Print

Homoseksualisme is Sonde

Written by Prof Johan Malan.

‘n Toenemende verskynsel in die moderne wêreld is die vinnige uitbreiding van die aantal homoseksuele (gay) persone in samelewings, asook die kondonering daarvan deur baie van die kerke en regerings. Dit word as ‘n oorerflike neiging beskou wat in sigself nie ‘n sonde is nie, daarom word hierdie mense al hoe minder oor hulle wanaangepastheid gekonfronteer.

Homoseksuele en lesbiese neigings is egter nie oorerflik nie, want die Here het geen mens so geskape nie. Dit is ‘n aanklag teen ons Skepper om so-iets te beweer. In navorsing in die genetika is daar nog nooit enige gay gene in mense gevind nie. Neigings van hierdie aard is dus aangeleerde gedrag.

Wanaanpassings van hierdie aard begin dikwels baie vroeg in ‘n kind se lewe. In die jare voor puberteit moet daar ‘n baie noue band tussen ‘n dogter en haar ma en ‘n seun en sy pa wees. Elkeen gebruik die ouer van sy of haar eie geslag as ‘n rolmodel. Die pa is ‘n heldefiguur vir die seun, en hy roem graag in hoe sterk en slim sy pa is. Die dogter verheug haar weer in wie en wat haar ma is, en streef daarna om soos sy te wees.

Kinders word dikwels afgeskeep of verwerp as gevolg van ouers se belangeloosheid, lang werksure, drank, partytjies, onverdraagsaaamheid en oordrewe aggressie teenoor kinders, langdurige buitenshuise aktiwiteite soos sport, of die permanente afwesigheid van een ouer a.g.v. egskeiding. So ‘n kind raak eensaam en sosiaal gedisoriënteerd, en soek na ‘n plaasvervangende verhouding met ‘n ouer persoon van dieselfde geslag. Dié persoon word dan vir die kind ‘n surrogaat-pa of ‘n surrogaat-ma, en dit is dikwels hier waar probleme m.b.t. ‘n onnatuurlike verhouding ontstaan.

Normale vriendskappe by pre-adolessente kinders moet in dieselfde ouderdomsgroep en geslag gesluit word – seuntjies met seuntjies en dogtertjies met dogtertjies. Wanneer sulke kinders intiem met veel ouer kinders bevriend raak, is dit baie onnatuurlik omdat ‘n gay verhouding hieruit kan voortspruit. ‘n Standerd 8 kind het niks met ‘n standerd 4 kind te doen nie, en dit is onnatuurlik as hulle intiem bevriend sou raak.

Ná puberteit (12 tot 14 jaar) begin die kind van die teenoorgestelde geslag bewus te word. Die dogter ontwikkel dan ‘n bewondering vir en ‘n nouer band met haar pa, en die seun met sy ma. Hierdie band moet natuurlik en spontaan wees en die kind moet nooit in sy ouer(s) geskok raak of verworpe voel nie, anders ontstaan daar nie ‘n normale verhouding met iemand van die teenoorgestelde geslag nie. Indien die verhouding met die ouer van die teenoorgestelde geslag verkeerd loop, kan kinders (soos voor hulle puberteit) na ‘n band met ‘n ouer persoon van dieselfde geslag soek. Daar is vandag soveel slegte vriende en vriendinne beskikbaar wat sosiaal die spoor byster is, dat kinders maklik in ‘n verhouding met ‘n verkeerde persoon van dieselfde geslag betrokke kan raak. Hulle soek dan uiteindelik ook seksuele bevrediging in daardie verhouding. Op hierdie manier word ‘n kind gay – hy of sy is nie so gebore nie.

In die normale ontwikkel van ‘n kind moet hy of sy heteroseksueel wees, m.a.w. daar moet ‘n aangetrokkenheid na die teenoorgestelde geslag wees. Die assosiasie met jou eie geslag, soos voor puberteit, moet voortgaan, maar dit het niks met biologiese begeertes te doen nie. Die seun se ontluikende manlikheid moet tot volle ontwikkeling kom, maar daar moet by hom ‘n begeerte na ‘n verhouding met ‘n vriendin wees. So ook moet meisies se vroulikheid saam met ‘n natuurlike aangetrokkenheid na ‘n gawe kêrel ontwikkel – nie na ‘n mannetjiesagtige meisie nie.

Dit is nie, soos sommige mense dink, ‘n gay duiwel wat van ‘n kind besit neem wanneer hy of sy nie normaal heteroseksueel ontwikkel nie. Die probleem kan dus ook nie deur duiwel-uitdrywing reggestel word nie.  Hierdie probleem moet begryp word vir wat dit werklik is, naamlik seksperversie as gevolg van wanaangepastheid en verkeerde vriende, asook beïnvloeding deur flieks of video’s waarin gay verhoudings positief voorgestel word.

Die Bybel noem hierdie verwronge verhouding ‘n sonde. Volgens Romeine 1 spruit dit uit wanopvattings oor God en die mens, en ‘n lewe waarin hierdie skewe en krom sienings geregverdig word. ‘n Gesindheid van rebellie teenoor die Skepper lei uiteindelik daartoe dat Hy sulke mense aan hulle skandelike hartstogte oorgee. Dan word mense anders as wat hulle was – nie net wat hulle morele lewe betref nie, maar selfs ook op die terrein van hulle basiese seksuele oriëntasie: “Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat teen die natuur is; en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand: manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan ‘n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam nie” (Rom. 1:26-28).

In sy brief aan die Korinthiërs sê Paulus dat ‘n persoon van hierdie sonde verlos en gereinig kan word: “Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete [gays]... sal die koninkryk van God beërwe nie. En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God” (1 Kor. 6:10-11). Hier lees ons van persone wat sodomiete was, maar hulle ongeregtigheid is vergewe en hulle is van hierdie onreinheid gewas met die bloed van die Lam deur die werking van die Heilige Gees.

Die Living Bible se vertaling is baie duidelik: “Those who live immoral lives, who are idol worshippers, adulterers or homosexuals... will have no share in God’s kingdom... There was a time when some of you were just like that but now your sins are washed away, and you are set apart for God, and He has accepted you because of what the Lord Jesus Christ and the Spirit of our God have done for you.”

In Amerika het ‘n groep van omtrent 800 voormalige gays wat deur die Here Jesus van hierdie euwel verlos is toe hulle dit as ‘n sonde teenoor Hom bely het, hulle getuienis van verlossing in ‘n volblad-koerantadvertensie gepubliseer. Hulle is nou natuurlik (heteroseksueel), baie van hulle is gelukkig getroud, en ander is nog ongetroud.

Die omvang van die probleem moet duidelik aan die betrokke persoon gestel word, naamlik dat dit ‘n sonde is wat hom of haar na die hel toe kan sleep. Daarna moet die reddende genade van die Here Jesus verkondig word, asook reiniging deur sy bloed. Wanneer die persoon dan onder sonde-oortuiging is, moet hierdie sonde voor die Here bely en laat staan word: “As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig” (1 Joh. 1:9). Die Here stuur nooit ‘n berouvolle sondaar met leë hande weg nie (Joh. 6:37), maar maak sy bande los. Hy is immers ons Verlosser. “As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees” (Joh. 8:36).

Dit mag ‘n tyd neem om jouself as ‘n verloste weer in ‘n regte, natuurlike verhouding met ander mense aan te pas. Die sondige verhoudings was deur die mag van die gewoonte gevestig, dit het jou heeltemal oorheers en het selfs jou persoonlikheid as man of vrou ook aangetas. Aanvaar dit egter as ‘n uitdaging om nie weer om te kyk nadat jy by die kruis met hierdie sonde gebreek het nie. Ons moet ten bloede toe weerstand bied in ons stryd teen die sonde (Heb. 12:4), want die duiwel sal aanhou om ons te versoek. Hy werk deur die ongekruisigde vlees, daarom moet ons die vlees oorgee om gekruisig te word (Gal. 6:14). Ons moet ook bid dat die Here ons met sy Heilige Gees sal vervul en met ‘n heilige, nuwe natuur beklee (Ef. 4:22-24). “Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie” (Gal. 5:16). “Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie” (Gal. 5:1).

Leef ‘n normale lewe as man of vrou soos wat die Here dit vir jou bedoel het. Moenie deur ‘n bose, permissiewe samelewing afgetrek word in ‘n moeras van sonde en ongeregtigheid nie. Moet ook nie vrede maak met sonde waardeur jy reeds vasgedraai is nie. Daar ís verlossing vir alle sondes!