Print

Leef Heilig vir die Koms van die Bruidegom!

Written by Prof Johan Malan.

Heiligmaking bepaal nie net die kwaliteit van ons verhouding met die Here hier op aarde nie, maar dit moet uitdruklik ook met die oog op die wederkoms van Jesus beoefen word. Die ware kerk is die bruid van die Here Jesus, wat by sy wederkoms met ‘n rein kleed voor Hom gestel moet word. Hiervoor het ons twee genadewerke in ons lewe nodig. Die eerste genadewerk staan in verband met die aanvanklike reiniging wat ons tydens wedergeboorte ontvang, terwyl die tweede genadewerk met volkome heiligmaking, of vervulling met die Heilige Gees, in verband staan. Jesus Christus het Homself vir altwee hierdie genadewerke aan ons oorgegee en verwag dat ons Hom vir beide daarvan sal vertrou:

"Christus [het] ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees" (Ef. 5:25-27).

Ons moet deur ‘n proses van heiligmaking op die ontmoeting en vereniging met die hemelse Bruidegom voorberei word. Dit is belangrik dat die kerk van Christus ‘n duidelike roepingsbewustheid hier op aarde én ook ‘n duidelike bestemmingsbewustheid in die hemel moet hê. Paulus sê dat ons ‘n hoë roeping van God in Christus Jesus het (Fil. 3:14). In die huidige bedeling is ons geroep om getuies van Jesus te wees in ‘n wêreld wat in die mag van die Bose lê (1 Joh. 5:19). Ons is dus ambassadeurs vir Christus in ‘n vreemde koninkryk. As geroepe heiliges moet ons waardige verteenwoordigers van die koninkryk van die hemel wees “sodat [ons] onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van ‘n krom en verdraaide geslag onder wie [ons] skyn soos ligte in die wêreld” (Fil. 2:15).

Dwarsdeur ons aardse lewe en die uitvoering van die taak wat ons hier het, moet ons deur die vooruitsig op ons hemelse bestemming tot heiligmaking gemotiveer word. Dit moet aan ons moed en deursettingsvermoë gee terwyl ons as vreemdelinge ons opdragte in hierdie goddelose wêreld uitvoer: “Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam” (Fil. 3:20-21).

Ons moet onsself reinig in voorbereiding daarop om in die hemel in noue assosiasie met die Here Jesus te leef. Ons sal nét so ‘n opstandingsliggaam soos Hy hê en in sy volmaakte, heilige teenwoordigheid verkeer:

“Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is” (1 Joh. 3:2-3).

In die lig daarvan dat ons vir altyd in sy heilige teenwoordigheid gaan wees, moet ons nou reeds leer om geestelik in sy teenwoordigheid te leef, Hom innig lief te hê soos ‘n bruid wat na haar bruidegom verlang, en niks te doen wat sy Heilige Gees sal bedroef nie. Die hoop dat ons Hom sal sien en by Hom sal wees, is ‘n reinigende hoop. Ons moet nou daarop voorberei word om aan sy sy gestel te word. Ons sal nie in status aan Jesus gelyk wees nie, omdat Hy die Hoof van die gemeente bly, maar ons sal dieselfde verheerlikte liggaam hê en as sy bruid ten nouste aan Hom verbonde wees.

Die proses van reiniging veronderstel morele én leerstellige reinheid. Ons moet moreel rein en heilig leef, en teen alle besmettinge van die vlees waak. Ons moet egter ook leerstellig getrou aan die Here Jesus bly deurdat ons teen al die geestelike dwalings en misleiding van Satan sal waak. Paulus verwys hierna as hy aan die gemeente sê: “Ek is jaloers oor julle met ‘n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as ‘n reine maagd aan Christus voor te stel. Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus” (2 Kor. 11:2-3). Het jy dalk in Satan se strikke van verleiding beland? Vlug dan na die Here Jesus vir vergifnis, verlossing en reiniging.

Wat moet ons in die donker en goddelose wêreld doen om in afwagting op die koms van die Meester rein en heilig te lewe? Paulus lê sterk klem op die feit dat ons onberispelik moet wees in heiligheid by die wederkoms van Jesus Christus: “…en mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal… sodat Hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid voor onse God en Vader by die wederkoms van onse Here Jesus Christus…” (1 Thess. 3:12-13). Hy brei ook verder hierop uit:

“En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus! Hy wat julle roep, is getrou; Hy sal dit ook doen” (1 Thess. 5:23-24).

Die Here maak dit vir ons moontlik om waardig te wandel voor Hom wat ons tot sy koninkryk en heerlikheid roep (1 Thess. 2:12). In die lig van die verganklikheid van hierdie wêreld waarin ons net pelgrims en verbygangers is, moet ons tot groter heiligheid aangespoor word: “Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? – julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas… Daarom… beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor Hom bevind mag word in vrede” (2 Pet. 3:11-12,14).

Sorg dat jy in ‘n rein toestand bly en voortdurend deur die bloed van die Lam gereinig word. Bely onmiddellik enige sonde wat jy gedoen het, sodat daar nie oor tyd heen ‘n skeidsmuur van sonde tussen jou en die Here Jesus opgebou word nie. Wandel in die lig en bied ten bloede toe weerstand teen die sonde: “As ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde” (1 Joh. 1:7).

Geestelike verval

Wat gebeur as ons nie heilig leef nie maar in plaas daarvan ‘n vleeslike, wêreldse lewe lei? Dan diskwalifiseer ons onsself nie alleen om eendag as rein maagde voor Christus gestel te word nie, maar ons het ook nie die krag, motivering en geestelike insig om hier op aarde vir Hom te werk nie. Paulus sê aan die geredde, maar vleeslike Korinthiërs: “En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is; want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie?" (1 Kor. 3:1-3).

Mense groei nie sommer vanself uit hierdie toestand van vleeslikheid nie. Hulle moet 'n volle oorgawe maak waarin die vlees met sy hartstogte, begeerlikhede, eiesinnigheid en soeke na selfverheerliking oorgelewer word om gekruisig te word. Indien dit nie doelbewustelik en nougeset gedoen word nie, dan tree een van die volgende toestande van geestelike verval in:

1. ‘n Vleeslike lewenswyse

Vleeslikheid, veral selfliefde en grootheidswaan, neem in hierdie tyd nog veel meer van mense besit. “Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards…” (2 Tim. 3:1-2). Wanneer die gevalle, vleeslike natuur van die mens na vore kom en beheer oor jou lewe neem, word die Heilige Gees bedroef en van sy beheer oor jou lewe ontneem (Gal. 5:17; Ef. 4:30). Wanneer geestelike verval van hierdie aard in Christene se lewens voorkom, kan hulle optrede tereg as dwaas, onverstandig en vleeslik beskryf word (Gal. 3:1,3).

2. Die liefde verkoel

Die liefde van God in jou verkoel as gevolg van oormatige blootstelling aan sonde: “En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel” (Matt. 24:12). Die hele samelewing is in ‘n eindtydse vervalproses waarin dit toenemend boos, gewelddadig, immoreel, liefdeloos en korrup raak. Daar word al hoe meer met sondes geassosieer in plaas daarvan om dit te verwerp: “…en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer” (Ef. 5:11). Daar kan nooit enige kompromie met sonde wees sonder dat dit jou geestelik aftrek nie.

3. Depressie

Depressie en die verswakking van geloof tree in as gevolg van al die probleme en ellendes van ons tyd. Baie mense se harte word beswaar deur die sorge van die lewe (Luk. 21:34), tot op dié punt dat hulle alle hoop op uitkoms en beterskap laat vaar. Sulke mense leef nie meer op na die hoë roeping van God in Christus Jesus nie, en besef ook nie dat daar tydens die wederkoms van Christus ‘n kragtige ingryping ten goede in die sake van hierdie wêreld sal wees nie.

4. Louheid

Geestelike louheid en verval tree ook as gevolg van materialisme en selfregverdiging in. Die Here Jesus sê vir die eindtydse kerk: “Omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug. Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie” (Op. 3:16-17). Wêreldse voorspoed lei, ook in kerke, na arrogansie, selfverheffing en selfregverdiging. Sulke mense het die Here nie regtig nodig nie en verklaar hulleself salig.

5. Wêreldse vermaak

Christene wat geestelik verval, het geen probleem om openlik met sondaars te assosieer en saam met hulle partytjies te hou nie. Hulle steur hulleself nie aan ander Christene se vermanings nie, maar beledig hulle en behandel hulle sleg. Die Here Jesus sê dat só ‘n dienskneg sy medediensknegte begin slaan en saam met die sondaars eet en drink (Matt. 24:48). In Lukas 21:34 word die dissipels van Christus ook gewaarsku dat swelgery en dronkenskap hulle geestelik sal vernietig en onwaardig vir die wegraping maak.

6. Onkunde en valse leerstellings

‘n Baie algemene oorsaak van vleeslikheid en teruggevallenheid in Christene se lewens is onkunde oor die Bybel en ook beïnvloeding deur valse leerstellings. As gevolg van hulle lae geestelike standaarde en gebrek aan kennis het hulle ‘n voorliefde vir predikante wat hulle gehoor streel en hulle in dié toestand salig verklaar (2 Tim. 4:3-4). Dwalende kerke en predikante wat standaarde afwaarts aanpas, is dus ook vir hulle toestand verantwoordelik. As sulke mense nie duidelike boodskappe oor wedergeboorte en heiligmaking hoor nie, ontwaak hulle nie maklik uit hierdie toestand om die Here te begin soek nie.

7. Gebrek aan ‘n toekomsverwagting

Christene wat geestelik veragter, het nie ‘n aktiewe wederkomsverwagting nie. Die vyf dwase maagde het op ‘n baie kritieke oomblik toe hulle moes gewaak en vir die Bruidegom gewag het, aan die slaap geraak. Toe die tyd van sy koms hulle skielik oorval, het hulle té laat agtergekom dat hulle nie genoeg olie in hulle kanne gehad het nie. Terwyl hulle nog rondgeval het om ‘n oplossing vir die probleem te vind, het die Bruidegom gekom en hulle het agtergebly (Matt. 25:6-10). As jy vleeslik is, het jy ook té min van die olie van die Heilige Gees in jou lewe en voer jy ‘n kwynende geestelike bestaan. In dié toestand is jy nie wederkomsgereed nie omdat jou lewe nie deur waaksaamheid en gebed gekenmerk word nie. Hierdie aktiwiteite is bedoel om jou onder die leiding van die Heilige Gees waardig te maak om die komende groot verdrukking te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan (Luk. 21:36). Daar is verder ook die gevaar dat as ons Christus nie aktief verwag nie, ons dalk ’n Antichris-verwagting kan ontwikkel deur vir sy nuwe wêreldorde van internasionale eenheid, gelykheid en broederskap gereed te maak.

Die oplossing

Die oplossing vir ‘n teruggevalle, vleeslike toestand is ‘n volle oorgawe waarin die vlees vir die eerste maal of by hernuwing oorgelewer word om gekruisig te word. Die Here Jesus sê: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg” (Luk. 9:23). Is jy bereid om die eie-ek met sy verdorwe neigings te verloën en af te lê om gekruisig te word? Indien nie, dan diskwalifiseer jy jouself om ‘n ware dissipel van Jesus te wees (Luk. 14:27). Vleeslikheid, mislukking, geestelike onvrugbaarheid en onwaardigheid sal dan jou voorland wees. Dit sal van jou ‘n “slegte en luie dienskneg” (Matt. 25:26) maak.

Wat is die groot probleem wat deur die vlees veroorsaak word? Dit neig weg van die dinge van God af en blokkeer jou geestelike groei heeltemal, “want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie” (Gal. 5:17). Wanneer die vlees egter onttroon en gekruisig is, kan die Gees volle beheer oor jou lewe neem en jou ongehinderd lei. Slegs dan kan jy wandel deur die Gees sonder om die begeerlikhede van die ongekruisigde vlees te volbring (Gal. 5:16).

Het jy al die getuienis van die Heilige Gees ontvang dat Hy jou hart gereinig en in die volle sin van die woord daarvan ‘n tempel van God gemaak het waar net Hy geëer en gedien word? Hy sal ‘n vrede in jou hart uitstort wat alle verstand te bowe gaan, asook ‘n nuwe, dieper liefde vir God, vir jou broeders en susters in die Here én vir ‘n verloregaande wêreld. Hierdie liefde sal vloei soos ‘n rivier en aanhoudend uit die Bron gevoed word – veral in tye van stil gebed en ernstige Bybelstudie.

As jy jouself in ‘n geestelike dorsland bevind waar mense nie hierdie lewende water in hulle binneste het nie, sal jy jou droë omgewing in ‘n fonteinland omskep (Ps. 84:7). Jy sal nie deur die wêreld afgetrek en uiteindelik soos die wêreld word nie, maar soos ‘n fontein in ‘n dorre landstreek ‘n oplossing en uitkoms aan dorstige, sterwende siele bied. Dit sal slegs gebeur nadat die vlees gekruisig en jy volkome met die Gees van God vervul is. Jesus Christus het gekom dat ons lewe én oorvloed kan hê. Moenie by die eerste reiniging van jou sondes volstaan nie, maar soek ook na die vervulling met die Gees sodat jy die oorvloedige lewe kan verkry.