Print

Die Groot Opdrag van Christus

Written by Prof Johan Malan.

Opsomming: Die goddelike mandaat van die sendingopdrag behels drie verskillende aktiwiteite wat uitgevoer moet word.

Die missie van die Christelike kerk vir die hele tydperk tussen die eerste en tweede koms van Christus bestaan uit ‘n vaste versekering, drie opdragte en ‘n belofte:

"Jesus het nader gekom en met [die dissipels] gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak dissipels van alle nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld" (Matt. 28:18-20).

Hierdie woorde is slegs tot geredde mense gespreek aan wie die opdrag gegee is om die evangelie van verlossing na alle volke in die hele wêreld uit te dra.

Die sendingopdrag is die grootste en belangrikste opdrag wat aan enige groep mense op aarde gegee is, dit behels die moeilikste taak wat ooit aangepak is, en die uitvoering daarvan bring die betrokkenes in konfrontasie met die gedugste vyand wat daar is, naamlik die koninkryk van die duisternis onder die aanvoering van Satan en sy demone.

‘n Vaste versekering oor Christus se krag

Die sendingopdrag is ‘n bomenslike taak wat glad nie in eie krag uitgevoer kan word nie. Dit is nie binne die vermoë van enige mens om die ryk van Satan aan te durf en te oorwin nie. Jy kan nie jouself red nie, en ook nie ander verlorenes wat in die mag van Satan vasgevang is nie. Die Here Jesus gee egter ‘n vaste versekering aan sy dissipels: “Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.” Hy het gekom om te soek en red wat verlore was (Luk. 19:10), en ons taak is om verlore siele na Hom toe te lei. Sy verlossingskrag is deur die Heilige Gees op aarde werksaam om aan verloregaandes redding te skenk en bande van sonde te verbreek.

Het jy al in jou eie lewe ervaar dat Jesus Christus gekom het om die werke van die duiwel te verbreek? (1 Joh. 3:8). Dit is die enigste naam wat aan die mensdom gegee is, waardeur ons gered kan word (Hand. 4:12). Deur Jesus se kruisdood het Hy hom tot niet gemaak wat mag het oor die dood – dit is die duiwel (Heb. 2:14). Daar is geen ander geloof of saligmaker waardeur ‘n mens uit satansmag bevry kan word nie! Die Here Jesus se opdrag aan Paulus én elke ander dissipels is: “Ek stuur jou nou na die heidene om hulle oë te open, dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in My vergifnis van sondes en ‘n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang” (Hand. 26:18).

Christus se krag, deur die Heilige Gees, is nie net werksaam by die redding van sondaars nie, maar is ook gegee om alle dissipels te bekragtig om die evangelie aan agnostiese en selfs vyandige mense te verkondig:

"En Hy sê vir hulle: So is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy Naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, Ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte" (Luk. 24:46-49). "…julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde" (Hand. 1:8). "En hulle is almal vervul met die Heilige Gees" (Hand. 2:4).

Dit is nie vir ‘n dissipel genoeg om net te weet dat Christus alle mag in die hemel en op aarde het nie – hy moet self ook deur die Heilige Gees se vervulling met hierdie krag beklee word. Het jy jou al voor die Here verootmoedig, in die lig van sy Woord ondersoek, en op Hom gewag totdat Hy jou hart gereinig en met sy Gees vervul het? Dan alleen sal jy ‘n suksesvolle dissipel wees wat ook ander kan help om vrede met God te maak en met sy sterkte beklee te word. Hierdie krag gee aan jou vrymoedigheid om die evangelie te verkondig (Hand. 4: 31) en dit rus jou ook toe vir die stryd teen die Bose (Ef. 6:10). Baie ‘gelowiges’ ken egter nie die Skrifte nie en ook nie die krag van God nie (Matt. 22:29).

Die eerste opdrag: verkondig die evangelie van verlossing

Die eerste van die drie opdragte is dat ons van alle nasies dissipels moet maak. Mense moet die evangelie hoor sodat hulle tot bekering kan kom en gered word. Paulus se boodskap aan die ongeredde Grieke was:

"God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer" (Hand. 17:30).

Die reddende genade van Jesus Christus moet aan alle mense verkondig word. Hierdeur laat ons die lig van die evangelie in ‘n donker wêreld skyn sodat almal wat in die duisternis van sonde en verlorenheid leef, kan besef dat hulle deur bekering en redding tot die wonderbare lig van die Here Jesus moet oorkom (1 Pet. 2:9).

Onder die prediking of lees van die evangelie oortuig die Heilige Gees mense van sonde, geregtigheid en oordeel (Joh. 16:8). Diegene wat ontken dat hulle verlore sondaars is, weerstaan tot hulle eie ondergang die roepstem van God deur die Heilige Gees:

"As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons Hom tot ‘n leuenaar en is sy woord nie in ons nie" (1 Joh. 1:8-10).

Diegene wat egter hulle sonde en verlorenheid met berou erken en bely, word gered. Paulus sê dat droefheid van hierdie aard ‘n “bekering tot redding” bewerk (2 Kor. 7:10). Só ‘n persoon beroep hom- of haarself op die geregtigheid van God wat deur Jesus Christus aan die kruis bewerk is, waar die straf vir almal se sondes betaal is. Iemand wat vrede met God gemaak het op grond van die Here Jesus se soenverdienste aan die kruis, “kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe” (Joh. 5:24).

Die tweede opdrag: doop die bekeerlinge

Iemand wat gered is, is reeds geestelik deur die Heilige Gees in die liggaam van Christus ingedoop (1 Kor. 12:13). Die waterdoop is ‘n uiterlike simbool van eersgenoemde doop, net soos wat die nagmaal ‘n simbool (of teken) van die Here Jesus se kruisdood is. Die opdrag is duidelik: “Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word” (Mark. 16:16). Die waterdoop het dus nie saligmakende krag nie, omdat ‘n mens net deur geloof in die Here Jesus gered word. Die hofdienaar het vir Filippus gevra: “Wat verhinder my om gedoop te word?” Die antwoord was: “As u glo met u hele hart, is dit geoorloof.” Sy reaksie was: “Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is” (Hand. 8:36-37). Op grond van sy belydenis is hy gedoop.

Wat is die doel van die waterdoop indien dit duidelik nie saligmakende krag het nie? Dit is ‘n getuienis na buite, en ‘n openbare belydenis dat die betrokke persoon die Here Jesus as sy of haar Verlosser bely. Die Bybel koppel ook ‘n mondelingse getuienis aan redding, om die egtheid daarvan te bewys: “As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word; want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding” (Rom. 10:9-10). By die doop bely die dopeling met sy mond die Here Jesus, én vervul ook die opdrag van die Here Jesus om gedoop te word.

Die Christendom is ‘n openbare saak wat op verskeie wyses deur gelowiges se getuienisse na buite uitgedra en bevestig word.

Die derde opdrag: intensiewe onderrig

Ná ‘n persoon se redding en doop volg daar ‘n fase van intensiewe skoling in die Woord: “Leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.” Waarom moet jong bekeerlinge in die Woord onderrig word? Sodat hulle heilig kan leef en diensbaar in Christus se koninkryk kan wees. Die psalmis het gesê: “Ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie” (Ps. 119: 11). Jesus het gesê: “Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het” (Joh. 15:3). Daar is soveel duidelike opdragte tot heiligmaking in die Bybel, dat die ernstige Bybelstudent nie anders kan as om daaraan gehoor te gee nie:

"Want dit is die wil van God: julle heiligmaking… Daarom, hy wat dit verwerp, verwerp nie ‘n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het" (1 Thess. 4:3, 8). "Soos Hy wat julle groep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word" (1 Pet. 1:15). "Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring" (2 Kor. 7:1).

Heiligmaking beteken “gereinig en afgesonderd vir die diens van God.” ‘n Lewe van heiligmaking moet dus noodwendig na diensbaarheid lei. Ons het reeds daarop gewys dat ‘n persoon wat met die Heilige Gees vervul is, ‘n getuie van Jesus sál wees (Hand. 1:8). Hy sal nie kan stilbly oor die groot dinge wat die Here vir hom gedoen het nie. Dit is ‘n geestelike wetmatigheid dat ‘n ware geloof na werke en diensbaarheid sal lei omdat geloof sonder werke dood is (Jak. 2:26).

Die bekeerling wat deeglik in die Woord van God onderrig is en die eis van ‘n volle oorgawe tot heiligmaking aanvaar het, sal onder die leiding en in die krag van die Heilige Gees sy taak in die verdere verkondiging in die evangelie van vrede aanvaar. Paulus sê vir die jong Timótheus: “Verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig” (2 Tim. 4:2).

Hier het die sendingopdrag sy volle sirkel voltooi: Die dissipel wat ander mense na die Here gelei en hulle grondig in die Woord van God onderrig het, het nou nuwe dissipels opgelei wat self die krag van die Heilige Gees ontvang het en ook ‘n werkende kennis van die Bybel opgebou het. Hulle kan dan verder die Woord verkondig en ook dissipels maak. So moet die werk van die Here op aarde voortgaan totdat Hy kom.

Die belofte: Christus is altyd met ons

‘n Duidelike belofte gaan saam met die sendingopdrag: “En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld.” In hierdie werk is ons nooit alleen nie. Deur sy Heilige Gees is die Here Jesus altyd by en met ons as ons sy groot opdrag uitvoer.

Die feit dat Christus hierdie belofte tot aan die voleinding van die wêreld geldig maak, beteken in werklikheid “tot aan die einde van hierdie bedeling” omdat die Griekse woord aioon, wat ‘n lang tydperk beteken, gebruik word. Die New King James vertaling sê tereg: “Lo, I am with you always, even to the end of the age.”

Ons het dus in hierdie donker dae van die naderende einde van die kerbedeling die versekering dat die Here Jesus steeds by sy getroue getuies is om hulle te bekragtig, te bemoedig, deure vir hulle oop te maak, en in elke behoefte van hulle te voorsien na die rykdom van sy genade. Hy belowe nie maanskyn en rose, rykdom en ‘n probleemvrye lewe aan hulle nie, maar oorlewing te midde van moeilike omstandighede en oorwinning in die stryd: “In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin” (Joh. 16:33). “As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy My voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom liefhê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie... daarom haat die wêreld julle” (Joh. 15:18-19). Die dienskneg wat met sy Heer se werk volhard, sal ryklik beloon word (Matt. 24:45-47).

Christus sal kom nadat alle nasies (nie alle individue nie) met die evangelie bereik is. In ‘n vervallende, siek wêreld kan jy die koms van Christus deur die uitbreiding van sy koninkryk verhaas: “Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? – julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas” (2 Pet. 3:11-12).

Voortgesette uitreikingsaksies

Die opdrag vir wêreldevangelisasie is nog nét so bindend in ons geslag as toe dit byna 2000 jaar gelede gegee is, daarom moet elke Christen op een of ander wyse aktief daarby betrokke wees. Benewens die feit dat ons die sendelinge en evangeliste deur ons gebede én geld moet ondersteun, moet ons self ook iets doen om die evangelie in ons eie omgewing uit te dra. Gesprekke kan met mense gevoer word, en goeie boekies oor bekering en geestelike groei behoort versprei te word.

‘n Boekie wat in baie lande van die wêreld beproef is vir sy duidelike verlossingsleer, is “Die Hart van die Mens.” Dit is in meer as 200 tale beskikbaar, insluitende al die swart tale in Suidelike Afrika, en is teen sowat R1,50 elk beskikbaar by: Alle Nasies Evangelie Uitgewers, Posbus 2191, Pretoria 0001. U kan by hierdie uitgewery ook traktaatjies in verskillende tale bekom.

Die Basuin het ook sy boekie “Uit die Duisternis tot die Lig” verwerk en laat herdruk. Hierdie boekie is reeds met groot vrug in verskeie dele van ons land gebruik. Dit bevat nie net ‘n evangeliese uiteensetting van die opdrag tot wedergeboorte en heiligmaking nie, maar noem ook die valse fondamente waarop baie mense se geestelike lewens berus. Die beoefening van ‘n dooie vormgodsdiens is ‘n wesenlike probleem in ons land, daarom word dié verskynsel duidelik uitgewys. Verder bevat die boekie ‘n afdeling oor geestelike groei, omdat só baie mense ná hulle bekering stagneer en nie tot geestelike volwassenheid opgroei nie. Ons het ‘n duidelike opdrag tot heiligmaking en diensbaarheid!

Hierdie boekie word teen slegs R2,50 elk (posgeld ingesluit) aan u gebied indien u meer as een neem. Een boekie alleen kos R3,00 (waarvan R1,40 posgeld is).

Kom ons wend in dié tyd, so naby aan die einde van die kerkbedeling, ‘n groot poging aan om ons ongeredde familie, vriende, kollegas en ander mense in ons omgewing vir die koninkryk van die hemel te wen. Hierdie groot taak van die Christendom kan, om die volgende twee redes, ongelukkig nie net in die hande van kerke gelaat word nie: (1) Baie mense gaan nie meer kerk toe nie, en (2) In ‘n toenemende aantal kerke word mense nie meer duidelik voor die Bybelse eise van wedergeboorte en heiligmaking gestel nie. Die krag van die Heilige Gees is steeds tot ons beskikking om die goeie nuus van Jesus Christus se reddende genade uit te dra: “Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees…”