Print

Wilkinson en Warren in Afrika

Written by Prof Johan Malan.

Twee baie bekende en skatryk Amerikaanse predikers vestig ‘n groot deel van hulle aandag op Afrika, en het hulleself daaraan verbind om langtermyn humanitêre projekte op die vasteland te onderneem. Hulle is Bruce Wilkinson en Rick Warren.

Bruce Wilkinson verhuis na Swaziland

In ‘n artikel getiteld Best-selling American author tackles tough mission (The Sandton Chronicle, 1 Julie 2005), sê Gillian Redmond:

“Nadat hy drie jaar lank in Bryanston gewoon het, het die Amerikaanse teoloog en outeur van beste verkopers, dr. Bruce Wilkinson, besluit om na die armoede-geteisterde Swaziland te verhuis om sy lewensveranderende werk onder HIV/Vigslyers voort te sit. Om hom met sy sending te help, het General Motors Suid-Afrika kort voor dr. Wilkinson se vertrek verlede week aan sy organisasie sonder winsbejag, Dream for Africa, tien voertuie geskenk.

“Die voertuie, ses Isuzu KB’s, drie Chevrolet Vivants en ‘n Corsa-bakkie, sal help om vrywilligers en toerusting vir die organisasie se projek Nimmereindigende Tuine (Never Ending Gardens) te vervoer. Spanne uit Amerika, asook plaaslike vrywilligers, help gesinne om twee tuine per huishouding aan te lê sodat hulle voedsame groente kan hê om te eet.

“Dr. Wilkinson is tans besig om 10 000 vrywilligers in Amerika te werf om saam met plaaslike vrywilligers te help om teen die end van die jaar ‘n miljoen tuine in Suid-Afrika, Swaziland, Botswana, Zambië en Malawi aan te plant. Tot dusver het Nimmereindigende Tuine 75 000 tuine in Suid-Afrika en Swaziland aangeplant.

“Dream for Africa wat in 2004 van stapel gestuur is, het ook ‘n program, Beat the Drum, wat op die bevordering van die onthouding van seks voor die huwelik ingestel is, asook ‘n projek om weeshuise vir HIV/Vigs-weeskinders op te rig. Beat the Drum is ook die naam van ‘n bekroonde film wat deur dr. Wilkinson geborg is, waarin die storie van Suid-Afrikaanse gesinne vertel word wat deur Vigs verwoes is. Dit is in Johannesburg en KwaZulu Natal verfilm.

“Swaziland se volwasse bevolking word deur Vigs afgemaai, en die aantal weeskinders neem vinnig toe. Die African Dream Village is ‘n projek wat daarop ingestel is om weeshuise te bou waarin daar 10 000 weeskinders elk gehuisves kan word. Volgens dr. Wilkinson sal daar binnekort 200 000 weeskinders in Swaziland wees.”

Kommentaar: Die humanitêre hulp wat deur Bruce Wilkinson en sy spanne verleen word, is baie nodig en dit is beslis ‘n eerbare onderneming om die behoeftiges en terminaal siekes te help. Bruce behoort egter te weet of die verkondiging van die evangelie van Christus, en die befondsing van sendelinge en evangeliste, sy eerste prioriteit is. As getuies vir Christus is dit ons eerste roeping om die wêreld te evangeliseer. Ongereddes moet tot bekering kom (Hand. 17:30), en gereddes moet geheilig en as dissipels opgelei word om tot in die mees afgeleë dorpies in Afrika te gaan om die evangelie aan verlorenes te verkondig. Slegs dan sal die morele beginsels en lewenswyse van mense sodanig verander word dat hulle hulself nie meer weens immorele, sondige gedrag aan besmetting deur die dodelike HIV-virus sal blootstel nie.

Binne die raamwerk van die Groot Opdrag moet evangelisasie en dissipelskapsopleiding altyd voorkeur bó humanitêre werk en maatskaplike welsynsprojekte kry. Wanneer evangeliste deur gemeenskapsprojekte soos tuinmaak, mediese dienste, armoede-verligting en die beheer van weeshuise belas word, sal die las op hulle skouers só groot word dat hulle nouliks enige tyd, energie of geld vir evangelisasiewerk sal hê. Dit word toegegee dat daar altyd ‘n balans in die voorsiening van mense se geestelike en materiële behoeftes moet wees, maar die eerste verantwoordelikheid van ‘n evangelis is altyd by die evangelie.

Wanneer die verkondiging van die evangelie nie meer die belangrikste oogmerk is nie, bestaan daar ‘n werklike gevaar dat predikers en evangeliste só betrokke kan raak by transformasie-projekte wat op sosiale opheffing, werkverskaffing, die lewering van gesondheidsdienste, die versorging van armes, en veldtogte teen misdaad betrokke kan raak, dat die verkondiging van die evangelie agterweë sal bly. Selfs wanneer die evangelie deur sulke mense verkondig word, neig hulle daartoe om ‘n koninkryksevangelie van materiële seëninge en die voorsiening in sosiale behoeftes te verkondig. Paulus sê: “As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense” (1 Kor. 15:19). ‘n Sekulêre benadering ondermyn geestelike doelwitte, want dit slaag nie daarin om mense voor te berei om in ‘n slegter wordende wêreld wat in die mag van die Bose lê (1 Joh. 5:19), staande te bly nie. Die wêreld is op ‘n steil afdraandepad na die groot verdrukking (Matt. 24:21), en mense moet toegerus word om in hierdie tyd geestelik sterk te staan en hulleself voor te berei om voor die Here te verskyn en rekenskap van hulle lewens te gee (Rom. 14:12). ‘n Gesonde, versorgde liggaam sonder ‘n gesonde geestelike lewe sal hulle niks help nie.

Daar is geen sosiale, ekonomiese, politieke of opvoedkundige oplossings vir geestelike probleme nie. Nimmereindigende Tuine is nie ‘n plaasvervanger vir die nimmereindigende evangelie van Jesus Christus nie.

Rick Warren se Afrika-projek

‘n Ander hoëprofiel geestelike leier uit die VSA, Rick Warren, verleen ook sy steun aan opheffingswerk en ontwikkelingsprojekte in Afrika. Hy is van plan om sy sg. PEACE-plan toe te pas, waaruit die volgende vyf programme voortvloei: P = Planting churches; E = Equipping leaders; A = Assisting the poor; C = Caring for the sick; en E = Educating the next generation.

Warren baseer sy ambisieuse plan op die vermoë van die Christelike kerk om die wêreld te kan verander. Hy sê: “Ek glo persoonlik dat die ernstige probleme van Afrika nie deur regerings opgelos kan word nie. Ek glo dat net die kerk dit kan oplos, omdat net die kerk so baie verspreidingskanale in die wêreld het. Daar is kerke in klein dorpies waar daar nie eers skole, klinieke of hospitale is nie. Ons het ook die grootste weermag. Ons het een biljoen voetsoldate, en ons het die belofte van die krag van God. Ons het die Bybelse mandaat en die opdrag van God, asook die morele outoriteit om dit te kan doen.”

Sy onmiddellike planne is op Rwanda toegespits: “Ek was hierdie jaar reeds in drie verskillende Afrikastate. Ek was in Uganda, Rwanda en Kenya, en ons gaan binnekort na Rwanda terug. Die president, Paul Kagame, het ons uitgenooi om te help om van Rwanda die eerste doelgerigte staat (purpose-driven nation) te maak. Ons sal tien dae daar deurbring, waar ek opleiding sal gee vir sakeleiers, regeringsleiers en godsdiensleiers. Op die laaste dag, 16 Julie, sal daar ‘n saamtrek vir nasionale versoening in Rwanda se nasionale stadium wees om oor versoening tussen die Tutsi- en Hutu-gemeenskappe in die land te praat. Dit is nou elf jaar ná die volksmoord in Rwanda, waarin 800 000 mense gesterf en 95 000 kinders wees gelaat is.”

Warren is ook gevra wat hy van Zimbabwe dink, waar president Mugabe die omstrede opruiming van plakkergebiede beveel het, waardeur 275 000 mense dakloos gelaat is. Warren het gesê: “Dit is baie tragies. Wanneer ons van die vyf reuse praat wat ons in ons PEACE-plan wil aanvat, verwys die tweede een na egosentriese en korrupte leierskap. Dit is meesal korrupsie wat daarvoor verantwoordelik is dat Afrika in armoede gedompel is. Afrika het goeie natuurlike hulpbronne en behoort ‘n baie ryk vasteland te wees, maar die kontinent word op baie plekke deur korrupte leierskap gekniehalter.”

Kommentaar: Hoewel ons nie Christenleiers wat Afrika se ernstige probleme probeer oplos, wil diskrediteer of ontmoedig nie, is daar tog ‘n paar feite waarvan Rick Warren moet kennis neem voordat hy die “reuse” van hierdie vasteland die stryd kan aansê:

  • Die Christendom in die wêreld is hoogs verdeeld en is ook ‘n baie selfgesentreerde en swak gemotiveerde taakmag. Leerstellige verskille in die struktuur is só diep en onoorbrugbaar dat ‘n mens nie van die totale Christendom as ‘n verenigde liggaam kan praat nie. Die saamgroepering vir operasionele doeleindes van alle Christelike denominasies, insluitende vervalle Protestantisme, Rooms-Katolisisme, onafhanklike Christelike kerke én ook verskeie sektes, is onuitvoerbaar. By die meeste van hulle ontbreek die kennis van Bybelse leerstellings tot só ‘n mate dat hulle nie as evangeliese Christene beskryf kan word nie. Volgens alle aanduidings is die evangeliese Christene ver minder as die nominale gelowiges (ongeredde naamchristene). In die lig hiervan is dit onbekend hoe Rick Warren by een biljoen voetsoldate uitkom wat beskikbaar is om gemobiliseer te word om die Christendom in Afrika én die res van die wêreld verder uit te brei. Wie is hulle en wat is hulle werklike oortuigings en doelstellings?
  • Jesus Christus het self gesê dat dié wat gered is, min is (Matt. 7:13-14). Baie van dié wat graag Christene wil word, slaag nie in hulle doel nie omdat hulle óf nie die evangelie van verlossing reg verstaan nie, óf hulle is nie regtig bereid om al hulle sondes te bely en te laat staan nie. Christus sê: “Stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, sê Ek vir julle, sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie” (Luk. 13:24). Dit lyk egter of Rick se visie vir wêreldwye optrede só omvattend en alles-insluitend is, dat hy nie bereid is om enigeen wat homself ‘n Christen noem, aanstoot te gee of uit te sluit nie. Dit is die rede vir sy nie-veroordelende evangelie wat vir die groot meerderheid van die kerke aanvaarbaar is. Waar in sy boeke neem hy ‘n duidelike en onomwonde standpunt vir die bloed-versoening in? Waar verduidelik hy die feit dat Christus die doodstraf namens alle helverdiende sondaars uitgedien het? Waar neem hy ooit ‘n standpunt teen dié predikers in wat goedkoop genade sonder bekering verkondig? Hoe kan ‘n mens net ‘n positiewe beeld van die Christelike lewe skep waarin al die seëning wat daar in Christus is, genoem word, sonder om ‘n duidelike uiteensetting van fundamentele leerstellige waarhede te doen? Is dit nie dieselfde as om ‘n baie mooi huis op sand te bou nie?
  • Die probleme in die wêreld sal in die eindtyd ál hoe erger word, “want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke” (Matt. 24:7). “Mense se harte sal beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word” (Luk. 21:26). Daar sal baie valse profete wees wat groot groepe mense sal mislei (Matt. 24:11,24; 1 Joh. 4:1). Baie gelowiges sal “van die geloof afvallig word en verleidende geeste en leringe van duiwels aanhang” (1 Tim. 4:1). Morele verdorwenheid en selfsugtigheid sal aan die orde van die dag wees, en veroorsaak dat miljoene gelowiges net ‘n gedaante van godsaligheid sal hê, sonder die wederbarende krag van die Heilige Gees (2 Tim. 3:1-5). Behoort ons nie hierdie scenario aan ware gelowiges te verduidelik, en hulle met die kennis van die profetiese woord toe te rus sodat hulle andere kan help om begrip te hê vir die moeilike tye wat oor die wêreld kom, en om in ‘n tyd van groot afvalligheid geestelik sterk te staan nie? Hoe kan ons politieke, sake- en kerkleiers oplei sonder om die perspektief van ‘n verslegtende en vervallende wêreld aan hulle oor te dra? Hoe sal hulle die ernstige probleme en krisisse wat voorlê, sonder hierdie kennis kan hanteer?
  • Moet ons nie liewer daarop ingestel wees om ‘n kleiner groep ware toegewyde, evangeliese leiers op te lei om onder die massas te werk nie, sonder ‘n grandiose koninkryksvisie waarin ons die hele wêreld met ‘n taakmag van een biljoen soldate wil oorneem en verander nie? Sal die Here die eer kry vir dit wat ons met ons menslike vindingrykheid en planne bereik het? “Toe sê die Here vir Gideon: Die manskappe by jou is te veel vir My om die Midianiete in hulle hand te gee; anders kan Israel hom teen My beroem deur te sê: My eie hand het my verlos” (Rigt. 7:2). Ons moet gewillige en getroue diensknegte wees sodat die Here deur sy Gees in mense se harte kan werk. Sondaars moet gered word soos brandhout wat uit die vuur geruk word. Op hierdie manier sal ons ons doel bereik terwyl ons vreemdelinge en bywoners in ‘n bose wêreld is. Daar is baie welsynsorganisasies en regerings wat arm mense help, siekes versorg en ontwikkelingshulp verleen. Waarom moet Christelike kerke en organisasies hulle fondse op sulke projekte dreineer, terwyl miljoene mense steeds verlore is en sonder Christus op ‘n ewige verderf afstuur?