Print

Alpha nóg ‘n Kitsresep vir Valse Bekerings

Written by Prof Johan Malan.

Opsomming: Een van die uitlopers van die misleidende Toronto-ervaringsteologie van val en lag in die gees is die Alpha kursus vir geestelike groei.

Alpha is ‘n moderne metode waardeur sekere beginsels van Christenskap baie doeltreffend deur middel van seminare, praatjies, video-vertonings, kleingroepbesprekings en naweekkampe aan mense oorgedra word. Dit het in ‘n Londense gemeente van die Anglikaanse Kerk begin en reeds na baie kerke in die hele wêreld versprei waar dit oral (in elk geval tydelik) ‘n groot sukses is.

‘n Belangrike rede vir Alpha se sukses is die doodsheid van die Anglikaanse Kerk, asook die Rooms-Katolieke en baie ander kerke waar dit toegepas word. Die vervelige, middeleeuse monoloog van ‘n dooie predikant wat ‘n dooie boodskap oordra, het die ou geslag in geestelike passiwiteit gedompel en die jong geslag geheel en al ontmoedig om kerk toe te gaan. Hulle het agnosties en materialisties geraak omdat die kerk irrelevant geword het en niks het om aan hulle te bied nie.

Volgens aartsbiskop George Carey is die Anglikaanse Kerk ‘n bedreigde instelling wat net een geslag weg van gestorwenheid af is (“one generation away from extinction”). Hoeveel ander kerke is nie weens hulle eie toedoen op dieselfde koers nie, ook in Suid-Afrika!

Dit is om sulke sterwende en sukkelende gemeentes op te kikker, dat die Alpha program gevolg word. Dié program is modern, dit is interessant, dit bevorder dialoog en interaksie, en dit het iets om aan mense te bied. Omdat die gehore uit geestelik dooie gemeenskappe getrek word waarin daar hoogstens ‘n paar vleeslike Christene is, het niemand ‘n goed ontwikkelde onderskeidingsvermoë nie. Die leerstellige dwalinge van die program word dus nie raakgesien nie – net die goeie metodes en die ‘voordele’ daarvan.

Misleiding deur Alpha

In Alpha word die waarheid subtiel afgewater en met die leuen vermeng. ‘n Rasionele en redelik korrekte beskrywing word van die Vader, Jesus, die Heilige Gees en van redding gegee, maar sonder om die diep geestelike betekenis daarvan te beklemtoon. Die verstand van die hoorders word dus geprikkel, maar daar word nie sterk geestelike indrukke by hulle geskep nie.

Die attribute van God word nie almal genoem nie, veral nie sy heiligheid en toorn oor sonde nie. Die werklike redes vir Jesus se kruisdood word ook nie behandel nie – net dat dit ‘n uitdrukking van liefde is. Die feit word nie beklemtoon dat Hy God se oordeel oor sonde namens ons gedra het nie. Mense word nie gelei om onder diep sonde-oortuiging voor die Here te kom nie – hulle moet net erken dat hulle ‘n gemors van hulle lewe gemaak het en dan dáároor sleg voel. Negatiewe emosies oor mislukte lewens spruit by hierdie gehore nie uit sonde-oortuiging voort nie. Hoewel mense ná die kursus beter voel en van veranderde lewens getuig, het hulle nie ‘n Bybelse wedergeboorte ondergaan nie.

Daar is ‘n totale wanbalans in die kursus omdat veel meer oor de Heilige Gees as oor Christus gesê word. Dit is verbasend, want die Heilige Gees vestig juis ons aandag op wat Jesus gesê het (Joh. 16:13-14). Waarom doen Alpha dit? Dit waarteen ons in 2 Kor. 11:4 gewaarsku word, doen hulle, nl. om ‘n ander Jesus, ‘n ander evangelie en ‘n ander gees as dié van die Bybel te verkondig.

Hulle is op veranderde denke ingestel, asook op ‘n ervaringsteologie waarin die groot klem op die ‘doop met die Heilige Gees’ val, en verskeie tekens wat daarmee gepaard gaan. Dit dien as ‘n bewys dat die Here met hulle bemoeienis gemaak het en neem by mense die plek van geloofsekerkheid in; daarom is daar so ‘n sterk ingesteldheid op manifestasies van die Gees.

Die stigter van Alpha, Nicky Gumbel, skryf in een van die handleidings oor die vervulling met die Heilige Gees: “Soms wanneer mense vervul word, bewe hulle soos blare in die wind. Ander haal diep asem asof hulle fisies in die Gees asemhaal. Hitte gaan somtyds hiermee gepaard, en mense ervaar dit in hulle hande of op ander plekke aan hulle liggame. Een persoon het ‘n warm gloed oor sy hele lyf gevoel.”

Ekumeniese en charismatiese karakter

Alpha het ‘n breë weg gebaan om vir ‘n groot verskeidenheid kerke aanvaarbaar te wees. Hierdie ekumeniese pad word deur leerstellige vaagheid en die prysgawe van verskeie beginsels gekenmerk. Hulle is ook ‘n frontorganisasie vir die Toronto verskynsel van val en lag in die gees, die maak van dieregeluide en ander manifestasies van die gees van dwaling.

In ‘n artikel, Alpha to the rescue, wys die tydskrif Time van 22 Nov. 1999 ook op die vreemde manifestasies wat sommige mense afsit: “Ander mense is ongemaklik oor die charismatiese sy van Nicky Gumbel se Holy Trinity Brompton-kerk, die moedergemeente van Alpha. Lede van die gemeente begin skielik in vreemde tale praat, party val flou, begin lag of ruk onbeheerbaar wanneer hulle die Heilige Gees tydens ‘n spesiale seën ontvang.”

Die kursus begin goed, maar dwaal gaandeweg van die sentrale Skrifwaarhede af en eindig in desepsie.

Hierdie kursus word reeds in 90 lande aangebied, waaronder Rusland en verskeie Oos-Europese lande. In Suid-Afrika word daar meer as 600 kursusse in verskeie tale aangebied, waarvan 205 in Gauteng. Van dié 205 gemeentes is 46 Katoliek, 42 Anglikaans, 37 Methodiste, 15 NG, 11 Prebiteriaans,10 Baptiste, asook verskeie charismatiese gemeenskapskerke, die Rhema Bybelskool, die Hatfield Christelike Kerk en ‘n aantal kleiner denominasies. Daar word beplan om in 2000 oral in die land dinees aan te bied om die kursus te verduidelik en in gemeentes in elke voorstad en dorp te vestig.