Print

Rick Warren se PEACE-Plan

Written by Prof Johan Malan.

Hierdie artikel bevat ‘n kort opsomming van James Sundquist se boek, Rick Warren’s Global PEACE Plan versus Scriptural Teachings on Peace (in 2006 deur Rock Salt Publishing uitgegee; die gedrukte boek is deur Bible Belt Publishing, Southwest Radio Church, gepubliseer http://www.swrc.com/offers/internet_0205.htm#h001). Die hele boek kan gelees word deur die volgende skakel te volg: http://www.abrahamic-faith.com/James/Global%20PEACE%20Plan.pdf. Die skrywer het goedgunstiglik sy toestemming aan ons verleen om die opsomming te plaas wat deur Johan Malan van www.bibleguidance.co.za gedoen is. Hierdie inligting is baie belangrik, veral in die lig van die miljoene gelowiges in Afrika én elders in die wêreld wat deur Warren se onskriftuurlike Doelgerigte Lewe en sy Global PEACE Plan mislei word. Bladsynommers in die artikel verwys na die bogenoemde boek deur James Sundquist. Die opsomming volg ná ‘n inleiding oor die gevare van die humanistiese ideologie van positiewe denke. Gevolgtrekkings deur die resensent is aan die einde van die artikel bygevoeg.

Positiewe denke

Wanneer Rick Warren se werke oor die doelgerigte lewe en sy Global PEACE-plan gelees word, is dit gou duidelik wat die geheim van sy sukses is. Hy beïnvloed miljoene gelowiges én ongelowiges in die wêreld deur ‘n slim mengsel van humanitêre en Bybelse doelwitte wat binne die raamwerk van positiewe denke aangebied word. Dit vind byval by regerings, sakemanne, kerke én die breë gemeenskap, ongeag of hulle sekulêr of godsdienstig georiënteerd is, omdat dit daarop gerig is om die samelewing op te hef, armoede uit te skakel, siekes te behandel, die ongeletterdes op te lei, en vrede en versoening tussen alle faksies in die samelewing te bevorder. Die 40-dae program van sy doelgerigte lewe word as ‘n hulpmiddel gebruik om die potensiaal van mense te ontsluit en te ontwikkel, sodat hulle ‘n vervullende lewe kan lei en die volle maat van God se seëninge kan geniet.

Warren volg ‘n benadering wat verfyn en baie suksesvol deur Norman Vincent Peale (The Power of Positive Thinking) en Robert Schuller (Self-Esteem: The New Reformation) gebruik is. Dit is die benadering van positiewe denke, wat volgens sy aard alle negatiewe gedagtes soos sonde, oordeel, misleiding, valse profete, valse godsdienste, die Antichris, die valse profeet, Satan, lyding en verdrukking uitskakel. Persone wat dié benadering volg, weerhou hulleself daarvan om aan enigeen aanstoot te gee – selfs nie eers aan ‘n sondaar is sy natuurlike, sondige toestand nie. Daar word moeite gedoen om alle mense welkom te laat voel net soos wat hulle is, sodat hulle die Christendom kan aanvaar ter wille van al die voordele en seëninge wat dit vir hulle inhou. Geen waarskuwings word ooit aan mense op grond van God se naderende oordele oor die sondaars gerig nie.

‘n Benadering van hierdie aard is ver van die Bybel se boodskap af verwyderd, wat altyd op ‘n teenstellende manier vir ons aangebied word. Ons word geestelik en moreel deurlopend met twee werklikhede gekonfronteer, wat ons dwing om besluite te neem en keuses te maak. Daar is baie uitdrukkings van hierdie teenoorgestelde begrippe en waardes, bv. die koninkryk van God en die koninkryk van Satan, die smal weg en die breë weg, die waarheid en misleiding, lig en duisternis, geregtigheid en sonde, die enigste ware godsdiens en al die valse godsdienste. Alle mense word as sondaars met ‘n gevalle, sondige natuur gebore, gevolglik moet hulle tot bekering kom en ‘n oorgang uit geestelike en morele duisternis na die lig en geregtigheid van God se koninkryk maak.

Om in ‘n nuwe lewe weergebore te kan word, moet daar versoening vir ons sonde gedoen word. Dit is deur die Here Jesus gedoen toe Hy aan die kruis sy bloed vir die sonde van die hele wêreld gestort het. “Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom” (Jes. 53:5). Daar is geen manier waarin ons die waarheid van die Christelike verlossingsleer reg kan aanbied sonder om na die gevolge van Satan se misleiding, God se oordeel oor sonde en Christus se versoeningsdood te verwys nie.

Hierdie konnotasies word egter doelbewus deur die kampvegters van positiewe denke vermy, bloot omdat hulle nie enige “negatiewe” gedagtes wil bedink of uitspreek nie. Hulle kan nouliks die begrip “boosheid” definieer. Hulle gee nog erkenning aan sonde as algemene menslike swakhede, maar nie aan boosheid as sodanig nie. Hulle sal ‘n bose leier bv. net as ‘n egosentriese leier beskryf – asof hy ‘n sielkundige eerder as ‘n geestelike probleem het.

Christelike leiers wat die beginsels van positiewe denke onderskryf, sal hulleself daarvan weerhou om na verlore mense as sondaars te verwys wat onder die oordele van God is, hulle sal niks boos in verdorwe, wêreldse gebruike soos rockmusiek sien nie, hulle sal nouliks die bose dade van mense veroordeel, hulle sal die duiwel en sy slinkse metodes om mense te mislei, verontagsaam, hulle sal oor die wydverspreide verskynsel van godsdienstige misleiding swyg, en hulle sal nie die oordele van God verkondig wat gedurende die komende dag van die Here oor die aarde en ‘n bose mensdom uitgestort sal word nie. Hulle verkies om te sê: “Vrede en veiligheid...” terwyl daar geen vrede is nie (vgl. Jer. 6:14; Eseg. 13:16).

Positiewe denkers verwerp selfs die idee van vrees in ons verhouding met die Here omdat dit té negatief klink. Rick Warren aanvaar nie die begrip van die vrees van die Here nie en sê dat ons verhouding met Hom deur liefde gekenmerk word. Vrees verwys egter na respek vir Here en sy verordeninge, en in dié opsig het dit ‘n positiewe betekenis. Die eise van positiewe denke moet ook die blaam kry vir die feit dat geen melding van die kruis, van sonde en van bekering gemaak word nie. Hulle sal net vinnig sê dat die Here vir alles voorsiening gemaak het.

As gevolg van hierdie faktore slaag sulke predikers daarin om selfs ware gelowiges te mislei wat nie altyd goeie onderskeidingsvermoë oor geestelike sake het nie. Die meeste mense reageer baie positief wanneer hulle van al die seëninge hoor wat die Here oor hulle wil uitstort. Hulle wil baie graag in ‘n wêreld woon waarin die samelewing só getransformeer is dat alle konflikte en lyding oorkom en uitgeskakel is. Dit is vir hulle ‘n hoogs aanvaarbare gedagte dat alle mense in vrede kan saamleef deur hande te vat en op te hou om mekaar oor hulle verskille te veroordeel. Deur hierdie ingesteldheid vestig hulle hul gedagtes op ‘n baie onwerklike Utopia op aarde – ‘n ideaal wat hulle nogtans deur verenigde menslike optrede probeer realiseer. Vir hulle sal dit die vergestalting van God se koninkryk op aarde voor die wederkoms van Christus wees. Om hierdie rede beskou hulle die veldtog vir doelgerigte lewens as edel en godgegewe.

Wat dan van die realiteit van boosheid wat hulle so blatant in hulle paradigma verontagsaam? Hoe kan ‘n persoon volle begrip vir God se weg van die verlossing vir sondaars hê sonder om Christus se dood uitdruklik aan goddelike toorn oor sondaars te verbind? Hoe sal gelowiges in staat wees om teen die liste van die duiwel staande te bly as hulle oningelig oor sy planne is om hulle aan te val, te mislei en op allerhande maniere te ondermyn? Sal hulle ooit in staat wees om die duiwel raak te sien wanneer hy as ‘n engel van die lig in die gedaante van ‘n prediker of godsdiensleier na hulle toe kom om hulle geestelik te mislei? Hoe sal hulle ooit hulle verantwoordelikheid besef om te waak en te bid sodat hulle waardig sal wees om God se oordele tydens die komende verdrukking te ontvlug? (vgl. Luk. 21:36). Wanneer daar niks negatief is om die aandag op te vestig nie, dan kan selfs die positiewe aspekte van die Bybel nie ten volle in hulle regte verband verstaan en waardeer word nie.

Kontrasterende situasies tussen goed en kwaad moet altyd in ons ervaring van die werklikheid in ag geneem word omdat ons in ‘n wêreld leef wat in die mag van die Bose lê (1 Joh. 5:19). Ons is by ‘n geestelike stryd betrokke en moet die volle wapenrusting van God aantrek as ons teen die liste van die duiwel staande wil bly (Ef. 6:10-11). Paulus sê dat ons die goeie stryd van die geloof moet stry terwyl ons onsself na die ewige lewe uitstrek (1 Tim. 6:12). In dié bedeling is daar ‘n stryd om te stry en oorwinning om te verkry. Die volle seën van God se koninkryk sal eers aan ons verleen word nadat Christus gekom het. Om al daardie seëninge nou op te eis, kom op menslike pogings neer om heerskappy oor “die teenwoordige bose wêreld” (Gal. 1:4) oor te neem en nou ‘n koninkryk te vestig. Dit is presies wat Rick Warren probeer doen.

Rick se eng denke

Rick se wêreldwye strategie vir sosiale verandering word deur die akroniem PEACE verduidelik: Plant churches (P), Equip leaders (E), Assist the poor (A), Care for the sick (C), Educate the next generation (E). Hy wil honderde duisende klein groepe mobiliseer wat die 40-dae program oor die doelgerigte lewe in hulle kerke gedoen het. In hierdie strategie word egter niks gedoen om die negatiewe, bose magte wat in die samelewing werksaam is, teë te staan nie. Die rede vir hierdie ernstige gebrek is Warren se persoonlike verbintenis tot positiewe denke. Dit het veroorsaak dat hy negatiewe stellings uit die Bybel gefilter het deur hulle te ignoreer asof hulle nie bestaan nie. Hy spring ook tussen verskillende vertalings van die Bybel rond totdat hy die beklemtoning kry waarna hy soek. Sy uitleg van tekste is dikwels ook eensydig en twyfelagtig.

James Sundquist sê in die boek onder bespreking: “Die probleem met Warren se PEACE-plan is nie so seer dit wat daarin voorkom nie, maar dit wat nie daarin voorkom nie. Daar is geen verwysing na ons teëstander in geestelike oorlogvoering nie. Daar is ook geen verwysing na die Heilige Gees in sy wêreldwye PEACE-plan nie... Waar is die owerste van die mag van die lug waarna die Skrif verwys (vgl. Ef. 2:2), wat deur enige Bybelse vredesplan in ag geneem moet word? ... ‘Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug’ (Ef. 6:12)... Warren se plan impliseer dat ons die wêreld nog voor die wederkoms van Christus na sy oorspronklike toestand in die Tuin van Eden kan herstel. Geen wêreldwye vredesplan kan egter slaag voordat die bose magte oorwin en vernietig is nie. Dit sal eers in die dag van die Here deur Jesus Christus self gedoen word, wanneer Hy sy vyande deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak (2 Thess. 2:8). Waar is die bose owerhede in Rick Warren se PEACE-plan?” (bl. 19-20).

Die ernstigste gevolg van Rick Warren se eng denke is die weglating van die betekenis van Christus se bloed as ‘n versoening vir ons sonde – dit word nie in sy PEACE-plan genoem nie (bl. 22). Paulus sê: “Sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie” (Heb. 9:22).

Goddelike en wêreldse vrede

Die boek van James Sundquist maak dit baie duidelik dat Warren wesenlik ‘n wêreldse soort vrede najaag: “Rick Warren se wêreldwye PEACE-plan is gebaseer op vrede soos wat die wêreld dit ken. Die wêreld hou baie van sy PEACE-plan omdat dit hier en nou vreedsame samelewings op aarde beloof, eerder as ‘laat u koninkryk kom’ wanneer Christus weer kom. Warren wil vir ons ‘n plek berei sodat waar ons [hier op aarde] is, Jesus ook kan wees. Jesus het egter hemel toe gegaan om vir ons ‘n plek te gaan berei sodat waar Hy is, ons ook kan wees” (bl. 23).

Die vrede van Christus is nie van hierdie wêreld nie (John 14:27). Vir die huidige bedeling gee Hy aan ons ‘n swaard om die waarheid mee te verdedig (Matt. 10:34; vgl. Luk. 12:51). Ons moet die gees van dwaling wat in die bose wêreld werk, aktief teëstaan (1 Joh. 4:5-6). Die wêreld stuur op vinnige verderf onder die bewind van die Antichris af, eerder as op langdurige vrede (1 Thess. 5:3). Die wêreld haat ware Christene omdat wêreldgesinde mense botweg weier om volgens die eise van God se Woord te leef (bl. 23).

Koninkryk-nou teologie

Die seëninge van die toekomstige koninkryk van God wat op aarde geopenbaar sal word, word deur Rick Warren verkeerdelik op die huidige bedeling van toepassing gemaak. Dit is die rede vir sy verdraaide idees dat die Christendom die potensiaal, die vermoë én ‘n mandaat het om God se koninkryk op aarde te vestig. Hy het geheel en al uit die oog verloor dat die Koning van die konings nog nie gekom het nie en dat sy vyande wat onder die leiding van Satan werksaam is, nog nie finaal oorwin en uit hulle magsposisies verwyder is nie. Ten spyte van die menslik onoorkombare probleme wat deur bose vestings in die samelewing veroorsaak word, ignoreer hy Bybelse profesieë oor die komende verdrukking onder die leiding van die Antichris en gaan voort met sy planne om God se koninkryk van geregtigheid, vrede, voorspoed en harmonie op aarde te vestig:

“Rick Warren se wêreldwye PEACE-plan is ‘n koninkryk-nou vredesplan wat op heerskappy in die huidige bedeling gebaseer is. In die proses keer hy Bybelse eskatologie heeltemal om... sy PEACE-plan bevat geen plan vir die vernietiging van die Antichris en die valse profeet en die binding van Satan nie... Indien Warren se plan sou slaag, sal die wêreldbevolking omtrent heeltemal behoue bly sonder dat die toorn van die Lam oor hulle uitgestort word... Wanneer die Here terugkom, sal Hy egter eers ‘n groot wêreldoorlog voer voordat Hy sy vredesplan vir die wêreld sal instel, wat as die duisendjarige vrederyk van Christus bekend staan” (bl. 24-25).

Ná die vernietiging van die vyandelike magte deur Christus tydens sy wederkoms by die slag van Armageddon (Op. 19:19-21), sal Israel ten volle in God se geopenbaarde koninkryk herstel word: “Ons word in die Onse Vader-gebed geleer om te bid: ‘Laat u koninkryk kom.’ Rick Warren beloof egter nou aan ons ‘n koninkryk. Jesus Christus sê dat die tyd wanneer Hy sy koninkryk op aarde sal openbaar, deur die Vader bepaal word. Sy wêreldwye vrederyk kan nie gevestig word voordat Hy by sy koms die koninkryk van Israel herstel het nie. Jerusalem sal die hoofstad van die wêreld wees, en Israel die belangrikste nasie op aarde. Dit sal nie deur Rick Warren bepaal word nie” (bl. 27).

‘n Ekumeniese weermag

Die instelling van Warren se PEACE-plan is op ‘n ekumeniese alliansie met alle Christelike kerke gebaseer, ten spyte van die feit dat baie van hulle net nominaal Christelik is met geen duidelike verlossingsleer nie. Katolieke is byvoorbeeld ewe welkom in sy doelgerigte leër wat die opdrag sal kry om sy PEACE-plan in die hele wêreld te implementeer.

“Rick Warren stel homself ten doel om ‘n Christelike leër van een miljard mense op te lei en ook te bestuur” (bl. 36). Daar is egter nie naastenby soveel ware Christene op aarde nie. Verder het Warren se wêreldwye PEACE-plan geen strategie vir die afdwing daarvan nie, terwyl in Jesus Christus se wêreldwye vredesplan Hy self die nasies met ‘n ysterstaf sal regeer (Op. 19:15). Slegs dan, en nie voor die tyd nie, sal sy verheerlikte kerk bemagtig word om saam met Hom te regeer (Op. 2:25-27).

Rick beplan om deur sy PEACE-plan die vyf reuse van geestelike leegheid, egosentriese leierskap, uiterste armoede, pandemiese siektes en ongeletterdheid te konfronteer en uit te wis. Hy noem sy veldtog ‘n Nuwe Hervorming (bl. 37).

“In die bevordering van sy plan herdefinieer Warren die sendingopdrag van die kerk. Hy is basies daarop ingestel dat ons die probleme van die wêreld moet uitwis om sodoende vóór Christus se wederkoms van die wêreld ‘n beter plek te maak om in te woon. Sy program loop van heerskappy-teologie oor, wat leer dat Christus nie kan terugkom voordat die kerk die aarde oorgeneem het nie. Sy leër van een miljard soldate herinner aan twee ander ‘militêre’ bewegings in die naam van Jesus – dit is die Leër van Joël en die Manifest Sons of God. Beide van hulle verkondig valse leerstellings omdat hulle dink dat die Here aan hulle ‘n mandaat gegee het om die wêreld vir Jesus oor te neem sodat Hy kan terugkom” (bl. 38).

Finansiële reëlings

Hierdie boek het ook ‘n hoofstuk oor Rick Warren se geldsake in, waarin die skrywer aantoon dat Rick reuse bedrae nodig sal hê om sy plan uit te voer. Groot somme geld wissel reeds hande in sy organisasie, maar dit is net ‘n druppel in die emmer vergeleke met dit wat vir ‘n wêreldwye transformasie van samelewings nodig is (bl. 41-45).

Israel

In ‘n hoofstuk oor Israel word Rick Warren se doelstellings beskryf om ‘n verbond met Israel te sluit en van hulle ‘n doelgerigte (purpose-driven) volk te maak. Sy boek sal deur MAOZ in Hebreeus gepubliseer word (bl. 46-48).

Moslems

Rick Warren het die opspraakwekkende verklaring gemaak dat die deelnemers aan sy PEACE-plan ook Moslems kan wees indien hulle leiers van dorpies of gemeenskappe is wat getransformeer moet word. Hierdie gevaarlike vorm van kompromie is klaarblyklik gebaseer op die feit dat Jesus ook deur die Koran erken word. Dit is egter nie die Jesus in wie die Christene glo nie: “Dit is ‘n feit dat Islam ‘n ander Jesus, ‘n ander Gabriël, ‘n ander trooster en ‘n ander vredesplan het. Ten spyte hiervan is Rick Warren gewillig om bondgenootskappe met Moslems aan te gaan ten einde sy wêreldwye PEACE-plan te implementeer.” Die skrywer bied ‘n lang lys van vergelykings tussen die Jesus van die Bybel en die valse Jesus van die Koran aan (bl. 49-55). Geen kompromie is tussen dié twee gelowe moontlik nie, daarom kan Christene nie in een juk saam met Moslems trek nie.

Onbybelse doelstellings

In ‘n lang hoofstuk word die kenmerke van ‘n doelgerigte (purpose-driven) land bespreek, waaruit dit baie duidelik is dat Rick Warren se beginsels en doelstellings in botsing met die Bybel is (bl. 65-104). In ‘n volgende hoofstuk, Alliansies, word sy vreemde bondgenote genoem, waarvan sommige aan die Nuwe Era Beweging behoort (bl. 105-112). Positiewe denke is die gemeenskaplike faktor tussen Warren en die Nuwe Era ideologie van selfverlossing. Hy deel ook hulle siening oor wêreldeenheid ter wille van vrede.

Gevolgtrekkings

Die Purpose-driven beweging en sy gepaardgaande wêreldwye PEACE-plan is een van die grootste gevare vir die eindtydse kerk van Jesus Christus. Op ‘n berekende manier word die waarheid van God se Woord in ‘n probleembelaaide wêreld op die altaar van eenheid, vrede en voorspoed geoffer. Die doelstellings van eenheid in gemeenskappe wat deur konflikte verdeel word, vrede op aarde in die midde van wydverspreide vyandigheid, en voorspoed vir almal wat op verskillende maniere ly, lyk só eerbaar en Bybelgebonde dat dit die blinde ondersteuning van miljoene naïewe Christene geniet. Dit word as ‘n baie noodsaaklike strategie vir oorlewing gesien te middel van stygende vrese oor ‘n groot konflik waarop die wêreld afstuur.

Wat baie mense nie besef nie, is dat foutiewe idees en beginsels wat só naby aan die waarheid is dat die meeste gelowiges nie die misleidende aard daarvan kan raaksien nie, die grootste bedreiging vir die waarheid is. Mense word op groot skaal daardeur mislei. Die grootste enkele probleem met Rick Warren se Doelgerigte Lewe is nie wat hy in sy boek sê nie, maar dit wat hy nagelaat het om te sê. As gevolg van sy verbintenis tot positiewe denke het hy alles uitgelaat wat hy as negatief en dus “onnodig” beskou – dit sluit sonde, oordele, die kruis en die bloed van Christus, Satan, valse profete, godsdienstige misleiding in die eindtydse kerk, en ander soortgelyke sake in.

Die gevolg hiervan is ‘n positivistiese bespreking van die groot seëninge wat die Here vir elke gelowige het terwyl sy of haar volle menslike potensiaal vervul word. Dit mag ‘n wenresep vir populariteit, roem en vinnige kerkgroei wees, maar die tragedie daarvan is dat dit in lewens eindig wat op die sand van menslike hervormings gebou is. Sulke lewens is sosiaal en sielkundig hervorm, eerder as geestelik. Mensgemaakte hervormings en transformasie moet nie met die geestelike seëninge van die Here verwar word nie.

Rick Warren se wêreldwye PEACE-plan word ook as ‘n wesenlike deel van God se koninkryk op aarde voorgestel. Dit het egter sosio-ekonomiese eerder as geestelike doelstellings, dit word duidelik nie deur die Heilige Gees gedryf nie maar deur menslike pogings, en verder is dit dispensasioneel heeltemal uit plek. Die eerste doelstelling van sy plan, naamlik om kerke te plant (“Plant churches” – die P in die PEACE-pan) word geleidelik in artikels met samewerking (“Participation”) vervang. Die samewerking van plaaslike leiers, ongeag of hulle Protestants, Katoliek, lede van onafhanklike kerke of Moslems is, word vir die doel van sosiale transformasie verkry. Die res van die plan het hoegenaamd geen geestelike inhoud nie. Dit is die rede waarom menslike kundigheid gebruik word, eerder as om die Heilige Gees te vertrou om in die harte van mense te werk.

Sover dit die openbaring van God se koninkryk betref, ignoreer die PEACE-plan Bybelse eskatologie wat leer dat die koninkryk van God wat tans verborge is (m.a.w. nie van hierdie wêreld nie), eers geopenbaar sal word wanneer Christus as Koning kom om al sy vyande te onderwerp, Satan in ‘n bodemlose put te laat bind, en die wêreld van die herstelde troon van Dawid af uit Jerusalem te regeer (Hand. 15:16-17; Jer. 3:17).

Die enigste wêreldryk wat voor hierdie tyd gevestig sal word, sal dié van die Antichris wees. Gedurende sy regering sal die wêreld verenig wees. Johannes sê: “En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan... en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie” (Op. 13:3,7). Hy sal ook die wêreld se godsdienste verenig sodat almal van hulle hom as hulle gemeenskaplike messias sal aanvaar en aanbid: “En hulle het... die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk?” (Op. 13:4). Vir ‘n kort tyd sal sy valse, mensgemaakte eenheid die indruk skep dat vrede op aarde bereik en die veiligheid van almal verseker is. Maar dan sal hierdie ideologie en sy strukture skielik in duie stort en vir ‘n groot verdrukking plek maak soos wat daar van die begin van die wêreld af nog nooit was nie (Matt. 24:21). Paulus sê: “Want wanneer hulle sê: Vrede en veiligheid – dan oorval ‘n skielike verderf hulle... en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie” (1 Thess. 5:3).

Huidiglik het alle ware gelowiges slegs een manier van optrede en dit is om in ‘n tyd van groot afvalligheid rondom ons vir die Here en sy koninkryk vas te staan. Ons moet skyn soos ligte te midde van ‘n krom en verdraaide geslag (Fil. 2:15). Die Here Jesus het oor hierdie tyd gesê: “Pas op dat niemand julle mislei nie” (Matt. 24:4). Paulus sê “daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels” (2 Tim. 4:3-4).

Die populêre (en goed betaalde) predikers van die eindtyd is in baie gevalle dié wat fabels verkondig – dit is valse stellings, of bewerings wat nie op feite gebaseer is nie. Een van die fabels wat mense graag wil hoor, is ‘n godsdienstige vertolking van positiewe denke wat só gedoen word dat net God se liefde vir alle mense verkondig word, asook ‘n maklike verlossingsleer sonder spesifieke verwysing na Christus se kruisdood waar Hy sy bloed vir sondaars gestort het. In hierdie fabel word die eis van bekering uit die ou lewe van sonde verswyg, omdat baie van die moderne bekeerlinge nie ‘n kosteberekening wil doen om vir die wêreld en die sonde te sterf nie. ‘n Ander fabel is dat die koninkryk van God nou deur menslike pogings gevestig kan word. Dit beteken dat die mens sy eie lotgevalle hier op aarde kan bepaal. Verwronge idees van hierdie aard is vir die grootskaalse verval van Bybelse waarhede af verantwoordelik.

Die verval na goddeloosheid in ons tyd vind nie net op morele gebied plaas nie, maar ook op die sosio-politieke en godsdienstige terreine. Internasionale strukture word vir die nuwe wêreldorde van politieke, ekonomiese en godsdienstige eenheid op aarde geskep. Wanneer hierdie strukture in plek is en Christus sy gemeente kom haal het, sal die Antichris beheer oor dié strukture verkry en sy wêreldregering daarop baseer. Hy sal eers ‘n valse vredevors wees voordat hy in die middel van die verdrukking ‘n militêre diktator sal word.

Óf ons stry kragtig vir ‘n Bybelse geloof teen die stygende gety van misleiding en antichristelike hervormings, óf ons is mede-bouers aan die ontluikende nuwe wêreldorde, wat ‘n moderne toring van Babel is wat deur ‘n misleide en verenigde mensdom gebou word.