Print

Eindtydse Deformasie Weg Van God En Die Bybel Af

Written by Prof Johan Malan.

Opsomming: Die grondbeginsels van die Christelike geloof word toenemend deur teoloë verwerp. Dit is net ‘n kwessie van tyd voordat verskeie predikante ook hierdie voorbeeld sal navolg.

Daar is die afgelope aantal jare ‘n groeiende beweging in die tradisioneel Christelike wêreld aan die gang om die Drie-enige God en sy Woord te verwerp. Die leiers van die beweging noem dit ‘n nuwe hervorming. Dit is egter nie ‘n nuwe reformasie nie, maar ‘n deformasie, m.a.w. die verwerping van Christus en Christelike beginsels, sodat die weg na ‘n mistiese en multigodsdienstige wêreldgodsdiens gebaan kan word. Die nuwe universele god word in ‘n meditatiewe transtoestand geestelik ervaar. Die formele aanbidding van God word dus gestaak.

Dr. Piet Muller

‘n Toekomskundige, dr. Piet Muller, sê in ‘n artikel oor die nuwe hervorming dat daar ‘n grondverskuiwing in die Christendom aan die gang is (“Nuwe hervorming veroorsaak opskudding”: Die Burger 08.03.2002). Hy vertel van ‘n universiteitsvriend van hom wat glo nog net die eerste vier woorde van die geloofsbelydenis kan opsê, naamlik “Ek glo in God…” Die res van die belydenis betwyfel hy heeltemal, dus ook die posisie van Jesus as die Seun van God. Ná ‘n gesprek met sy predikant het die dominee gebieg dat hy eintlik nét so voel. Saam het hulle toe “’n studiegroep van twyfelaars” begin.

Verskeie voorbeelde word in die artikel aangehaal van mense wat sê dat hulle nie alles kan glo wat in die Bybel staan nie, dat God ‘n misterie bly wat hulle selfs “nie vaagweg in ‘n Paulus se dowwe spieël kan herken nie,” en dat ‘n godsbelewenis ‘n ontwykende ideaal bly.

Aard van die Nuwe Hervorming

Prof. Adrio König, ‘n teoloog van Unisa, het onlangs ‘n artikel oor die nuwe hervorming geskryf (Beeld, 28.03. 2002). Hierin sê hy onder meer die volgende:

“Die aankondiging van die groot Nuwe Hervorming het ons nou eers bereik, maar in die VSA is daar al ‘n geruime tyd dokumente beskikbaar oor wat die inhoud van dié Hervorming moet wees. Robert Funk en John Spong se lyste van dit wat moet uit, kom merkwaardig ooreen. Piet Muller het ongeveer dieselfde lys. “God moet uit. Ook die skepping, die erfsonde, die maagdelike geboorte, al die wonderwerke, die bose magte, die betekenis van die kruis, die opstanding, die wederkoms van Christus, gebed, algemeengeldige etiese norme… “In plaas van gebed moet ons mediteer en aandag gee aan die behoeftes van ons naaste. In plaas van om op God te vertrou, moet ons vertrou op die orde in die skepping en die inherente goedheid van ons naaste… “Die nuwe hervormers gee duidelike redes aan waarom ‘n nuwe Hervorming nodig is. Hulle meen gebed is sinloos en wonderwerke is ‘n belediging vir die regverdigheid en integriteit van God. Jesus se rang moet verlaag word. Hy is nie goddelik nie, Hy het nie “uit die hemel geval” en mense bevry van die mag van sonde nie. Die betekenis van sy kruisdood is afskuwelik, en sy opstanding beteken nie dat Hy opgestaan het nie… “Dit is vir hulle weersinswekkend dat God sy Seun laat doodmaak om mense te vergewe. Dit is volgens hulle deel van ‘n eeue oue offerstelsel van die ou Nabye Ooste wat vir moderne mense onaanvaarbaar is. En dan die opstanding van Jesus. Moderniste het geen beswaar daarteen dat Jesus “geestelik” opgestaan het nie… maar opgestaan as weer lewend geword? Moderne mense weet tog dit gebeur nie. “Een kort sinnetjie van Funk help baie om te probeer verstaan wat hier aan die gang is. Volgens hom “moet alle bonatuurlike elemente uit die Christelike agenda verwyder word.”

Hierdie stellings is só openlik onbybels, godslasterlik en gruwelik dat enige verdere verduideliking van die inherente boosheid daarvan onnodig is. Dit kom op ‘n totale verwerping van die basiese beginsels van die Christelike geloof neer. Die naïewe argumente van moderne spotters en agnostici word gebruik om belangrike godsopenbarings en tydlose geestelike waarhede in diskrediet te bring en te verwerp.

Sulke vyande van die Drie-enige God, wat ook die Here Jesus se genadewerk aan die kruis verag, aanvaar klaarblyklik nie die volgende waarskuwing in die Bybel nie. Vol van hulle eie teorieë, gaan hulle voort om die waarheid van God se Woord stelselmatig af te breek:

“Meen jy, o mens… wat sulke dinge doen… dat jy die oordeel van God sal ontvlug? Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie? Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy vir jou toorn as ‘n skat in die dag van toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God” (Rom. 2:3-5).

Prof. Spangenberg se bydrae

Saam met die bogenoemde artikel deur prof. König het ook ‘n artikel deur prof. Sakkie Spangenberg van Unisa verskyn. Hy is jare lank al bekend vir die wyse waarop hy die Bybel as die unieke en onfeilbare Woord van God verdraai en onder verdenking bring. In hierdie verdere artikel verswyg hy ook die goddelike inspirasie van die Bybel (2 Tim. 3:16-17; 2 Pet. 1:21), en dis ‘n teorie oor die oorsprong van die drie sinoptiese Evangelies op.

Volgens prof. Sakkie het Mattheus en Lukas hulle inligting by Markus gekry en oorgeskryf. Verdere inligting wat nie in die Evangelie van Markus voorkom nie, kom na bewering uit ‘n onbekende en verlore manuskrip wat hy die Q-dokument noem. In elk geval het hy in die verlede al gesê dat die Bybel net menslike insigte en opinies oor God bevat, en dat hierdie insigte oor tyd heen verander het. Die Bybel is dus, volgens hom, nie die letterlik geïnspireerde Woord van God nie.

Dit is ook die taal van die nuwe hervormers, wat daarop uit is om die mat heeltemal onder die Christendom uit te trek. Hulle reduseer Jesus tot die vlak van die heidense gelowe se messiasse, soos Boeddha en Krishna, verwerp die kruisboodskap, skiet die Bybel in vlamme af en vervang gebed met Hindoeïstiese meditasie.