Print

Rick Warren se Misleiding Kring Uit

Written by Prof Johan Malan.

Rick Warren het ‘n tipies menslike beskouing van kerkgroei en geestelike ontwikkeling. Sy beoordeling is hoofsaaklik op uiterlike kriteria gebaseer ten einde sukses te bepaal, en het ‘n baie swak leerstellige basis. Sy nie-veroordelende evangelie (non-offensive gospel) is só vaag gedefinieer dat dit uit ‘n menslike oogpunt vir omtrent almal aanvaarbaar is. Geen aanstoot word aan mense gegee nie omdat sonde en die skrikwekkende gevolge daarvan, naamlik God se toorn oor sondaars, nie verkondig word nie. Die volle implikasies van die Here Jesus se kruisdood, waar Hy sy bloed gestort en sy lewe afgelê het om God se toorn oor sondaars wat tot bekering kom, af te wend, word ook nie verkondig nie.

Wat wél verkondig word, is ‘n algemene identifisering met Jesus Christus, en ‘n beskrywing van baie van die seëninge wat daar in Hom vir ons is. Die Christendom word só positief en voordelig voorgestel, en deur middel van moderne musiek en wêreldse metodes van geestelike motivering só aanvaarbaar vir wêreldlinge gemaak, dat groot massas mense daardeur na kerke gelok word. Hierdie toestroming na moderne mega-gemeentes, asook die skerp stygende inkomste van die gemeente, word as herlewing en as ‘n nuwe hervormingsbeweging beskryf.

Is ‘n toename in getalle en inkomste werklik ‘n aanduiding van geestelike groei? Is beoordeling op grond van hierdie kriteria ‘n geldige maatstaf om ware geestelikheid te bepaal? Is daar nie ‘n groot verskil tussen ‘n menslike en ‘n goddelike beoordeling van ‘n saak nie? Hoe weet ons of ‘n bepaalde kerkleier, as mens, werklik deur die Gees van God en deur Bybelse norme gelei word wanneer hy besluite neem en uitsprake maak? Neem die volgende ernstige foute in ag wat deur mense gemaak word wanneer hulle volgens eie insig sake beoordeel:

  • Menslik bepaalde leerstellings wat nie die ware bedoeling van die Skrif weerspieël nie, is ‘n nuttelose oefening omdat die Here dit nie aanvaar nie: “Tevergeefs vereer hulle My deur leringe te leer wat gebooie van mense is” (Matt. 15:9). Net die waarheid van God se Woord het ‘n vrymakende krag (Joh. 8:32), daarom is ons diep van die Heilige Gees afhanklik om ons in die hele waarheid te lei (Joh. 16:13). Wanneer ons sekere skrywers se boeke wil gebruik, moet ons baie seker maak dat hulle die onvervalste melk van die Woord aanbied (1 Pet. 2:2).
  • Valse leerstellings kan wél ‘n groot mate van sosiale en kerklike aanvaarbaarheid geniet. Dit kan mettertyd só gevestig raak dat baie leraars dit verkondig omdat dit aan hulle populariteit, groter gemeentes en ‘n reuse inkomste verseker. Die gevolg is dat groot groepe mense daardeur mislei word: “Daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels” (2 Tim. 4:3-4). Proff. Walvoord & Zuck (The Bible Knowledge Commentary) sê oor dié teks: “Paul was concerned about the dangers of heresies diverting people from God’s truth.” Doen ons ‘n indringende ondersoek na leerstellings voordat ons dit goedsmoeds aanvaar en die lidmate van ons gemeentes daaraan blootstel? Dit lyk nie so nie.
  • Die volle waarheid van die evangelie van Jesus Christus, asook die mense wat dit verkondig, is in die meeste gevalle nie vir die wêreld aanvaarbaar nie (Joh. 15:18-20). Die wêreld se algemene en grootskaalse goedkeuring word net aan diegene gegee wat die Here se Woord verdraai en afwater om dit sosiaal meer aanvaarbaar te maak. Die predikers wat dit doen, plaas hulleself egter onder die Here se oordeel: “Wee julle wanneer die mens goed van julle praat, want hulle vaders het net so aan die valse profete gedoen” (Luk. 6:26).
  • Uiterlike rykdom, status en sukses uit ‘n menslike oogpunt tel by die Here niks nie, en dit is trouens vir Hom ‘n gruwel wanneer mense dit regverdig, najaag en as seëninge van Hom af beskou: “Dit is julle wat julleself regverdig voor die mense, maar God ken julle harte; want wat by die mens hoog geag word, is ‘n gruwel voor God” (Luk. 16:15).
  • Uiterlike kriteria van sukses kan uit ‘n geestelike oogpunt baie misleidend wees. Die eindtydse, wêrelds aanvaarbare en ekonomies voorspoedige kerk kry die volgende boodskap van die Here Jesus af: “Omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug. Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie” (Op. 3:16-17).

Kerkgesondheidstoekenning

Rick Warren gaan egter onbeskaamd voort om sy eie beoordeling van kerkgroei te doen en sy eie gemeente, Saddleback, as ‘n rolmodel voor te hou. Rick sê: “Saddleback is een van duisende doelwit-gedrewe gemeentes, en is aan die voorpunt van die nuwe hervorming.” Hy gee ‘n Kerkgesondheidstoekenning (Church Health Award) aan alle gemeentes wat sy gemeente se voorbeeld suksesvol navolg.

Rick sê aan predikante dat as hulle by sy veldtog inskakel en ook tipies van ander gemeentes is wat reeds sukses daarmee behaal het, hulle jaarliks met 20% in lidmaatgetalle én in inkomste sal groei. Dan sal hulle as “gesonde” gemeentes beskou word en vir ‘n toekenning kwalifiseer. Die gemeente in Laodicea sou beslis vir hierdie toekenning gekwalifiseer het, want hulle het op ‘n voorspoedsgolf gery en ryk en verryk geword. Geestelik het hulle egter heeltemal die toets gedop omdat die koninkryk van Christus volgens ander beginsels funksioneer (Op. 3:15-18).

Die Here Jesus is nie in geld of lidmaatgetalle geïnteresseerd nie, maar in veranderde harte en ‘n heilige lewenswandel. Oor getalle het Hy gesê dat dié wat gered word, min is (Luk. 13:23-24).

Leerstellige dwalings

Dit gaan nie vir Rick Warren oor leerstellige suiwerheid nie, maar net om die uiterlike prestasies van kerkgroei. In The Purpose Driven Life (bl. 34) sê hy: “Die Here sal nie oor jou godsdienstige agtergrond of leerstellige beskouings navraag doen nie.” Hy weier om by gesprekke hieroor ingetrek te word, en het geen probleem met die leerstellings van kerke of sektes nie, solank hulle net die metodes van kerkgroei implementeer.

In die Bybel is leerstellige suiwerheid egter van die grootste belang: “Elkeen wat ‘n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hý het die Vader sowel as die Seun” (2 Joh. 1:9). Proff. Walvoord & Zuck (The Bible Knowledge Commentary, bl. 907-908) sê die volgende oor hierdie teks:

“’Anyone who turns aside and does not continue in the teaching of Christ does not have God.’ These words suggest strongly that the apostle was thinking here of defection from the truth by those who had once held to it... A person who does not continue in a thing has evidently once been in it. The New Testament writers were realists about the possibility of true Christians falling prey to heresy and warned against it... John had just cautioned his readers about possible loss of reward (2 John 1:8). They were thus now cautioned not to overstep the boundaries of sound doctrine, but to remain where they were in the teaching about Christ. To deviate from the truth is to leave God behind. God is not with a person who does so. What such a person does, he does without God... In contrast with the defection from the truth, ‘whoever continues in the teaching has both the Father and the Son.’ This says that God is with those who persist in the true doctrine about Christ.”

Waar staan Rick Warren m.b.t. die leer van Christus? Bob DeWaay van Twin City Fellowship in Mineapolis, sê in sy Critical Issues Commentary van Jan./Feb. 2005: “Rick Warren’s Purpose Driven Life never explains the blood atonement in the context of the gospel or salvation. Jesus commended overcomers  – people are overcomers because of the blood of the Lamb. Since Warren’s readers and followers do not hear anything from him about the blood atonement or the wrath of God against sin, they have no way to become overcomers.”

Wat help geestelike onderrig as dit nie na wedergeboorte en heiligmaking lei nie? Dit gee hoogstens aan mense ‘n gedaante van godsaligheid, asook ‘n positiewe selfbeeld soos dié wat die gemeente in Laodicea gehad het. Dit is vir die Here verwerplik.

Oosterse mistisisme

Rick Warren assosieer openlik met meditasie, wat “contemplative prayer” genoem word, deur in sommige van sy seminare vir predikers daarvoor voorsiening te maak, terwyl daar ook joga-ontspanningsoefeninge aangebied word. Dit is vreemde, mistiese gebruike hierdie wat van Oosterse oorsprong is. In Critical Issues Commentary (ibid) word gesê: “Rick Warren compromises with the pagans like the churches Jesus rebuked in Revelation 2 and 3. He uses pagan principles in his SHAPE program which was inspired by Carl Jung’s questionable theories. He teaches pagan ‘prayer’ practices such as ‘breath prayers’ which are designed to induce altered states of consciousness. He consults compromisers such as Robert Schuller and encourage others to do the same.”

Hierdie meditasiesessies by sy seminare is net die punt van die ysberg. In sy boek, A time of departing: how a universal spirituality is changing the face of Christianity, wys Ray Yungen daarop dat meditasie (“contemplative or centering prayers”) besig is om groot sektore van die Christendom binne te dring en gebed deur hierdie Oosterse mistiese gebruik te vervang. Dit verskaf aan mense vreemde ervarings van ‘n “ander Jesus” binne-in hulleself (“the God within”) en skep ‘n alternatiewe bewussynstoestand wat ‘n valse vorm van geestelikheid is. Sandy Simpson (www.deceptioninthechurch.com) sê dat die aanvaarding van hierdie meditatiewe gebedsvorm die finale spyker in die doodskis van die moderne, misleide kerk is.

Die feit dat daar ‘n besliste Nuwe Era-invloed in Rick Warren se bediening en boeke is, word deur Warren Smith bevestig in sy boek: Deceived on Purpose: The New Age implications of the Purpose-driven church. Vanuit die oogpunt dat ‘n bietjie suurdeeg die hele deeg suur en onbruikbaar maak (Gal. 5:9), bespreek Smith talle verdraaiings in Warren se boek, waarin daar dikwels tot totaal onskriftuurlike gevolgtrekkings gekom word. Die evangelie word só aangebied dat daar ‘n positiewe selfontdekking deur mense gemaak word wat nie tot sonde-oortuiging lei nie. Dit sluit by Robert Schuller se gedagte van selfagting aan, asook Bruce Wilkinson se Jabes-gebed waarin die “uitbreiding” van jou belange ‘n sleutelbegrip is. Rick Warren haal ook geharde Nuwe Era-skrywers se boeke aan om sekere van sy stellings te illustreer.

Die uiteinde hiervan is ‘n soetklinkende evangelie wat op Robert Schuller en Norman Vincent Peale se konsep van positiewe denke gebaseer is. Dit het geen teenpool van ‘n duiwel met al sy misleidingsmag nie en dus ook nie ‘n ingesteldheid om geestelike misleiding teë te staan nie. Robert Schuller het gesê: “Concentrate on the positive. If you accept Jesus Christ as your Saviour... you’ll never have to worry about the devil.” Warren herhaal feitlik dieselfde stelling in sy boek, wanneer hy sê: “It helps to know that Satan is entirely predictable” (bl. 203). Aan die einde van sy boek doen Smith die volgende beoordeling van Rick Warren:

“Working with the purposeful efficiency of a tightly-run Peter Drucker business corporation, Rick Warren and his global alliance of Christian leaders and organisations are methodically marching the Church out of the land of biblical Christianity toward the borderland of the New Spirituality... It is not too late for Rick Warren to recognise that he has been greatly deceived by the worldly teachings of Robert Schuller. He could open many people’s eyes if he started to expose the differences between biblical Christianity and the deceptive teachings of the New Age and its new spirituality... He could make it clear to Walsch and other New Age leaders that the spiritual ‘territory’ of what we believe is not going to be enlarged, expanded, changed, or transcended in the name of New Spirituality or Jabez or anyone else. Rick Warren could make it clear that we don’t need any new revelation, because we have been given everything we need to know in properly translated Scripture and in our relationship with our Lord and Saviour, Jesus Christ. He could make it unmistakably clear that God is not in everyone and everything, and that we will never accept the teachings of a new spirituality...

“If Rick Warren did these things he could greatly edify and encourage the body of Christ. He would be truly contending for the faith as we are admonished to do. By exposing the schemes and devices of our increasingly aggressive adversary, he could help many people from being deceived. And he could make it clear that, while we want to do whatever we can to help the world, we are not about to allow our faith or the Gospel of Jesus Christ to be compromised in the process.

“But it does not seem, at this time, that Rick Warren is about to change his course, issue the much needed detailed warnings, and earnestly contend for the faith. Sadly, if Rick Warren and other Christian leaders fall for New Age schemes and devices rather than exposing them, they will take countless numbers of sincere people down with them. It will be the blind leading the blind, as they fall further and further into the deceptive ditch of the New Age and its spirituality. Undiscerning Christians who think they are on the narrow way preparing the way for Jesus Christ, may discover too late that they had actually been on the broad way preparing the way for Antichrist. It is not too late to warn everyone, but it must be done soon before the deception advances any further. As we have already seen, there is another Jesus, another christ another spirit and another gospel at work in the world. The Church must not continue to fall prey to the deception” (Warren Smith: Deceived on Purpose, Conscience Press, 2004, bll. 168-170).

‘n Siellose evangelie

‘n Siellose evangelie waarin daar baie mooi dinge oor die Here Jesus en sy seëninge vir alle Christene gesê word, maar sonder om die verwoestende gevolge van sonde en die donker toestand van ongeredde sondaars binne die verband van God se toorn oor die sonde te noem, kan geen noemenswaardige voordele vir enigeen inhou nie. Dit lei ook nie na begrip vir die ware aard van Christus se kruisdood as ‘n soenoffer vir sondaars nie. Verder het dit geen praktiese en rigtinggewende waarde in die wêreld daarbuite nie, omdat alle negatiewe onderwerpe soos geestelike misleiding, die opkoms van antichristelike magte en die rol van valse profete of sektes doelbewus vermy word.

Hierdie positivistiese benadering kan wél na groot gemeentes lei waar die belangrikste trekpleister ‘opwindende’ kontemporêre rock-musiek is, asook mensgerigte prediking waarin die gehoor van almal deur fabels van ryk geestelike seëninge vir almal gestreel word, ongeag wat hulle leerstellige sienings is. Op hierdie manier word die krag van die dwaling in ‘Christelike’ gemeentes gevestig deurdat vreemde leerstellings die waarheid van die kruisevangelie heeltemal verdring. Dit beroof ons ook van die geestelike wapenrusting wat ons moet aantrek om te kan staande bly teen die liste van die duiwel (Ef. 6:10-12).