Print

Morele Verval Neem Toe

Written by Prof Johan Malan.

Morele verval is die gevolg van geestelike verval, omdat morele beginsels oor aanvaarbare en onaanvaarbare gedrag gewoonlik (behalwe vir die humanis) godsdienstig verankerd is. Wanneer ’n volk sy godsdienstige bande laat verslap of selfs verwerp, tree daar feitlik onmiddellik morele verval in. Die mense ag hulleself nie meer aan verhewe geestelike en moreel-etiese beginsels gebonde nie, en begin dan om te doen net wat hulle wil.

Morele verdorwenheid is veral baie sigbaar onder die jeug. Volgens ’n opname deur die Britse Mediese Vereniging is daar ’n skerp stygende aantal tienderjariges wat rook, drink, dwelmmiddels gebruik, seksueel aktief is en ook hulle liggame skend deur tatoeëring, body piercing en tongue splitting. Die tong se punt word verdeel om dit soos ’n reptiel se gesplete tong te laat lyk. Baie kinders doen dit self en kry ernstige absesse in hulle tonge. Verskeie seksueel oordraagbare siektes neem vinnig onder tienderjariges toe, insluitende Vigs en Chlamydia. Laasgenoemde is ’n siekte wat meisies onvrugbaar maak. Verkeerde eetgewoontes en vetsug neem ook toe, en word deur drankmisbruik vererger.

Volgens die mediese vereniging is vandag se kinders besig om liggaamlik, sielkundig en moreel die siekste geslag mense in die totale geskiedenis van die mensdom te word. Baie van hulle is neuroties met ernstige gedragsafwykings en depressie, asook ’n neiging tot selfpyniging deur die skending van hulle liggame.

Verval in morele waardes kom ook in die wêreld van volwassenes voor. Die afgelope twee dekades was daar internasionaal ‘n beweging om Christelike grondwette met sekulêre of multigodsdienstige grondwette te vervang. Sodoende is daar grondwetlik met God se oppergesag weggedoen, en dit het die einde van Christelike moraliteit en Christelike onderwys van staatsweë af beteken. Dit kom op ’n rebellie teen God en sy Seun neer, soos in Psalm 2 beskryf: “Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy Gesalfde en sê: Laat ons hulle bande stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp!” (Ps. 2:2-3).

Dit is duidelik ’n internasionale sameswering teen God en sy Seun hierdie, want die verskillende vorste kom saam om hierdie besluit te neem. Dit is dus ’n verenigde mensdom, ’n goddelose Verenigde Nasies, wat saam besluit om God se gesagsposisie, die geestelike en morele beginsels van sy Woord, en die koningskap van Jesus Christus, te verwerp. Die Living Bible vertaal dit só: “For a summet conference of the nations has been called to plot against the Lord an His Messiah, Christ the King. ‘Come, let us break His chains,’ they say, ‘and free ourselves from all this slavery to God’.” Die gevolge hiervan word in Psalm 11:3 beskryf: “Law and order has collapsed.” Die Afrikaanse Bybel sê dat die fondamente van die samelewing omgegooi word.

Morele verval, korrupsie, diefstal en die openlike skending van menseregte kom oral in alle lande voor. Afrika het sy eie vorm van morele verval wat deur antichristelike regerings geskep word. ’n Swart sosioloog van die Harvard-universiteit in die VSA, Zine Magubane, het gesê: “The postcolonial African state has been variously described as corrupt and kleptocratic. At present many African states are ruled by personal rulers or strongmen whose regimes are marked by excessive despotism and corruption.” ‘n Kleptokrasie is ‘n steelregering. Die regering en sy amptenare word deur selfsugtige motiewe oorheers en elkeen kyk net hoeveel hy kan steel in inpalm om homself verder te verryk.

Magubane is nie die enigste swart akademikus wat homself teen ernstige probleme van sommige swart state uitgespreek het nie. Bayo Okunade, senior lektor in staatsleer aan die Universiteit van Ibadan in Nigerië, het twee jaar gelede in ‘n artikel die volgende oor die ernstige probleme van swart Afrikastate geskryf: “Daar is baie aspekte van die krisis in Afrika, want dit het politieke, ekonomiese, sosiale, kulturele, sielkundige en ook morele dimensies. Die krisis het homself in die afgelope drie dekades vertoon in politieke onstabiliteit en opstande op die hele vasteland, ekonomiese agteruitgang wat na hoë buitelandse skuld, hiperinflasie, werkloosheid en onderontwikkeldheid gelei het, misdaad en die gebrek aan veiligheid vir lewens en eiendom, en in ernstige menseregte-skendings. Ander manifestasies van die krisis is die toenemende voorkoms van etniese spanning wat in baie Afrikastate na opstande en burgeroorloë gelei het. Al hierdie dinge het ellende, verarming en lyding vir baie Afrikane tot gevolg gehad. Afrikaleiers het in die algemeen ‘n onvermoë getoon om van outokratiese optrede af te sien en demokrasie en menseregte te bevorder.”

Elke kontinent het sy eie vorm van immoraliteit en verval as gevolg van die wêreldwye verwerping van God en sy Woord. Oral word menslike vryhede en bandelose samelewings geskep, sodat die weg vir die verskyning van die Antichris en die valse profeet gereed gemaak kan word. Die Antichris sal, as die mens van sonde, God belaster en verwerp (Op. 13:5-6). Sonde gaan altyd saam met die verwerping en belastering van God. Elke mens wat God se Naam ydelik gebruik, belaster God en word deur die Antichris se gees beïnvloed om dit te doen.

Nadat die Antichris gekom het, sal hy aan die mensdom vrye teuels in sy internasionale sondekultuur gee, hulle deur ‘n nommer aan homself verbind en aan sy regering en nuwe ekonomiese orde dienstig maak, en hulle dwing om net vir homself en vir Lucifer te aanbid. Die verdorwe mensdom sal heeltemal gelukkig hiermee wees. Johannes sê: “En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk?” (Op. 13:3-4). Hulle sal hulleself dus op hulle regterhand of voorkop laat merk en die Antichris as God aanbid. Die Antichris se immoraliteit en sondigheid sal met sy selfvergoddeliking en kontantlose wêreldekonomie verenig word in ’n enkele sisteem van die verslawing, misleiding en intimidasie van die mensdom in hulle gemeenskaplike rebellie teen die lewende God.

Soos in die tyd van Noag, is die oordele van die Here oor ’n goddelose wêreld reeds aangekondig, en is die ark van uitredding van die ware gelowiges uit die toorn wat aan die kom is, ook gereed (Luk. 21:36). Is jy vir God se uitredding waardig, of het jy jouself dalk onder diegene geskaar oor wie die toorn van die Here rus? Daar is nog tyd om oor te kom uit die duisternis tot die lig, sodat jy nie in die oordeel hoef te kom nie. Maak vandag nog daarvan gebruik, want hoe sal ons ontvlug as ons só ’n groot saligheid verontagsaam het?

Teologiese Verval

Een van die groot oorsake vir die morele en geestelike verval in die wêreld is dat die meeste kerke nie meer duidelike klem op Bybelse morele beginsels lê nie en dus nie meer oor sonde preek nie. Selfs wanneer die evangelie van verlossing verkondig word, dan word dit afgewater deur bv. te beweer dat dit nie regtig groot veranderings in jou lewe te weeg bring nie. ‘n Ongeredde homoseksualis word net ‘n geredde homoseksualis, ens. Op hierdie manier word die kerke sondaar-vriendelik gemaak, en is die prediking net daarop ingestel om mense se gehoor te streel en hulle goed oor hulleself te laat voel.

Volgens Dave Hunt het die moderne styl van prediking die volgende doelstellings: “Let us entertain you, make you feel good about yourself, never offend you, keep it lite, meet your felt needs, build your self-esteem, make you happy, tickle your ears, be positive, make you comfortable, focus on you...” Die klem val nie meer op die evangelie van verlossing nie, maar op ‘n gelukkige aardse lewe. Bruce Wilkinson het in ‘n onderhoud in die Joy-tydskrif van April 2004 gesê: “We have promoted an unbiblical message that becoming born-again is the answer to everything. It’s not. It changes your eternity, but it doesn’t change your sexual behaviour, for instance. The gospel does not always have the answer for modern-day dilemmas.” Sosiale hervormings moet dus, aldus Bruce, doen wat die evangelie nie kan doen nie. Geen humanistiese en sielkundige pogings kon egter nog ooit die mens fundamenteel verander nie.