Print

‘n Verdere Verweer teen Antichiliasme

Written by Prof Johan Malan.

Die volgende is ‘n brief wat aan Ds. Hanan Viljoen gerig is na aanleiding van sy boek, Die Einddinge. Ds. Viljoen is ‘n evangeliese man wat veral goeie werk gedoen het om morele standaarde in die land in stand te probeer hou. As ‘n NG predikant het hy egter ‘n antichiliastiese opleiding gehad en verkondig gevolglik ‘n “kerklike” eskatologie waarin daar uit ‘n Bybelse oogpunt geen plek vir die herstel van Israel na hulle eie land is nie, ook nie vir ‘n letterlike slag van Armageddon nie en ook nie vir die duisendjarige vrederyk van Christus ná sy wederkoms nie.

Ds. Viljoen het ter wille van gesprekvoering ‘n kopie van sy boek aan my gepos, asook aan verskeie predikante dwarsdeur die land – veral aan die chiliastiese predikante van die Evangelies-Gereformeerde Kerk. Die volgende was my antwoord aan hom:

Dankie vir jou brief met bylaes en ‘n kopie van jou boek, Die Einddinge, waarin jy baie sterk standpunt teen die leer van die chiliasme inneem. Ek spreek jou persoonlik en informeel aan omdat ons mekaar ken... Die feit dat jy die boek klaar geskryf en finaal gepubliseer het voordat jy dit aan predikers en teoloë van die EG Kerk voorgelê het om daaroor gesprek te voer, dui daarop dat jy die chiliastiese siening in jou eie gemoed finaal as onbybels gediskrediteer het en nou ‘n poging aanwend om hulle (en ook vir my) tot ander insigte te bring oor wat volgens jou “die waarheid” oor die einddinge is. Dit is jammer, want ek dink tóg dat jy ‘n paar van jou hoogs omstrede stellings kon heroorweeg het indien gesprek oor die manuskrip voor publikasie plaasgevind het. Al wat nou kan gebeur is die onderlinge weerlegging van twee uiteenlopende standpunte wat glad nie met mekaar versoen kan word nie.

In die lig hiervan gaan ek nie volledige kommentaar oor jou boek lewer nie omdat dit baie bladsye in beslag sal neem en in elk geval niks aan jou boek sal verander nie. Jy het trouens self gesê dat jy die dispensasionaliste se siening oor twee wederkomste (?), twee opstandings en twee oordele nie volledig kan weergee nie: “Binne die bestek van ons boek is dit heeltemal onmoontlik om dié lering volledig te bespreek” (bl. 148). My standpunte oor chiliasme is reeds volledig in my boeke Die uur van duisternis, Die Dag van die Here, Patmos Briewe en Israel weergegee. Ek maak dus net enkele aanvullende opmerkings.

Letterlike vertolking van die Woord

In jou begeleidende brief sê jy dat die Woord van God letterlik opgeneem moet word, behalwe die apokaliptiese literatuur wat as simboliek en beeldspraak beskou moet word. Waarom twee verklaringsbeginsels vir die Bybel, en waar trek jy die streep tussen letterlike en simboliese vertolkings? Daar is tog simbole in alle skrifgedeeltes, maar die Bybel verklaar dit self. Dit is dus nie moeilik om die betekenis van simbole soos die Lam en Jesus as die lig van die wêreld of die brood en water van die lewe te bepaal nie. Daar is egter geen logika, en beslis geen sprake van ‘n histories-grammatiese verklaring indien jy letterlike begrippe soos groot oorloë bv. Armageddon (Op. 16,19), die twee getuies (Op. 11), Satan se binding in die put (Op. 20), die duisendjarige vrederyk (Op. 20), en die geliefde stad (Op. 20) as simbolies beskou en in die proses totaal ander betekenisse daaraan toeskryf nie. Wat die wederkoms betref, glo jy wel dat Christus en die Antichris letterlike persone sal wees. Jy glo egter nie dat die slag van Armageddon ‘n letterlike oorlog is nie, en dat dit iewers in geestelike sfere gevoer sal word. Die Bybel spel dit tog duidelik uit dat dit aardse leërs sal wees, en dat die voëls en diere van die veld hulle lyke sal vreet (Op. 16:16; 19:21; Sag. 14:2,12-13). Dit moet seker ook simbolies opgeneem word! Waarom die duisend jaar van Openbaring 20 simbolies verklaar word, terwyl Christus, die duiwel, die ontslape heiliges en die eerste opstanding wat in dié hoofstuk genoem word, ‘n letterlike betekenis het, is nie duidelik nie. Is die 70 jaar van die Babiloniese ballingskap (Jer. 25:11), die 430 jaar van Israel se verblyf in Egipte (Ex. 12:40) en die 40 jaar van hulle trek deur die woestyn (Num. 32:13) dan ook simbolies? Indien nie, waarom is die duisend jaar simbolies?

Om begryplike redes vind jy ook dat Daniël 9:24-27 “van die moeilikste profesieë in die Bybel is” (bl. 104). Omdat hierdie profesie so eksak is, behoort dit in werklikheid een van die maklikste profesieë te wees om te verstaan. Jy sê net: “Dit is destyds afgehandel toe die tempel herbou is, toe die volk Israel teruggekeer het, toe Christus gesterf het en toe die tempel verwoes is” (bl. 105). Indien jy ‘n bietjie meer moeite gedoen het, sou jy gemerk het dat 69 van hierdie jaarweke, m.a.w. 483 profetiese jare van 360 dae elk, verloop het tussen die bevel om Jerusalem op te bou (Neh. 2:1) en die kruisiging van die Messias. Dit is van 1 Nisan 445 v.C. tot 14 Nisan 32 n.C. Prof. J.M. Scepers van RAU het wiskundig bewys dat hierdie 69 jaarweke afgesluit was die dag toe Jesus gekruisig is, en sy artikel is in die NG Teologiese Tydskrif gepubliseer. Ná die 69 jaarweke bly net die 70ste jaarweek oor, wat net so letterlik en eksak as die eerste 69 sal wees. Daar is geen manier waarop jy dit met die verwoesting van die tempel in die jaar 70 n.C. in verband kan bring nie, want Daniël sê duidelik dat die goddeloosheid in Israel aan die einde van dié tydperk beëindig sal wees en ewige geregtigheid vir hierdie volk sal aanbreek. Aan die begin van die 70ste week sal ‘n vors wat sal kom (die valse messias) ‘n verbond met Israel en “baie” ander nasies sluit, maar in die middel van die week sal hy sy verbond verbreek, die Joodse offerdiens verbied, en tot aan die einde van die week met sy verwoestingswerk voortgaan.

Daar het nie naastenby eers iets van hierdie aard in die jaar 70 met die verwoesting van Jerusalem en die tempel gebeur nie, niemand het in daardie stadium vir sewe jaar ‘n verbond met Israel gesluit nie, en hulle nasionale goddeloosheid is ook nie in daardie stadium beëindig nie. Dit is tog duidelik dat Israel se verwerping van die Messias ‘n onderbreking in God se heilsplan met hulle veroorsaak het, wat tot hulle internasionale verstrooiing gelei het. Aan die einde van hulle verstrooiing kom hulle terug na hulle land en sal die 70ste week sy loop neem nadat hulle met die valse messias ‘n verbond gesluit het. Hierdie week se twee helftes word net so eksak as die jaarweek self gedefinieer as 42 maande of 1260 dae elk, en ook as tyd, tye en ‘n halwe tyd, m.a.w. ‘n seisoensjaar, twee seisoensjare en ‘n halwe seisoensjaar.

Is dit nie vir jou opvallend dat hierdie tydperke so dikwels in Openbaring genoem word nie? nl. 42 maande (Op. 11:2, 13:5), 1260 dae (Op. 11:3, 12:6), ‘n tyd, tye en ‘n halwe tyd (Op. 12:14). Jy sê egter: “Daar is geen ander duidelike plekke in die Bybel waar so ‘n sewe jaar tydperk geleer word nie” (bl. 105). Het jy nie van genoemde tekste in Openbaring kennis geneem nie? Verder sê jy dat daar by Daniël 9:24-27 geen aanduiding is dat hierdie profesie tot by die einde van die wêreldgeskiedenis verskuif moet word nie. Wanneer sal die maat van Israel se sondes dan vol wees en ewige geregtigheid aanbreek, wanneer sal die hele oorblyfsel gered word, en wanneer sal gesig en profeet beseël word – m.a.w. in finale vervulling gaan en dan afgehandel wees?

Simboliese begrippe

Die Gog en Magog van Openbaring 20 is vir jou simboliese begrippe, so ook dié wat in Eseg. 38 en 39 genoem is. Jy betwyfel dit dat lg. op Rusland en sy bondgenote betrekking het, maar sê tóg dat Eseg. 38 en 39 se oorloë ná die Babiloniese ballingskap gevoer is. Het Israel teen ‘n simboliese vyand geveg? Is die bondgenote van Gog, nl. Gomer, Togarma, Persië, Put en Kus ook simboliese vyande? Indien die oorlog reeds teen hierdie simboliese vyande gevoer is, wanneer en waar het dit plaasgevind? Wanneer het Israel vir sewe maande lank die lyke van hulle vyande begrawe en sewe jaar lank met die wapentuig vuurgemaak? Is hulle daarna geestelik herstel? Hierdie oorlog kon beslis nie in historiese tye plaasgevind het nie, want daar staan: “Na baie dae sal jy bevel ontvang; aan die einde van die jare sal jy ‘n land intrek wat van die swaard weer reggekom het, wat versamel is uit baie volke, op die berge van Israel wat gedurigdeur as puinhoop daar gelê het... en jy sal optrek teen my volk Israel soos ‘n wolk om die land te oordek. Aan die einde van die dae sal dit wees” (Eseg. 38:8,16). Hierdie oorlog vind duidelik eers in die eindtyd plaas, teen ‘n Israel wat uit baie volke versamel is – m.a.w. uit sy internasionale verstrooiing wat eers in NT tye plaasgevind het. As dit ook ‘n simboliese oorlog iewers in die lug is, dan maak die hele beskrywing geen sin nie. So kan ons nie die Bybel letterlik verklaar nie!

Die Antichris

Dit is vreemd dat jy in die “simboliese apokaliptiese literatuur” die Antichris as ‘n letterlike persoon beskou. Die meeste gereformeerde teoloë sal hier van jou verskil, asook van jou siening oor die “kort tydjie” waarin Satan losgelaat sal word. Dit is ongelooflik wat jy alles in hierdie "kort tydjie” inpas, terwyl die Bybel net van ‘n militêre mobilisasie teen die geliefde stad, Jerusalem, praat, asook van God se verdelging van hierdie magte. Dan sal Satan in die poel van vuur gegooi word waar die Antichris en die valse profeet reeds van voor Satan se binding af al is. Openbaring 19 en 20 is baie duidelik ‘n eenheid, en sowel die Antichris se verdoeming tot die poel van vuur as Satan se binding is direkte gevolge van die Here Jesus se wederkoms. Volgens jou is Satan egter al in die hele kerkbedeling gebind, maar die Antichris en valse profeet het nog nie eers op die toneel verskyn nie! Jy gaan dan voort en maak van die Antichris die hooffiguur in die “kort tydjie” van Satan se loslating ná die duisend jaar. Dit is van die duidelikste bewyse van onskriftuurlike inlegkunde wat ek nóg teëgekom het. Die verklaring van Openbaring 6 se wit perd as Christus, terwyl Christus op die troon sit en die seëls van God se oordele breek, is ook glad nie ‘n geval van Skrif wat Skrif verklaar nie. Van al Openbaring 6 se vier perde saam word gesê dat aan hulle mag gegee is om ‘n kwart van die mensdom op allerlei wyses dood te maak (Op. 6:8). Niemand kan die Here Jesus in hierdie scenario plaas nie! Jy doen dit egter net op grond daarvan dat hierdie ruiter ‘n kroon dra en as oorwinnaar uitgaan. Sal die Antichris nie juis homself as die universele “christus” en vredevors voordoen, met geluk bedrog pleeg en as “oorwinnaar” ‘n wêreldwye gesagsposisie verkry nie? Die misleide mense van daardie tyd sal hom inderdaad as oorwinnaar aanbid en sê: “Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?” (Op. 13:4)

Die wegraping

Jy doen ook baie moeite om die konsep van die ontvlugting (wegraping) van die gelowiges voor die sewe jaar lange verdrukking as onbybels te verwerp. In die proses maak jy self ‘n growwe onbybelse aanname as jy sê: “Die gedagte dat Christus deur die wegraping gelowiges gaan vrywaar van vervolging en verdrukking, is algeheel vreemd aan die boodskap van die Bybel” (bl. 154). Jy huiwer selfs nie om te sê dat God inkonsekwent met sy eie Woord sou optree indien Hy die gelowiges die verdrukking sou laat vryspring nie: “As Christus die weggeraapte Christene sou vrywaar van verdrukking, sou dit ‘n inkonsekwentheid in God se handelinge met sy volk beteken” (bl. 155).

Wat ‘n vreeslike ding om te sê! Die duidelike Bybelse feit is dat alle gelowiges van alle tye gely het omdat hulle in ‘n wêreld leef wat in die mag van die Bose lê (1 Joh. 5:19). Hulle word deur die duiwel en sy ongelowige handlangers vervolg, bespot en doodgemaak. Ons weet en ervaar dit almal. Gelowiges word egter nooit deur God geoordeel nie, want daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie (Rom. 8:1; kyk ook Joh. 5:24 en 1 Thess. 5:9). Wanneer God sy toorn oor die sondaars uitstort, sorg Hy altyd dat sy kinders eers deur ‘n vorm van ontvlugting in ‘n plek van veiligheid gestel word. Het dit nie gebeur tydens die oordeel van die sondvloed en die verwoesting van Sodom en Gomorra nie? Waar was Noag en sy gesin tydens die vloed en waar was Lot en gesin toe Sodom gebrand het, en het die Here Jesus nie gesê dit sal in die eindtyd weer so wees nie? (Luk. 17:26-36). Het die Here nie sy volk in Egipte van die tien plae gevrywaar toe Hy die Egiptenaars gestraf het nie en was hulle nie heeltemal deur die Rooi See en buite Egipte voordat Farao se magte verdelg is nie? Het die Here Jesus nie verseker dat sy dissipels die verwoesting van Jerusalem ontvlug nie? (Luk. 21:20-22). In dieselfde hoofstuk beloof Hy ontvlugting aan die eindtydse gelowiges uit die oordele van die verdrukking (Luk. 21:36). Of ontken jy dat die verdrukking ook oordele van God sal wees? Dit sal tog duidelik deel van die plae van die dag van die Here wees (vgl. Op. 6:16-17). Jy sê egter onomwonde dit is vreemd aan die boodskap van die Bybel as God die gelowiges van verdrukking vrywaar. Jy kan tog nie verwag dat chiliaste jou standpunte moet respekteer as jy sulke onbybelse aannames maak en dan jou eskatologie daarop bou nie.

Die NG Kerk en chiliasme

Volgens jou brief bevraagteken jy ook my stelling dat chiliasme in ‘n stadium die oorheersende beskouing oor die eskatologie in die NG Kerk was. Ek het nie gesê dat al die predikante chiliaste was nie, maar dat die stigters van die kweekskool op Stellenbosch chiliaste was. Ek haal aan uit my boek, Die dag van die Here:

“Chiliasme was vir baie lank die oorheersende skrifbeskouing in die Protestantse wêreld totdat dit deur liberale en vrysinnige teologiese verklarings vervang is. Wyle oom Timo Kriel, wat baie boeke vir Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM) in Afrikaans vertaal het, bevestig die feit dat die stigters van die Kweekskool op Stellenbosch almal chiliaste was. In ‘n voorwoord vir prof. J.S. Malan se boek, Die Laaste Nagwaak, sê hy onder meer die volgende hieroor:

“’Ek was goed bevriend met die stigters van die kweekskool op Stellenbosch: professore Hofmeyr, Marais, De Vos, Muller en ds. Neethling. Hulle was almal chiliaste; trouens, daar was geen ander standpunt bekend nie. Antichiliasme het baie later uit Holland hier aangekom en die oorsaak geword dat ‘n menigte wagters op Sionsmure dié waarhede op hulle boonste rakke weggepak het en ‘n dodelike swye daaroor bewaar. Wat gaan God van hulle eis?’

“'n Geesgenoot en produk van bogenoemde teoloë, dr. D.R. Snyman wat ‘n NG predikant in Stellenbosch was, was 'n baie bekende chiliastiese skrywer wat verskeie artikels in die tydskrif Kyk, Hy kom! gepubliseer het. Op aandrang van die publiek is hierdie artikels later in 'n boek saamgevat en deur CUM uitgegee onder die titel: Die komende Christus en die komende krisis. Hierin word die tekens van die tye, die herstel van Israel, die wegraping, die verskyning van die Antichris en die duisendjarige vrederyk beskryf. In die voorwoord van sy boek skryf dr. Snyman:

“’Ons dink met dankbaarheid terug aan die ondersoek van die profesieë deur manne soos wyle prof. N.J. Hofmeyr, ds. G.W.A. van der Lingen, ds. S.J. du Toit, prof. C.F.J. Muller en prof. J.I. Marais. Laasgenoemde het hom in sy latere jare in die besonder toegelê op die bestudering van die profesieë. Hy was van plan om 'n uitleg van die boek Openbaring te publiseer. Sy skielike dood het die verskyning van die boek verhinder.’

“Al hierdie werke het 'n chiliastiese (premillennialistiese) verwysingsraamwerk gehad. (Kry gerus kopieë van Kyk, Hy kom! In die argief van die Kweekskool op Stellenbosch). Ongelukkig is navorsing van dié aard deur die antichiliastiese siening wat veral uit die Vrye Universiteit in Holland hierheen oorgedra is, onderdruk. Die teologie in Europa is sterk deur die Jodehaat van die Tweede Wêreldoorlog beïnvloed. Dit het daartoe gelei dat Israel se profetiese toekoms as volk ontken en die kerk in die plek van Israel as "die Israel van die Nuwe Testament" gesien is. In ooreenstemming hiermee is ander profesieë, bv. dié oor die duisendjarige vrederyk, ook vergeestelik en van hulle letterlike betekenis beroof.”

Later in die 20ste eeu is sowel die chiliastiese as antichiliastiese standpunte aan studente voorgehou, en het laasgenoemde mettertyd die oorhand gekry. Op die algemene sinodesitting van 1962 is finale uitsluitsel oor hierdie saak gegee toe ‘n verslag van Johan Heyns aanvaar en antichiliasme die amptelike standpunt van die NG Kerk geword het. Sedertdien is ‘n hele nuwe geslag NG predikante in die antichiliastiese vergeestelikingsteologie opgelei.

Calvyn en Augustinus

Jy beroep jou ook op die gereformeerde belydenisskrifte wat deur talle teoloë ondersteun word, as ‘n bewys teen chiliasme. Doen jouself ‘n guns en lees Dave Hunt se boek: What love is this? Calvinism’s misrepresentation of God. Daarin word die belydenisskrifte intensief bespreek en aangetoon dat Augustinus se siening daarin vervat is, naamlik dat die hele koninkryk van God tussen Jesus se eerste en tweede koms afspeel. Die kerkdispensasie is dus, soos Calviniste vandag nog glo, die koninkryksbedeling. Op grond hiervan het Augustinus (ook Calvyn en Luther) ‘n koninkryksvisie vir die kerk gehad en vir die kerk mag opgeëis in samehang met siviele owerhede (die sg. staatskerk). Calvinistiese én Lutherse kerke het hulle hieraan skuldig gemaak en andersdenkendes vervolg en selfs laat teregstel. Lees ook in hierdie boek, met sy baie bewysplase, hoe onbybels die uitverkiesingsleer van die NG Kerk is. Moenie van hierdie versoek wegskram deur Dave Hunt se geloofwaardigheid te bevraagteken nie, want jy het in jou boek uit sy werk aangehaal toe jy Robert Schuller se dwalings bespreek het. Ons moenie ter wille van kerklike aanvaarbaarheid van die waarheid wegskram nie.

Chiliastiese skrywers

Ek wil jou ook aanraai om weer ds. W.H.M. Oosthuizen se boek As die Seun van die mens kom te lees, waarin dit duidelik aangetoon word dat historiese premillennialisme sy oorsprong by die apostel Johannes het, en ook deur verskeie van sy studente verkondig is. Die geloof in ‘n voorverdrukkingwegraping is duidelik in die vierde eeu gehuldig (kyk A pretrib rapture statement in the early Medieval churchI in die boek When the trumpet sounds deur Thomas Ice en Timothy Demy). Gesistematiseerde, moderne, dispensasionele premillennialisme kan na JN Darby teruggevoer word, en is daarna verder deur ‘n groot aantal teoloë uitgebou. Jou stelling, n.a.v. ‘n enkele eensydige bron dat chiliasme van die charismate af kom (bl. 156-157) plaas ‘n groot vraagteken oor die objektiwiteit en volledigheid van jou navorsing.

Israel

Jou siening oor Israel is ook erg onbybels, tot die effek dat God sy onvoorwaardelike beloftes wat Hy aan Abraham, Isak en Jakob gemaak het, as gevolg van Israel se ontrou opgeskort het. Dit is heeltemal in botsing met Lev. 26:44-45, Rom. 3:1-4 en Rom. 11:1-2, 25-27. Jou siening van ‘n NT “Israel” wat uit Jode én nie-Jode bestaan, is totaal onbybels en kan nie deur ernstige Bybelstudente aanvaar word nie. Dit is op die vervangingsteologie gebaseer. Die beloftes aan Israel sluit ook die ewige bewoning van die land Israel in, en is nie op die kerk, of op enige ander groep, oordraagbaar nie. Jy kom hard op Israel neer omdat hulle die Messias verwerp en gekruisig het. Dit is wel uit ongeloof en geestelike verblindheid gedoen, maar dit moes nogtans gebeur. Hoe sou jy en ek Christene kon word as Jesus nie gekruisig was nie? “Het hulle miskien gestruikel om te val? Nee, stellig nie! Maar deur hulle val het die saligheid tot die heidene gekom... As hulle val die rykdom van die wêreld is, en hulle tekort die rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle volheid dit nie wees nie!” (Rom. 11:11-12).

Dink jy nie daar kom ‘n tyd van die volheid van Israel nie? Die feit dat individuele Jode in die kerkdispensasie lede van die kerk van Christus word, verander geensins aan hierdie volk se spesiale toekoms in die land wat die Here met ‘n eed aan hulle vaders beloof het nie. Die hele oorblyfsel van Israel sal gered word en Jerusalem sal die hoofstad van die vrederyk wees (Hand. 15:16-17; Jer. 3:17). Die Here Jesus kom nie verniet terug na Jerusalem toe nie! (Sag. 14:4-5). Indien ons almal Israel is, wie is dan die nie-Joodse heidene (etniese groepe) wat in die kerkdispensasie gered word terwyl Israel as volk nog geestelik verhard is? (Rom. 11:25-26). As Israel as volk eers ná die tye van die nasies gered word wanneer die Verlosser kom (Rom. 11:26), wie is dan die mense wat in die kerkbedeling gered word? As elke oog Jesus sal sien wanneer Hy kom, ook hulle wat Hom deursteek het (Op. 1:7), wie is hierdie volk wat Hom verwerp en laat deursteek het, indien hulle in die NT met die nasies vermeng geraak het en nie meer die Israel van Bybelse tye is nie? Wanneer die Here Jesus met sy wederkoms sy voete op die Olyfberg neersit, sal die Gees van genade en smeking oor “die huis van Dawid en die inwoners van Jerusalem” uitgegiet word, en hulle sal opsien na Hom vir wie hulle deurboor het (Sag. 12:10). Is dit nie ‘n duidelike beskrywing van die redding van die oorblyfsel van Israel tydens die wederkoms nie? Of gaan jou veelvolkige “Israel” van die NT eers ná die groot verdrukking gered word?

Die vergeestelikingsteologie

Hanan, ek wil ten slotte net vir jou sê ek betreur dit dat die NG Kerk (asook haar susterskerke) die Vrye Universiteit in Amsterdam se antichiliastiese vergeestelikingsteologie verkondig, wat ‘n bedenklike oorsprong by kerkvaders soos Origenes en Augustinus het. In al die jare wat ek in die NG Kerk was het ek, benewens chiliastiese boodskappe deur my pa en ds, W.C. Malan, nie een logies verstaanbare en inspirerende wederkomsboodskap by enige NG leraar gehoor nie. Meesal het hulle die onderwerp vermy. Ons Predikant op Cathcart in die Oos-Kaap het ‘n reeks oor Openbaring aangebied, maar net tot by Openbaring 11 gevorder toe hy weens al die ingewikkelde simboliese verklarings en teenstrydighede skielik die reeks beëindig het nadat ‘n kerkraadslid hom oor die teenstrydighede uitgevra het. Sy verklaring van die twee getuies in Openbaring 11 was dat ‘n gemeente twee leraars behoort te hê, maar hy het toegegee dat Cathcart se gemeente dit nie kon bekostig nie. Die enigste ander preek oor Openbaring het ek in Pionierspark, Windhoek, oor Openbaring 5:9 gehoor, waar die ouderlinge in die hemel ‘n nuwe lied sing. Die preek het egter oor die ingebruikneming van die nuwe psalm- en gesangeboek in die kerk gegaan, met geen verdere verwysing na wat in Openbaring 5 staan nie.

Hier in Pietersburg het ‘n besoekende, afgetrede NG predikant oor die teëhouer van 2 Thess. 2 gepreek, wat uit die weg geruim sal word sodat die Antichris kan oorneem. Hy het gesê dat die predikante die teëhouers teen die Antichris is, en dat net hulle in daardie tyd geskiet sal word. Die gewone lidmate, het hy gesê, sal nie vervolg word nie, dus hoef hulle nie bekommerd te wees nie. Dit is skynbaar al vertroosting wat die antichiliaste in die plek van die salige hoop van die wegraping aan gelowiges kan bied.

Wanneer absurditeite soos dié verkondig word, kan ‘n mens die Here maar net dank dat daar darem nog enkele persone is wat die suiwer wederkomsboodskap verkondig... Ek vind dit vreemd dat jy die EG predikante na jou vergeestelikingsteologie wil teruglei, van waar hulle voorgangers om goeie redes weggebreek het... Daar moet eerder teen antichiliaste gewaarsku word wat in radioprogramme oor RSG sê dat die nommer van die dier in Openbaring 13 simbolies opgeneem moet word, en niks met koop- of verkooptransaksies te doen het nie. Volgens dié teoloë sal hulle self ‘n nommer aanvaar wat koop- en verkoopstransaksies sal vergemaklik, omdat dit volgens hulle niks met die Bybel te doen het nie. Hulle ontken dus dat die Antichris deur middel van ‘n kontantlose ekonomiese stelsel absolute beheer oor die mensdom sal uitoefen en berei nou reeds lidmate voor om maar ‘n nommer van hierdie aard te aanvaar. Het hulle nie Openbaring 14:9-11 gelees nie? So sal dit egter in die eindtyd wees. Dit sal die valse profeet (‘n godsdiensleier) wees wat die mensdom sal oorreed om die Antichris as Messias te aanbid en ook sy nommer te aanvaar. Dit is waar ‘n mens eindig as al die profesieë simbolies verklaar word. Ek is seker jy wil nie hiermee geassosieer word nie, daarom hou ek met vrymoedigheid die chiliastiese vertolking van Bybelse profesieë as die enigste waardige alternatief tot die NG Kerk se eskatologie aan jou voor. Jy sal vind dat mense dit maklik verstaan en dat die blydskap van die Here van hulle besit neem as hulle hierdie waarhede hoor en aanneem.

Met hartlike groete en seënwense

Johan Malan