort en die hele wêreld aan die diktatuur van die Antichris oorgelewer word, moet die ware gelowiges reeds weg wees: “Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus” (1 Thess. 5:9). Die Here Jesus sal ons deur die wegraping van die toekomstige toorn verlos (1 Thess. 1:10). Ons moet egter deur bekering en heiligmaking hiervoor waardig wees (Luk. 21:36).

Die laaste sewe jaar van verdrukking sal die dramatiese hoogtepunt van hierdie laaste geslag wees. Hierdie verskriklike tyd op aarde sal deur die Here Jesus beëindig word by sy wederkoms (Op. 19:19-21). By daardie geleentheid sal Hy saam met sy heiliges op aarde geopenbaar word (Sag. 14:5; Kol 3:4; Op. 19:11-14), en ná sy groot oorwinning oor die magte van die duisternis ook saam met hulle oor die aarde te regeer (Op. 5:9-10; 20:6). Ons moet egter onberispelik in heiligheid wees sodat ons waardig is om aan die begin van hierdie sewe jaar tydperk in die hemelse ivoorpaleis voor die Bruidegom gestel kan word (1 Thess. 3:13; 5:23-24; Heb. 12:14; 1 Joh. 3:3; Ps. 45:9-16).

Die Here het nie aan ons die dag, uur, maand of jaar van sy geheime koms gegee nie, maar wel ‘n laaste geslag waarbinne dit sal gebeur. Ons weet vir seker dat hierdie geslag nie sal verbygaan voordat alles gebeur het nie. Ons weet nie wat die laaste wekroep voor sy koms sal wees nie (Matt. 25:6). Dit mag wees dat daar ‘n paar uur of ‘n paar dae voor die tyd iets baie spesiaal sal gebeur wat op die onmiddellikheid van sy koms dui. Dit kan selfs die Russies-Arabiese inval in Israel wees, waaruit die Antichris waarskynlik as ‘n valse vredevors na vore sal tree.

Wat hierdie wekroep ook al sal wees, weet ons dat dit té min tyd aan die vormgodsdienstiges en vleeslikes sal bied om gou gereed te maak om ook saam te gaan (Matt. 25:8-10). Ons moet dus in ‘n toestand van voortdurende gereedheid vir hierdie wonderlike ontmoeting leef. In die doodsnikke van hierdie bedeling moet ons uitgaan op die paaie om dié wat nog buite is, in te bring (Luk. 14:23).