Print

Verdorwenheid van die Laaste Dae

Written by Prof Johan Malan.

Opsomming: Die geestelike verval van die laaste dae lei ook tot diepgaande morele verval onder mense. Dit neem in alle lande reeds skrikwekkende afmetings aan.

Die Bybel stel dit duidelik dat daar in die eindtyd ‘n omvangryke en diepgaande proses van verval sal plaasvind. Die kennis sal toeneem en tegnologiese prestasies bykans geen perke ken nie, maar kultureel, moreel, sedelik en godsdienstig sal daar wêreldwyd ‘n vorm van moderne barbarisme ontstaan. ‘n Vanselfsprekende gevolg hiervan sal die openbaring en internasionale aanvaarding van die Antichris as die permissiewe en godslasterende mens van sonde wees:

“…eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is… hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan” (2 Thess. 2:3-4, 9-10).

Die woord “afval” in die teks hierbo beteken letterlik “vertrek”. Wanneer die waarheid vertrek, tree duisternis en afvalligheid in. Indien hierdie woord op die “vertrek” van die Christene by die wegraping dui, wat baie waarskynlik is, sal die lig van die wêreld skielik weggeneem word. Dan sal daar op ‘n ongekende skaal duistere en goddelose toestande op aarde ontstaan. Mense wat verduister is in hulle gemoed, sal hulleself sonder enige teëhouende faktore aan sonde en ongeregtigheid oorgee en die Antichris in hulle miljoene navolg:

“En die hele wêreld het verwonderd agter die dier [die Antichris] aan gegaan. En hulle het die draak [Satan] aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? En ‘n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin” (Op. 13:3-7).

Voordat daar ‘n algemene aanvaarding kan wees van ‘n wêreldleier wat ‘n normlose sonde-kultuur internasionaal aanvaarbaar maak, homself as die verlosser van die mensdom bo God verhef, Christene vervolg, en deur middel van duiwelse magte tekens en wonderwerke doen, moet behoudende standaarde eers totaal verval sodat die meerderheid van alle mense ontvanklik vir sy goddeloosheid sal wees.

Die wêreld móét dus eers deur verleiding, misleiding en verlaagde standaarde op die koms van die Antichris voorberei word, anders sal die duiwel hulle nie almal gelyk in die strik van sy neo-Babiloniese wêreldregering, wêreldgodsdiens en wêreldekonomie kan vang nie. Eers as alle grense afgebreek is, kan almal in hierdie nuwe humanistiese wêreldsamelewing opgaan en hulleself wêreldburgers noem.

Suid-Afrika is vinnig op ‘n afdraende-koers na die wêreldstaat van die Antichris. Wanneer hy kom om alle mense en godsdienste gelyk te stel en homself as wêreldmessias aan te bied wat aanbid moet word, sal Suid-Afrika se regering nie eers ‘n lang debat oor sy ‘positiewe voorstelle’ vir ‘n nuwe wêreldorde voer nie. Hulle sal in hulle skik wees omdat hulle lankal reeds die pad hierheen gebaan het deur grense af te breek, bandelose vryhede vir sondaars te skep, en die Christendom te vervolg deur dit uit die amptelike staatstrukture te ban.

Die simptome van verdorwenheid

Die Bybel noem verskeie simptome van die eindtydse vervalproses in voorbereiding op die verskyning van die Antichris. Die volgende gedeelte handel oor morele en godsdienstige verdorwenheid van mense wat ten spyte van al hulle sondes op ‘n huigelagtige wyse aan ‘n dooie vormgodsdiens vashou:

“Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af” (2 Tim. 3:1-5).

Hierdie begrippe moet van nader bekyk word:

Swaar tye

Toestande in die wêreld sal gevaarlik en boos wees. Misdaad, anargie en wanorde sal hoogty vier, en niemand sal meer veilig en gelukkig voel nie. Die inherente boosheid van die mens se gevalle, sonde-geneigde natuur sal tot sy volle openbaring kom. Die dun lagie aangeplakte beskaafdheid en norme van ordentlikheid sal afval, en almal sal onbelemmerd uiting aan hulle hartstogte, sondige neigings en welluste gee. Omdat die lig van die wêreld en die sout van die aarde al hoe minder gesien en gevoel sal word as gevolg van verval in Christelike kerke, en ook as gevolg van Christen-vervolging, sal boosheid gaandeweg heeltemal die oorhand kry soos in die dae van Noag en Lot. Die volgende stelling deur 'n anonieme skrywer sal nie net vir regerings waar word nie, maar vir die hele samelewing: “When the light of the Gospel grows dim, the government becomes evil.” Van hierdie proses van ontaarding sal gesê kan word, soos wat Paulus ook van die antichristelike en heidense samelewing van sy tyd gesê het:

“Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hul keel is ‘n oop graf, met hul tonge pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is in hulle paaie, en die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie” (Rom. 3:10-18).

Dit sal toenemend moeilik raak om in só ‘n samelewing te leef en die Here te dien. Die volgende is die simptome van verval:

Liefhebbers van hulleself

Selfliefde lê aan die wortel van ‘n mens se weerstand teen God. As jy jouself liefhet, dan het jy ook die wêreld lief, jy begeer wêreldse dinge en bevorder jou posisie in die wêreld; gevolglik word jy net soos hierdie bose wêreld. As jy die Here wil dien, moet jy jouself verloën en kruisig en Hom met jou hele hart liefhê. Sy agape liefde sal dan deur die Heilige Gees in jou hart uitgestort word. Dit is ‘n onselfsugtige liefde wat sag en vergewensgesind is, en na andere uitreik. Wanneer dié liefde baie skaars in die wêreld word, dan het almal net hulleself met ‘n selfsugtige en begeerlike lifede lief. Mense word dan afgunstig en jaloers op mekaar, en hieruit vloei openlike haat voort.

Geldgierigheid

Die Bybel stel dit duidelik dat geldgierigheid die wortel van alle euwels is (1 Tim. 6:10). Die geldgod word Mammon genoem, en Jesus sê dat ons nie vir Mammon én die Here gelyktydig kan dien nie (Luk. 16:13). Mammon bind jou aan hierdie wêreld en sy begeerlikhede vas. Hy wil hê dat geld en aardse besittings die belangrikste prioriteit in jou lewe moet word. Jy moenie vergenoegd met jou omstandighede wees nie, en altyd na meer streef. In jou koorsagtige gejaag na rykdom loop jy dan die ewige rykdomme van die Here mis: “Want wat baat dit ‘n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal ‘n mens gee as losprys vir sy siel?” (Matt. 16:26). Dit is selfliefde en liefde vir die wêreld wat mens tot hierdie absurde uiterstes van materialisme en geestelike selfvernietiging dryf.

Grootpraters

In die sondige gewoonte van grootpraat speel selfliefde ook ‘n groot rol. Dit spruit uit ‘n totale ingesteldheid op jouself. Jy is die beste, die mooiste en die oulikste, en almal moet jou hiervoor bewonder. Jy oorheers altyd gesprekke met jou grootpratery waarin die aandag net op jouself gevestig word. Jy voel diep gebelgd as iemand anders ‘n beter storie het, ‘n groter prestasie bereik het of aan ‘n ernstiger siekte as jy gehad het. Dit tas jou ego aan. Lucifer het sekerlik ook begin grootpraat en die aandag net op homself en sy voortreflike eienskappe gevestig toe hy hom in die hemel ten koste van God probeer verhef het. Hy het nie meer die eer en belange van die Here gesoek nie, maar sy eie eer en die bevordering van sy eie posisie. Dit het tot sy val aanleiding gegee, en tot al sy verdraaide en bose karaktertrekke, soos jaloesie, afguns, haat en wraaksugtigheid. Ons moet nooit onsself prys en aanbeveel nie – laat andere dit doen. Prys die Here en soek sy eer en die verheffing van sy Naam. In die eindtyd sal mense net in hulleself roem en die Here uit hulle lewens sluit.

Trotsaards

Iemand wat homself liefhet en graag grootpraat, doen dit omdat hy trots op homself is. Dit is egter ‘n aanstootlike vorm van trots, omdat hy dink dat hy beter as andere is. ‘n Trotse persoon dink dat hy niemand nodig het om besluite vir hom te neem en beheer oor hom uit te oefen nie. Hy is tot alles in staat en kan na sy eie belange omsien. Hy het God ook nie in sy lewe nodig nie, omdat hy net op homself en sy eie vermoëns staat maak. Hierdie gesindheid, saam met die algemene verwerping van gesag, sal ‘n oorheersende kenmerk in die eindtyd wees.

Lasteraars

‘n Persoon wat vol van homself is, tree arrogant en eiesinnig op. Hy minag en beledig doelbewustelik alle hoër gesagspersone, om daardeur die aandag op sy eie belangrikheid te vestig. Hy vloek nie net maklik ander mense nie, maar belaster ook die heilige Naam van die Here deur dit op ‘n roekelose wyse as ‘n skelwoord te gebruik. Deur sy optrede en woorde onteer en verwerp die lasteraar die Here op verskillende maniere. Sodoende openbaar hy die boosheid van sy eie onheilige en liefdelose hart. Die wydverspreide, ydele gebruik van die Here se Naam in ons samelewing, en veral ook op TV, is 'n konkrete bewys van die inherente goddeloosheid van hierdie samelewing en sy leiers. Diegene wat die mag het om iets aan die saak te doen, doen net eenvoudig niks om dit te keer nie.

Ongehoorsaam aan hulle ouers

Die gevalle mens neig altyd na anargisme en die verwerping van gesag. Wanneer God se gesag nie erken word nie, en kinders word nie geleer om die Here te vrees nie, dan verwerp hulle maklik die gesag van hulle ouers, onderwysers en ander gesagspersone in die kerk en die samelewing. Hulle word dus rebelle wat net doen wat hulle wil. Die Verenigde Nasies se handves vir kinderregte maak dit selfs vir kinders moontlik om hul ouers aan te kla indien die ouers hulle tugtig, dissiplineer en sekere vryhede aan hulle ontsê. Wat gaan sulke rebelle doen as hulle volwasse is en steeds nie gesag wil aanvaar nie? Hulle sal navolgers van die mens van sonde wees, die groot anargis, die Antichris, wat in ‘n absolute sin God se gesag sal uitdaag en verwerp. Hy sal homself verhef bo al wat God genoem word (2 Thess. 2:4).

Ondankbaar

‘n Selfgesentreerde sondaar kyk altyd net na sy eie behoeftes en is diep onder die indruk van sy verontregting in die samelewing. Almal skuld hom iets, ook die Here, en wanneer hy dit ontvang, toon hy geen dankbaarheid daarvoor nie; hy eis eerder nog meer op. Van die tien melaatses wat deur die Here Jesus genees is, het net een, ‘n Samaritaan, omgedraai om God te dank en te prys vir die gawe van genesing wat hy ontvang het (Luk. 17:11-19). Die ander het gekry wat hulle wou hê, en het geen dankbaarheid getoon nie. In die eindtyd sal die meeste mense net eise stel en inpalm, en glad nie dankbaar wees oor wat hulle ontvang nie. Hulle sal smeek vir werk, en wanneer hulle dit kry, begin staak en eise vir hoër lone stel. Wanneer aan hulle eise toegegee word, sal ‘n nuwe reeks eise gestel word. Uit hierdie oogpunt sal selfs die Antichris dit moeilik vind om sy goddelose en ondankbare volgelinge gelukkig te hou. Hulle sal ook teen hom in opstand kom en veroorsaak dat hy alle onderhandelinge opskort en ‘n militêre diktatuur instel. Dan sal daar glad nie aan die hongeriges en siekes gedink word nie. Geen dankbaarheid sal gevra of betoon word nie.

Onheilig

Deur hierdie begrip word ‘n goddelose lewenswyse met sy kenmerkende vuil en onrein gewoontes aangedui. Om heilig aan die Here te wees, beteken om afgesonder vir sy diens te wees, asook vervul met sy Gees van heiligheid. ‘n Onheilige persoon wend homself van die Here af, doen bewustelik verkeerde dinge en verval in ‘n sondige lewenswyse. Die Bybel waarsku ons hierteen: “Laat niemand ‘n hoereerder wees nie, of ‘n onheilige soos Esau” (Heb. 12:16). “Dit is die wil van God: julle heiligmaking… Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom, hy wat dit verwerp, verwerp nie ‘n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het” (1 Thess. 4:3, 7-8). Onreinheid, sedeloosheid, pornografie, dronkenskap, vuil gesprekke en baie ander vorms van onheiligheid is die gevolg van die verwerping van God en sy morele en sedelike norme. Dit is een van die kenmerke van die eindtydse wêreldgemeenskap.

Sonder natuurlike liefde

God het aan die mens ‘n unieke natuur gegee, met bepaalde ingesteldhede en neigings. Hieronder is die liefde van ’n man vir ‘n vrou, die liefde wat ouers vir hulle kinders het, asook liefde vir jou volk. Sondaars het dit ook, omdat hulle met dieselfde natuurlike eienskappe gebore word. Die duiwel werp egter alles in die stryd om hierdie ingesteldhede te verdraai of totaal uit te wis, en met verdorwe neigings te vervang. Hoe meer vervalle ‘n individu of ‘n gemeenskap raak, des te meer slaag die duiwel in sy doel om ‘n verdraaide, rebelse en sataniese natuur by mense te skep sodat hulle ooreenkomstig sy karakter optree. In plaas van ‘n duidelike geslagsidentiteit, vestig hy ‘n homoseksuele ingesteldheid by mense. Dit werk verdere morele verdorwenheid in die hand:

“Vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat teen die natuur is; en net so ook het die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand: manne het met manne skandelikheid bedrywe… [daarom] het God hulle oorgegee aan ‘n slegte gesindheid om te doen wat nie betaamlik is nie: hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid… mense wat – al ken hulle die verordeninge van God goed, dat die wat sulke dinge doen die dood verdien – dié dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen” (Rom. 1:26-32).

Die natuurlike liefde wat ouers vir hulle kinders moet hê, is ook in baie gevalle besig om te verdwyn. Kinders word afgeskeep, verwaarloos, mishandel en ook seksueel gemolesteer. Selfs nie eers klein babatjies word meer ontsien nie, omdat toordokters gesê het dat Vigs genees sal word as die lyer gemeenskap met 'n maagd het, insluitende babas. Volksliefde is as gevolg van die antichristelike tydsgees ‘n verdere verdwynende verskynsel. Mense heg nie meer aan hulle volksverband waarde nie, ondertrou oor volks- en rassegrense heen, en help sodoende om die Antichris se Babiloniese wêreldstaat te bou waarin daar geen grense tussen die nasies en volke sal wees nie. Sodoende raak mense vervreem van hulle volksverband en beroof van volksinstellings. ‘n Mens se gemeenskapslewe, onderwys en baie ander instellings ly ernstig as gevolg hiervan. Dit is ‘n inherente deel van die “swaar tye” van die laaste dae.

Onversoenlik

Mense wat aanmatigend en arrogant is, is onversetlik en regverdig altyd hulleself in alle sake. Hulle laat hulle nie met God versoen deur Jesus Christus nie, omdat hulle nie bereid is om hulleself as sondaars te bestempel en hulle sondes te bely nie. Hulle is ook nie tot ‘n versoening met hul medemens geneë nie, tensy die ander partye al hulle eise en voorwaardes prysgee, hulle “sondes” van die verlede bely, en dan op hulle knieë nader kruip om by die “sterker” of “wettige” party in te skakel op lg. se voorwaardes. Dit is nie versoening nie, maar afpersing. Dit gebeur tans in Suid-Afrika en in baie ander lande, en is besig om ‘n wêreldtendens te word. Die Antichris sal ook verwag dat almal met hom versoen word deur hom onvoorwaardelik te erken, by hom in te skakel en hom te aanbid. Hy sal nie van een van sy standpunte afsien nie. Hy sal homself volkome regverdig, en sy standpunt sal die absolute norm van die waarheid wees. Hy self sal onversoenlik en onversetlik ten opsigte van ander mense en hul standpunte wees.

Kwaadsprekers

Dit is die sondige gewoonte om kwaadwillige gerugte – gegrond op die waarheid óf op leuens – oor ander mense te versprei, met die oog daarop om hulle in ‘n slegte lig te stel en hulle geloofwaardigheid en integriteit aan te tas. Skinderstories het al verwoestende gevolge in mense se lewens gehad. Die liefde bedek ‘n saak wat vergewe is, en haal dit nooit weer op nie. Ou koeie word dus nie uit die sloot gegrawe nie. Selfs wanneer iemand ‘n misstap begaan het of in ‘n leuen leef, moet daardie persoon self weerlê, bestraf of vermaan word. Hierdie probleme van hom/haar moet baie versigtig hanteer word, en slegs as dit absoluut noodsaaklik is, met andere bespreek word wat belang daarby het, sodat dit nie die begin van ‘n skinderveldtog word nie. In die eindtyd is daar ‘n onkeerbare neiging by baie mense om mekaar deur middel van kwaadsprekery te ondermyn, in onguns te bring, moedeloos te maak en uiteindelik totaal en te vernietig.

Bandeloos

Namate mense geestelik verval, raak hulle in hul houdings en optrede toenemend permissief. Alle bande, reëls, wette en morele norme word verwerp of verbreek.Tradisie, beskaafde standaarde en die openbare mening oor ordentlikheid word ook geminag. Geen raad word aanvaar nie, en alle pogings tot oorreding is nutteloos. Hulle bose harte word ál hoe boser. Soos in die dae van Noag, raak hulle anargisties, neem die wet in eie hande en vul die aarde met geweld. Hierdie bandelose leefwyse en wettelose gedrag lê die grondslag vir ‘n sonde-kultuur en baan die weg vir die verskyning van die Antichris as die groot geweldenaar en die mens van sonde. Die einddoel met ‘n bandelose leefwyse is om God se wette en gesag te verwerp en te probeer verbreek, en dan in sy plek die Antichris as die mens van sonde na te volg en te aanbid.

Wreed

‘n Mens wat nie met die liefde, vergewensgesindheid, meegevoel en innige tederheid van die Here Jesus vervul is nie, word koud, hard, wreed, ongenaakbaar en wraaksugtig. Geen genade word betoon nie, en alle pleidooie vir versoening en sagter optrede val op dowe ore. Vir sulke mense word geweld die belangrikste metode om hulle doel in die lewe te bereik. Onbeskaamde uitbuiting en afpersing, gewelddadige aanrandings, gewapende rooftogte, die wreedste behandeling van onskuldige slagoffers, die gebruik van martelmetodes, wreedheid teenoor kinders en diere, sabotasie en die vernietiging van eiendom is alles vorms van wreedheid wat in die eindtyd sterk opleef. Dit sal die basis vorm vir ‘n groot verdrukking soos wat daar van die begin van die wêreld af nog nooit gewees het nie, en op ‘n gewelddadige militêre diktatuur uitloop waarmee Nero, Stalin en Hitler se wreedhede nie eers vergelyk sal kan word nie (Matt. 24:21).

Sonder liefde vir die goeie

Wreedaards en tiranne is hartelose mense wat nie deur die nood van andere geraak word nie. Hulle het geen meegevoel met noodlydendes nie, en doen nie goeie werke soos barmhartigheidsdiens nie. Die versorging van siekes, gestremdes, bejaardes en werkloses is nie vir hulle ‘n hoë prioriteit nie. In die nuwe Suid-Afrika word staatsubsidies vir ouetehuise en ander liefdadigheidsdienste reeds ingekort. Dit is net die begin van die smarte. Alles wat goed en eerbaar is, sal uiteindelik by die agterdeur uitgegooi word. Die evangeliese Christene én die Jode kom al klaar agter dat daar in die antichristelike nuwe wêreldorde wat nou gestalte kry, weinig regte en erkenning vir hulle fundamentele vorm van godsdiensbeoefening is. Die goeie nuus van die evangelie gaan toenemend, en tot die nadeel en ondergang van die wêreld, verwerp word. Een van die grootste euwels hiervan is dat miljoene onskuldige kindertjies wat nog nie ‘n eie oordeel het nie, godsdienstig mislei en van die goeie Herder weerhou word.

Verraaiers

In die eindtyd sal kwaadsprekery aan die orde van die dag wees. Mense sal mekaar onderkruip, verraai en in die rug steek. ‘n Persoon se huisgenote, vriende en bure sal sy vyande wees. Selfs kinders sal hul ouers by die owerhede verraai. Baie Christene sal as gevolg hiervan in die groot verdrukking aan vervolging en martelaarskap oorgelewer word. Ondergrondse Christelike bewegings sal deur betaalde verraaiers geïnfiltreer word wat die lede by die antichristelike owerheid sal verraai. Om iemand te verraai, impliseer die grootste moontlike huigelary. Jy moet jou as ‘n vriend van ‘n persoon voordoen, en dan verraard teen hom pleeg soos wat Judas Iskariot ten opsigte van Jesus gedoen het. Dikwels is daar omkoopgeld by verraad betrokke. Politieke leiers kan ook verraad teen hul volksgenote pleeg deur ‘n hele land aan sy vyande uit te lewer. Dit is presies wat staatshoofde gaan doen wanneer hulle die beheer oor hulle lande aan die Antichris sal oordra (Op. 17:13).

Roekeloos

Wanneer mens nie op die gevaartekens let nie, en sonder inagneming van die gevolge van jou dade voortgaan met waarmee jy besig is, tree jy roekeloos op. Daar is mense wat roekeloos met geld werk, en ten spyte van alle aanduidings dat hulle op bankrotskap en ellende afstuur, aanhou om geld te verkwis. ‘n Roekelose motorbestuurder ignoreer alle padtekens, regulasies wat spoed beheer of wette wat dronkbestuur verbied, totdat hy homself én andere in ‘n ongeluk vernietig. Baie mense leef roekeloos deurdat hulle hulself aan gevaarlike siektes en besmetting deur virusse en kieme blootstel. Uit die oogpunt van Vigs alleen is alle owerspelers, hoereerders en homoseksualiste roekelose mense. Die grootste vorm van roekeloosheid is egter ‘n sondaar wat alle waarskuwings verwerp terwyl hy volspoed op pad hel toe is. Hy stuur op ewige verwoesting en eindelose smarte in die vlamme van die hel af. Sondes wat op ‘n roekelose en openlike wyse gedoen word, terwyl daar oor die moontlike gevolge daarvan gelag word, neem in die eindtyd toe.

Verwaand

Hoogmoed, trots en ‘n geweldige hoë dunk van jouself lei tot verwaandheid. Jy is die beste en almal moet dit weet. Hoe jy op andere trap en hulle minag, maak glad nie saak nie. As dit jou pas, sal jy vir iemand anders iets doen. As dit jou nie pas nie en jy kan geen persoonlike voordeel daaruit trek nie, is jy totaal ongenaakbaar. Die ryk man wat in die hel beland het, was vol van homself en sy rykdom, en het hom aan verwaandheid skuldig gemaak (Luk. 16:19). Hy het geweet dat hy en sy broers nie bekeerd was nie (Luk. 16:30), maar sy verwaandheid het hom daarvan weerhou om die knie voor die Here te buig en te erken dat hy ‘n verloregaande sondaar is wat homself nie kan red nie. Verwaande en arrogante optrede van hierdie aard neem tans vinnig in die wêreld toe. Selfvoldane mense wat vol van hulleself is, ook in die kerke, werk vir hulle ‘n humanistiese selfverslossingsleer uit waarin hulle hulself regverdig, en leef totaal sonder die Here. Hulle vrees niemand nie, selfs nie eers vir God nie.

Meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God

Partytjies, vermaaklikheid en sport neem toenemend die plek van godsdiens in mense se lewens in. Sondag, die opstandingsdag wat die afgelope byna 2000 jaar as een dag uit elke sewe vir rus en die diens van die Here afgesonder is, het nou hoofsaaklik ‘n sport- en vermaaklikheidsdag geword. Hierdeur wys mense onteenseglik dat hulle finaal die rug op die Here draai en eerder daardie tyd met die genotvolle dinge van die wêreld sal deurbring. Só word die Here en sy koninkryk stelselmatig uit hulle lewens gefaseer. Dit het nie meer ‘n plek op hulle kalender nie. Tesame hiermee word hulle oggend- en aand-stiltetye ook uitgefaseer, of só gesny dat daar amper niks meer van oorbly nie. Vir TV kyk en die lees van sekulêre tydskrifte word daar egter daagliks baie tyd ingeruim. Dit gaan nie hier oor die handhawing van Ou Testamentiese wette en reëls nie. Dit gaan daaroor dat mense deur hul optrede wys dat hulle die Here nie regtig liefhet nie. Hulle is liewer vir die dinge van die wêreld. Hoe het hierdie tendens nie die afgelope tien jaar drasties toegeneem nie!

‘n Gedaante van godsaligheid

Met al hierdie verval wat aan die orde van die dag is, hou baie mense nog ‘n gedaante van godsaligheid in stand. Hulle handhaaf hul kerklidmaatskap en matig hulleself op grond van hul doop, aanneming, kerkbywoning, die gee van bydraes en ’n selfverklaarde ‘goeie’ lewe die reg aan om Christene genoem te word. Dit is egter duidelik dat hulle die krag van die Christendom verloën het, nl. die wederbarende krag van die Heilige Gees wat ‘n verlore sondaar op grond van die Here Jesus se kruisdood tot ‘n nuwe skepsel vernuwe. Te midde van hulle uiterste sondige lewe, hou hulle aan ‘n uiterlike gedaante van godsdienstigheid vas en leef onder die illusie dat hulle hemel toe gaan! Dit is egter só ‘n vals en huigelagtige beeld van Christenskap wat hierdie sondaars skep, dat ‘n ware kind van die Here beveel word om homself totaal van hulle lewenswyse en dooie vormgodsdiens te distansieer: “Keer jou ook van hierdie mense af.” Die Bybel definieer hierdie valse godsdiens soos volg:

“Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloën Hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk” (Titus 1:16). “…mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense” (1 Tim. 6:5). “Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem” (2 Kor. 6:17).

Moderne tye

Die laaste dae voor die wederkoms word ook die moderne tyd genoem. Oor die eindtyd het Daniël gesê: “…die kennis sal vermeerder” (Dan. 12:4). Die laaste deel van die 20ste eeu word inderdaad deur ’n geweldige kennisontploffing op alle lewensterreine gekenmerk. Nie alle kennis is egter goed nie, en dit veredel ook nie die mens moreel nie. Dit het inteendeel 'n moreel en sedelik afbrekende invloed. Onder die voorste wetenskaplikes word in verhouding ook die meeste agnostici en ateïste aangetref. Hulle ontdekkings en tegnologiese deurbrake het hulle dus eerder verder van die Here af laat wegdrywe.

Die mensdom het as gevolg van sy kennis en tegnologie uiters humanisties en selfgesentreerd geraak. Hy meen dat niks meer vir hom onmoontlik is nie, en dat hy ook sy eie god en die beskikker van sy lotgevalle is. Hy matig homself die reg aan om totaal permissief en oorheersingsvry te leef, tot so ‘n mate dat hy glad nie onder God se beheer wil staan en aan sy ‘beperkende wette’ onderworpe wil wees nie.

Hierdie denkwyse het ook die teologie beïnvloed, daarom word daar met groot kommer deur evangeliese Christene na die moderne teologie verwys, ook bekend as die liberale teologie. Dit staan in die idioom van die dooie vormgodsdiens en bandelose lewe van 2 Timótheus 3:5 wat hierbo bespreek is.

Die mens verklaar homself salig, plaas die seël op sy ‘geestelikheid’ deur kerklike sakramente soos die doop en nagmaal, en sien homself op grond daarvan as op pad hemel toe. Omdat sy sinne nog steeds deur die god van hierdie wêreld [die duiwel] verblind word, het die moderne teologie betreurenswaardige lae geestelike standaarde en voer nie ‘n veldtog teen sonde nie. Al die sondes wat in die aangehaalde gedeelte genoem is, word openlik en sonder enige teëspraak of kerklike bestraffing deur lidmate beoefen.

Die verdorwenheid van die laaste dae is ook in ander ‘moderne’ verskynsels waarneembaar, bv. die moderne letterkunde, moderne kuns, moderne musiek, ens. Oral is daar onmiskenbare manifestasies van die algemene antichristelike verval in voorbereiding op die verskyning van die mens van sonde, die Antichris.