Print

Die Finale Keuse

Written by Prof Johan Malan.

Opsomming: Die tekens van die tye spreek ons aan om nóú ons saak met die Here reg te maak en sodoende gereed te wees vir dit wat spoedig gaan gebeur.

Ons leef in ‘n baie stormagtige en beslissende tydperk in die wêreldgeskiedenis – ‘n tyd van finale skeiding tussen lig en duisternis. In afwagting op die groot insameling van die oes van die regverdiges, maak die Here sy dorsvloer deur en deur skoon. Die koring sal in die hemelse skure versamel en die kaf met onuitbluslike vuur verbrand word. Daar kom spoedig ‘n tyd van verheerliking vir een groep mense, en veroordeling vir ‘n ander groep.

Diegene wat aan die Here Jesus behoort, word op allerlei wyses gelouter en geheilig sodat hulle voor die hemelse Bruidegom gestel kan word “verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergliks; maar dat hulle heilig en sonder gebrek sal wees” (Ef. 5:27). Dié wat heilig is, moet nóg heiliger word! (Op. 22:11).

Aan die ander kant van die polarisasieproses is daar die toenemende ongeregtigheid: “Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word” (Op. 22:11). Die vloedgolf van sonde en ongeregtigheid sal só hewig word dat dit die nominale Christene (die draadsitters wat die kerk én die wêreld dien en nie kan besluit waar hulle ware lojaliteit lê nie) sal meesleur: “En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel” (Matt. 24:12).

Die naamchristene sal deur valse profete wat self die wêreld voluit dien, mislei word om kompromiemakende, lou “Christene” te wees wat net ‘n gedaante van godsaligheid het. Die wederbarende en instaatstellende krag van die Heilige Gees sal in hulle lewens ontbreek, daarom sal die Here Jesus hulle uit sy mond spuug (Op. 3:15-17). Hulle sit die kerkbanke vol, maar hulle behoort nie regtig aan die Here nie!

In die profetiese woord word ons ernstig teen hierdie tyd van afvalligheid gewaarsku. Groot en belangrike tekens spel die einde van die kerkdispensasie uit, waaronder die volgende:

·       Godsdienstige verval in die tradisioneel Christelike wêreld. Dit neem sulke afmetings aan dat die lig van die wêreld heeltemal verflou en godsdienstige dwalinge mettertyd die oorhand begin kry. Valse profete in “Christelike” kerke en voormalige “Christelike” seminariums en fakulteite van teologie aan universiteite, propageer openlik Christen-eenheid tussen Protestante en Katolieke, en daarna intergeloofsekumene deur ‘n bondgenootskap tussen die Christendom en die nie-Christelike gelowe. Andere hou hulle weer met ‘n valse herlewing besig wat op wonderwerke (veral sg. gesnesingswonderwerke) en vreemde manifestasies van “’n gees” gebaseer is. Sommige van hierdie manifestasies is val in die gees, lag in die gees, brul in die gees, blêr in die gees, spoeg in die gees, braak in die gees (as innerlike ‘reiniging’), blaf in die gees, dronk word in die gees, ens. (1 Tim. 4:1; 2 Tim. 4:2-4; 2  Thess. 2:3-4; Matt. 24:4-5, 11, 24; 2 Pet. 2:1-2).

·       Die herstel van Israel, en Satan se fanatiese pogings om hierdie volk te vernietig. Een van die metodes wat hy gebruik, is die eeue lange besetting van groot dele van die land én die tempelberg deur Israel se vyande. Die huidige pogings om die land Israel, en spesifiek die stad Jerusalem, tussen die Jode en die Arabiese Palestyne te verdeel, is ‘n wesenlike deel van hierdie stryd. Die volk Israel se voortbestaan word bedreig, omdat hierdie stryd nie sal ophou voordat hulle óf verdelg óf uit hulle land verdryf is nie. ‘n Scenario soortgelyk aan dié in Psalm 83 is besig om te ontwikkel. Dit sal gewis na oorloë lei, waaronder die Russies Arabiese inval in Israel (Eseg. 38 en 39) en die slag van Arnmagéddon (Joël 3:1-2; Sag. 14; Op. 16:13-16; 19:19-21).

·       Die opkoms van ‘n antichristelike nuwe wêreldorde as ‘n magsbasis vir die komende Antichris. Nasionalisme en nasionale outonomie sal toenemend deur streeks-, kontinentale- en uiteindelik ‘n wêreldstruktuur, vervang word sodat ‘n wêreldregering en ‘n wêreldekonomie gevestig kan word. Die Antichris sal die hoof hiervan wees (Op. 13:1-7, 16-18).

·       Die verskyning van ‘n magtige alliansie van valse godsdienste wat die aanvaarding en uiteindelike aanbidding van die Antichris sal bevorder. Hierdie alliansie sal met die Antichris saamwerk en op grond daarvan met groot mag beklee word om die evangeliese Christene wat weier om die Antichris as wêreldmessias te erken, te vervolg en dood te maak. Die alliansie van valse gelowe sal die bruid van die Antichris wees (Op. 17:3-6).

·       Oorlogswolke wat saampak terwyl die nasies deur probleme en benoudheid oorval word. Oorloë en gerugte van oorloë sal deel van die daaglikse nuustoneel word. Dit sal die behoefte aan ‘n internasionale vredemaker drasties laat toeneem en dus die ideale klimaat vir die Antichris skep om as ‘n vredemaker en diplomaat op die toneel te verskyn. Sy valse vrede sal egter net 3½ jaar lank hou, en daarna deur oorloë en rampe gevolg word soos daar nog nooit in die wêreld voorgekom het nie (Matt. 24:6-7, 15-21; Op. 6:4).

·       Ongekende natuurrampe wat tot ‘n ekologiese ineenstorting op aarde sal lei (Matt. 24:7; Op. 8:7-12; 16:3-9).

Die benoudheid van die laaste dae sal die nominale Christendom tot desperaatheid dryf en kompromie met die wêreld én met ander godsdienste laat maak. Hulle sal van Christelike grondwette, Christelike onderwys, Christelike etiek, en die morele beginsels van ‘n streng Christelike lewenswyse afsien en goedsmoeds die knie voor die Baäl vand ie nuwe wêreldorde buig.

Dit is van die allergootste belang dat jy die ernstige tydsomstandighede waarin ons nou verkeer, sal verstaan. Nie net sal kontemporêre gebeure in die lig van Bybelse profesieë geëvalueer moet word nie, maar jy sal ook die toekomstige gebeure moet kan voorsien en gereed daarvoor wees. Alleen dán sal jy weet hoe om suksesvol teen die toenemende antichristelike wêreldkultuur weerstand te bied en tot die einde toe onwankelbaar vas in jou geloofsoortuigings te staan.

Dit is ons opdrag om teen die verval weerstand te bied en steeds die lig van ‘n donker wêreld en die sout van ‘n bedorwe aarde te wees. Eerstens moet jy van jou verhouding met die Here baie seker wees. Daarna moet jy in die allerheiligste geloof opgroei tot die mate van die volle grootte van Christus. Ons moet nie kinders in die geloof bly, wat deur elke wind van lering heen en weer gedryf word nie. Ons moet geestesvermoëns hê, deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te kan onderskei. Jy moet ook weet hoe om teen die Bose en sy planne weerstand te kan bied.

Die waarheid is besig om in ons tyd baie skaars te word omdat dit onderdruk word en ook deur die groot toename in valse leringe verdring word. Soek die Here en Hy sal Hom deur jou laat vind. Hy is ‘n beloner van dié wat hom met opregte harte soek.