Print

Die Hel – Wat die Bybel Daaroor Sê

Written by Prof Johan Malan.

Opsomming: Die hel is 'n letterlike poel van vuur waar sondaars hulle ewige straf sal verduur. Dit is nie 'n simboliese begrip of slegs 'n plek van godverlatenheid sonder enige fisiese smarte nie.

1. Hoe kan ons meer van die Hel leer?

“En daar was ‘n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was ‘n bedelaar met die naam van Lasarus wat vol swere voor sy poort gelê het. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham.

“En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lasarus aan sy boesem. En hy roep en sê: Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lasarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel; want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord: Kind, onthou dat jy jou goeie dinge in die lewe ontvang het, en so ook Lasarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar tussen ons en julle ‘n groot kloof gevestig, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle, nie kan nie; en die wat dáár is, nie na ons kan oorkom nie. En hy sê: Ek bid u dan, vader, om hom na my vader se huis te stuur – want ek het vyf broers – om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom: Hulle het Moses en die Profete; laat hulle na dié luister. Maar hy antwoord: Nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer. Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses en die Profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan” (Luk. 16: 19-31).

Die Hel, wat ‘n skrikwekkende gedagte!

Indien daar ‘n plek van ewige smarte is waar verdoemde siele te midde van ‘n onophoudelike vlammesee tevergeefs om water smeek, is dit die verskriklikste en mees ontstellende feit in die heelal! Die blote moontlikheid dat hierdie lot op die sondaar wag is só skokkend dat geen ander saak in belangrikheid hierteen opweeg nie. Hoe kan vandag se oorvloed of honger, kleding of naaktheid, eer of skande, plesier of pyn, in belangrikheid teen ‘n miljoen jaar se lyding en smarte van die liggaam, gees en gewete opweeg? Ek pleit by elke sondaar om te besef hoe oor en oor die moeite werd dit is om kennis te neem van wat die Here oor die Hel te sê het.

Mede-Christen, as een van jou geliefdes in gevaar van die Hel se vuur verkeer, hoe ontsteld en benoud moet jy nie wees nie! Hoe ernstig behoort jou smekinge en gebede nie te wees nie, en hoe onophoudelik jou pogings om hom of haar van die verdoemenis van verlore siele te red! Ja, as mense na só ‘n verskriklike Hel toe gaan, behoort familiebande nie die grense van ons gebede en pogings te wees nie. Ons behoort ‘n passie vir die redding van siele te hê. Ons moet weet hoe om self die Hel te ontvlug, en ook andere daarvan te red.

Die Bybel ons enigste bron van kennis oor die Hel

Dit is net die Bybel wat ons oor die Hel kan onderrig. Die mens se wetenskap weet niks van die lewe ná die dood nie. Menslike ervaring reik ook nie tot anderkant die graf nie. Dit is slegs God se Woord wat aan ons kennis en insig hieroor kan gee.

Die aangehaalde gedeelte aan die begin van hierdie artikel is wat Jesus self oor die Hel gesê het. Hy het ook baie ander uitsprake hieroor gemaak, soos wat in die Nuwe Testament opgeteken is. Hy het meer oor die Hel gesê as enige ander prediker in Bybelse tye. Mense praat dikwels van die Here Jesus as ‘n nederige en saggeaarde Man. Dit ís so dat Hy die menslike toonbeeld van God se liefde is, maar terselfdertyd is sy waarskuwings oor die verskriklike gevolge van sonde die reguitste en skerpste in die hele Bybel. Neem byvoorbeeld die volgende stellings deur Jesus oor die Hel in ag:

·       “…elkeen wat (vir sy broeder) sê: Jou dwaas! moet verantwoording doen in die helse vuur” (Matt. 5:22).

·       “En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel” (Matt. 10: 28).

·       “Net soos die onkruid dan bymekaargemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die voleinding van hierdie wêreld: die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen, en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande” (Matt. 13:40-42).

·       “So sal dit wees in die voleinding van die wêreld: die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei en hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande” (Matt. 13:49-50).

·       “Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug?” (Matt. 23:33).

·       “Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele” (Matt. 25:41).

·       “En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe” (Matt. 25:46).

·       “En as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om vermink die lewe in te gaan, as om twee hande te hê en in die hel te gaan in die onuitbluslike vuur, waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. En as jou voet jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om kreupel die lewe in te gaan, as om twee voete te hê en in die hel gewerp te word in die onuitbluslike vuur, waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. En as jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. Dit is beter vir jou om met een oog die koninkryk van God in te gaan, as om twee oë te hê en in die helse vuur gewerp te word, waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. Want elkeen sal met vuur gesout word” (Mark. 9:43-49).

Die bogenoemde woorde is almal deur die Here Jesus uitgespreek. Die Hel was vir Hom ‘n verskriklike maar tog ‘n noodsaaklike feit. Met heilige verontwaardiging het Hy teen sonde gepreek, en mense deur ernstige waarskuwings vermaan om te vlug vir die toorn wat aan die kom is. Predikers wat Jesus wil navolg, moet ook oor die Hel preek en mense teen die oordele van God waarsku.

Ek vestig die aandag weer op die gedeelte in Lukas 16: 19-31 wat aan die begin van hierdie artikel aangehaal is. Dit is ‘n stukkie geskiedenis met ‘n baie ernstige boodskap. Dit is nie ‘n gelykenis nie. Die Bybel noem dit nie ‘n gelykenis nie, en dit het ook nie die tipiese kenmerke van ‘n gelykenis nie. Abraham en Lasarus is bekende historiese figure wie se name hierin genoem word.

As ek nie hierdie gedeelte glo nie, dan glo ek ook nie die Here Jesus nie. Indien die skrifgedeelte oor die Hel nie absoluut geloofwaardig is en as deel van die waarheid aanvaar word nie, dan moet ek die Bybel as die Woord van God  en Jesus as die Seun van God verwerp. As ek nie kan glo wat die Bybel oor die Hel sê nie, kan ek ook nie glo wat dit oor die Hemel, oor God, oor Christus, oor redding en oor reg en verkeerd sê nie. Dan is die Bybel nie goddelik geïnspireerd nie, maar ‘n menslike boek, en is die Christelike godsdiens niks beter as enige ander mensgemaakte godsdiens nie. Indien die Bybel waar is, dan moet ek glo wat dit oor die Hel sê.

Die verhaal van die ryk man in die Hel word in die woorde van Jesus Christus self vertel. Hy het meer oor die Hel gesê as enigiemand anders in die Bybel. Ons moet alles op sigwaarde aanvaar wat Jesus oor die Hel gesê het. Indien ons dit verwerp of die spot daarmee dryf, sal ons die vloek oor onsself haal van die ongereddes wat na hierdie Hel toe gaan.

Waarom die duiwel mense oor die Hel mislei

Van die tuin van Eden af tot vandag toe is die duiwel besig om mense te leer om te sondig en teen God te rebelleer. Die beste argument wat hy gebruik om mense te oorreed om te sondig, is om te sê dat God nie sonde straf nie. Nadat die Here oor die verbode vrugte aan Eva gesê het: “Die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe,” het die duiwel geantwoord: “Julle sal sekerlik nie sterwe nie” (Gen. 2:17 en 3:4). Vir Israel het hy mislei om te glo: “Dit is tevergeefs om God te dien, en wat baat dit ons om sy verordeninge te onderhou?… Nie alleen word die wat goddeloosheid bedrywe, gebou nie, maar hulle versoek God en raak vry!… Elkeen wat kwaad doen, is goed in die oë van die Here, en in hulle het Hy ‘n behae” (Mal. 3:14-15 en 2:17).

Die duiwel val aktief die Bybelse leerstelling oor die Hel aan deur die volgende leuens daaroor te versprei:

·       Daar is nie ‘n Hel nie.

·       Die Hel is die graf.

·       Die begrip Hel is figuurlik en dus nie ‘n letterlike plek nie.

·       Mense sal in ‘n oomblik pynloos in die Hel uitbrand en dan ophou bestaan.

·       Mense sal ná hul dood nog ‘n kans kry om gered te word.

·       God is só goed dat Hy niemand Hel toe sal stuur nie.

Indien mense aan een of meer van hierdie leuens glo, het die duiwel in sy doel geslaag om hulle oor die werklikheid van die ewige Hel te mislei. Hulle sal dan met hulle sonde voortgaan en sodoende Hel toe gaan.

Die duiwel se leuens oor die Hel vind aansluiting by die modernisme wat ontken dat die mens inherent sleg is, en wat ook die Godheid van Christus, versoening deur sy bloed, en die goddelike inspirasie van die Bybel ontken. In plaas van die skepping van die mens, sy val in die tuin van Eden en die verdorwe harte van alle mense wat in die Bybel geleer word, glo die modernis dat die mens die produk van evolusie is en al die tyd beter word.

In plaas van redding deur die bloed van Christus, ‘n soenoffer wat deur die Seun van God vir sondaars gedoen is, propageer die modernis ‘n selfverlossingsleer wat op die mens se werke en karakter gebaseer is. In plaas van ‘n Bybel wat die geïnspireerde Woord van God is waarin die mens as ‘n groot sondaar voorgestel word wat tot ‘n angswekkende Hel gedoem is, en waarin daar vrye verlossing deur ‘n groot Verlosser aangebied word, glo die modernis in die leringe van mense, in wetenskaplike teorieë en in die menslike rede.

Die Hel is ‘n onpopulêre onderwerp. Dr. J.M. Dawson het in die Homiletic Review van Januarie 1930 gesê dat “die ou idees oor die Hel besig is om uit te sterf, en dat die predikante van moderne, gesofistikeerde kerke weier om hierdie idees te laat herleef.” ‘n Man van God wat in die Bybel glo móét egter die verskriklike waarheid van die Hel verkondig, anders sal hy aandadig wees aan die ondergang van mense wie se tevergeefse uitroepe sal weerklink in ’n ewige Hel waarteen hulle nie gewaarsku is nie.

2. Die Hel is ‘n letterlike plek van smarte

Diegene wat mense aanmoedig om Christus te verwerp, sê soms dat die Hel slegs die graf is. Hoe dwaas is dit, want ons hoor die ryk man se uitroep in die Hel: “Ek ly smarte in hierdie vlam!” Hy was nie slegs in die graf nie. Hy wou gehad het dat sy broers hulle moet bekeer, “sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie.” Bekering sou sy broers nie van die graf gevrywaar het nie, maar van die Hel.

Jesus praat van die Hel as ‘n plek “waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie” (Mark. 9:48). Ons word ook meegedeel dat die Hel ‘n ewige “vuurpoel is wat met swawel brand” (Op. 19:20): “En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie” (Op. 14:11).

Die Bybel is so duidelik oor die Hel dat enige persoon wat sê dat die graf die Hel is, óf ‘n onkundige óf ‘n doelbewuste misleier is.

As ek wou, kon ek in geleerde terme oor Sheol, of Hades, of Tartarus, of Gehenna praat. Dit is die Bybelse woorde in Hebreeus en Grieks vir die Hel. Ek kon daarop wys dat die Hebreeuse woord Sheol en die Griekse woord Hades – laasgenoemde word in Lukas 16:23 in die gedeelte oor die ryk man in die Hel gebruik – slegs “die onsigbare toestand” in die graf beteken. Die Hel is egter nie net die graf nie. Die manier waarop die Here Jesus dié woord gebruik het, dui baie duidelik aan wat Hy daarmee bedoel, nl. die Hel, die plek van die verdoemdes.

Die Hel is ‘n plek

Die ryk man in die Hel het geweet dat hy nie net in een of ander geestelike toestand verkeer nie, want hy wou sy broers laat waarsku dat hulle nie ook “in hierdie plek van pyniging kom nie.” Die Hel is dus nie ‘n toestand nie, dit is ‘n plek. Let daarop dat die woord “Hel” in hierdie artikel, soos die name van ander plekke, deurgaans met ‘n hoofletter geskryf word. Indien plekname soos Chicago en Amerika met ‘n hoofletter begin, dan moet die Hel, daardie stad van die verdoemdes, die land van verlore siele, ook só geskryf word. Dit is ‘n plek!

Geen onderbreking tussen dood en Hel nie

Moenie mislei word deur te dink dat die sondaar ná sy dood nog ‘n kans sal kry om hom te bekeer nie. Die Bybel sê: “En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was…” (Luk. 16:22-23).

Lasarus is dadelik deur die engele na sy bestemming weggevoer. Daar was geen proeftydperk of tussenstadium van sielerus nie. Wanneer die Christen sterf, bevind hy hom sonder versuim in die heerlike teenwoordigheid van die Here. Toe die rower aan die kruis tot bekering gekom en kort daarna gesterf het, is hy dadelik saam met die Here Jesus na die Paradys toe (Luk. 23:43).

Dieselfde reël geld ook vir die sondaar wat op pad Hel toe is. Die ryk man het onmiddellik ná sy begrafnis sy oë in ‘n plek van pyniging in die Hel oopgemaak. Daar is geen bewyse van ‘n vertraging van sy straf nie. Let ook daarop dat die straf van die ryk man tydens die leeftyd van sy broers al begin het, en nie in die verre toekoms nie. Wanneer ‘n verlore persoon sterf, gaan hy onmiddellik Hel toe. Dit is die duidelike boodskap van die Bybel.

Roomse leer oor die vaevuur is onbybels

Die Rooms-Katolieke het die leer oor die vaevuur, of limbo, as ‘n tussenstadium tussen die dood en die Hel, uitgedink. Hulle beweer dat as ‘n persoon ‘n tyd lank in die vaevuur gely het, hy toegelaat kan word om hemel toe te gaan. Priesters sê dikwels aan hulle lidmate dat gebede, goeie dade en geld wat aan die priester betaal word, die bevryding van hulle geliefdes uit die vaevuur sal verseker. Dit is ‘n leerstelling wat op priesterlike hebsug gebaseer is, sonder ‘n enkele teks in die Bybel wat dit ondersteun. Die Bybel noem nie eers limbo, die vaevuur of enige sodanige plek nie. Jesus het geen aanduiding gegee dat as ‘n persoon ongered sterf, hy daarna weer ’n kans sal kry nie. As jy enige waarde aan jou siel heg, arme verlore sondaar, moet jy nie jou hoop stel op genade of ‘n geleentheid op redding ná jou dood nie.

Die ryk man het nie sy oë in die vaevuur oopgemaak nie, maar in die Hel! Hy sou natuurlik baie bly gewees het om te verneem dat hy daar kon uitkom, en gehoop het dat iemand hom uit die Hel sou bid. Sy pyniging sou soveel draagliker gewees het as hy, soos in die gevangenisse in ons land, weens goeie gedrag vrygelaat kon word, of as hy loskoopgeld aan ‘n priester kon betaal om na die Paradys oorgeplaas te word. Miskien het hy gehoop dat die grense van die Hel oorgesteek kon word, want hy het uitgeroep:

“Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lasarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel; want ek ly smarte in hierdie vlam” (Luk. 16:24).

Die antwoord wat hy gekry het, was nie vir hom goeie nuus nie, want hy moes hoor dat niemand ooit van die Hemel af na die Hel kan oorgaan nie:

“…by dit alles is daar tussen ons en julle ‘n groot kloof gevestig, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle, nie kan nie; en die wat dáár is, nie na ons kan kom nie” (Luk. 16: 26).

Die groot kloof tussen die Hel en die Paradys, of die Hemel, is permanent gevestig. Niemand kan ooit van die een na die ander oorgaan nie! Daar is geen limbo of vaevuur in die middel nie. Anderkant hierdie lewe is daar net ‘n ewige Hel en ‘n ewige Hemel wat vir ewig van mekaar geskei is!

Die Hel ‘n plek van onuitspreeklike smarte

Die smarte wat in die Hel gely word, is een van die belangrikste stellings wat in hierdie gedeelte deur die Here Jesus gemaak word. Die ryk man was “in smarte” (v. 23). In vers 24 sê hy: “ek ly smarte in hierdie vlam.” In vers 25 sê Abraham aan hom: “jy ly smarte.” Daar is pyniging en smarte in die Hel!

Dit is die enigste kykie wat God ons ooit in die Hel gegee het, en in die smarte wat daar heers. Hoe verskriklik is dit nie! Hier is ‘n man, eers ryk en nou arm. Tevore het hy alles gehad wat sy hart kon begeer, en nou het hy niks anders as smarte in die helse vuur nie.

Hierdie man in die Hel is dieselfde persoon as wat hy op aarde was. Hy het dieselfde verstand en geheue. Hy het Lasarus erken en sy broers onthou. Hy onthou ook dat hy hom nie bekeer het nie. Hy het dieselfde liggaamlike begeertes as wat hy op aarde gehad het, en het na ‘n druppel water gesmag om sy tong af te koel. Hy is nog nie liggaamlik in die Hel nie, maar hy het sy liggaamlike sintuie behou.

Wanneer die vriendelike stem van Abraham uit die Hemel tot hom spreek: “Kind, onthou…” dan is dit duidelik dat ‘n verlorene se geheue deel van sy lyding in die Hel is. Gestel dat die ryk man in die tyd van Jesus gesterf en Hel toe gegaan het, dan “onthou” hy al 2000 jaar lank. Hy kan elke sonde onthou wat hy gedoen het. Hy kan sy gemene liefdeloosheid teenoor God onthou. Hy kan elke geleentheid onthou wat hy gehad het om hom te bekeer, waarvan hy nie gebruik gemaak het nie. Die Hel is ‘n plek waar mense by hulle volle bewussyn is, terwyl hulle geheue en gewete ook normaal funksioneer.

Daar is geen aanduiding dat die ryk man in die Hel God liefgehad en homself wou bekeer het, meer as wat die geval voor sy dood was nie. Soos vroeër, het hy sy broers liefgehad. Sy natuur het nie verander nie, en sy siel het nie geslaap nie. Hy het bewuste lyding en smarte in die Hel verduur.

Fisiese liggame sal Hel toe gaan

Jesus sê dat die ryk man begrawe is en sy oë in die Hel opgehef het. Sy liggaam was in die graf, maar dit verhoed hom nie om sintuiglike ervarings te hê nie. Die oomblik sal egter aanbreek wanneer die ryk man én alle sondaars met hulle fisiese liggame in die Hel sal wees. Openbaring 20:11-15 verwys na die tyd wanneer die ongeredde dooies uit die Hel sal kom, hulle opstandingsliggame uit die grafte sal kry, in veroordeling voor God sal verskyn, en dan vir ewig in die poel van vuur gewerp sal word. Hulle sal liggame kry:

“…sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader” (Fil. 2:10-11).

Letterlike knieë sal buig en met letterlike tonge sal die verlorenes bely dat Christus die Here is, en dat hulle self sondaars is. Hierna sal hulle met hulle fisiese liggame in die poel van vuur gewerp word. Dit is van fisiese liggame in die Hel wat Jesus gepraat het toe Hy gesê het dat sondaars in die helse vuur gewerp sal word (Matt. 18:8-9). Oor die aard van die ewige dood wat hulle sal sterf, het Hy gesê:

“Moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel” (Matt. 10:28; beklemtoning bygevoeg).

Die duiwel het mense wat God se Woord nie ken nie, mislei om te glo dat die Hel ‘n onwerklike, spookagtige plek is waar daar wél ‘n bietjie ongerief verduur sal word, maar nie bewuste lyding en fisiese smarte nie. Sodoende word alle vrees vir die oordele van God by mense weggeneem. Mag die Here ons help om te besef dat die geweldigste marteling op die verdoemde siele wag wat Christus verwerp het en as gevolg daarvan Hel toe sal gaan.

Is daar ‘n letterlike vuur in die Hel?

Ons het reeds gesien dat die Hel ‘n letterlike plek is waarin mense met fisiese liggame sal wees. Die vraag ontstaan nou of daar ‘n letterlike vuur in die Hel is waardeur die verlore sondaars gepynig sal word? Die antwoord van die ryk man is baie duidelik: “Ek ly smarte in hierdie vlam.”

Die Bybel verwys herhaaldelik na die vuur van die Hel. Jesus praat van mense wat in “die helse vuur” verantwoording sal doen (Matt. 5:22). Hy sê ook dat hierdie vuur nie uitgeblus sal word nie (Mark. 9:47-48). In Openbaring 20: 14-15 word die Hel “die poel van vuur” genoem. As ons die Woord van God glo, dan moet ons glo dat mense met fisiese liggame van die groot wit troon af na die poel van vuur gestuur sal word.

3. Die Hel is ‘n ewige straf

Die Hel wat die Bybel van praat, is ‘n ewige Hel. Hiermee bedoel ek nie net dat die plek vir ewig sal bestaan nie, maar dat mense vir ewig daarin gemartel sal word. Die ryk man is nog steeds in die Hel, net soos wat Lasarus nog steeds in die Hemel is. Die tydsduur in die twee gevalle is dieselfde. Omdat daar ‘n groot kloof tussen die twee plekke is, kan niemand ooit uit die Hel uitkom nie.

Die Here het die versekering gegee dat alle sondaars geoordeel sal word, daarom móét hulle uit die dood opstaan:

“Baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik” (Dan. 12:2).

Let daarop dat die verlore mense net so seker as die regverdiges opgewek sal word. Jesus het dit ook bevestig:

“Want daar kom ‘n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling” (Joh. 5:28-29).

Die verlore mense wat in die graf is, sal die Here se stem hoor en uitgaan tot die opstanding van die veroordeling! Die ryk man is begrawe, en het sy oë in die Hel oopgemaak. Solank as wat sy liggaam in die graf is, sal hy in die Hel bly. Die miljoene wat in die Hel is, kan nie daar uitkom en kan ook nie ophou bestaan nie, want die Here het beloof om hulle weer in ‘n liggaamlike bestaan op te wek.

Openbaring 20:11-15 vertel ons van die opstanding van verlore mense uit hulle grafte. Lees hierdie verse noukeurig, want daarin word beskryf hoedat sondaars uit die Hel sal kom nadat die duisendjarige vrederyk van Christus verby is. Hulle liggame sal uit die see en die land versamel word, en hierdie mense sal liggaamlik voor Christus verskyn om hul ewige verdoemenis te ontvang!

“En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp” (Op. 20:11-15).

Die ryk man moet dus, saam met al die ander miljoene verlorenes, in die Hel bly en gepynig word in vlamme terwyl hulle alles onthou wat tot hulle ondergang aanleiding gegee het, totdat hulle Jesus voor die groot wit troon sal ontmoet. Dan sal hulle opstandingsliggame kry en die knie voor Christus buig om te erken dat Hy die Here is!

Ewige straf ná die oordeel

Indien elke sondaar ‘n paar dekades, ‘n paar eeue of selfs ‘n paar duisend jaar lank in die Hel moes ly totdat die groot wit troon oordeel aanbreek, sal dit al erg genoeg wees. Sondaars sal dan uit die Hel kom, hulle opstandingsliggame kry en met bewing voor die hemelse Regter verskyn. As hulle daarna in die poel van vuur gewerp word en in ‘n oomblik se tyd uitbrand, sou dit ‘n groot straf wees. Die Bybel is egter baie duidelik oor die feit dat sondaars ná die eindoordeel vir ewig in die poel van vuur gepynig gaan word.

Die woorde wat in die Bybel oor die Hel en die verdoemenis van verlore mense gebruik word, is nie woorde met ‘n betekenis van tydelikheid nie. Hulle dui almal ‘n ewigheid van smarte aan. Daniël 12:2 sê dat sommige sal ontwaak “tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik.” In Markus 3:29 waarsku die Here teen die gevaar van die “ewige oordeel.” In Openbaring 14 word daar ‘n duidelike en skrikwekkende prentjie van die ewige smarte van die verlorenes geskilder wat saam met die Antichris in die Hel sal wees:

“(Hulle) sal drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en (hulle) sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie…” (Op. 14:10-11).

Die rook van hulle pyniging styg dag vir dag op tot in alle ewigheid. Mense mag dalk hoop dat as hulle in die vuur van die Hel uitgebrand het, hulle rook vir altyd hoër en hoër sal opstyg. Die res van die vers maak dit egter duidelik dat sondaars nie sal ophou bestaan nie, maar vir ewig sal ly, want “hulle het dag en nag geen rus nie.”

Die nag bring geen rus van die marteling van die dag nie, en die aanbreek van elke nuwe dag ná ‘n nag van verskrikking en smarte, beloof nog meer smarte in daardie rustelose plek van foltering vir mense wat Christus verwerp het en nie sy genade wou aanvaar nie.

Dit is die soort Hel waarvan Jesus gepraat het toe Hy gesê het dat “hulle wurm nie sal sterf en die vuur nie uitgeblus sal word nie.” Ek weet nie wat met die voortgesette vertering deur wurms bedoel word nie. Ek weet dat in die huidige wêreld alle kwale en pyn deur sonde veroorsaak word. Infeksie deur bakterië, die plae van parasiete wat die menslike liggaam aanval, die vertering deur kanker en ander kwaadaardige gewasse – al hierdie dinge is die gevolg van sonde. Dit kon nie met ‘n volmaakte Adam in die tuin van Eden gebeur het nie.

Dit mag wees dat ‘n duisend sulke onuitspreeklike verskrikkinge van liggaamlike lyding ná die opstanding en die eindoordeel op sondaars in die Hel wag. Dit sal hul smarte soveel groter maak.

Straf van die Antichris en die valse profeet

Die beskrywing van die oordeel van die Antichris en die valse profeet bevestig ook die ewige oordeel. Hulle sal mense met fisiese liggame wees, net soos ons, en in die poel van vuur gegooi word. Openbaring 19:11-21 beskryf die wederkoms van Christus tydens die slag van Armagéddon. Dan sal die Antichris en die valse profeet lewendig in die poel van vuur gewerp word:

“En die dier (die Antichris) is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand” (Op. 19:20).

Die Hel waarin hierdie twee manne lewendig gewerp sal word, is ‘n fisiese plek, die poel van vuur. Hulle sal na “siel sowel as die liggaam” in die Hel wees (Matt. 10:28). In Openbaring 20 lees ons van die ou slang, die duiwel en Satan, wat ‘n duisend jaar lank in die bodemlose put gebind sal word terwyl die heiliges saam met Christus op aarde regeer. Aan die einde van die duisend jaar sal hy vir ‘n kort tydjie losgelaat word om sy laaste groot rebellie te stig. Hy sal dan gevang en in die poel van vuur gegooi word, waar die Antichris en die valse profeet al ‘n duisend jaar lank is:

“En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid” (Op. 20:10).

Die liggame én siele van verlorenes sal aan ewige smarte in die Hel onderwerp word. Sondaar, moenie dat die duiwel jou oor hierdie saak mislei nie. Net so seker as wat die Bybel God se Woord is, só seker is daar ook ‘n Hel – ‘n plek van ewigdurende pyniging vir almal wat Christus verwerp het.

4.  Sal ‘n liefdevolle God ’n sondaar Hel toe stuur?

Ongelowiges sê graag dat hulle wat swak, sondige mense is, nie hulle kinders Hel toe sal stuur nie; en dat as God sy kinders liefhet, Hy hulle ook nie Hel toe sal stuur nie. My antwoord hierop is dat ongeredde sondaars nie God se kinders is nie. Niemand is ‘n kind van God voordat hy weergebore is nie. Die ongeredde mense is die kinders van die toorn. Jesus het aan die Fariseërs gesê: “Julle het die duiwel as vader” (Joh. 8:44). God se kinders gaan nooit Hel toe nie, maar die duiwel se kinders gaan wél.

Hoe dwaas is dit nie om God van verkeerde optrede te beskuldig omdat mense Hel toe gaan. Die Hel is die gevolg van mense se sonde. Hulle gaan Hel toe omdat hulle behoort te gaan, en nie omdat God hulle haat nie.

Sonde is ‘n gehate onderwerp vir diegene wat nie van die Bybelse leer oor die Hel hou nie, omdat sonde die oorsaak van die Hel is. “Die loon van die sonde is die dood” (Rom. 6: 23). Toe God in die tuin van Eden aan Adam gesê het: “…die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe,” het Hy nie slegs na die fisiese dood verwys nie, maar ook na die dood van die siel. Toe Adam sonde gedoen het, het hy begin om fisies te sterf, maar hy het onmiddellik geestelik gesterf. Hy het ‘n verlore siel geword, en as dit nie vir die genade van God was nie sou hy in die Hel beland het. Die tweede dood is, soos die eerste dood, deur sonde veroorsaak. Tensy God al sy wette verander wanneer ons in die volgende wêreld kom, sal daar ‘n plek móét wees waar sonde gestraf word.

Sonde bring lyding in hierdie wêreld; waarom dan nie ook in die Hel nie?

Sonde bring pyn en lyding in hierdie wêreld mee. Dit lei na tragedie en vernietiging en uiteindelik bring dit die dood voort. Is God hiervoor te blameer? Nee, daarom móét daar ‘n Hel wees waar sondaars gestraf word. Iemand wat nie in die Hel kan glo nie, is nie intelligent nie; hy neem glad nie die getuienis hieroor in ag nie. Jy wat sê jy kan nie glo dat ‘n liefdevolle God ‘n sondaar Hel toe sal stuur nie, laat ek aan jou ‘n paar vrae stel:

·       Glo jy dat ‘n liefdevolle God sonde sal toelaat om ‘n mens met ‘n siek liggaam in die hospitaal te laat opneem?

·       Glo jy dat God sonde sal toelaat om ‘n persoon in die tronk te laat beland waar sy vryheid vir maande, jare, of selfs lewenslank van hom ontneem sal word?

·       Glo jy God laat toe dat sondaars tereggestel word om te betaal vir moord? Of jy daarvan hou of nie, laat God dit nie toe nie?

·       Laat God nie sonde toe om huisgesinne te vernietig, en siekte, dood en ellende te bring nie?

·       Laat God nie sonde toe om oorlog te bring, met al die wreedhede daarvan vir die nasies wat Hom vergeet het, en dood vir miljoene nie? Indien dieselfde God aan die beheer van sake is aan die ander kant van die dun sluier van die dood, kan jy daarvan seker wees dat ‘n sondaar in die ander wêreld sal maai wat hy gesaai het, en sy eerlike loon sal ontvang. Elke arme, bose, Christus-verwerpende, Hel-verdiende sondaar sal in ‘n plek van pyniging kom, wat voorberei is vir hulle wat hulle nie bekeer het nie, en nie vir Christus vertrou het om hulle te red nie.

Die mens wat nie in die Hel glo nie is ‘n hardkoppige dwaas wat nie wil glo wat sy oë sien nie.

·       “…die loon van die sonde is die dood” (Rom. 6:23).

·       “…julle sonde sal julle uitvind” (Num. 32:23).

·       “Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai” (Gal. 6:7).

·       “…as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde; en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort” (Jak. 1:15).

Wanneer jy die vernietigende gevolge van die mens se sonde sien, sê vir my, asseblief, is die Here hiervoor te blameer? In hierdie wêreld is probleme, tragedie, hartseer, vernietiging en die dood die gevolge van sonde. Ons kan seker daarvan wees dat in die volgende wêreld God se wette oor sonde nie verander het nie. Mense gaan Hel toe omdat hulle sondaars is. Die smarte van die Hel is die gevolg van hulle sonde. Mense gaan Hel toe omdat hulle moet, omdat dit reg so is. Die Hel is die plek vir sondaars.

Verskillende grade van straf in die Hel

Sommige mense is meer boos as andere, daarom verdien hulle ook ‘n swaarder straf. Party het meer geleenthede gehad en dit verwerp. Hulle sal strenger aanspreeklik gehou word. Die Bybel leer dit. Die Hel is warmer vir sommige mense as vir andere. In Openbaring 20:12-13 lees ons dat die dooies volgens hulle werke geoordeel sal word.

Die leer dat die Hel vir sommige meer draaglik as vir andere sal wees, word ook elders in die Bybel aangetref. Jesus sê dat Sodom, Tirus en Sidon dit verdraagliker in die oordeel sal vind as Górasin, Betsáida en Kapérnaüm, asook ander stede wat die evangelie gehoor en dit verwerp het (Luk. 10:10-15).

Hoe groter die geestelike verligting en hoe meer die geleenthede wat ‘n sondaar in sy lewe gehad het om tot bekering te kom, des te groter sal sy straf wees as hy dit verwerp het:

“En daardie dienskneg wat die wil van sy heer geken het en nie klaargemaak of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word; maar hy wat nie geweet het nie en gedoen het wat slae verdien, sal met min slae geslaan word. En elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word” (Luk. 12:47-48).

Die Here tree altyd reg op. Ons kan daarvan seker wees dat ‘n man wat Christus vyftig jaar lank verwerp het, en ten spyte van groot geestelike verligting God nog steeds weerstaan, ‘n swaarder straf as ‘n jonger persoon sal ontvang. Iemand wat sy hele lewe lank in ‘n Christelike land die evangelie gehoor het en sonder Christus sterf, sal die Hel beslis warmer en meer smartlik as ‘n heiden vind wat slegs die verligting van die wet gehad het wat in sy hart geskryf is, dit is sy gewete, asook die getuienis in die natuur rondom hom dat daar ‘n God is. Die Hel is die gevolg van mense se sonde wat hulle gedoen het. Groter sonde bring ‘n erger straf in die Hel mee.

Sonde word in die Hel voortgesit

Die smarte van die Hel lyk so verskriklik! Verdien ‘n kort lewe van sonde op aarde ‘n ewige straf in die Hel? Is die Here regverdig om iemand vir altyd in die Hel te pynig vir sy sonde in hierdie lewe? Dit is ‘n intelligente vraag, en daar is ‘n intelligente antwoord daarop. Die rede waarom sondaars in die Hel moet bly, is omdat hulle steeds sondaars sal wees. Die Hel is nie net ‘n plek van straf vir sonde wat op aarde gedoen is nie; dit is ook ‘n plek waar sonde voortgesit sal word.

Toe die ryk man gesterf en sy oë in smarte in die Hel oopgemaak het, was hy nog steeds dieselfde sondaar, onveranderd in hart en karakter, as wat hy tydens sy uitspattige lewe op aarde was toe hy hom nie bekeer het nie. Hy het geen woord van berou oor sy sonde in die Hel uitgespreek nie. Hy het Abraham om genade gevra, maar nie vir die Here nie. As ‘n verlore Jood het hy die herinnering aan Abraham, die stamvader van die Hebreërs, geëer, maar hy het God nie liefgehad nie. Hy het water gevra sodat sy tong verkoel kon word, maar hy het nie gevra dat sy sondes vergewe word nie.

Hy het geweet dat hy in die Hel is omdat hy hom nie bekeer het nie – nogtans het hy hom nie bekeer nie! Hy het sy broers op aarde liefgehad, en hulle met dieselfde natuurlike liefde in die Hel liefgehad, maar hy het God nie liefgehad nie. Hy was ‘n sondaar op aarde en het ‘n sondaar in die Hel gebly.

Daar is alle rede om te glo dat daar in die Hel ‘n oorgawe aan boosheid sal wees soos wat nie op hierdie aarde moontlik was nie. Op aarde was daar baie teëhouende faktore wat nie in die Hel sal funksioneer nie. Hier is daar talle Christene wat die sondaar teëhou en waarsku. Daar sal hy vir altyd in die teenwoordigheid wees van diegene wat God haat. Daar sal hy nooit ‘n evangelie-diens of ‘n Christelike lied hoor nie. Die invloed van ordentlikheid sal daar afwesig wees, en verlore mense sal hulleself vir altyd aan onbeheerste sonde oorgee. Hulle bose harte sal met die tyd nóg boser word. Die Heilige Gees sal hulle ook nie daar van sonde oortuig nie. Sondaars sal dus voortgaan om die Hel te maak wat dit is.

Eerlose en skaamtelose mense in die Hel

Duisende mense wat hulleself in hierdie wêreld as eerbare persone beskou, gaan Hel toe. Onthou dat om jou kruideniersrekening te betaal, nie van jou ‘n Christen maak nie. “Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie” (Joh. 3:7). Ons kan verseker daarvan wees dat niemand in die Hel baie lank ‘n eerbare persoon sal bly as elke motief vir deugsaamheid en opregtheid verdwyn het nie.

Duisende der duisende deugsame vroue wat goeie moeders was, sal ook in die Hel beland. Menslike deugde is nie genoeg om jou siel te red nie. “Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God.” Jesus is die enigste weg tot verlossing. Eerbare en kuis vroue sal nie lank hulle morele deugde in die Hel behou nie. Die Hel is aan bose geeste oorgelewer, en die leidende geeste daar is “moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars” (Op. 21:8).

‘n Wanvoorstelling van die Hel

Daar is predikers, waaronder ook goeie manne, wat sondaars in die Hel voorstel as mense wat hulle bekeer, God liefhet en om vergifnis smeek, terwyl die Here vir hulle lag en met hulle lyding die spot dryf. Dit is nie wat die Bybel ons oor mense in die Hel leer, of oor God se optrede t.o.v. hulle nie. Die ryk man in die Hel was jammer om te maai wat hy gesaai het. Hy wou genade vir sy gefolterde liggaam hê, maar het nie vergifnis vir sy sonde gesoek nie.

Die Here verbly Hom nie oor die smarte van sondaars in die Hel nie. Die rede waarom hulle daar gehou word, is omdat hulle nog dieselfde gees van rebellie, boosheid en ongeloof het as wat hulle op aarde gehad het, geïntensiveer deur die omgewing van die Hel, en onbeteueld deur ‘n enkele goddelike invloed.

Kan jy sien waarom sondaars wat Christus verwerp, doelbewus die kwaad in plaas van die goeie kies, en wanneer hulle Hel toe gaan, met hulle sonde voortgaan? Kan jy sien waarom hulle straf moet voortgaan? Die sondaars in die Hel maak hulle eie Hel. Mense gaan Hel toe omdat hulle dit verdien. Hulle bly daar om dieselfde rede. Die straf gaan voort omdat sonde in die Hel voortgaan.

Sondaars sou die Hemel verwoes

Gestel dat sondaars Hemel toe sou gaan, of na die verheerlikte aarde sou terugkeer waar Christus en God die Vader vir ewig met die gereddes sal regeer. Daar sal al die miljoene engele en verlostes die Here prys, maar die sondaars verag Hom in hulle harte. Sommige van hulle het Hom gekruisig, en almal van hulle het Hom verwerp. “Ons wil nie hê dat hierdie man koning oor ons moet wees nie” (Luk. 19:14), het hulle gesê.

In die Hemel sal daar nie plek vir wellus, dronkenskap, gierigheid of leuens wees nie; al die bose mense het Hel toe gegaan omdat hulle dié dinge liefhet. Sondaars sou miserabel in die teenwoordigheid van ‘n God wees vir wie hulle nie liefhet nie, en as hulle daar moet lewe volgens reëls wat net die regverdiges geniet. Die Hemel sal Hel vir ‘n sondaar wees.

Sondaars sou ook die Hemel in ‘n Hel vir die regverdiges omskep. Sondaars wat uit die Hel vrygelaat word, sou die goud op die strate van die nuwe Jerusalem begeer, asook die pêrels waarvan die poorte van die stad gemaak is, en die edelgesteentes wat die fondamente van die mure vorm. Ter wille van hulle eie inhaligheid, selfsug en begeerlikheid sou hulle die Paradys van God verwoes het as hulle net die kans gehad het om dit te kon doen.

Sondaars wat met hulle onveranderde harte uit die Hel vrygelaat word sou, soos die manne van Sodom, die engele begeer. Onthou dat die mense van Sodom in die Hel is, en dat hulle stad verwoes is as gevolg van hierdie sonde. Sulke sondaars sal die Hemel besoedel. Hulle sal die nuwe Hemel en die nuwe aarde soos die oue maak.

Indien daar nie ‘n Hel was nie…

Gestel dat ek op een goeie dag in die Hemel ontwaak, en al my geliefdes is ook daar. Terwyl ek my gereed maak om my wonderlike woning in die Hemel te geniet, lui die voordeurklokkie en ek sien dat die engel Gabriël op my wag.

“John, kry jou Bybel, die Here Jesus wil jou op ‘n evangelisasietoer uitstuur,” sê hy aan my.

“Wel,” sê ek huiwerig, “ek het gedink ek kan nou ‘n tyd van rus met my gesin geniet. Ek het gemeen die stryd is verby; maar, prys die Here, Jesus het vir my gesterf en ek sal ‘n miljoen jaar vir Hom preek as Hy my sou toelaat om dit te doen.” Ek vat toe my Bybel en maak gereed om saam met die engel Gabriël te vertrek.

Intussen verduidelik hy aan my: “Al die sondaars is in die Hemel. God was té goed om sondaars Hel toe te stuur, dus is hulle almal nou hier en het prediking dringend nodig.”

Terwyl ek by die voordeur uitgaan met die Bybel onder my arm, gereed vir evangelisasiewerk, waarsku Gabriël my ernstig: “Moet nooit vergeet om jou deur te sluit nie! Onthou dat elke dief, elke leeglêer, elke skelm en elke rower wat ooit op die aarde geleef het, nou in die Hemel is en hier bly. Sluit jou deur!”

Geskok draai ek om en sluit die deur terwyl Gabriël voortgaan: “Dit herinner my aan iets anders: het jy nie ‘n paar mooi dogters in die huis nie?” “Ja,” sê ek, “jy moet my ses dogters met hulle pragtige lang hare sien!”

“Wel, jy moet hulle nooit sonder toesig op die strate laat uitgaan nie. Hulle moet gewaarsku word om goed na hulleself te kyk. Onthou dat die Hemel nou ‘n stad van kriminele is. Die Here was té goed om enige sondaar Hel toe te stuur, dus is al die bose sodomiete nou in die strate van die Hemel, en elke wellustige man wat onskuldige meisies verlei het, is ook hier. Pas jou dogters goed op!”

In hierdie stadium het ‘n diep gevoel van teleurstelling van my besit geneem. Dit is nie die soort Hemel waarna ek uitgesien het nie! Ek het moed bymekaargeskraap en begin loop. Spoedig kom ons ‘n begrafnisstoet teë, want as daar sondaars in die Hemel is, sal die dood ook daar wees. Ons sien polisiemanne op elke hoek, want met al die onweergebore sondaars wat God haat en Christus verwerp, sal die Hemel sonder ‘n sterk polisiemag vol misdaad wees. As gevolg van die misdadigers en al die misdade wat hulle pleeg, sien ek ook tronke in die Hemel.

Laer af in die straat hoor ek die stem van ‘n koerantverkoper: “Alles oor die oorlog! Hitler se oorlog in die Hemel. Dorpe is uitgewis en in vlamme, duisende is dakloos, miljoene is gewapen en miljoene mense is reeds dood.” Natuurlik sal Hitler ook in die Hemel wees as God nie die sondaars Hel toe stuur nie, en waar hy is sal daar oorlog, moord en ellende wees.

Is hierdie toneel moontlik? Nee! Dank God, dit is nie ‘n ware voorstelling van die Hemel nie. Ek is jammer vir die sondaars wat Christus verwerp het, en ook jammer dat hulle Hel toe moet gaan. Met my hele hart dank ek egter die Here dat daar eendag ‘n plek sal wees waarin alle bose, Christus-verwerpende sondaars uitgesluit sal word, sodat almal wat God liefhet ware vrede kan geniet. As God nie sondaars Hel toe stuur nie, kan daar ook nie ‘n ware Hemel vir die heiliges en die engele wees nie.

Daar ís ‘n Hemel, daarom móét daar ook ‘n Hel wees waarin sondaars vir altyd ingesluit kan word. Geen boosheid kan ooit in die Hemel kom nie, want:

“God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan” (Op. 21:4).

Die wonderlike volmaaktheid van die nuwe hemel en die nuwe aarde wat in Openbaring 21 en 22 beskryf word, vereis dat dit sondeloos moet wees. ‘n Aarde wat onder die vloek van die sonde is, sal dorings en distels voortbring. Dit sal ook vol roofdiere en vernietigende siektes en kieme wees wat in assosiasie met die sonde daarin sal voorkom.

Nee, daar moet geen sondaars op die nuwe aarde wees wat die heilige teenwoordigheid van God kan besoedel en die vreugde uit die Christene se lewens kan wegneem nie. Ons kan begryp waarom sondaars na ‘n ander plek as die Hemel moet gaan. Dank God, in die Hemel sal daar geen sonde wees nie!

As God die Hel sou leeg maak en al die sondaars Hemel toe neem, sal daar geen Hemel meer wees nie. Daardie wêreld sal, soos hierdie een, ‘n tranedal wees. Dit sal vol misdaad, siektes en lyding wees, met howe, tronke en hospitale vir al die siekes en misdadigers. Die Hemel sal ‘n plek van teleurstellings en gebroke harte wees. Wil jy graag ‘n Hemel hê wat vol leuens, bedrog, tweedrag, haat, geweld, gierigheid, dronkenskap en wellus is? Dan moet ‘n goeie God alle sondaars uit die Hemel weghou. Hy sál hulle ook hieruit weghou:

“Die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen, en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van die tande. Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader” (Matt. 13:41-43).

Dit is die voorsiening van ’n alwyse en goeie God dat Hy al die sondaars wat nie die ewige vrede en vreugde wil beërf nie, van die regverdiges sal afskei en in die Hel sal werp. As hulle nie die Verlosser uit sonde wil aanvaar nie, moet daar toegesien word dat hulle nie die geleentheid kry om met hulle sondes die heelal in ‘n Hel te omskep nie.

‘n Liefdevolle God het sy Seun gegee om mense uit die Hel te hou. As mense nie gered wil word nie, moet hulle verlore wees. Dié wat nie Hemel toe wil gaan nie, moet Hel toe gaan. Sondaar, moenie God blameer as jy Hel toe gaan nie, want dit was jóú keuse!

5.  Hou mense uit die Hel!

Hoe diep moet ‘n Christen nie geraak wees wanneer hy aan die Hel dink, en al die miljoene wat daarheen op pad is nie! Dit is geen wonder dat die moderne Christendom hulle passie vir die redding van sondaars verloor het nie: hulle het die Bybelse leer oor die Hel vergeet. Predikers het die foltering van die verdoemdes wegverklaar! Hoe sterk moet ons motivering vir gebed, prediking en sielewenning nie wees nie wanneer ons daaraan dink dat elke verantwoordelike mens wat hierdie aarde sonder ‘n besliste hartsverandering verlaat, onmiddellik sy oë in die Hel oopmaak, terwyl hy in die vlamme smarte ly!

Die motief om die siele van sy volksgenote van die Hel te red, het Paulus tot groot uiterstes in sy evangelisasieywer gedryf (Rom. 9:1-3). Hy het die verdoemenis van ‘n verlore siel besef, en dit het hom nooit verlaat nie. Hy het dag ná dag gewerk, tot diep in die nag, om mense tot bekering te lei. Mag ons ook ‘n heilige vrees vir die Hel ontwikkel sodat ons ons geliefdes soos brandhout uit die vuur sal ruk (Judas v. 23).

Vergeet vir ‘n oomblik elke oorweging van ons plig teenoor God. Vergeet, as jy wil, die opdrag om siele te wen. Dan is dit nog steeds ‘n feit dat as jy jou medemense liefhet, jy hulle vir Christus behoort te wen sodat hulle siele van die ewige Hel gered kan word. Geen verskonings vir onbetrokkenheid is goed genoeg nie. Jy sal nie vir ‘n formele uitnodiging wag om ‘n leer teen ‘n brandende gebou te sit waarin mense op ‘n vensterbank vasgekeer is nie. Goeie mense wag ook nie op betaalde lewensredders om ‘n tou na ‘n drenkeling uit te gooi nie.

Om die saak van die redding van siele net in die hande van predikers te laat, is harteloos – dit is onverskoonbaar boos. Mag die Here ons genadig wees, want ons predikers is self ook skuldig wat hierdie saak betref! Ons is só besig met ander dinge dat ons nie tyd het vir trane en pogings om sondaars te red nie!

Die groot waarde van ‘n siel

Jesus het gesê: “Want wat sal dit ‘n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? Of wat sal ‘n mens gee as losprys vir sy siel?” (Mark. 8:36-37). My siel is meer werd as die hele wêreld! Die siel van enige verlore sondaar is vir hom net soveel werd, meer as die hele wêreld. Sondaars, julle het alles verloor as julle jul siele verloor het.

Om te wys hoeveel Hy vir kosbare siele omgee, het die Here Jesus sy lewe vir sondaars afgelê. As daar nie ‘n Hel was nie, dan was die bloed wat Hy in die tuin van Getsémane gesweet het, die skande en bespotting wat Hy deurgemaak het, die doringkroon en die katshoue op sy rug, niks werd nie! As daar nie ‘n verskriklike Hel is om sondaars uit te red nie, dan was die wrede dood van Jesus aan die kruis, ná ure van die ergste lyding, nie die moeite werd nie.

Jesus het van die smarte van die Hel geweet, en dit is die enigste rede wat sy dood vir sondaars logies en redelik maak. As jy soos Jesus is, sal jy begrip vir die ewige straf hê en help om sondaars uit die Hel te hou!

6.  Wie Hel toe gaan, en hoe om dit mis te loop

Is daar baie mense wat Hel toe gaan? Ja, die Here Jesus leer dat daar veel meer mense is wat ongered sterf en Hel toe gaan, as wat daar Christene is wat Hemel toe gaan:

“Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind” (Matt. 7:13-14).

Die poort na die Hel is wyd en die pad is breed, en baie gaan daardeur in! Die poort na die Hemel is nou en die pad is smal, en daar is min wat dit vind. Die meeste mense gaan dus Hel toe. Dit is ‘n ontstellende gedagte, en jy moet baie seker maak dat jy nie onbewustelik op pad Hel toe is nie.

Verbaas om in die Hel aan te kom

Die meeste mense wat Hel toe gaan, het nie verwag om daar te beland nie. Die ryk man het beslis nie so ‘n gedagte gekoester nie. Hy het gedink Lasarus is nog steeds sy bediende, en was verbysterd om homself in die vlamme te bevind! Jesus het ook verwys na mense wat meen dat hulle gered is, maar wat veroordeel sal word:

“Nie elkeen wat vir My sê: Here Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer [gepreek] en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!” (Matt. 7:21-23).

Op baie plekke in die Bybel word daar verwys na onkruid wat met die koring gemeng is, slegte visse wat saam met die goeies is, en verlore mense wat hulle saam met die Christene groepeer en hulleself mislei.

Die Fariseër wat in die tempel ingegaan en die Here gedank het dat hy beter as die tollenaar is (Luk. 18:9-14), was ongetwyfeld baie verbaas toe hy in die Hel beland het. Hy het gedink dat hy goed was! Het hy nie twee dae ‘n week gevas nie? Het hy nie ‘n leidende rol in openbare gebede gespeel nie? Was hy nie ‘n kerkganger nie? Was hy nie ‘n eerlike man wat al sy skuld betaal het nie? Hy het selfs ‘n tiende van al sy inkomste gegee, soos wat hy die Here in sy gebed herinner het! Nogtans was hy ‘n verlore sondaar, en tensy hy voor sy dood tot bekering gekom het, is hy nou in die Hel!

Dit is uit die Bybel duidelik dat ‘n groot menigte mense Hel toe gaan wat nie verwag het om te gaan nie. Moenie dat Satan jou mislei nie, want dan wag daar vir jou die skok van jou lewe as jy jou oë in die Hel oopmaak en nooit weer daar kan uitkom nie.

Jou hart moet verander word!

Ongeredde persone is altyd boos. Mense is nie bereid om dit te glo nie, en bestempel graag mekaar as baie goed en opreg.  Die Bybel sê egter:

·       “Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken”? (Jer. 17:9).

·       “Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie” (Rom. 3: 10).

·       “Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God” (Rom. 3:23).

·       “Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom” (Jes. 53:6).

Die ryk man het verdien om Hel toe te gaan. Hy was ‘n sondaar. Uiterlik mag hy ordentlik, opreg, intelligent en aangenaam gewees het. In sy hart, waar net die Here kan sien, was hy egter ‘n opsetlike, slegte, hardkoppige, aanhoudende en onbekeerlike sondaar teen God.

Onthou dat dit verfynde, geleerde, beskaafde, godsdienstige en biddende manne was wat Christus oorgelewer het om gekruisig te word. Hulle was wolwe in skaapsklere. Wat die Here Jesus van hulle gesê het, beskryf die hart van die beste morele mens wat nie sy vertroue in Christus gestel het nie:

“Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is. So lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid” (Matt. 23:27-28).

Mense wat nie ‘n hartsverandering ondergaan het nie, mag vir ons moreel, skoon of goed lyk, maar dit is net uiterlik so. Die Here, wat die harte van mense ken, weet van die ongeredde hart wat daar in só ‘n mens skuil. Dit was om hierdie rede dat Hy vir Nikodémus, een van die ongeredde godsdiensleiers van Israel, gesê het:

“Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie” (Joh. 3:3).

Daar kan geen misverstand hieroor wees nie, want in dieselfde gesprek het Jesus dit twee keer herhaal dat alle mense weergebore moet word as hulle Hemel toe wil gaan.

Verlore mense haat Christus en het die duisternis lief

Jesus het verduidelik waarom sondaars tot bekering moet kom as hulle nie op ‘n ewige verdoemenis wil afstuur nie:

“En dit is die oordeel: dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werke was boos. Want elkeen wat die kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie” (Joh. 3:19-20).

Die beste bewys van ’n persoon se bose hart is die feit dat hy nog nie na Christus gekom het nie. Die enigste eerlike rede wat enige persoon kan gee waarom hy nog nie na Jesus gekom het nie, is dat hy die sonde liefhet en nie na die Lig wil kom sodat sy sonde bestraf word nie. Mense sonder God mag aangename en fyn beskaafde mense wees, maar wat die innerlike mens betref is hulle beslis nie goed nie. Hulle is sleg omdat hulle dit verkies.

Die verlore persoon se hart is boos genoeg om vir Christus, die Lig van die wêreld, te haat. Mense verwerp Christus doelbewus omdat hulle sonde liefhet. As hulle nie tot bekering kom nie, gaan sulke bose sondaars Hel toe. Jesus het gesê dat dit ‘n tevergeefse poging is om God én die sondige wêreld lief te hê, omdat niemand twee here kan dien nie (Matt. 6:24).

Die ryk man is nie Hel toe omdat hy uiterlik ‘n slegte lewe gelei het nie. Die Bybel sê nie dat hy owerspel of moord gepleeg het, gedobbel, gedrink of gevloek het nie. Sy probleem was innerlik. Soos alle ongeredde mense het hy ‘n bose hart gehad. In sy verborge hart was hy teen God.

Onthou dat hy nie Hel toe gegaan het omdat hy ryk was nie. Daar is meer arm mense as ryk mense in die Hel. Hy is daar omdat hy nie gered is nie! Hy het geweet dat sy broers gered moes word om die Hel vry te spring. Hy het dus geweet dat hy in die Hel is omdat hy ongered is (Luk. 16:30).

Die Here wil nie hê dat enige sondaar verlore gaan nie:

·       “God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word” (Joh. 3:17).

·       “Die Here… wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom” (2 Pet. 3:9).

·       “God, ons Verlosser… wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom” (1 Tim. 2:3-4).

·       “Sê vir hulle: So waar as Ek leef, spreek die Here Here, gewis, Ek het geen behae in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle, bekeer julle van jul verkeerde weë! Waarom tog wil julle sterwe?” (Eseg. 33:11).

Sondaar, jy hoef nie Hel toe te gaan nie. God wil hê dat jy gered moet word. Kom ons ontdek weer nuwe betekenis in daardie kort Evangelie-boodskap, Johannes 3:16:

“Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.”

God se liefde vir ons beteken nog meer as ons besef watter groot prys Hy moes betaal om mense uit die Hel te hou. Bekeer jou vandag nog tot die Here Jesus en ontvlug sodoende die oordeel van die Hel! Hy het belowe om jou sondes te vergewe en aan jou die ewige lewe te skenk.