Print

Onlangse Tekens van die Tye

Written by Prof Johan Malan.

In die afgelope jaar het verskeie tekens van die tye ‘n belangrike boodskap oor die eindtyd ingehou. Hieronder was die volgende tekens baie prominent:

Natuurrampe

2004 was ‘n jaar van natuurrampe en ontwrigte weerspatrone, en hierdie jaar het in die ergste natuurramp in moderne tye geëindig – die tsunami van 26 Desember 2004, waarin meer as 160 000 mense in Suidoos-Asië dood is. Dit is deur ‘n kragtige aardbewing op die seebodem veroorsaak. Die Here Jesus het gesê: “...en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke” (Matt. 24:7). In die eindtyd vind daar ‘n skerp toename in hierdie tekens plaas as ‘n voorspel tot God se oordele in die groot verdrukking.

Nog ‘n teken in die natuur wat baie opvallend is, is aardverwarming wat na skroeiende hitte, ‘n toename in orkane en tropiese storms, die smelt van ys in die poolstreke en stygende seevlakke lei. Dit is net die begin van ongekende hittegolwe in die toekoms: “En die mense is geskroei met ‘n groot hitte, en hulle het die Naam van God gelaster wat mag het oor hierdie plae” (Op. 16:9).

2004 was die jaar van die meeste orkane in die VSA. In die westelike Atlantiese oseaan het 15 tropiese storms en 9 orkane ontstaan. In Augustus en September het Amerika en die Karibiese Eilande onder ses orkane deurgeloop. Florida is kort ná mekaar deur drie orkane getref. ‘n Orkaan het ‘n windsnelheid van 120 kilometer per uur of vinniger. Indien die windsterkte daal, neem die orkaan na ‘n tropiese storm af. Verder het daar in 2004 ook 1722 tornado’s in Amerika voorgekom, terwyl die gemiddeld 1200 per jaar is. Twintig daarvan was “killer tornadoes” waarin mense dood is. ‘n Tornado is ‘n werwelstorm, of ‘n dwarrelstorm, wat deur ‘n tregterwolk gekenmerk word. Dit volg ‘n smal roete terwyl dit voortbeweeg – anders as ‘n orkaan wat honderde kilometers breed kan wees.

Die mens is weerloos teen die kragte van die natuur. Wanneer hierdie tekens toeneem, sal hulle weet dat God hulle oordeel weens hulle sondes. Die meerderheid van hulle sal God egter laster oor die plae (Op. 9:20-21; 16:9).

Die tyd van Noag en Lot

Die Here Jesus het gesê dat daar in die laaste dae ‘n herhaling van die tydsomstandighede van Noag en Lot sal wees (Luk. 17:26-30). In die tyd van Noag was boosheid, gewelddadigheid en totale verhardheid teenoor die Here oral in die hele bewoonde wêreld aan die orde van die dag (Gen. 6:5-13). Ná 120 jaar se prediking was daar, benewens Noag en sy sewe gesinslede, nie een enkele bekeerling nie, daarom het die Here die goddeloses verdelg. Hierdie beginsel staan steeds vas: alle mense van alle tye wat God se genade aanhoudend versmaai, gaan geoordeel en verdelg word. Dié wat reeds dood is, sal opgewek word in die opstanding van die goddeloses om hulle oordeel voor ‘n regverdige God te ontvang (Op. 20:11-15). Ons leef nou in ‘n tyd waarin mense al hoe boser word, en ook al hoe harder teen die evangelie van verlossing. Valse herlewings wat op tekens en wonders gebaseer is, floreer, asook humanistiese prediking sonder ‘n kosteberekening en ‘n ware wedergeboorte. Die kruisevangelie wat verootmoediging, gebrokenheid van hart en sondebelydenis vereis, is egter besig om te verdwyn.

In die tyd van Lot was mense ewe gewelddadig en boos, en in Sodom en Gomorra was homoseksualisme ook wydverspreid. Na hierdie euwel word vandag nog as “sodomie” verwys (1 Kor. 6:10). In moderne taal noem sulke mense hulleself “gays.” Hulle het oral in die wêreld ‘n veldtog gevoer om sosiaal en grondwetlik as normale mense met ‘n alternatiewe lewenstyl aanvaar te word. As gevolg van die groot verdorwenheid van die nasies het die gays maklik daarin geslaag om aanvaar te word en wettige huwelike met mekaar te kan sluit. Nou is dit hulle mikpunt om ook godsdienstig deur alle gelowe aanvaar te word, en selfs die reg te hê om predikers te kan word. Met hierdie veldtog van hulle maak hulle ook groot vordering omdat die meeste kerke besig is om heeltemal van Bybelse standaarde en beginsels af weg te beweeg en ‘n mensgerigte i.p.v. ‘n Godgerigte evangelie te verkondig.

Die gays hou groot saamtrekke waarin tot 250 000 van hulle die strate van ‘n stad oorneem om hulle teenwoordigheid te demonstreer en hulle saak te stel. Só ‘n internasionale byeenkoms van homoseksuele, lesbiese en biseksuele persone is in 2000 in Rome gehou. Hulle volgende byeenkoms word vir die komende somer in Jerusalem beplan. Hulle sien Jerusalem as die stad wat ten nouste met drie groot godsdienste geassosieer is, naamlik die Christendom, Judaïsme en Islam. Hulle wil vir hierdie gelowe sê dat hulle daar is en aanvaar wil word. Daar word uit verskillende kringe sterk teen hulle beoogde saamtrek betoog, maar hulle is vasberade om daarmee voort te gaan. Hulle het ook baie “vriende” in hierdie gelowe. In verskeie kerke in die Westerse wêreld staan lesbiese en gay predikers al op kansels. Die NG Kerk het ook besluit om sy diskriminasie teen gays te staak en hulle as volwaardige lidmate te aanvaar. Word ander sondaars ook sonder bekering en ‘n lewensverandering as lidmate aanvaar?

Die herstel van Israel

Die fisiese, staatkundige en geestelike herstel van Israel is baie duidelike tekens van die eindtyd (Eseg. 36:22-28). Israel is reeds fisies en staatkundig herstel, terwyl meer Jode uit verskillende lande steeds na dié land immigreer. Nou moet hulle voorberei word om die Messias te ontvang wanneer Hy kom, en sodoende geestelik herstel te word. Net voor sy kruisiging het die Here Jesus aan die inwoners van Jerusalem gesê: “Julle sal My van nou af sekerlik nie sien nie totdat julle sal sê: Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here!” (Matt. 23:39). Behalwe vir relatief klein groepies Messiaanse Jode is Israel as volk geestelik egter nog net so dood en vyandig teenoor Jesus as wat hulle voor die internasionale verstrooiing in die eerste eeu was.

Wat gaan Israel daartoe dryf om vir Jesus as Messias te aanvaar wanneer Hy weer kom? ‘n Groot benoudheid wat oor hulle sal kom. In hulle geestelike verblindheid sal hulle ‘n ernstige oordeelsfout begaan en met die valse messias (die Antichris) ‘n verbond sluit (Joh. 5:43). Hy sal hulle die reg gee om die tempel in Jerusalem te herbou, sodat hulle Jesus se offer aan die kruis verder kan verwerp en hulle hoop in die hervatting van diere-offers in die herboude tempel kan stel. In die middel van sy sewe jaar lange verbond met Israel sal die Antichris egter hulle offerdiens verbied (Dan. 9:27), ‘n beeld van homself in die Allerheiligste van die tempel laat oprig en homself tot God verklaar (Dan. 11:31,36; 2 Thess. 2:4).

Die Here Jesus het van hierdie tyd gesê: “Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom... dan moet dié wat in Judéa is na die berge vlug... want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie” (Matt. 24:15-21). Dit sal ‘n tyd van groot benoudheid vir Israel wees, waaruit net ‘n oorblyfsel gered sal word (Jer. 30:7; Rom. 9:27).

Israel stuur dus op die groot verdrukking onder die leiding van die valse messias af (Eseg. 22:19-22). Satan is egter bewus daarvan dat Jesus Christus terugkom aarde toe, en spesifiek na die stad Jerusalem toe, om Israel se vyande te oordeel, die oorblyfsel van Israel te red en dan self van die herstelde troon van Dawid af oor Israel én die hele wêreld te regeer (Sag. 14:2-13; Jer. 3:17; Hand. 15:16-17). In ‘n poging om dit te probeer voorkom, blaas die duiwel geweldige haat en vyandigheid teen Israel aan en probeer om hulle geestelike verder te verblind en ook hulle land en hulle hoofstad, Jerusalem, te verdeel en die een helfte aan die Palestyne te gee, wat Israel se vyande is.

Die ontluikende nuwe wêreldorde gee aan al Satan se planne uitvoering, en oefen geweldige druk op Israel uit om hulle land en hoofstad te verdeel. Die Here sê egter dat Hy die nasies sal oordeel wat teen Israel te velde trek en ook hulle land verdeel (Joël 3:2). Amerika is beslis nie ‘n goeie vriend van Israel nie, want hulle het die “padkaart” na die verdeling van Israel opgestel om vir ‘n Palestynse staat voorsiening te maak. Hulle voorsien ook die verdeling van Jerusalem en is op die oomblik met voorbereidings besig om hulle Ambassade uit ‘n oorwegend Arabiese gebied in Oos-Jerusalem na ‘n nuwe gebou te verskuif wat in Arnona in Wes-Jerusalem opgerig word.

Al hierdie verwikkelings bring die tyd van God se oordele vinnig nader. Almal wat Christus as Verlosser en Koning van die wêreld verwerp, insluitende die verblinde Joodse volk, sal aan die diktatuur van die Antichris uitgelewer word. Dit sal gebeur nadat die Here die ware gelowiges, soos in die tyd van Noag en Lot, vooraf uit die ramptoneel van goddelike oordele verwyder het (Luk. 21:36).

Die Russies-Arabiese inval in Israel

In Esegiël 38 en 39 word ‘n groot inval in Israel beskryf waarin Gog in die land Magog (Rusland), saam met Persië (Iran), Togarma (Turkye), Gomer (Duitsland), Put (Libië) en Kus (Ethiopië), asook ander lande saam met hulle, Israel sal inval. Die Here sê spesifiek dat hierdie oorlog in die laaste dae sal plaasvind (Eseg. 38:8,16). Die groeiende gees van Jodehaat in die wêreld, en meer spesifiek in die Arabiese wêreld, is die motiverende ideologie agter hierdie toekomstige oorlog. Israel word reeds as die groot bedreiging vir wêreldvrede beskou, en dit is net ‘n kwessie van tyd voordat die oorlog van Esegiël 38 en 39 sal uitbreek. Baie lande sal bereid wees om die Arabiere in hulle uitwissingsoorlog teen Israel te help, en sodoende die vrye vloei van olie uit hierdie lande na die res van die wêreld te verseker.

Daar is aanduidings dat Israel meer gehate raak en dat hulle vyande beplan om hulle te verdelg (vgl. Ps. 83:3-9). Op die oomblik is daar ‘n groot magsopbou in verskeie van hulle buurlande aan die gang, maar veral in Iran waar kerntegnologie met die hulp van Rusland in ‘n gevorderde stadium van ontwikkeling is. Diplomatieke pogings word tans deur die internasionale gemeenskap aangewend om Iran te oorreed om hulle kernprogram te staak. Israel het volgens berigte reeds besluit om, indien hierdie pogings nie slaag nie, ‘n militêre aanval op Iran se kernaanlegte te doen. Israel beplan om bunkerbomme te gebruik om ondergrondse aanlegte te verwoes. Baie Russe sal ook in só ‘n aanval sterf. Die VSA sê dat hulle nie in Israel se pad sal staan om so ‘n aanval te doen nie. ‘n Aanval van hierdie aard sal egter die probleme vir Israel aansienlik vererger en die groot oorlog van Esegiël 38 en 39 verhaas.

In Turkye, wat steeds ‘n Westerse bondgenoot en vriend van Israel is, is ‘n groot swaai in die openbaring mening téén Israel en Amerika aan die gang. Turkye se bevolking bestaan uit 98% Moslems, en hulle veroordeel openlik vir Amerika oor sy inval in Irak, en ook vir Israel oor sy optrede teen die Palestyne. Verder word uit Turkye berig dat meer as 50 000 kopieë van Hitler se boek, Mein Kampf, reeds in dié land verkoop is en nou nommer 4 op hulle lys van beste verkopers is. In hierdie boek, wat Hitler in 1939 geskryf het, word grootskaalse Jodehaat aangeblaas.

Vervolging van bekeerlinge uit Islam

Sowat 3000 Christene in Brittanje verkeer in groot gevaar omdat hulle hul uit Islam tot die Christendom bekeer het. Plaaslike Moslems vervolg hulle nou omdat só ‘n persoon volgens die Islamitiese sharia-wette as ‘n verraaier beskou word wat doodgemaak moet word.

Nasser Hoessein van Bradfort word al drie jaar lank vervolg. Sy motor is gestamp en aan die brand gesteek. Bakstene is al dikwels deur sy huis se vensters gegooi, en hy het al dreigemente ontvang dat sy huis afgebrand sal word. Hoessein en sy vrou was voormalige Moslems wat tot bekering gekom het. Die dreigemente teen hulle duur steeds voort.

Duisende sulke bekeerlinge word oral in die wêreld vervolg. In lande soos Saoedi-Arabië, Iran en Soedan, is daar wette wat bepaal dat sulke afvalliges tereggestel moet word. Dit word egter nie altyd gedoen nie, maar vervolging word teen die skuldiges ingestel, en vreemde “ongelukke” tref hulle. Die Bybel verwys na ‘n groot vervolging teen Christene wat in die eindtyd sal uitbreek (Matt. 24:9; Joh. 16:2-3).

Sjinese aggressie teen Taiwan

Sjina het reeds 700 ballistiese missiele op die vasteland teenoor Taiwan ontplooi, en is tans besig om die arsenaal na 800 uit te brei. Hierdie wapens sal gebruik word om die eilandstaat op sy knieë te bring indien Taiwan aanhoudend sou weier om by Sjina ingelyf te word.

Die groot militêre bedreiging wat Sjina vir die hele wêreld inhou, moet nie onderskat word nie. In Openbaring 9:13-19 en 16:12-16 word ‘n oorlog beskryf waarin 200 miljoen soldate uit die Ooste oor die Eufraatrivier sal optrek om ‘n derde van alle mense op aarde dood te maak. Deur hulle interkontinentale ballistiese kernmissiele kan hulle oral op aarde verwoesting saai. Hierdie mag sal by die oorlog van Armageddon deur Christus self vernietig word (Op. 19:19-21). Sjina is steeds ‘n kommunistiese land wat totaal vyandig teen die Christendom en die Bybel is, en dit is te begrype waarom hulle die Antichris ten volle sal ondersteun.

Kaartbedrog

Krediet- en debietkaartbedrog is steeds besig om toe te neem, ten spyte van nuwe PIN-tegnologie wat ontwikkel is om dit te bekamp. Kaartdiefstal neem teen ‘n ontstellende koers toe, en daar sal dringende stappe geneem moet word om dit uit te skakel. Die enigste oplossing hiervoor is mikro-rekenaartjies op ‘n silikonskyfie, wat onder mense se vel ingespuit word. Daar is reeds vasgestel dat die regterhand of voorkop die plekke is om só ‘n skyfie in te plant. Niemand kan dan jou kaart steel nie, en by alle betaalpunte kan jou regterhand of voorkop net voor ‘n skandeerder gehou word om die transaksie af te handel en jou rekening elektronies te debiteer.

Die Bybel het 200 jaar gelede reeds gesê dat tegnologie van hierdie aard ontwikkel sal word, waardeur die Antichris alle koop- en verkoopstransaksies sal beheer (Op. 13:16-18). Hy sal egter hierdie tegnologie gebruik om mense totaal te beheer, hulle bewegings te monitor en hulle te dwing om die Antichris nie net as wêreldregeerder te aanvaar nie, maar ook as God se aanbid. Deur ‘n verbintenis van hierdie aard sal mense hulle siele aan die Antichris verkoop en as gevolg daarvan sy oordeel in die hel met hom deel: "As iemand die dier en sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie – hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang" (Op. 14:9-11).

Ons moet die tekens van die tye in ag neem sodat ons teëhouers van die Antichris en sy nuwe wêreldorde van politieke, godsdienstige en ekonomiese eenheid op aarde kan wees (2 Thess. 2:7-8; Op. 13:1-18), en kan waak en bid om waardig te wees om die verdrukking te ontvlug en die Here Jesus met die wegraping in die lug tegemoet te gaan (Luk. 21:36; 1 Thess. 4:16-18).