Print

Die Maagdelike Geboorte van Jesus

Written by Prof Johan Malan.

Opsomming: Die Nuwe Afrikaanse Vertaling verwys nie in Jesaja 7:14 na die moeder van die beloofde Messias as "maagd" nie, maar as "jong vrou". Waarom?

“Daarom sal die Here self aan julle ‘n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar en hom Immánuel noem” (Jes. 7: 14).

Volgens die oorspronklike Hebreeuse manuskrip is die woord maagd (Eng. virgin) in hierdie teks die korrekte vertaling. Die Strong’s Konkordansie vertaal die Hebreeuse woord 'almâh soos volg: “a lass (as veiled or private); damsel, maid, virgin”. Hierdie naamwoord is afgelei van 'âlam wat beteken: “to veil from sight, i.e. conceal (lit. or fig.); hide (self), secret (thing).”

Sonder enige twyfel dui die woord 'almâh op ‘n ongetroude maar hubare meisie wat nog steeds ‘n maagd is. Sy is ‘geslote’ en het nog nie omgang met ‘n man gehad nie. Dit is hoogs ongewens en selfs misleidend om dié woord met jong vrou te vertaal, soos in die Nuwe Afrikaanse Vertaling en verskeie Engelse vertalings, omdat dit ook ‘n getroude vrou met kinders kan beteken. Indien ‘jong vrou’ as ‘n weergawe van 'almâh aangebied word, dan moet dit met die uitdruklike veronderstelling wees dat sy nog ‘n ongetroude maagd is, soos wat die Amplified Bible dit duidelik stel:

“Therefore the LORD Himself shall give you a sign, Behold, the young woman who is unmarried and a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Immanuel – God with us”. [Mt. 1:22-23; Is. 9:6; Mic. 5:3-5.]

Oor hierdie term sê proff. John F. Walvoord and Roy B. Zuck (The Bible Knowledge Commentary, Victor Books 1985, bl. 1048) die volgende:

Virgin translates 'almâh, a word used of an unmarried woman of marriageable age. The word refers to one who is sexually mature. It occurs elsewhere in the Old Testament only in Genesis 24:43 (maiden); Exodus 2:8 (girl); Psalm 68:25 (maidens); Proverbs 30:19 (maiden); Song of Songs 1:3 (maidens); and 6:8 (virgins).”

Die vraag is: Waarom moet ‘n term soos ‘jong vrou’, waarvan die betekenisveld veel wyer as dié van 'almâh is, gebruik word? Dit skep nie net verwarring nie, maar kanselleer ook die teken self uit wat die Here aan sy volk gee. Wanneer ‘n onnatuurlike geboorte plaasvind, soos wanneer ‘n maagd, ‘n onvrugbare of bejaarde vrou ‘n kind het, dan word dit as ‘n teken of wonderwerk beskou, m.a.w. ‘n ingryping deur die Here (vgl. die geboortes van Isak, Simson, Johannes die Doper en Jesus). Indien ‘n getroude jong vrou ‘n kind het, dan is dit geen teken nie omdat dit nie onnatuurlik is nie. Daar is geen rede waarom die volk so-iets as ‘n ‘teken’ sal beskou nie.

Oor die Messiaanse aard van die profesie in Jesaja 7:14 is die Bybel self baie duidelik:

“Die geboorte van Jesus Christus was dan só: Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees... En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en hulle sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons. En Josef... het sy vrou by hom geneem; en hy het haar nie beken totdat sy haar eersgebore Seun gebaar het nie; en sy het Hom Jesus genoem” (Matt. 1:18, 22-25).

Argumente deur die kritici

Die volgende is die mees algemene argumente deur die kritici van die maagdelike geboorte van die Here Jesus. Dit gaan by die meeste van hulle oor veel meer as net ‘n geskil oor die vertaling van ‘n bepaalde woord. Onderliggend is hulle veldtog ‘n deursigtige poging om die hele konsep van die maagdelike geboorte en Godheid van Jesus te verwerp:

·         “Jesus is nie uit ‘n maagd gebore nie, maar uit ‘n getroude jong vrou.”

Hierdie argument is reeds hierbo weerlê. Jong vrou is nie slegs ‘n foutiewe vertaling van 'almâh nie, maar selfs wanneer dié term gebruik word, moet aangedui word dat dit in hierdie konteks na ‘n ongetroude maagd verwys. Waarom dan nie die korrekte weg volg en bloot na maagd verwys nie? Slegs dan sal hierdie geboorte sonder enige twyfel as ‘n godgegewe teken aanvaar en beskryf kan word.

·         “Jesaja 7:14 verwys na ‘n maagd wat sal trou en dan ná haar huwelik ‘n kind by haar man sal hê.”

Dit is nie waar nie. In Jesaja 7:14 staan daar letterlik dat: “...die maagd sal swanger word en 'n kind hê”, m.a.w. die maagd sal ‘n kind hê wat nie deur ‘n man verwek is nie.

·         “Hierdie profesie is in Jesaja se eie gesin vervul omdat hy met ‘n maagd getrou het en kort daarna ‘n kind by haar gehad het.”

Jesaja se vrou het in hierdie stadium reeds ‘n seun gehad (vgl. Jes. 7:3). Sy was dus toe nie meer ‘n maagd nie. Jesaja se tweede kind is ook nie Immanuel genoem nie (Jes. 8:3).

·         “Die teken van die swanger maagd is aan Agas gegee, en moes dus in daardie tyd vervul gewees het.”

Dit is ‘n foutiewe afleiding wat deur baie mense gemaak word. In vers 11 sê Jesaja aan Agas: “Eis vir jou 'n teken van die HERE.” In vers 12 weier hy om dit te doen. In vers 13 en 14 wend die profeet hom nou tot die hele koningshuis van Dawid en sê in die meervoudsvorm: “Luister tog, o huis van Dawid! ...die HERE sal self aan julle 'n teken gee: Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar.” Hierdie teken is dus vir die ganse volk en hulle koningshuis bedoel.

·         “Dit was ‘n eietydse profesie, omdat Jesaja gesê het dat die Aram-Israel sameswering teen Juda gebreek sal wees voordat die seuntjie tussen goed en kwaad kan onderskei (v. 16). Twee jaar nadat Jesaja dit geprofeteer het, is die vyandige konings se mag gebreek.”

Die Seun waarvan Jesaja geprofeteer het, wat uit ‘n maagd gebore en Immánuel genoem sou word, is nie in daardie tyd gebore nie. Hierdie Messiaanse profesie is eers eeue later vervul. Wat egter wél gebeur het, is dat sedert die profesie uitgespreek is, dit slegs die kort tyd geneem waarin ‘n seuntjie opgroei totdat hy tussen goed en kwaad kan onderskei, voordat Juda se bedreiging verdwyn het.

Messiaanse profesieë in Jesaja

Jesaja 7:14 is een van talle Messiaanse profesieë wat deur die profeet Jesaja uitgespreek is. Dit het beslis nie op tydgenote van Jesaja in die Ou Testament betrekking nie, en dui onmiskenbaar op die Verlosser van Israel én die hele wêreld. Sommige van hierdie profesieë is met Christus se eerste koms vervul en ander sal met sy wederkoms vervul word. Die volgende profesieë in die boek Jesaja verwys almal na die Here Jesus:

·       Hy sal voor sy geboorte al geroep word om die Here se Dienskneg te wees (49:1).

·       Hy sal uit 'n maagd gebore word (7:14).

·       Hy sal 'n afstammeling van Ísai wees en dus uit die geslag van Dawid (11:1, 10).

·       Die Heilige Gees sal op Hom rus (11:2; 42:1).

·       Hy sal meegevoel met die swakkes hê (42:3).

·       Hy sal sy opdrag in gehoorsaamheid aan God uitvoer (50:4-9).

·       Hy sal Homself gewilliglik aan lyding oorgee (50:6; 53:7-8).

·       Hy sal deur Israel verwerp word (49:7; 53:1, 3).

·       Hy sal die sondes van die wêreld op Homself neem (53:4-6; 10-12).

·       Hy sal die dood oorwin (53:10).

·       Hy sal verhoog word (52:13; 53: 12).

·       Hy sal kom om Israel te vertroos en wraak te neem op die goddeloses (61:1-3).

·       Hy sal God se heerlikheid openbaar (49:3).

·       Hy sal Israel geestelik na die Here terugbring (49:5) en ook fisies in hulle land herstel (49:8).

·       Hy sal op die troon van Dawid regeer (9:6).

·       Hy sal blydskap vir Israel bring (9:2).

·       Hy sal 'n nuwe verbond met Israel sluit (42:6; 49:8-9).

·       Hy sal die lig van die hele wêreld wees (42:6; 49:6).

·       Hy sal die nasies herstel en vestig (11:10).

·       Hy sal deur die nasies aanbid en vereer word (49:7; 52: 15).

·       Hy sal die wêreld regeer (9:6).

·       Hy sal in getrouheid en geregtigheid oordeel (11:3-5; 42:1, 4).