Print

Ons Plig ten Opsigte van Jerusalem

Written by Prof Johan Malan.

“Bid om die vrede van Jerusalem; mag hulle wat jou liefhet, rustig lewe” (Ps. 122:6).

“O Jerusalem, Ek het wagte op jou mure uitgesit wat gedurigdeur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. O Julle wat die Here herinner aan sy beloftes – moenie rus nie en laat Hom nie met rus nie, totdat Hy Jerusalem bevestig en maak tot ’n lof op aarde! (Jes. 62:6-7).

Waarom word daar net een stad in die hele wêreld uitgesonder waarvoor Christene van alle tye ernstig moet bid, totdat die heerlikheid van die Here op dié stad neerdaal sodat almal, van alle eindes van die aarde af, dit sal kan sien en in die vreugde van Jerusalem kan deel?

Die feit dat Jerusalem vir hierdie eer uitgesonder word, vereis van alle Christene om ten volle bewus te wees van die diep geestelike betekenis van hierdie stad, want dit alleen verklaar die feit waarom Jerusalem veral in die eindtyd op die voorpunt staan van die stryd tussen lig en duisternis. Sonder hierdie kennis kan ons nie sinvol vir Jerusalem bid nie, kan ons nie Jerusalem se vyande duidelik genoeg waarsku nie, en sal ons ook nie genoegsame profetiese insig hê in die wonderlike toekoms van die stad van die Groot Koning nie!

Volgens die Bybel gaan Jerusalem deur die volgende tien stadiums totdat die Here se finale doel daarmee bereik sal wees. Ons is tans in die vyfde stadium van hierdie merkwaardige stad se heilsgeskiedenis, en die Here verwag van ons om waardige ondersteuners van Jerusalem te wees en die geestelike belange van hierdie stad en sy inwoners altyd op die hart te dra.

1. Die stad wat God gekies het om Homself daarin te openbaar

Jerusalem se heilsgeskiedenis het begin toe die Here ’n besluit geneem het om sy Naam vir altyd aan hierdie stad te verbind. Nadat Salomo die eerste tempel in Jerusalem gebou het, het die Here gesê: “Ek het hierdie huis wat jy gebou het, geheilig deur my Naam daar te vestig tot in ewigheid” (1 Kon. 9:3). Jerusalem is deur God genoem: “Die stad wat Ek vir My verkies het om my Naam daar te vestig” (1 Kon. 11:36).

God se Naam is vir ewig aan Jerusalem verbonde. Min het Israel besef watter groot en wonderlike openbarings die Here in toekomstige eeue in Jerusalem sou doen. Die verskeie lang onderbrekings in die uitvoering van hierdie plan was te wyte aan Israel se ongeloof, maar nooit het die Here van sy aanvanklike voorneme met betrekking tot Jerusalem afgesien nie, en Hy sal dit ook nooit doen nie. In die Ou Testament het Hy Homself dikwels deur middel van die tempeldiens in Jerusalem aan die volk geopenbaar, maar dit het nie tot ’n blywende hartsverandering by hulle gelei nie.

2. Die stad van Christus se openbarings aan die mensdom

Die grootste openbaring van God aan Israel én die hele mensdom het plaasgevind tydens die koms van sy Seun, Jesus, na die aarde. In ’n Messiaanse profesie in Jesaja 49 het God van Jesus gesê: “Dit is te gering dat U my Kneg sou wees om op te rig die stamme van Jakob en terug te bring die gespaardes in Israel: Ek het U gemaak tot ’n lig van die nasies, om my heil te wees tot aan die einde van die aarde” (Jes. 49:6). Johannes die Doper het na Hom gewys en gesê: “Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!” (Joh. 1:29).

God het Homself deur sy Seun aan Jerusalem se inwoners openbaar, maar hulle het dit ten spyte van talle duidelike Messiaanse profesieë nie raakgesien nie, en Hom verwerp. Jesus is in ’n proses van beplande verraad gevange geneem, in die stad verhoor en onskuldig veroordeel. Die Here Jesus is net buite Jerusalem by Gólgota, in die steengroewe van Salomo, gekruisig. Hier is die groot soenoffer vir die sondes van ’n verlore mensdom aan God betaal. Vir ewig sal Gólgota uitstaan as die uitdrukking van God se neerbuigende liefde en vergewensgesindheid, en as die enigste poort tot die ewige lewe. Daar is geen ander naam onder die hemel gegee waardeur mense gered kan word nie – net Jesus Christus en Hom as die gekruisigde.

Jesus is net buite die stadsgebied van Jerusalem begrawe en het drie dae later uit die dood opgestaan. Op die Sondag van sy opstanding het Hy die eerste preek van die Christelike bedeling in Jerusalem aan sy dissipels gelewer, en ’n week later die tweede een (Joh. 20:19-29). Veertig dae ná sy opstanding het Jesus van die Olyfberg af na die hemel opgevaar. Nét voor dit het Hy die opdrag van wêreldevangelisasie aan sy dissipels gegee. Dit sou egter eers gebeur nadat nóg ’n belangrike heilsgebeurtenis in Jerusalem plaasgevind het.

3. Die stad waar die Heilige Gees se wêreldwye werk begin het

Die Christelike kerk het sy ontstaan in Jerusalem gehad, waar die Heilige Gees op Pinksterdag oor 120 getroue dissipels uitgestort is. Hulle het ’n duidelike opdrag gekry om hiervoor te wag, want sonder die krag van die Heilige Gees sou hulle nie in ’n vyandige wêreld getuies vir die verwerpte Christus kon wees nie:

“En Hy sê vir hulle: So is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy Naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, Ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte” (Luk. 24:46-49).

Dit was die belofte van die Heilige Gees: “Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde” (Hand. 1:8). Op Pinksterdag, toe die Heilige Gees oor die dissipels uitgestort is, het die proses van wêreldevangelisasie begin. Op daardie dag is drieduisend siele gered en het die kerk van Christus sy geboorte in Jerusalem gehad. Daarvandaan sou die boodskap in die hele wêreld verkondig word, van Jerusalem af en verder.

4. Die vertrapte stad tydens Israel se ongeloof en die wêreldwye sendingopdrag

Waarom was Jerusalem regdeur die Nuwe Testamentiese bedeling ’n vertrapte stad, en in hierdie betreurenswaardige toestand baie ver daarvandaan om aan sy roeping te beantwoord as die stad van God? Omdat Israel nie hulle Messias aangeneem het nie, en dus nie hulle roeping as God se volk kon vervul om vanuit Jerusalem die boodskap van die Messias se reddende genade na die wêreld uit te dra nie. Die Here Jesus het Jerusalem en sy inwoners geoordeel weens hulle ongeloof:

“Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig dié wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak net soos ’n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, en julle wou nie! Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat! Want Ek sê vir julle: Julle sal My van nou af sekerlik nie sien nie totdat julle sal sê: Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here!” (Matt. 23:37-39). Op ’n vraag oor hierdie profesie het die Here Jesus gesê dat daar in Jerusalem nie een klip op die ander gelaat sal word wat nie afgebreek sal word nie (Matt. 24:2).

Israel is uit hulle stad verdryf en die bedeling van wêreldevangelisasie het begin – ’n taak wat hoofsaaklik deur nie-Joodse Christene uitgevoer word. Die Here Jesus het in sy profetiese rede gesê: “Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is” (Luk. 21:24). Uit die formulering van hierdie stelling kan ons baie duidelik aflei dat die Here se plan met Israel en Jerusalem nie gekanselleer is nie, want Jerusalem sou net vertrap word totdat die tye van die nasies vervul is. Die tye van die nasies dui op die tyd van wêreldevangelisasie. Aan die einde van die kerkbedeling móét Israel en Jerusalem dus herstel word om hulle belangrike toekomstige rol te vervul.

Paulus sluit ook hierby aan wanneer hy sê: “Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees nie: dat die verharding ten dele oor Israel gekom het totdat die volheid van die heidene ingegaan het; en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom en die goddelooshede van Jakob afwend” (Rom. 11:25-26).

Soos reeds aangedui, het Jesus vir die Jode in Jerusalem gesê dat hulle Hom nie weer sou sien nie totdat hulle sal sê: “Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here!” Wanneer Hy weer kom, sal Israel Hom sekerlik as Messias-Koning aanvaar!

Niemand kan teen die waarheid stry dat Israel net tydelik verhard geraak en verstrooi is nie, want in die onlangse geskiedenis is daar oorvloedige bewyse van die eindtydse herstel van Israel en Jerusalem. Die volk is in 1948 in hulle land herstel na byna 2 000 jaar van verstrooiing onder die nasies. Die ou deel van Jerusalem is in 1967 van Jordanië verower en het toe weer onder Joodse beheer gekom. In 1980 is Jerusalem tot die ewige en onverdeelbare hoofstad van Israel verklaar, en was dit vir die eerste keer sedert die Babiloniese ballingskap weer die hoofstad van ’n onafhanklike Israel. Tydens die Here Jesus se eerste koms was die stad onder die beheer van die Romeine. Tans is die stad volledig onder Joodse beheer, maar sy politieke en geestelike herstel sal eers finaal wees wanneer die Messias gekom en die troon van Dawid herstel het.

5. Die stad waarin Israel te midde van groot vyandigheid herstel word

Die huidige herstelproses van Israel is nog net gedeeltelik, en die meerderheid van die volk is nog steeds geestelik dood. Die Here laat om twee redes vyandighede teen Israel en Jerusalem toe:

Die eerste rede is om sy volk in benoudheid te bring sodat hulle gelouter en ’n oorblyfsel gered kan word. In ’n profesie oor hulle eindtydse loutering sê Hy: “Daarom, so sê die Here Here: Omdat julle almal skuim geword het, kyk, daarom sal Ek julle binne-in Jerusalem bymekaarmaak. Soos silwer en koper en yster en lood en tin binne-in ’n smeltoond bymekaargemaak word om daarteen ’n vuur aan te blaas en dit te smelt, so sal Ek julle bymekaarmaak in my toorn en in my grimmigheid en julle ingooi en smelt” (Eseg. 22:19-20). Israel se huidige probleme gaan nog veel erger word terwyl hulle afstuur op die tyd van benoudheid van Jakob, waaruit net ’n oorblyfsel gered sal word (Jer. 30:7). In Hoséa 5:15 sê die Messias: “In hulle nood sal hulle My soek.”

Die tweede rede waarom vyandighede teen Jerusalem eskaleer, is omdat die Here die nasies in Israel gaan versamel om by die slag van Armagéddon met hulle in die gerig te tree weens hulle sondes wat onder andere ook met Jodehaat gepaard gaan. In Sagaria 12:3 en 14:2 sê die Here dat al die nasies teen Jerusalem vergader sal word en dat Hy daar met hulle in gerig sal tree. Volgens Sagaria 14:12-13 sal dit verskriklik wees om te val in die hande van die lewende God. Joël 3:2 bevestig ook die feit dat die Here die nasies sal oordeel omdat hulle die volk Israel verstrooi en hulle land verdeel het.

6. Die stad van die Antichris se sewe jaar-lange regering

Daar wag in die nabye toekoms ’n baie donker tydperk van sewe jaar vir Jerusalem en die hele wêreld. Volgens Johannes 5:43 gaan Israel die Antichris as Messias aanvaar, en volgens Daniël 9:27 gaan al die nasies ook dieselfde fout maak. Dit gaan daartoe lei dat die Antichris gedurende die sewe jaar van die verdrukking vir Jerusalem een van die hoofkwartiere van sy goddelose wêreldregering gaan maak.

Met sy toestemming sal die tempel hier herbou word, maar hy gaan self die tempel ontheilig deur homself daarin tot God te verklaar. Paulus verwys na die Antichris as “die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word, ... sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is” (2 Thess. 2:4). Eers dan sal die Jode besef dat hulle die verkeerde persoon as Messias aanvaar het, en hulle verbond met hom verbreek. Die Antichris sal daarop ’n Joodse volksmoord gelas en hulle sal so vinnig as moontlik uit Jerusalem moet vlug na ’n skuilplek iewers in die berge. Die Here Jesus het hulle op die komende krisis voorberei:

“Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom … dan moet dié wat in Judéa is na die berge vlug; … Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word” (Matt. 24:15-16, 21-22).

’n Messiaanse Jood, Arthur Katz, waarsku ook sy volksgenote oor die groot aanslag wat die valse messias en sy wêreldmagte op hulle gaan maak. Hy sê: “Ek sou liewer verkeerd bewys wou word, maar ek glo dat die huidige geslag Jode vernietiging op ᾿n wêreldwye skaal gaan ervaar wat veel erger as die Nazi-era sal wees. Ons gaan geweldig gehaat, vervolg en skielik verdryf word sodat ons sal moet vlug met net die klere aan ons lyf – sonder om te weet waarheen ons gaan. Die Here het gesê Hy sal met ons in die gerig tree, maar Hy sal ook herstel” (The Holocaust – Where was God?) Aan die einde van hierdie donker tonnel van die groot verdrukking sal die lig van die Messias se koms op die oorblyfsel van Israel skyn.

7. Die stad waar Christus Homself in heerlikheid gaan openbaar

Jerusalem is onteenseglik die toneel vir Christus se wederkoms: “En in dié dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot ’n baie groot dal… En julle sal vlug in die dal van my berge. Dan sal die Here my God kom, al die heiliges met U!” (Sag. 14:4-5). By hierdie geleentheid sal die Messias die oorblyfsel van Israel red, maar hulle vyande veroordeel. Die Here sê die volgende oor die nasionale redding van Israel:

“Oor die huis van Dawid en die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag soos ’n mens rouklaag oor ’n enigste seun en bitterlik oor Hom ween soos ’n mens bitterlik ween oor ’n eersgebore kind. … In dié dag sal daar ’n geopende fontein wees vir die huis van Dawid en vir die inwoners van Jerusalem teen sonde en onreinheid. … Hulle sal my Naam aanroep, en Ek sal hulle verhoor. Ek sê: Dit is my volk! En hulle sal sê: Die Here, my God!” (Sag. 12:10; 13:1,9).

Nadat die volk met die Here Jesus versoen is, sal Hy ook die troon van Dawid in Jerusalem herstel. Dan sal ’n belofte vervul word wat die engel van die Here reeds voor Jesus se geboorte aan Maria gemaak het: “Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee” (Luk. 1:32). Jesus het nog nooit van die troon van Dawid af regeer nie, maar ná sy wederkoms sal Hy dit wel doen: “Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel, sodat die oorblyfsel van die mense die Here kan soek, en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie dinge doen” (Hand. 15:16-17).

8. Die stad van die groot Koning tydens die vrederyk

’n Wonderlike toekoms wag op Jerusalem wanneer die stad in die duisendjarige vrederyk die hoofstad van die wêreld sal wees vanwaar die Messias sal regeer: “Skoon deur sy verhewenheid, die vreugde van die hele aarde is die berg Sion, aan die noordekant, die stad van die groot Koning” (Ps. 48:3). Almal sal hulle in Jerusalem en Sion verbly:

“Baie volke sal heengaan en sê: Kom laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. En Hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie” (Jes. 2:3-4).

“In dié tyd sal hulle Jerusalem noem die troon van die Here; en al die nasies sal daarheen saamkom vanweë die Naam van die Here in Jerusalem; en hulle sal nie meer wandel na die verharding van hul bose hart nie” (Jer. 3:17). Die duiwel sal in ’n put gebind wees sodat hy nasies nie sal kan verlei nie.

Israel sal in hierdie tyd hoog in aansien wees: “So sal dan baie volke en magtige nasies kom om die Here van die leërskare in Jerusalem te soek en die aangesig van die Here om genade te smeek. So sê die Here van die leërskare: In dié dae sal tien man uit al die tale van die nasies die slip van ᾿n Joodse man gryp en dit vashou en sê: Ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor dat God met julle is” (Sag. 8:22-23).

9. Die stad waarop Satan se laaste rebellie gerig sal wees

Ná die Messiasryk gaan daar nog een groot, finale aanslag teen Jerusalem wees wanneer die duiwel uit sy gevangenis losgelaat word. Sy hernude geestelike teenwoordigheid op aarde sal duidelik aan die lig bring wie in daardie stadium waarlik gered is en wie nie. Klaarblyklik gaan daar aan die einde van die vrederyk ten spyte van die positiewe omstandighede op aarde ’n baie groot aantal vormgodsdienstiges wees wat net ’n gedaante van godsaligheid het. Hulle sal maklik deur die duiwel mislei kan word om aan sy laaste groot rebellie deel te neem:

“En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word; en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid” (Op. 20:7-10).

Dit sal die einde van Satanies-geïnspireerde aanslae teen Jerusalem en die koninkryk van God wees. Die duiwel en al sy meelopers sal daarna in die poel van vuur wees.

10. Die stad wat die enigste poort na die nuwe Jerusalem is

Die heilswerk wat die Here Jesus in aardse Jerusalem gedoen het, is die enigste poort na die hemelse Jerusalem, daardie wonderstad wat die Here Jesus as ’n ewige tuiste vir ons gaan berei het (Joh. 14:2-3). Wanneer die nuwe aarde geskape is, sal die nuwe Jerusalem uit die hemel neerdaal en op die aarde rus. Johannes sê:

“En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos ’n bruid wat vir haar man versier is. En ek het ’n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, Ek maak alles nuut” (Op. 21:2-5).

Voordat die heerlikheid van die ewigheid in die nuwe Jerusalem aanbreek, is daar op hierdie donker wêreld egter nog ’n stryd om te stry en oorwinning te verkry. Daar is belangrike aspekte van aardse Jerusalem se wêreldhervormende rol wat nog nie vervul is nie.

Hoedanig is jy en ek ingeskakel by die stryd ter ondersteuning van Jerusalem? Besef ons die intensiteit van die Satanies-gedrewe stryd teen Jerusalem en neem ons genoegsaam standpunt hierteen in? Besef ons regtig die groot en wonderlike openbarings van God wat nog in hierdie stad gaan plaasvind? Ons het nog soveel te meer as die Joodse ballinge in Babel rede om aan Jerusalem te dink, en te bid dat God se vrede opnuut sal neerdaal op hierdie stad wat so dikwels in die verlede as gevolg van sy inwoners se ongeloof en onkunde beleër, verwoes, vertrap en verlate was. Die Israelse ballinge het die volgende Sionslied gesing:

“As ek jou vergeet, o Jerusalem, laat my regterhand dan homself vergeet! Laat my tong kleef aan my verhemelte as ek aan jou nie dink nie, as ek Jerusalem nie verhef bo my hoogste vreugde nie” (Ps. 137:5-6).

Op die oomblik is Jerusalem ’n stad waarin grootskaalse ongeloof in die ware Messias heers, en ook ’n stad wat weens die vyande van Israel deur fisiese, godsdienstige en politieke verdeling bedreig word. Vir ons wat so nou by Jerusalem se verlede, hede en toekoms betrokke is, is dit ’n onaanvaarbare situasie en rede vir ernstige voorbidding totdat die Here Jerusalem bevestig en maak tot ’n lof op aarde.